Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Характеристика фінансової стійкості за критерієм ліквідності

Інформаційною базою для проведення розрахунків є баланс підприємства (форма № 1). Обчислення показників здійснюють на початок і кінець звітного року.

Ліквідність характеризує спроможність майна підприємства швидко перетворитись у грошові кошти для негайного погашення його заборгованості.

Аналіз ліквідності полягає у порівнянні статей активу Балансу, які згруповані за ознакою ліквідності та розміщені в порядку спадання ступеня ліквідності, зі статтями пасиву, які згруповані за ознакою терміновості погашення і розміщені в порядку збільшення строків зобов’язань.

За ступенем ліквідності розрізняють активи:

А1. Найбільш ліквідні. До них належать грошові кошти , їх еквіваленти та поточні фінансові інвестиції (сума рядків ф. №1: 1160, 1165).

А2. Швидкореалізовувані. До таких активів належать дебіторська заборгованість та інші оборотні активи (сума рядків 1125, 1130, 1135, 1155 ф. №1).

А3. Повільно реалізовувані. До них відносяться запаси підприємства (рядок 1100 ф. №1).

А4. Важкореалізовувані. Вони включають нематеріальні активи, незавершене будівництва, основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції та інші необоротні активи ( рядок 1095 ф. №1).

Зобов’язання підприємства за ступенем терміновості їх погашення розподіляють на групи:

П1. Найбільш термінові зобов’язання. До них належать поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями, поточні зобов’язання підприємства за розрахунками (сума рядків 1610, 1620, 1625, 1630 ф. №1).

П2. Короткострокові зобов’язання. До них належать короткострокові кредити банків, векселі видані, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги та інші короткострокові пасиви ( сума рядків 1600, 1615, 1690 ф. №1).П3. Довгострокові зобов’язання. Вони включають довгострокові кредити банків та інші довгострокові зобов’язання (сума рядків 1510, 1515, 1520 ф. №1).

П4. Постійні пасиви. До них належать джерела власних коштів підприємства, тобто власний капітал та прирівняний до нього капітал (довгострокові і поточні забезпечення, цільове фінансування) (сума рядків 1495,1525, 1660, 1665 ф. №1).

Для проведення аналізу ліквідності Балансу підприємства необхідно скласти таблицю №2.2

Таблиця 2.2

Аналіз ліквідності балансу за звітний рік

Активи Розмір Пасиви Розмір Надлишок(+), нестача(-)
На початок року На кінець року На початок року На кінець року На початок року (гр.1 - гр.. 3) На кінець року (гр. 2-гр. 4)
а Б
А1. Найбільш ліквідні 27,4 37,2 П1. Найтерміновіші зобов’язання 27,4 37,2
А2. Швидкореалізо вувані П2. Короткострокові 533,4 480,8 -50,4 -80,8
А3. Повільнореалі зовувані 930,7 940,4 П3. Довгострокові 203,6 205,5 727,1 734,9
А4. Важкореалізо вувані 731,9 819,4 П4. Постійні 1510,7 -704,1 -691,3

 

Ідеальним вважається стан, коли спостерігається система співвідношень:

А1>= П1, А2 >= П2, А3 >= П3, А4 <= П4 .

На підставі проведених розрахунків необхідно зробити висновки про ліквідність майна підприємства та тенденцію її зміни.

Як бачимо, виконуються тільки перша, третя та четверта вимога ліквідності балансу.

Узагальнюючий коефіцієнт ліквідності балансу показує, скільки ліквідних активів припадає на одну гривню зобов’язань підприємства.

Він становить:

На початок року

На кінець року

Отже значення узагальнюючого показника ліквідності на кінець року зросло на 2,81% ((2,01-1,955/1,955*100%).

Для оцінки ступеня ліквідності необхідно також обчислити такі відносні показники:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності, який відображає частину поточної заборгованості, яку підприємство може негайно погасити в найближчий час. Він розраховується за формулою:

,

де Кабс.лікв. – коефіцієнт абсолютної ліквідності;

ГКЕ – грошові кошти та їх еквіваленти ( сума рядків 1165 ф. №1);

ПЗ – поточні зобов’язання (рядок 1695 ф. №1).

Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності повинно перебувати в межах 0,2 – 0,35. Якщо ж коефіцієнт набуває значення, нижче ніж 0,2 – це означає, що у підприємства не вистачає грошових коштів на покриття невідкладних зобов’язань.

.

де , – значення коефіцієнтів абсолютної ліквідності на початок та кінець року відповідно.

Як бачимо, коефіцієнти абсолютної ліквідності мають низьке значення, що свідчить про недостатність грошових коштів для покриття невідкладних зобов’язань.

2. Коефіцієнт критичної ліквідності, який характеризує очікувану платоспроможність підприємства через період, що дорівнює тривалості одного обороту дебіторської заборгованості. Він розраховується за формулою:

,

де Ккр.лікв. – коефіцієнт критичної ліквідності;

ПФІ – поточні фінансові інвестиції (стр. 1160 ф. №1);

ДебЗ - дебіторська заборгованість (сума рядків 1125, 1130, 1135, 1155 ф. №1).

Нормальним вважається стан, коли значення цього коефіцієнта перевищує одиницю.

Як бачимо, на кінець року спостерігається поліпшення значення коефіцієнта критичної ліквідності. Це свідчить про здатність підприємства покрити свої поточні зобов’язання протягом періоду інкасації дебіторської заборгованості.

3. Коефіцієнт покриття або коефіцієнт поточної ліквідності характеризує здатність підприємства погасити поточні зобов’язання протягом періоду, що дорівнює тривалості обороту його оборотних активів. В цьому випадку розглядається не тільки забезпечення своєчасних розрахунків з дебіторами та реалізації готової продукції, а й продажу в результаті потреби інших оборотних засобів (сировини, матеріалів тощо). Він обчислюється за формулою:

,

де Кпокр. –коефіцієнт покриття;

З – запаси ( рядок 1100 Балансу).

Нормальним значенням цього коефіцієнту вважається, коли воно перевищує 2.

Значення цих коефіцієнтів становить

Як бачимо, показники коефіцієнтів покриття як на початок, так і на кінець року мають позитивні значення свідчать про спроможність підприємства повністю покрити свої поточні зобов’язання протягом періоду одного обороту оборотних активів підприємства.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.