Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Порядок організації захисту та критерії оцінювання

Курсових робіт

Виконана студентом курсова робота, оформлена за всіма вказаними вимогами та зброшурована на момент подання, реєструється на кафедрі і передається на перевірку. Курсову роботу рецензує керівник. Рецензія оформлюється на спеціальному бланку.

Курсова робота не допускається до захисту і повертається на доопрацювання, якщо:

– роботу представлено на кафедру (на перевірку) для рецензування з порушенням термінів, установлених кафедрою (викладачем, який викладає дану дисципліну);

– роботу написано на тему, що не включена до переліку тем курсових робіт з даної дисципліни або не погоджена з викладачем;

– роботу виконано не самостійно;

– структура і логіка побудови плану роботи не відповідає вимогам та темі курсової роботи;

– курсову роботу не зброшуровано (тобто аркуші не скріплені).

У випадку незадовільної оцінки курсова робота до захисту не допускається та повертається студенту на доопрацювання. Студент повинен усунути зазначені у рецензії недоліки і повернути роботу для повторного рецензування. При цьому попередня рецензія обов'язково додається.

Якщо роботу допущено до захисту, студент повинен ознайомитися з рецензією та підготуватися до захисту. При цьому він повинен підготувати відповіді на запитання, наведені у рецензії, та показати виправлені у роботі недоліки, відмічені рецензентом.

Захист курсової роботи проводиться перед початком сесії. Захист приймається комісією у складі не менше двох викладачів кафедри відповідно до графіку навчального процесу (склад комісії по захисту курсових робіт призначається завідувачем кафедри).На захисті роботи студент за 10-15 хв. повинен коротко викласти мету, зміст та висновки з теми проведеного дослідження. Потім відповісти на запитання комісії. В оцінці курсової роботи береться до уваги: зміст роботи; якість роботи; відповідність оформлення роботи вимогам; вміння студента пов'язувати теоретичні знання з практикою господарювання; повнота і точність відповідей на запитання. За результатами захисту виставляється оцінка за п'ятибальною системою, яка вноситься у заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента.

У випадку незадовільної оцінки курсової роботи комісією із захисту робота повертається студенту:

при оцінці FХ – для виконання роботи за раніше затвер­дженою темою з урахуванням зазначених недоліків;

при оцінці F – для виконання роботи за новою темою.

Повторний захист курсової роботи здійснюється у додаткову сесію.

Оцінка якості виконання і захисту студентами курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням її у 4-бальну національну шкалу.

Підсумкову оцінку визначає комісія кафедри, яка приймає захист курсових робіт. Об'єктами оцінювання є три складові: зміст, оформлення та захист курсової роботи.

Об’єкт оцінювання Максимальна кількість балів, яку може одержати студент
Розкриття змісту курсової роботи
Оформлення курсової роботи
Захист курсової роботи

 

Критерії оцінювання змісту курсової роботи (0-50 балів):

· ступінь розкриття теоретичних аспектів проблеми, обраної для дослідження;

· наявність практичного висвітлення досліджуваної проблематики;

· логічний взаємозв'язок теоретичного матеріалу;

· наочність та якість ілюстративного матеріалу;

· дослідження вітчизняних та зарубіжних інформаційних джерел (літератури);

· рівень обґрунтування запропонованих рішень;

· ступінь самостійності проведеного дослідження;

· відповідність побудови роботи поставленим цілям і завданням.

Критерії оцінювання оформлення курсової роботи (0-10 балів):

· відповідність обсягу та оформлення роботи встановленим вимогам;

· наявність у додатках до роботи самостійно складених документів;

· посилання на використану літературу і нормативні документи.

Критерії оцінювання захисту курсової роботи (0-40 балів):

· вміння чітко, зрозуміло та стисло викладати основні засади проведеного дослідження;

· повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на запитання членів комісії за змістом роботи;

· ґрунтовність висновків і рекомендацій щодо практичного використання результатів дослідження.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання у 4-бальну та шкалу ECTS здійснюється у такому порядку:

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою для екзамену
90 – 100 А відмінно
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно – потрібно переробити роботу відповідно до визначених зауважень
0-34 F незадовільно – потрібно підготувати роботу за новою темою

Рекомендована література

1. Балабанова Л.В. Маркетинг : підручник / Л.В. Балабанова. - вид. 2-ге, переробл. і допов. - К. : Знання-Прес, 2004. - 645 с.

