Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Характеристика фінансової стійкості за структурою джерел фінансування діяльності підприємства

Співвідношення між власними і позиковими коштами визначає перспективну фінансову стійкість підприємства.

Для аналізу фінансової стійкості підприємства з погляду структури джерел фінансування необхідно виконати обчислення на початок і кінець року значення наступних показників:

1. Коефіцієнт автономії (або коефіцієнт фінансової незалежності). Цей показник є однією з важливіших характеристик фінансової стійкості підприємства, який відображає його незалежність від зовнішніх джерел фінансування і визначає частку власних джерел коштів у загальній сумі джерел утворення майна. Обчислюється показник за формулою:

,

де Кавт –коефіцієнт автономії;

ВК –власний капітал підприємства (рядок 1495 ф. №1);

ЗНВП – довгострокові і поточні забезпечення (рядки 1520, 1660 ф. №1);

ДМП – доходи майбутніх періодів (рядок 1665 ф. №1);

К – загальна сума капіталу підприємства (рядок 1900 ф. №1).

Для забезпечення фінансової незалежності підприємства необхідно або частка власного капіталу була не меншою за 50% (Кавт>=0,5).

За умовою прикладу маємо

Як бачимо, підприємство є фінансово незалежним від зовнішніх джерел фінансування як на початок, так і на кінець звітного періоду. При цьому на кінець періоду спостерігається зростання частки власного капіталу у загальній структурі джерел формування майна.

 

2. Коефіцієнт співвідношення залучених та власних джерел коштів визначає ступінь ризику, пов’язаного з можливістю втрати фінансової незалежності підприємства і відображає, скільки позикових коштів припадає на 1 грн. власного капіталу. Обчислюється цей показник за формулою:

,

де Кз/в – коефіцієнт співвідношення залучених та власних джерел коштів;ДЗ та ПЗ – відповідно довгострокові (рядок 1595 ф. №1) та поточні зобов’язання підприємства (рядок 1695 ф. №1).

Якщо значення цього коефіцієнта менше за одиницю, підприємство має невисокий ризик втрати фінансової незалежності.

Якщо значення дорівнює одиниці – має місце критичний ризик, тобто на 1 грн власного капіталу припадає 1 грн залученого капіталу (довго- та короткострокових зобов’язань).

Якщо ж значення коефіцієнта перевищує одиницю, підприємство характеризується високим ризиком втрати фінансової стійкості.

На початок періоду на 1 грн. власного та прирівняного до нього капіталу припадає 0.51 грн. залученого капіталу; на кінець періоду – 0,45 грн. Це свідчить про низький ризик втрати підприємством фінансової незалежності і є фінансово стійким.

3. Коефіцієнт мобільності характеризує співвідношення вартості оборотних та необоротних активів підприємства:

де ОА – оборотні активи (рядок 1195 ф. №1);

НА – необоротні активи (рядок 1095 ф. №1).

Як бачимо, на початок періоду на 1 грн. необоротних активів припадає 1,97 грн., а на кінець року – 1,68 грн. Іншим чином це можна розглядати так, що оборотних активів більше ніж необоротних активів у 1,97 раз на початок періоду і у 1,68 раз на кінець періоду. Це є позитивним, оскільки частка активів, що знаходиться у мобільній формі і може за необхідності бути перетворена у грошові кошти є значною (більше за необоротні активи)

 

4. Коефіцієнт маневреності власних коштів визначає частину власних коштів підприємства, яка знаходиться в мобільній формі. Він обчислюється за формулою:

,

де Кманевр. – коефіцієнт маневреності;

ВОК – власні обігові кошти (різниця між сумою рядків 1495, 1525, 1665 та строкою 1095 ф. №1).

Збільшення значення цього коефіцієнта позитивно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства, оскільки свідчить про збільшення можливості вільно маневрувати власними коштами.

Позитивні значення коефіцієнтів маневреності свідчать про спроможність підприємства фінансувати свою поточну діяльність за рахунок власних джерел коштів. При цьому на початок звітного періоду частка власних джерел, що спрямовується на формування оборотних активів становила 49%. А на кінець – 46%.

5. Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами формування запасів характеризує частку запасів, яка фінансується за рахунок власних джерел коштів і розраховується за формулою:

,

де Кзап – коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами формування запасів;

З – вартість запасів підприємства (рядок 1100 ф. №1).

На початок періоду 76% запасів фінансується за рахунок власних та прирівняних джерел, на кінець періоду – 73%.

6. Коефіцієнт виробничих фондів визначає частку виробничих фондів в загальному обсязі майна підприємства.

,

де ВФ – сума виробничих фондів підприємства (сума рядків 1010, 1100 ф. №1);

А – загальна сума ресурсів підприємства (рядок 1300 ф. №1).

На кінець періоду спостерігається зменшення частки виробничих фондів у загальній сумі майна і наближається до 50%. Це негативно характеризує структуру майна, що склалась на кінець звітного періоду, оскільки дохід підприємство отримує шляхом використання виробничих фондів, зменшення яких призведе до скорочення обсягів доходу.

Результати виконаних розрахунків можна подати у вигляді таблиці і зробити висновки щодо зміни фінансової стійкості підприємства, які мали місце протягом звітного періоду.

 

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.