Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Контрольні завдання до семінарського заняття

Доц. Ходус О.В.

СОЦІОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ

ВСТУП

 

 

Дисципліна „ Соціологія культури ” виходить сьогодні на передній край соціально-гуманітарної думки, стає однією з тих дисциплін, яки можуть найбільш повно й адекватно пояснити характер змін, що відбуваються у сучасному суспільстві. Все більш очевидним стає тій факт, що соціальні зміни в цілому, а також різноманітні їх аспекти – соціальне розшарування, формування нових соціальних груп і нерівностей, формування ідентичностей, трансформація форм повсякденного життя – розглядаються як процес культурних за своїм змістом змін, то б то змін в поясненні і оцінки людьми «образу світу», свого місця в ньому. Тож соціальні зміни набувають саме культурної мотивації. Відповідно й змінюється роль культури в суспільстві. Культура вже не є пасивним відображенням реальних соціальних процесів, напроти, вона стає їх активною ціннісно - змістовною, ментальною формою. Індивіди свідомо використовують культуру для організації й нормалізації власного біографічного проекту. Тож є усі підстави стверджувати, що наукове й прагматичне знання про культуру стає сьогодні соціально необхідною компонентою «картини світу». В цьому зв’язку актуальність навчального курсу «Соціологія культури» безпосередньо пов’язана з вказаними процесами.

Дисципліна «Соціологія культури» пропонується студентам - соціологам 3 року навчання й безпосередньо пов’язана і ґрунтується на таких курсах як „Загальнотеоретична соціологія ”, «Соціологія масових комунікацій», «Соціальна антропологія», «Соціологія особистості».Основним методичним підходом є діалоговий характер курсу з використанням різноманітних форм комунікації між студентами і викладачем: групові дискусії, написання й презентація есе, робота у малих групах, дослідження конкретних випадків (case studies). Значна увага приділяється самостійній роботі студентів з літературними джерелами. Цій вид самостійної роботи спрямований на розвиток креативності й соціологічного уявлення у студентів.Кіькість змістовних модулів – три. Протягом навчального семестру, у ході якого засвоюється матеріал курсу, здійснюється низка контрольних заходів:

- поточний контроль, який здійснюється на підгрунті виконання студентами контрольних завдань (в різних формах) до кожного семінарського заняття;

- модульний контроль, який здійснюється у виглядітестовихконтрольних робіт;

- семестровий контроль, який здійснюється у вигляді екзамену

 

РОЗДІЛ I. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Мета викладання дисципліни

Мета викладання курсу „ Соціологія культури” полягає в ознайомленні з основами соціології культури, формуванні наукового підходу щодо найбільш значущих соціокультурних процесів й феноменів, яки є характерними не тільки для всього світу, але й для України

 

Завдання вивчення дисципліни

 

Головними завданнями викладання курсу є :

- ознайомлення студентів з основними традиційними і сучасними концепціями соціології культури, контекстами їх становлення, причинами трансформації

- опанування теоретичного апарату соціології культури

- набуття уявлення щодо можливостей застосування класичних та сучасних концепцій в емпіричних дослідженнях пост/радянських культур

- ознайомлення з методологічними принципами й методами соціокультурних досліджень

-

 

В результаті вивчення дисципліни „ Соціологія культури” підготовлений фахівець повинен знати: основні теорії культури (їх можливості, обмеження), систему понять соціології культури, основні принципи культур - соціологічних напрямів аналізу ХХ ст. – поч. ХХІ ст.

 

В результаті вивчення дисципліни „ Соціологія культури ” підготовлений фахівець повинен вміти: застосовувати теоретичні знання для аналізу конкретних аспектів культурних трансформацій, а також застосовувати теоретичні і методологічні розробки в дослідженні питань культури

 

 

