Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Порядок виконання курсової роботи

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з дисципліни «Маркетинг»

для студентів спеціальності 7.030601 «Менеджмент організацій»

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

 

 

Вінниця ВНТУ 2013

 


ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з дисципліни "Маркетинг"

для студентів напрямку підготовки 6.030601 - “Менеджмент”

 

 

Усі цитати, цифровий фактичний матеріал та бібліографічні відомості перевірені, написання одиниць відповідає стандартам. Зауваження рецензентів враховані. Вимогам, які висуваються до інструктивно-методичної літератури, відповідає. До друку і в світ дозволяю на підставі §2л. 15 "Єдиних правил …"
   
   
Укладачі: О.В. Штовба, О.А. Сметанюк, Ю.В. Мокіна   Перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичному забезпеченню О.Н. Романюк
   
   
  ЗАТВЕРДЖЕНО На засіданні кафедри ММЕ Протокол № від 2013 р. Зав. каф. Н.П. Карачина
     

 

 

Вінниця ВНТУ 2013


 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Маркетинг" для студентів напрямку підготовки 6.030601 “Менеджмент”. Укладачі: О.В. Штовба, О.А. Сметанюк, Ю.В. Мокіна.

 

Методичні вказівки являють собою комплекс рекомендацій навчально-методичного характеру з організації і виконання курсової роботи з дисципліни "Маркетинг". Розкривається зміст та структура курсової роботи, порядок її виконання та організація захисту. Наводиться базова тематика курсових робіт, оформлення та критерії оцінки і захисту курсової роботи. 

Укладачі: О.В. Штовба, О.А. Сметанюк, Ю.В. Мокіна.

 


ЗМІСТ

 

1. Мета і завдання курсової роботи 6  
2. Порядок виконання курсової роботи 8  
3. Зміст, структура та обсяги курсової роботи 20  
4. Вимоги до оформлення курсової роботи 25  
5. Порядок організації захисту та критерії оцінювання курсових робіт 32  
6. Рекомендована література 35  
Додатки 37  

Мета і завдання курсової роботи

 

Відповідно до навчальних планів студенти виконують курсову роботу з блоку навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки, до яких належить: «Маркетинг». Написання курсової роботи є необхідним етапом для: закріплення теоретичних і практичних знань, здобутих студентами на лекціях та під час практичних занять; набуття навичок самостійної роботи з елементами творчого пошуку, ініціативності; вироблення вміння узагальнювати теоретичні матеріали, аналізувати практичну інформацію, працювати зі спеціальною літературою, довідковими виданнями тощо; розвитку навичок формулювання власних висновків, чіткої аргументації, обґрунтування рекомендацій та пропозицій.

Методичні рекомендації розроблено відповідно до Положення про організацію виконання та захисту курсових робіт ВНТУ. Виконання студентом курсової роботи передбачає:

Ø поглиблення, систематизування і закріплення теоретичних знань з дисципліни;

Ø відпрацювання навичок самостійної роботи з елементами творчого пошуку, ініціативності;

Ø вироблення вміння узагальнювати теоретичні матеріали, аналізувати практичну інформацію, працювати зі спеціальною літературою, довідковими виданнями тощо;

Ø розвиток навичок формулювання власних висновків, чіткої аргументації, обґрунтування рекомендацій і конкретних пропозицій щодо вдосконалення системи маркетингу на реальному досліджуваному підприємстві.

При вдалому виборі тематики створюється єдиний цикл наукових досліджень навчального характеру, завершальним етапом є дипломна робота.

Орієнтовна тематика курсових робіт та регламент їх виконання встановлюються на початку навчального семестру. Студент самостійно вибирає тему курсової роботи і узгоджує її з науковим керівником.

Мета методичних рекомендацій – допомогти студентам у виконанні самостійної роботи. Це видання містить основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення курсової роботи, організації виконання, порядку захисту та критеріїв оцінювання.

Метою написання курсової роботи є закріплення і поглиблення теоретичних знань з курсу, вміння застосовувати їх для вирішення практичних завдань, а також формування практичних навичок із проведення маркетингового аналізу підприємства, а саме SWOT – аналізу, і прийняття на основі його результатів рішення щодо формування основної стратегії діяльності підприємства.

Для досягнення основної мети курсової роботи доцільним є вирішення таких завдань:

ü закріплення, поглиблення та узагальнення теоретичних знань із дисципліни «Маркетинг»;

ü висвітлення ключових теоретичних моментів з обраного теоретичного питання;

ü оволодіння навиками проведення SWOT – аналізу підприємства на основі загальнодоступних відомостей про це підприємство;

ü формування навичок формулювання ключової маркетингової стратегії підприємства на основі результатів проведеного аналізу.

