Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ПРАКТИЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Завдання 1.Проаналізуйте табличні дані про VІ-B групу, запишіть загальну формулу для атомів підгрупи:

 

  Cr Mo W
Загальна формула  
Порядковий номер
Відносна атомна маса 51,9961 52Cr—54Cr 95,941 92Mo—94Mo 183,85 180W—186W
Зовнішній шар  
Радіус атомів, нм 0,127 0,139 0,140
Густина, г/см3 7,2 10,3 19,3
Т пл.. 0С
Ткип. 0С
Ступені окиснення      

 

Завдання 2. Визначте положення Хрому в Періодичній

системі:

1. Період, група, підгрупа.

2. Заряд ядра.

3. Електронна формула.

4. Графічна формула.

5. Можливі валентності та ступні окиснення .

 

Завдання 3.Проаналізуйте знаходження Хрому в природі та заповніть таблицю:

_____ % по масі

 

У вільному вигляді:     У зв’язаному вигляді: Мінерали:  

 

ІІІ. Визначте фізичні властивості Хрому, заповнив таблицю:

 

  параметр значення
1. колір  
2. густина  
3. Тпл 0С  
4. Ткип 0С  
5. Тип кристалічної гратки щільна гексагональна

IV. Хімічні властивості:

 

Хром— метал ______активності, в окисно-відновних

реакціях є ______.

За звичайних умов вкритий ____________.

 

  1. Взаємодія з простими речовинами

(Допишіть рівняння та розрахуйте коефіцієнти)

Cr + O2

Cr + Cl2

Cr + S →

 

  1. Взаємодія із складними речовинами:

(Допишіть рівняння та розрахуйте коефіцієнти )

 

Cr + HCl →

Cr + HCl +О2

Cr + H2SO4розв.

 

Завдання 4.Запишіть реакції, що характерні для сполукCr2O3 ,Cr(OH)3

 

Завдання 5.Випишіть методи добування Хрому.

 

Завдання 6.Запишіть 5 галузей застосування Хрому та

його сполук. 

Завдання 7. Здійсніть перетворення:

 

Сr→ CrCl 2 → CrCl3 → Cr(OH)3 → Cr2O3 → Сr

 

 

Рекомендована література

1.Справочник по элементарной хмими .-под ред.Пилипенко П.П., с.276.

2.Хомченко И.Г. Общая химия .- М.:Химия ,1987 .-464 с.-пункт 16.1

 

Самостійна робота № 8

Тема :Властивості елементів VIII – В групи на прикладі заліза. Виробництво чавуну та сталі .

Мета:

-знати: будову атому Феруму та його положення у Періодичній системі; властивості простих та складних сполук Феруму, методи його добування та застосуваня , відмінність чавуну від сталі.

-вміти:писати та пояснювати хімічні рівняння, що покладені в основу виробництва чавуну та сталі.

План вивчення :

1. Положення Феруму у Періодичній системі .

2 Властивості атому Феруму.

3 Знаходження у природі.

4 Фізичні властивості .

5 Хімічні властивості.

6 Властивості оксидів та гідроксидів заліза.

7 Загальні методи добування.

8 Застосування заліза та його сполук.

9 Добування чавуну і сталі.

Примітка : записати основні рівняння, що відповідають методам добування чавуну і сталі.

Основні теоретичні відомості

Залізо – один з найбільш розповсюджених хімічних елементів в природі . Ферум входить до складу багатьох гірських порід . Основними залізними рудами є магнітний залізняк , червоний залізняк , бурий залізняк тощо .

Залізо являє собою сріблясто – білий метал . На повітрі він швидко підлягає корозії та вкривається іржею.

Залізо є доволі активним металом : взаємодіє з китслотами , солями , водою.

Широке використання мають сполуки заліза : оксиди та гідроксиди . Сплавами заліза є сталь і чавун .Сталі є основним конструкційним матеріалом . З чавуну виробляють різні вироби , але більшу частину переробляють на сталь .

 

Завдання 1.

Проаналізуйте табличні дані про родину Феруму:

 

  Fe Co Ni
Загальна формула 3dn4s2
Порядковий номер
Відносна атомна маса 55,487 ( 54Fe , 56Fe) 58,9332 ( 57Co , 59Co ) 58,69 (58Ni, 60Ni, 62Ni)
Зовнішній шар      
Радіус атомів, нм 0,124 0,126 0,124
Густина, г/см3 7,86 8,33 8,9
Т пл.. 0С
Ткип. 0С
Ступені окиснення      

 

Завдання 2. Визначте Положення Феруму в

Періодичній системі:

1. період, група, підгрупа.

2. заряд ядра

3. електронна формула.

4. графічна формула.

5. можливі валентності та ступнеі окиснення .

 

Завдання 3.Проаналізуйте знаходження Феруму у природі:

_____ % по масі

 

У вільному вигляді:     У зв’язаному вигляді: Мінерали: Fe3O4 магнітний залізняк Fe2O3 красний залізняк 2Fe2O3 ∙3H2O бурий залізняк FeCO3 сидерит FeS2 пірит

 

ІІІ. Визначте фізичні властивості Феруму, заповнив таблицю:

 

  параметр значення
1. колір  
2. густина  
3. Тпл 0С  
4. Ткип 0С  
5. Тип кристалічної гратки Кубічна об’ємноцентрована, Кубічна гранецентрована
5. Відношення до деформації, тощо  

 

IV. Хімічні властивості:

Ферум— метал ______активності, в окисно-відновних

реакціях є ______.

 

1. Взаємодія з простими речовинами:

(Допишіть рівняння та розрахуйте коефіцієнти)

Fe + O2

Fe + Cl2

Fe + S →

 

2. Взаємодія із складними речовинами:

(Допишіть рівняння та розрахуйте коефіцієнти)

Fe + H2O →

Fe + СuSO4

Fe + H2SO4розв.

Fe + H2SO4конц. → пасивує

Fe + HNO3конц. → пасивує

Fe + HNO3розв. → Fe(NO3)3 + NН43+ H2O

Fe + O2 + H2O → Fe(OH)3

Завдання 4.Порівняйте властивості сполук Fe2+ та Fe3+,

допишіть рівняння реакцій.

2+ FeOчорний, Fe(OH)2 зелений мають _________ властивості     3+ Fe2O3 , Fe(OH)3, бурий мають амфотерні властивості
1. HCl + FeO→ 2. HCl + Fe(OH)2→     1. HCl +Fe2O3 → 2. КОН + Fe2O3 → 3. КОН+Fe(OH)3→ 4. HCl +Fe(OH)3→  
Якісна реакція на Fe2+:   FeCl2+K3[Fe(CN)6]→KFe[Fe(CN)6]↓ +2KCl Червона кров’яна сіль турнбулева синь  
Якісна реакція на Fe3+:   FeCl3+3KSCN→FeSCN↓+3KCl Калій роданід червоний осад  

 

Завдання 5.Запишіть 5 галузей застосування Феруму та його сполук.

 

1.Залізну пластинку масою 20,4 Г занурили в розчин купрум сульфату. Визначте масу йонів Феруму, що перейшли у розчин, якщо маса пластини збільшилася на 1,6Г[11,2Г]

 

2.Здійсніть перетворення:

Fe→ FeSO4 →Fe(OH)2 →Fe(OH)3→Fe2O3

 

Рекомендована література

Хомченко И.Г. Общая химия .-М.:Химия , 1987 .-464с.(див.с.279).

Http;//www.ntpo.com/invention /inventiph2/shtml

 

 

2.9 Самостійна робота № 9

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.