Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ПРАКТИЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Завдання 1.Використовуючи дані основних теоретичних

відомостей, заповнюємо таблицю.

Таблиця 1

Параметр Групи Періоди
1. Порядковий номер    
2. Радіус атомів    
3. Здатність притягувати до себе електрони    
4. Металічні властивості    

Завдання 2.

1. Визначте, атом якого елемента має більший радіус:

a) Al—Cl, б) Si—Sn;

2. Визначте, атом якого елемента має більш виражені металічні

властивості: а) Mg—Ar; б) K—Fr.

3. Визначте, атом якого елемента має більш виражені

неметалічні властивості: а) O—Te, б) P—Cl.

4. Визначте, атом якого елемента є сильнішим окисником:

а) O—S.

5. Визначте, атом якого елемента є кращим відновником:

а) Mg—Ba

 

 

Рекомендована література
Хомченко И.Г. Общая химия.- М.: Химия, 1987.– 464с. § 2.1, с.30, §2.6, с. 46   2.2 Самостіна робота № 2 Тема : Класи неорганічних речовин Мета : -знати :будову молекул оксидів , кислот , лугів та солей ; їх хімічні та фізичні властивості , класифікацію , методи добування та галузі застосування . -вміти : складати рівняння реакцій ,які ілюструють хімічні властивості оксидів . кислот , лугів , солей; вміти писати їх формули та давати назви сполукам .   План вивчення :
 1. Класифікація неорганічних речовин.
 2. Оксиди 6класифікація , властивості.
 3. Застосування та добування оксидів.
 4. Кислоти : класифікація . фізичні та хімічні властивості.
 5. Добування та застосування кислот.
 6. Солі : класифікація , властивості .
 7. Добування та застосування солей .
 8. Гідроксиди : класифікація , властивості , добування .
Примітка : до кожного питання скласти тези і записати в основний конспект , ьілюструючи відповідними рівняннями реакцій.   Основні теоретичні відомості Виділяють чотири класи неорганічних речовин :
 • Оксиди.
 • Кислоти.
 • Гідроксиди.
 • Солі.
Оксиди– це складні речовини , які складаються з двох хімічних елементів , один з яких обов’язково Оксиген. Класифікація :
 1. Основні .
 2. Кислотні.
 3. Амфотерні.
Кислоти- складні речовини, які складаються з атомів Гідрогену , сполучених із кислотним залишком. Класифікація :
 1. За сновністю:
1. Одноосновні. 2. Двохосновні. 3. Трьохосновні.
 1. За вмістом Оксигену:
1. Оксигеновмісні. 2. Безоксигенові. Гідроксиди-це складні речовини . які складаються з атомів металів та гідроксильної групи . Класифікація :
 1. Розчинні у воді ( луги).
 2. Нерозчинні у воді ( основи ).
Солі-це речовини , які складаються з атомів металів та кислотного залишку. Класифікація :
 1. Середні.
 2. Кислі.
 3. Основні.
 4. Подвійні.
 5. Змішані.
  ПРАКТИЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО Завдання 1.Напишіть рівняння реакцій розкладу , сполучення та заміщення за участю води . Дайте назви усім речовинам.   Завдання 2.Складіть рівняння взаємодії фосфор (V) оксиду з водою та обчисліть кількість речовини метафосфатної кислоти , яка утворюється внаслідок взаємодії оксиду з водою : а) кількістю речовини 1,5 моль , б) масою 18 г.   Завдання 3.Здійснити перетворення :  
 1. Mg → MgO → Mg(OH)2 → MgSO4
 2. Cu(OH)2 → CuO→ Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 →CuSO4
 3. S SO2 →SO3 → CaSO4 →Ca(OH)2
  Завдання 4.Допишіть рівняння реакцій в тих випадках , де вони можливі :  
 1. ZnO+ HCl =
 2. Mg + H3PO4 =
 3. Cu + HCl=
 4. BaO + HNO3 =
 5. CaCO3 + NaOH=
 6. BaSO4 + AgCl=
  Завдання 5.Яку масу алюміній оксиду можна добути в результаті прожарювання алюміній гідроксиду масою 12 кг?   Завдання 6.Трьома різними способами добути : магній фосфат , купрум ( ІІ ) хлорид , калій гідроксид . Написати відповідні рівняння реакцій .   Завдання 7.Яку масу натрій карбонату можна добути , якщо на натрій гідроксид подіяти вуглекислим газом , який виділяється внаслідок взаємодії з хлоридною кислотою кальцій карбоната масою 500 г?   Завдання 8. Напишіть рівняння реакцій , що показують зв’язок між речовинами різних класів , поданий в загальному вигляді такою схемою :   Метал Основний оксид Гідроксид
       
 
   
  


Сіль Сіль

       
 
   
 

 


Нематал Кислотний оксид Кислота

 

Рекомендована література

Телегус В.С.та ін. Основи загальної хімії .-Львів:Світ ,2000.-424с.6.: глава 9, § 9.1.

 

 

 

2.3 Самостійна робота № 3
Тема: Типи хімічного зв’язку та властивості речовин і матеріалів. Типи кристалічних ґраток твердих речовин  
Мета:  
—знати: основні типи хімічного зв’язку;
—вміти: прогнозувати властивості сполук та їх тип кристалічної ґратки по хімічній формулі.
План вивчення
1. Типи хімічного зв′язку. Примітка: записати визначення кожного типу зв’язку і навести приклади
2. Ковалентний полярний і неполярний зв’язок, їх характеристика. [4], с. 49-52
3. Йонний зв’язок. [4], с. 54
4. Металічний зв’язок. [4], с. 55
5. Водневий зв’язок. [4], c. 47-48
6. Типи кристалічних ґраток: об’ємноцентрована кубічна, гранецентрована кубічна, гексагональна. [3], с. 313 Примітка: замалювати в зошит основні типи металічної кристалічної ґратки, під ними підписати приклади металів, які мають відповідний тип будови.
     

 

Основні теоретичні відомості

 

Хімічний зв’язок—це зв’язок між двома або більшою кількістю атомів, при якому утворюється більш стійка сполука, ніж окремі атоми. В загальному випадку хімічний зв’язок утворюється, коли енергія системи, що складається з взаємодіючих атомів, понижується.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.