Мета й завдання дослідження в межах конкретної курсової роботи визначаються її темою, структурою, специфікою об’єкта, предмета та інформаційною базою дослідження.

 


Порядок виконання курсової роботи

 

Виконання курсової роботи складається з таких основних етапів:

– Вибір теми курсової роботи.

– Складання плану курсової роботи та графіка її виконання.

– Добір та вивчення літератури.

– Проведення досліджень і формування їхніх результатів.

– Оформлення рукопису роботи.

Вибір теми курсової роботи. Тему курсової роботи студент обирає самостійно, керуючись наведеною в додатку А тематикою, яка має орієнтовний характер і періодично коригується та уточнюється з урахуванням змін, що спричинюються невпинним розвитком сучасної теорії та практики управління.

У процесі вибору теми студенту слід виходити з таких критеріїв:

– відповідність спрямованості обраного напряму своїм науковим і практичним інтересам, напрацюванням, здобутим у процесі виконання попередніх науково-дослідних робіт;

– можливість отримання релевантної інформації, на базі якої буде виконуватись дослідження;

– узгодженість спрямованості дослідження з можливою темою майбутньої дипломної роботи спеціаліста або магістерської дипломної роботи .

Вибравши тему, студент звертається з письмовою заявою на ім’я наукового керівника з проханням її затвердити. Остаточно теми курсових робіт затверджуються на засіданні кафедри.

Складання плану курсової роботи та графіка її виконання. План курсової роботи складається студентом самостійно на основі ознайомлення з літературними джерелами щодо обраної теми. Планом передбачається: вступ; декілька ключових, взаємопов’язаних, розміщених у логічній послідовності розділів, в яких має бути розкрита сутність обраної теми; висновки. Складений студентом план обговорюється з науковим керівником, який його корегує (якщо в цьому є необхідність) та затверджує.

Задля забезпечення чіткості організації написання курсової роботи науковим керівником складається і затверджується календарний графік виконання робіт. У додатку Б наведено орієнтовний регламент виконання курсової роботи, який за необхідності може корегуватись з ініціативи студента. Для цього студентом обґрунтовуються причини необхідності зміни відведених строків виконання певних етапів роботи. Науковий керівник, за умови погодження щодо перегляду регламенту виконання курсової роботи, затверджує змінений варіант календарного графіку.

Добір та вивчення літератури. На стадії добору літератури студент складає бібліографію, у чому йому своїми рекомендаціями допомагає науковий керівник; корисні поради під час пошуку літератури можна також отримати від працівників бібліотеки. Значно прискорює цей процес використання алфавітних і систематизованих каталогів літератури, реферативних журналів, бібліографічних довідників, комп’ютерних пошукових систем типу «Google», «Rambler», «Yandex» та інших джерел і засобів пошуку інформації.

Поглиблене вивчення визначених джерел доцільно починати з розгляду найновіших публікацій, оскільки в них висвітлюються останні досягнення в галузі теорії та практики маркетингу. Решту літератури вивчають у порядку, зворотному до хронологічного. Можна порекомендувати студентам здійснювати свою роботу щодо добору та вивчення літератури таким чином:

– для того щоб скласти для себе перше уявлення про проблему, слід опрацювати відповідні підручники та посібники, що вийшли друком за останні роки;

– для того щоб визначити шляхи вирішення цієї проблеми, що вважаються актуальними на сьогодні, слід ознайомитися з публікаціями в журналах відповідного спрямування.

Далі доцільними будуть пошук та ознайомлення з ґрунтовними науковими виданнями монографічного характеру.

Оскільки, як уже зазначалося, одним із критеріїв вибору теми курсової роботи є узгодженість орієнтації поточного напряму дослідження з можливою спрямованістю теми майбутньої дипломної роботи, доречним буде опрацювання літератури, що стосується проблем управління підприємством конкретної галузевої (підгалузевої) належності.

Дедалі більшого поширення останнім часом набуває практика залучення інформації з комп’ютерних мереж. Такий спосіб добору інформації є цілком припустимим, але слід пам’ятати, що вся ця інформація має підлягати критичному осмисленню, бажано – з перевіркою достовірності наведених даних за друкованими джерелами інформації. Адресу електронної сторінки, з якої запозичені відомості, обов’язково слід внести до переліку використаних першоджерел, що вміщується наприкінці тексту курсової роботи.

Безпосереднє ознайомлення з конкретним літературним джерелом розпочинають з перегляду змісту. Розділи, глави та параграфи, що викликали особливу зацікавленість, слід ретельно опрацювати. Ця робота має бути спрямована на пошук ідей та пропозицій щодо вирішення проблемних питань обраної теми. Особливу увагу при цьому потрібно зосередити на виявленні дискусійних питань, аналізі протилежних або суперечливих позицій.