2. Гаркавенко С.С. Маркетинг : підручник / С.С. Гаркавенко. - вид. 5-те, допов. - К. : Лібра, 2007.-720 с.

3. Григорчук Т.В. Маркетинг. Частина друга: Навч. посіб. для дистанційного навчання. - К.: Університет “Україна”, 2007. – 351 с.

4. Зозулев А.В. Промышленный маркетинг : рыночная стратегия : учеб. пособие / А.В. Зозулев. - К. : Центр навч. л-ри, 2010. - 576 с.

5. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер : 11-е изд. - СПб. : Питер, 2004. - 800 с. : ил. - (Сер. «Теория и практика менеджмента»).

6. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / за ред. Л.В. Балабанової. - 3-тє вид., допов. і переробл. - К. : Знання, 2004. - 354 с.

7. Маркетинг : підруч. [для студ. ВНЗ] / В. Руделіус та ін. ; ред.-упоряд. О.І. Сидоренко, Л.С. Макарова. - вид. 3-тє. - К. : Навч.-метод. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009. - 648 с.

8. Ю.Павленко О.Ф. Маркетинг : підручник / О.Ф.Павленко, А.В. Войчак. - К. : Київ. нац. екон. ун-т, 2003.-246 с.

9. Промисловий маркетинг : теорія, світовий досвід, українська практика / за ред. А.О. Старостіної. - К. : Знання, 2005. - 764 с.

Допоміжна

10. Корольчук О.П. Маркетинг. Ситуативні, творчі та контрольні завдання : практикум / О.П. Корольчук, Л.М. Шульгіна. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. - 259 с.

11. Маркетинг: Ситуаційні вправи : навч. посіб. [для студ. внз] / О.А. Виноградов, О.П. Вихопень, Л.М. Шульгіна та ін. - К. : Консорціум із удосконалення менеджмент- освіти в Україні ; Центр інновац. та розв., 2004. - 504 с.

12. Маркетинг: Методичні вказівки до ситуаційних вправ : навч. посіб. [для студ. ВНЗ] / О.А. Виноградов, О.П. Вихопень, Л.М. Шульгіна та ін. - К. : Консорціум із удосконалення менеджмент освіти в Україні ; Центр інновацій та розв., 2004. - 205 с.

13. Романенко Л.Ф. Маркетинг: Навч. посіб. для дистанційного навчання. – К.: Університет «Україна», 2005. – 275 с.

 


Інформаційні ресурси

14. Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 № 271/96-ВР [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 11.12.2012).

15. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 № 237/96 – ВР [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 11.12.2012).

16. Про Антимонопольний комітет України від 26.11.1993 № 3660-XII [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3659-12 (дата звернення 11.12.2012).

17. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності від 18.02.1992 № 2133-XII [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2132-12 (дата звернення 11.12.2012).

18. Про захист прав споживачів від 12.05.1991 № 1024-XII [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 (дата звернення 11.12.2012).

19. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг від 23.12.1993 № 3771-XII[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12 (дата звернення 11.12.2012).


Додаток А

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 

1. Якісні методи оцінки ефективності реклами.

2. Роль Інтернет – маркетингу на ринку споживчих товарів.

3. Маркетингова цінова політика на підприємстві.

4. Роль брендингу у маркетинговій діяльності підприємства.

5. Маркетингові комунікації на споживчому та промисловому ринках.

6. Особливості збутової політики підприємств.

7. Роль сервісного обслуговування у маркетинзі.

8. Прямі продажі у системі комунікацій маркетингу.

9. Дослідження маркетингового середовища підприємства.

10. Дослідження регіонального ринку конкретного товару (споживчого або промислового) призначення.

11. Організація служби маркетингу на підприємстві.

12. Вибір маркетингової стратегії підприємства.

13. Сегментація ринку підприємства.

14. Застосування маркетингових концепцій на підприємстві.

15. Організація маркетингових досліджень на ринку товарів споживчого (промислового) призначення.

16. Інформаційна маркетингова система на підприємстві.

17. Інноваційний маркетинг на ринку товарів споживчого (промислового) призначення.

18. Методи розробки нових товарів на споживчому ринку.

