Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Нерівномірність та асиметрії глобального економічного розвитку

 

Нерівномірність як загальна закономірність глобального розвитку завжди була його невід’ємною характерною рисою. Проте на сучасному витку глобальних трансформацій вона набуває якісно нових соціально-економічних форм під впли­вом посилення регіональних інтеграційних процесів у світі, інтернаціоналізації со­ціально-економічного життя, науки, техніки та гуманітарної сфери, прискорення процесів техноглобалізму, активізації тенденцій до глобальної монополізації вироб­ництва і капіталу, а також наростання неадекватності інституційної системи мас­штабам та динаміці глобальних трансформацій. Це потребує суттєвої модернізації концепції нерівномірності глобального економічного розвитку, а саме – змісту поняття «нерівномірність економічного розвитку», критеріїв економічної стратифі­кації країн світу та системи факторів, котрі її обумовлюють, з метою адекватного відображення трансформацій економічних систем різного рівня у глобальних коор­динатах розвитку. Не випадково, що протягом останніх десятиліть поняття «нерів­номірність економічного розвитку» поступово еволюціонує у більш містку і багато­гранну категорію «асиметрія», яка є більш цілісною і системною у трактуванні сут­ності глобальних форм нерівномірності економічного розвитку та роз­критті їхньої багатоманітності і суперечливості.

Під асиметріями глобального економічного розвитку розуміють усталену відсутність структурної рівноваги глобальної економічної системи, яка проявляєть­ся у: 1) непропорційності розвитку підсистем і елементів світового господарства в силу об’єктивно існуючих суперечностей між ними; 2) порушенні функціонально-ієрархічної рівноваги геопростору, коли актори геополітичної та геоекономічної взаємодії реалізують свої інтереси , нехтуючи інтересами інших; 3) поліваріантності та асинхронності національних і глобальних циклів розвитку. Основними ви­мірами асиметрій глобального розвитку є: 1) матеріальний (кількісно-вартісний); 2) просто­рово-часовий; 3) соціокультурний (якісний).Таким чином, асиметрія є об’єктивною і закономірною формою глобального економічного розвитку та ін­струментом виявлення системи його багаторівневих су­перечностей (табл. 5.2.1). При цьому базовими ідентифіковано три рівні асиметрій глобального розвитку у дев’яти функціональних вимірах, що характеризують:

1) асиметрії у розподілі первинних ресурсів;

2) асиметрії у технологічному, економічному, фінансовому розвитку;

3) диференціацію країн за рівнем геополітичного впливу, з урахуванням їх соціокультурних та інституційних відмінностей.

Таблиця 5.2.1

Багатофакторна матриця асиметрій глобального розвитку*

Функціональні зони геопростору Критерії аналізу Інструментарій та показники виміру
1 2 3
І-ий рівень – асиметричний характер розподілу первинних ресурсів
Соціодемографічна складова забезпеченість людським потенціалом, економічно активним населенням та рівень демографічного навантаження темпи природного приросту населення (у розрізі локальних цивілізацій); середній вік населення; рівень безробіття; рівень міграції економічно активного населення; стан здоров’я і медичного обслуговування; рівень соціальної стратифікації населення; рівень соціального забезпечення людей похилого віку, інвалідів, багатодітних сімей та інших категорій малозабезпечених верств населення.
Енергетична складова забезпеченість енергетичними ресурсами рівень енергоспоживання (в т.ч. на душу населення); рівень енергозабезпеченості (в т.ч. за рахунок власних джерел).
Екологічна складова рівень забруднення природного середовища і екологічної безпеки рівень викиду в атмосферу СО2 (на душу населення і у % до світу); рівень викиду в атмосферу інших парникових газів (на душу населення і у % до світу); частка екологічних затрат в структурі ВВП.
Резюме: на основі цих факторів проводиться емпіричний вимір асиметрій глобального розвитку за обсягом і структурою потреб у первинних ресурсах, визначається здатність і можливість задовольняти ці потреби за рахунок власних первинних ресурсів.
ІІ-ий рівень – асиметрії у технологічному, економічному, фінансовому розвитку
Технологічна складова технологічний рівень та інноваційний потенціал розвитку держави технологічний рівень економіки (технологічний уклад); рівень продуктивності праці; частка інноваційної продукції у валовому випуску; співвідношення експорту й імпорту технологій; частка в світовому експорті високотехнологічної продукції.
Економічна складова рівень відкритості, економічного розвитку і потенціал економічного зростання рівень економічного розвитку (обсяг ВВП за ПКС та обсяг ВВП за ПКС на душу населення); темпи приросту/падіння ВВП; рівень глобалізованості економіки (відношення показника зовнішньої торгівлі до ВВП); частка малого і середнього бізнесу в структурі ВВП; рівень капіталізації економіки.
Фінансова складова рівень розвитку та глобалізованості фінансової системи валове нагромадження зовнішніх активів; валовий зовнішній борг країни (у % до ВВП); частка прямих іноземних інвестицій у ВВП країни; вартісні обсяги експорту-імпорту фінансових послуг країни; рівень заощаджень та рівень інвестицій.
Резюме: на основі цих факторів проводиться емпіричний вимір та аналіз асиметрій глобального соціально-економічного розвитку (з урахуванням фактора формування і розподілу світової ренти (в т.ч. квазіфінансової ренти) та різнорівневого характеру фінансової глобалізації.

Продовження табл. 5.2.1

1 2 3
ІІІ-ій рівень – диференціація країн за рівнем геополітичного впливу, з урахуванням їх соціокультурних та інституційних відмінностей
Геополітична складова геополітичний статус держав, їхня геополітична активність рівень мілітаризації економіки (частка військових витрат у ВВП); участь у військових конфліктах і військових блоках; участь у регіональних економічних утвореннях і міжнародних організаціях.
Соціокультурна складова переважаючий соціокультурний устрій, його вплив на суспільство і систему цивілізаційних цінностей рівень культурної диференціації; стратифікація за рівнем розвитку науки і винахідництва; стратифікація за рівнем охоплення населення середньою і вищою освітою; рівень впливу системи цінностей (етичних норм, ідеології (в т.ч. релігії) на суспільство.
Інституційна складова рівень розвитку інститутів рівень демократизації, політичних і економічних свобод; рівень втручання держави в економіку; рівень корумпованості державного апарату.
Резюме: на основі цих факторів (хоча вони важко піддаються кількісному виміру) проводиться емпіричний аналіз асиметрій глобального розвитку, на основі якого визначається позиціонування країн у сфері політичних відносин, рівень їх інституційного розвитку та соціокультурної ідентичності.

 

Багатофакторна матриця асиметрій глобального розвитку дає можливість аналізувати динаміку глобального розвитку на основі багатофакторних взаємозв’яз­ків, а проблематику «глобального розвитку» розглядати з урахуванням не лише структурних чинників економічного зростання, але й інституційних та соціокуль­турних факторів, що особливо важливо в період становлення постіндустріального суспільства. Во­дночас вона відображає єдність геопростору у дев’яти проблемних зрізах, так званих «функціональних зонах» і, цим самим, формує методологічну ос­нову аналізу асиметричності глобального розвитку, дає можливість прослідкувати гетерогенність сучасного глобально-центричного світу, неоднорідність і нерівно­мірність його розвитку, складність взаємозв’язків та асиметричний характер струк­турно-функціональних залежностей між різними його рівнями. За результатами виявлених взаємозв’язків у геопросторі можна будувати просторові карти гео­стратегічного атласу.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2018 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.