Проведення досліджень і формування їхніх результатів. Фактично процес дослідження вже триває – його розпочато вибором напряму дослідження, формулюванням теми курсової роботи й попереднім опрацюванням літератури.

Проведення SWOT – аналізу підприємства.Стан компанії залежить від того, наскільки успішно вона здатна реагувати на різноманітні впливи ззовні. Аналізуючи зовнішню ситуацію, необхідно виділяти найбільш суттєві на конкретний період часу фактори. Взаємопов'язаний розгляд цих факторів з можливостями компанії дозволяє вирішувати проблеми, що виникають. При вирішенні різного рівня задач необхідно також чітко уявляти, чи піддаються критичні фактори контролю з боку компанії. Чи є вони внутрішніми або зовнішніми, чи піддаються змінам зусиллями компанії або це зовнішні події, на які компанія впливати не в змозі. Одним з найпоширеніших методів, що дає змогу оцінити в комплексі внутрішні і зовнішні фактори, які впливають на розвиток компанії, можна назвати SWOT-аналіз (СВОТ – аналіз). SWOT-аналіз є необхідним елементом досліджень, обов'язковим попереднім етапом при складанні будь-якого рівня стратегічних та маркетингових планів. Дані, отримані в результаті ситуаційного аналізу, служать базисними елементами при розробці стратегічних цілей і завдань компанії.

SWOT розшифровується так:

Strengths - сильні сторони;

Weaknesses - слабкі сторони;

Opportunities – можливості;

Threats – загрози.

Інакше кажучи, SWOT аналіз - це аналіз сильних і слабких сторін організації а також можливостей і загроз з боку зовнішнього навколишнього середовища. «S» і «W» відносяться до стану компанії, а «O» і «T» до зовнішнього оточення організації.

За результатами ситуаційного аналізу можна оцінити, чи володіє компанія внутрішніми силами та ресурсами, щоб реалізувати наявні можливості і протистояти загрозам, і які внутрішні недоліки вимагають якнайшвидшого усунення.

Основні параметри SWOT-аналізу.Невід'ємними частинами SWOT-аналізу можна назвати внутрішній аудит компанії і аудит зовнішнього середовища.

В процесі проведення зовнішнього аудиту оцінюється привабливість ринку та інші можливості і загрози зовнішнього середовища.

Оцінюючи привабливість ринку, варто звернути увагу на:

• Тенденції ринку. Метою аналізу тенденцій ринку є опис розвитку попиту в кожному із сегментів ринку;

• Поведінку покупців. Необхідно оцінити поведінку покупця при покупці, використанні і володінні товару, купівельні звички, фактори, що впливають на процес здійснення покупки, аналіз іміджу торгової марки чи компанії;

• Структуру збуту. Тут необхідно оцінити очікуваний стан мережі дистрибуції, очікування і мотивацію партнерів кампанії;

• Конкурентне середовище. Не забудьте оцінити в цьому розділі аналізу всі п’ять конкурентних сил по Портеру, а саме ринкову силу споживачів і постачальників, загрозу товарів субститутів (замінників), можливість появи на ринку нових конкурентів та бар'єри входу на ринок.

Крім того, важливий вплив на успішність компанії можуть надавати такі фактори зовнішнього макросередовища, на які, як правило, компанія впливати не може, а саме:

• законодавство та політичне середовище, очікувані або можливі його зміни. Законодавчі акти та інші нормативні документи, які можуть вплинути на роботу компанії. Наприклад, для багатьох торговельних і виробничих компаній критично важливими є зміни в митному законодавстві, особливо для малого та середнього бізнесу. Навіть зміна митних зборів, якщо не бути готовим до такого, може перетворити цілком успішну невелику компанію на банкрута.

• економічний стан країни, регіону. Зміна показників ВНП, можливі великі зміни в економіці, які можуть вплинути на вашу компанію (напр.., світова економічна криза), очікувана інфляція та її вплив на бізнес. Правильна оцінка можливостей та загроз економічній ситуації дасть змогу, наприклад, вчасно внести життєво важливі зміни в асортиментну і цінову політику компанії;

• соціально-демографічні фактори;

• зміна технологій. Також буває критичним, особливо якщо на ринку очікується поява товарів-субститутів, які можуть перетворити товар компанії в «застарілий мотлох»;

• міжнародне середовище впливає несуттєво, але не на всі компанії, у меншій мірі на малий бізнес;

• екологічне середовище також слід враховувати деякими компаніями.

Після цього слід взяти до уваги всі тенденції, які компанія може використовувати і продумати заходи із нейтралізації загроз.

У процесі проведення внутрішнього аудиту компанії оцінюються ресурси фірми, її бізнес процеси, аналізується конкурентоспроможність. У процесі проведення аналізу підтверджується або змінюється формулювання стійких конкурентних переваг компанії.