19. Особливості сегментації ринку товарів споживчого (промислового) призначення.

20. Розподіл готової продукції на підприємстві.

21. Формування експортної мережі підприємства.

22. Розвиток методів маркетингових досліджень.

23. Організація процесу проведення маркетингових досліджень.

24. Роль, методи та принципи опитування у маркетингових дослідженнях.

25. Види маркетингової інформації та особливості її збору.

26. Бази даних інформаційної маркетингової системи підприємства.

27. Особливості маркетингової комунікаційної політики.

28. Засоби стимулювання збуту товарів споживчого (промислового) призначення.

29. Організація зв’язків з громадськістю на підприємстві.

30. Особливості рекламної політики підприємства.

31. Роль спеціалізованих ярмарок та аукціонів у системі маркетингових комунікацій підприємства.

32. Організація виставкової діяльності підприємства.

33. Формування медіа – плану реалізації рекламної кампанії підприємства.

34. Планування матеріально – технічного забезпечення підприємства у системі маркетингу.

35. Підходи до формування виробничих запасів підприємства.

36. Особливості логістики постачання та збуту на підприємстві.

37. Форми постачання та оплати матеріальних ресурсів на підприємстві.

38. Підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємства.

39. Толінгові угоди у системі маркетингу.

40. Оцінювання якості продукції (послуг).

41. Роль, місце та види послуг у сфері маркетингу.

42. Прогнозування у системі маркетингу.

43. Оцінка ефективності маркетингової діяльності підприємства.

44. Конкуренті переваги вітчизняних підприємств машинобудівної галузі.

45. Організація контролю маркетингової діяльності на підприємстві.

46. Застосування психологічного впливу у маркетингових комунікаційних зверненнях.

47. Етика сучасного маркетингу.

48. Особливості організації робочих місць працівників служби маркетингу.

49. Місце маркетингової служби у організаційній структурі підприємства.

 


Додаток Б

ОРІЄНТОВНИЙ РЕГЛАМЕНТ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Таблиця Б.1

Орієнтовний регламент виконання курсової роботи

Етап Зміст виконуваних робіт Терміни виконання робіт для студентів форми навчання
стаціонарної заочної
Вибір і затвердження теми курсової роботи Студент Ознайомлення з рекомендованою тематикою, визначення напряму досліджень і вибір конкретної теми. Подання на кафедру письмової заяви з проханням затвердити обрану тему Науковий керівник має право видати тему курсової роботи за відповідною нумерацією згідно списку групи у разі відсутності заяви щодо затвердження теми у встановлені строки впродовж перших двох тижнів семестру   впродовж лекційного періоду
Складання і затвердження плану роботи Студент Ознайомлення з літературними джерелами, в яких викладено сучасні погляди на обрану для дослідження проблему. Складання першого варіанта плану роботи, подання його науковому керівникові. Обговорення теми, плану, послідовності етапів, структури та змісту роботи з науковим керівником Науковий керівник Уточнення, коригування (у разі необхідності) й затвердження теми та плану роботи, деталізація графіка виконання роботи впродовж третього тижня семестру   впродовж лекційного періоду (але не пізніше останнього дня сесії)
Добір та вивчення літератури   Студент Добір інформації за допомогою роботи з різноманітними джерелами. Опрацювання та узагальнення зібраної інформації. Формулювання власних висновків по суті обраної для дослідження проблеми. Визначення та обґрунтування способів розв’язання проблеми. Обговорення на консультаціях з науковим керівником суперечливих моментів, що виникли під час здійснення аналізу та в процесі формулювання висновків. Коригування отриманих результатів після обговорення Науковий керівник Надання студентові допомоги консультаційного характеру впродовж періоду з четвертого по восьмий тиждень семестру впродовж періоду, відведеного для самостійної роботи студентів між двома черговими сесіями
Написання та оформлення роботи Студент Підготовка попереднього варіанта тексту, в якому в письмовій формі викладено результати, отримані в процесі проведення дослідження, оформлення тексту курсової роботи відповідно до загальноприйнятих вимог, подання остаточно відкоригованого варіанта тексту курсової роботи науковому керівникові Науковий керівник Ознайомлення з друкованим варіантом тексту курсової роботи, прийняття рішення щодо можливості оприлюднення отриманих результатів, підготовка відгуку на роботу робота має бути подана на кафедру для перевірки науковим керівником не пізніше як за два тижні до початку сесії
Захист роботи Студент Ознайомлення з зауваженнями наукового керівника, що містяться у висновках по роботі. Підготовка до презентації та публічне представлення результатів у вигляді виступу на захисті курсової роботи Не пізніше передостаннього тижня семестру  

