Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Основні теоретичні відомості

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Херсонський політехнічний коледж

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ «ХІМІЯ»

 

для студентів спеціальності 5.05050302

«Технологія обробки матеріалів на верстатах і
автоматичних лініях»

та ДИСЦИПЛІНИ « ХІМІЯ ( спецрозділи )»

для студентів спеціальності 5.05070104

« Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд »

 

Затверджено методичною радою ХПТК ОНПУ

Протокол № ___ від _________ 20__ р.

 

 

Херсон 2010

Методичні рекомендації щодо виконання самостійних робіт з дисципліни «ХІМІЯ» / Уклад.:Н.Д. Біденко - Херсон: ХПТК ОНПУ, 2014. - 40с.

 

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ « ХІМІЯ»

для студентів спеціальності 5.05050306 «Виробництво двигунів» та ДИСЦИПЛІНИ « ХІМІЯ » для студентів спеціальності 5.05070104« Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд »

 

 

Укладач Біденко Ніна Дмитрівна викладач хімії, викладач вищої категорії.
Відповідальний редактор Н.М. Чорна,методист коледжу.
Технічний редактор Л.М. Білоусова, завідувач лабораторії курсового та дипломного проектування
Коректор Л.В. Удод, викладач гуманітарних і спецдис-циплін, викладач вищої категорії, голова циклової комісії
Рецензент С.О. Заболотна, викладач хімії та біології, викладач вищої категорії

 

За редакцією укладача

Надруковано з оригінал-макета замовника

 

 

Підп. до друку __ __.2010.Формат 600х840М1/16Папір офсетний. Ум. друк. арк.2,15. Гарнітура Times

Спосіб друку - ризографія. Тираж 15 прим. Зам. № 20

Лабораторія організаційно-видавничої діяльності

ХПТК ОНПУ

73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 23

Тел. (0552) 22-58-38, тел./факс(0552) 22-27-43

  ЗМІСТ  
  Вступ …………………………………………………….......
Перелік тем для самостійного вивчення …………………
Перелік самостійних робіт ………………………………...
2.1 Самостійна робота № 1 ……………………………………
2.2 Самостійна робота № 2 ……………………………………
2.3 Самостійна робота № 3 …………………………………….
2.4 Самостійна робота № 4 ……………………………………
2.5 Самостійна робота № 5 ……………………………………
2.6 Самостійна робота № 6 ……………………………………
2.7 Самостійна робота № 7 ……………………………………
2.8 Самостійна робота № 8 ……………………………………
2.9 Самостійна робота № 9 ……………………………………
2.10.Самостійна робота №10…………………………………. Додаток А .Рекомендовані теми для рефератів……………… Перелік посилань……………………………………………….

 

 

ВСТУП

Вивчення дисципліни "Прикладна хімія" базується на засадах інтеграції теоретичних і практичних знань, отриманих студентами в загальноосвітніх навчальних закладах (природознавство, фізика, хімія, трудове навчання тощо), одержаних при вивченні загальноосвітніх дисциплін у вищому закладі освіти та набутому життєвому досвіді.

Дані методичні рекомендації спрямовані допомогти студентам у виконанні самостійних робіт. На самостійне вивчення виведені окремі теми розділів, які доповнюють навчальний матеріал, що вивчається у лекційному курсі і нескладні за змістом.

Всі записи самостійних робіт рекомендується вести в основному конспекті, відокремлюючи аудиторну і самостійну роботи.

Кожна самостійна робота має тему, мету, план вивчення,

основні теоретичні відомості, питання для самоконтролю і рекомендовану літературу. Тему, мету і план роботи слід записувати в конспект.

Основні теоретичні відомості є стислим викладом теми, а іноді (СР№ 4, СР№ 5) доповнюють теоретичний матеріал, що є в підручнику і довідковій літературі. Конспектувати основні теоретичні відомості не обов’язково, якщо не зазначено інакше, але рекомендовано для попереднього читання перед виконанням роботи.

Самостійні роботи № 1-7 передбачають роботу тільки з підручником, а № 8 та № 9, окрім роботи з літературою, мають посилання на мережу Internet.