Ключові фактори аналізу:

• менеджмент - оцінюється потенціал співробітників компанії вищого і середнього рівня, їх кваліфікація, мотивація, лояльність.

• маркетинг, включаючи аналіз комунікаційної програми (реклама, особисті продажі, PR), порівняння рекламної активності з конкурентами, ефективність власних маркетингових зусиль;

• персонал, особливо робота торгового персоналу, рівень кваліфікації і зацікавленості, відповідність мотиваційних програм цілям та завданням організації, а також аналіз контактів, нових споживачів, вартості утримання торгового персоналу;

• аналіз системи збуту компанії, потреб і запитів торгових партнерів, розподілу обсягів продажу за членам мережі дистрибуції, типами посередників (гурт, роздріб), аудит дистриб'юторів, виділення пріоритетних дилерів і т.д.;

• аналіз продуктового портфеля. Оцінюються поточні та очікувані обсяги продажів, частка ринку, прибутковість по кожному з продуктів або продуктовій групі, якість, імідж марки;

• аналізуються пріоритетні конкуренти, їхня частка ринку, можливі переваги за витратами, ціною, імідж їх товарів, їх конкурентна поведінка та їх основні слабкості;

• наявність стійкої конкурентної переваги, наприклад, ресурсної бази, недоступною найближчим конкурентам або патентованих технологій;

• аналіз цінової політики, цінова еластичність попиту, можливі максимально прийнятні ціни для товарів компанії, порівняння з цінами конкурентів, політика знижок та інших програм стимулювання збуту.

Ситуаційний аналіз це об'єктивний погляд стороннього людини. Для його проведення треба зуміти повністю відмовитися від власних суб'єктивних оцінок.

Обов'язковими при цьому є оцінка ситуації з передбачуваних точок зору:

ü потенційних і дійсних покупців, клієнтів компанії, так званої цільової групи (тут можуть допомогти і найпростіші опитування власних покупців і покупців конкурентів);

ü найближчих конкурентів;

ü лідера ринку, якщо лідером не є ваша компанія.

Такий підхід допоможе виявити негативні моменти, на які не усвідомлюючи, а інколи свідомо, в компанії до цього увагу не звертали.

Перед вибором параметрів для аналізу слід визначити «ключові компетенції» або «ключові фактори успіху» компанії на ринку, тобто фактори, пов'язані з технологією, виробництвом, маркетингом, фінансами і т.д., від яких залежить в значній мірі успішність або провал бізнесу на вибраному ринку, реалізація стратегій і досягнення цілей.

Ключовими компетенціями можна назвати особливі можливості компанії, сукупність її навичок, процесів і технологій, які є зараз найбільш привабливими для клієнтів і які забезпечують найбільшу перевагу на конкурентному ринку.

Наприклад, для оптового торговця товарами нижчої цінової категорії можна назвати конкурентоспроможні ціни, вірніше співвідношення ціни / якості, надання відстрочки платежів, мотивацію і професіоналізм торгового персоналу і т.д.

Методологія проведення ситуаційного аналізу, матриці SWOT-аналізу. Перший етап - виділення найбільш важливих параметрів аналізу. Визначившись з параметрами, необхідно в першу чергу занести усі параметри у таблицю 2.1 «Базовий SWOT-аналіз» із детальним описом кожного (у таблиці наведено приклад заповнення).

Таблиця 2.1

Базовий SWOT-аналіз

№ п/п Назва Докладний опис
Сильні сторони
Традиції високої якості обслуговування Створюють стійку конкуренту перевагу, яку важко відтворити конкурентам, так як цей процес є тривалим і кропітким
   
   
Слабкі сторони
Вузький асортимент продукції, та нестача групи товарів з низьким рівнем цін Перешкоджає залученню цільової групи з низьким рівнем доходів, які складають більшу частину потенційних споживачів
   
   
Можливості
Недостатня насиченість ринку Сприяє збільшенню товарообороту та знижує гостроту конкурентної боротьби на найближчий час
   
   
Загрози
Зростання ввізного мита на деякі товари Небезпека зниження попиту за рахунок зростання цін на зазначені товари
   
   

 

Наступний етап аналізу полягає у більш докладному розгляді можливостей та загроз, виявлених в процесі аналізу. Для цього можливості та загрози необхідно розподілити на групи за пріоритетністю, яка визначається такими параметрами, як імовірність реалізації загрози, наслідки від загроз, імовірність використання можливостей та вплив можливостей.

На підставі проведеного розподілу потрібно скласти матриці загроз і можливостей для фірми, приклади яких наведені у таблицях 2.2 і 2.3.

Таблиця 2.2


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2022 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.