Додаток В

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУША

Форма N Н-6.01 ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ


 

КУРСОВА РОБОТА

з ____________________________________________________________________________________ (назва дисципліни) на тему: ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

 


  Студента (ки) _____ курсу ______ групи напряму підготовки ____________________________ спеціальності __________________________________ ______________________________________________ (прізвище та ініціали) Керівник _____________________________________ _____________________________________________ (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) Національна шкала ___________________________ Кількість балів: __________ Оцінка: ECTS _______
Члени комісії ________________ (підпис) ___________________________ (прізвище та ініціали)
________________ (підпис) ___________________________ (прізвище та ініціали)
________________ (підпис) ___________________________ (прізвище та ініціали)
  м. Вінниця - 20__ рікДодаток Г

БЛАНК ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ

 

 

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу

студента ____________________________________________

Тема роботи: _________________________________________________

Вихідні дані до роботи :

Погоджений план основної частини

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання видано "____" ___________ 20___р.

 

Керівник ___________________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

 

Зав. кафедри ММЕ ___________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Завдання отримав _____________________________________________________________

/назва групи/ /підпис/ /прізвище, ім'я, по-батькові/

 


Додаток Д

ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ У

СПИСКУ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Таблиця Д.1

Вид джерела інформації Приклад оформлення
Підручник Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2003. – 608 с.
Навчальний посібник Подсолонко О.А. Менеджмент: теорія та практика: навч. посібник / О.А. Подсолонко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 370 с.
Монографія Мельник О.Г. Системи діагностики машинобудівних підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій: монографія / О.Г. Мельник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 344 с.
Стаття Штовба О.В. Обгрунтування рівня масштабності науково-освітнього бренду «Вінницький національний технічний університет»/ О. В. Штовба // Вісник Хиельницького національного університету. – 2013. – № 1. – С. 40–43.
Перекладне видання Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга / Пер. с нем.; Под ред. и с предисл. А. А. Турчака, Л. Г. Головача, М. Л. Лукашевича. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 800 с.
Словник Большой экономический словарь: 19 000 терминов / Под ред. А. Н. Азриэляна. – М.: Ин-т новой экономики, 1997. – 859 с.
Багатотомне видання Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка i капіталізм, ХV–ХVIII ст. / Ф. Бродель; пер. з фр. – Т. 1.: Структури повсякденності: можливе i неможливе. – К.: Основи, 1995. – 543 с.
Статистичний щорічник Статистичний щорічник України за 2007 рік / Держком­стат України; за ред. О. Г. Осауленко. – К.: Консультант, 2008. – 631 с.
Web-сайт Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://www.ukrstat. gov.ua.
Оригінальне зарубіжне видання Waterson M. Economic Theory of Industry. – Cambridge Univ. Press, 1997. – 381 p.
Стандарт ДТСУ 3278–95. Система розроблення та поставлення продукції на виробництво: Основні терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1996. – 62 с.
Збірник наукових праць Проблеми економічного ризику: аналіз та управління: Зб. наук. праць за матеріалами Першої Всеукр. наук.-практ. конф. від 26–28 жовт. 1998 р. / Редкол.: О. Д. Шарапов та ін. – К.: КНЕУ, 1998. – 96 с.
Тези доповіді Карачина Н.П. Концептуальні аспекти управління економічною поведінкою підприємств / Н.П. Карачина // Матеріали І Регіональної науково-практичної конференції [«Проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством»], (Вінниця, 19–20 квітня 2011 р.). – Вінниця: ФОП Данилюк В.Г., 2011. – С. 121–122.
Автореферат дисертації Хмелевський О. В. Механізм управління прибутковістю промислового підприємства (на прикладі машинобудування) : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. В. Хмелевський ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельниц., 2008. – 21 с.
Методичні матеріали Методичне забезпечення курсу «Менеджмент» для слухачів магістерських програм / Уклад. С. М. Соболь та ін. – К.: КНЕУ, 2008 – 96 с.

 

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2022 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.