Самостійні роботи № 6-8 відрізняються від інших за будовою. Кожна з цих робіт має 6 завдань, які передбачають заповнення схем і таблиць, а також роботу з даними Періодичної системи.

У роботі № 9 , яка має тільки теоретичні відомості , закріплення запропановано у вигляді криптограми .бСтруктуру кросворду бажано зберегти і виділити ключове слово кольоровою пастою.

 

 

На питання для самоконтролю слід дати стислу відповідь, не переписуючи питання.

Форма самостійної роботи студентів із здобуття нових знань є одним з найефективніших засобів навчання студента самостійності у прийнятті рішень, вирішенні виробничих проблем у майбутній професійній діяльності як фахівця з даної спеціальності.

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ Складено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни «Прикладна хімія»
Розділ 1. Загальні поняття та закони хімії
Самостійна робота № 1 Закономірності зміни властивостей атомів елементів у Періодичній системі.
Самостійна робота № 2 Класи неорганічних речовин
Самостійна робота № 3Типи хімічного зв’язку та властивості речовин і матеріалів. Типи кристалічних ґраток твердих речовин. Розділ 2. Загальні властивості металів. Електрохімія
Самостійна робота № 4Альтернативні джерела енергії. Схема та принцип роботи батарейки та паливного елементу
Самостійна робота № 5 Застосування електролізу: рафінування, гальваностегія, гальванопластика.
Самостійна робота № 6 Властивості елементів ІІ-В групи на прикладі Zn. Характеристика атомів, фізичні та хімічні властивості. Сполуки металів та сплави на їх основі.
Самостійна робота № 7Властивості елементів VІ-В групи на прикладі Хрому. Характеристика атомів, фізичні та хімічні властивості. Сполуки металів та сплави на їх основі.
Самостійна робота № 8Властивості елементів VІІІ-В групи на прикладі Fе. Характеристика атомів, фізичні та хімічні властивості. Сполуки металів та сплави на їх основі. Виробництво чавуну та сталі.
Розділ 3. Органічна хімія. Вуглеводні. Паливо.
Самостійна робота № 9Одноатомні спирти, їх використання в якості альтернативного палива. Багатоатомні спирти, створення антифризів на їх основі.
Самостійна робота № 10 Властивості ВМР. Природні та синтетичні полімери.  

ПЕРЕЛІК САМОСТІЙНИХ РОБІТ

2.1 Самостійна робота № 1
Тема:Закономірності зміни властивостей атомів елементів у Періодичній системі
Мета:  
—знати: причини явища періодичності та закономірності змін властивостей простих та складних сполуку групах та періодах; знати визначення понять: група, підгрупа, період;
—вміти: прогнозувати властивості атомів, писати електронні та графічні формули елементів І-VII періоду, виходячи з положення елементу в періодичній системі.
План вивчення
1. Сучасне формулювання періодичного закону [4], c.46
2. Будова Періодичної системи (групи, підгрупи, періоди великі і малі).
3. Властивості атомів (атомний радіус, енергія іонізації).
4. Періодичність змін властивостей атомів (зміна радіусів атомів, металічних та неметалічних властивостей.
5. Значення періодичного закону. [4], c.47-48
     

Основні теоретичні відомості

1. Фізичний зміст періодичної системи:

—порядковий номер елемента дорівнює заряду ядра і загальній

кількості електронів;

—номер періоду дорівнює числу електронних рівнів в атомі та номеру зовнішнього електронного рівня;

—номер групи дорівнює: а) для головних підгруп - максимальній валентності та числу електронів на зовнішньому рівні;

б) для побічних підгруп - максимальній валентності.
2. В періодах зліва направо:

—збільшується заряд ядра і тому посилюється притягання

електронів;

—зменшується радіус атомів, оскільки електрони потрапляють на одну і ту саму оболонку, яка стискається через посилення притягання до ядра;

—зростаєелектронегативність— здатність атома відтягувати до себе електрони.

3. В групах зверху донизу:

—збільшується число електронних рівнів;

—збільшуються радіуси атомів;

—послаблюється здатність приєднувати електрони;

—посилюються металічні властивості.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.