РОЗДІЛ II. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

  Всього Лекції Семіна-ри
МОДУЛЬ ПЕРШИЙ Змістовний модуль I. Культура: концептуалізація феномену
Тема 1.1.Статус соціології культури в системі соціально-гуманітарного знання: предмет, завдання
Тема 1.2.Методологічні напрямки й принципи соціокультурного аналізу
Тема 1.3.Феноменологія культури: структурні і функціональні компоненти
Всього
МОДУЛЬ ДРУГИЙ Змістовний модуль IІ. Типологічні та динамічні характеристики культури
Тема 2.1. Типології культурних форм    
Тема 2.2. Основні моделі й механізми соціокультурних змін    
Тема 2.3. Проблема суспільних змін у різних соціокультурних контекстах Лекція 1. Соціокультурний контекст традиційного суспільства Лекція 2. . Домінуючи культурні форми епохи Модерну Лекція 3. Постмодерністська культурна ситуація: модуси світосприйняття  
Всього
МОДУЛЬ ТРЕТІЙ Змістовний модуль IІІ. Антропологічні виміри культури
Тема 3.1.Особистість як об’єкт і суб’єкт культурної діяльності
Тема 3.2.Культура й соціальна структура: механізм взаємодії -
Всього
РАЗОМ годин

 

РОЗДІЛ III. ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ЛЕКЦІЙНИХ І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ|задавання| ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ ПЕРШИЙ

Змістовний модуль I.

Культура: концептуалізація феномену

Тема 1.1. Статус соціології культури в системі соціально-гуманітарного знання: предмет, завдання

Соціологія культури як окрема галузь соціогуманітарного знання: особливості виникнення, становлення, фактори сучасної актуалізації соціокультурної проблематики. Методологічні розбіжності в інтерпретації культури як відбиття різноманіття форм її прояву. Специфіка соціологічного підходу до вивчення культури. Формування предметної галузі соціології культури, її зв'язок з іншими науковими дисциплінами - соціальною антропологією, культурологией, філософією. Проблемне поле й пізнавальні завдання соціології культури. Потенційні можливості соціології культури в аналізі сучасних соціокультурних процесів і явищ.

Теми докладів і рефератів

1. Етимологія й різноманітні інтерпретації поняття «культура»

2. Міждисциплінарні зв’язки соціології культури

3. Особливості соціологічного аналізу культурних явищ й процесів

4. Актуальна проблематика й перспективи розвитку соціології культури

5. Специфіка предметної сфери соціології культури

6. «Культурний поворот» в соціальних науках

Питання семінарського заняття

Соціологія культури на зламі тисячоліть

1. Актуальність соціокультурних досліджень в сучасному світі й в Україні

2. Зміна тлумачення соціології культури як науки на прикінці ХХ – на почастку ХХІ ст.

Контрольні завдання до семінарського заняття|задавання|

 1. Визначте як трактується культура з соціологічної точки зору?
 2. Встановіть з чим пов’язана актуальність культур-соціологічних досліджень в сучасному світі?
 3. Назвіть основні риси сучасного етапу розвитку соціології культури?
 4. Назвіть основні пізнавальні завдання соціології культури?
 5. Встановіть чому соціологія культури (й взагалі соціокультурна проблематика) не належала до пріоритетних і вважалась дисципліною «другого плану»?
 6. В чому полягає специфіка предметної галузі соціології культури?
 7. Чому Дж. Александер вважає соціологію культури «слабкою програмою», а культуральну соціологію позиціонує як «сильну програму»?

 

 

Литература

 

 1. Александер, Дж. Обещание культурной социологии: технологический дискурс и сакральная и профанная информационные машины [Текст] / Дж. Александер // Контексты современности -2: актуальные проблемы общества и культуры в западной социологической теории / Хрестоматия / Пер. с англ. и нем. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2002.- С.96-100. [Електронный ресурс].- Режим доступа http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/126039.html
 2. Зборовский, Г.Е. Социология досуга и социология культуры: поиск взаимосвязи [Текст] / Г.Е. Зборовский // Социс : Ежемесячный науч. и общ.-полит. журнал РАН / Российская академия наук. – 2006. – № 12. – C.56-63
 3. Ерасов, Б.С. Социальная культурология: Учебник для студентов высших учебных заведений [Текст] / Б.С. Ерасов. – М.: Аспект Пресс, 2000.- С. 11-38.
 4. Ионин, Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие: Учебное пособие [Текст] / Л.Г. Ионин. – М., 2000. – С.7-56.
 5. Коган, Л. Исследование культуры в парадигме культурной коммуникации [Текст] / Л. Коган //Социология в России / Под ред.В.Ядова – М.: Институт социологии РАН, 1998. – С.324-333.
 6. Култыгин, В.П. Социология культуры или социология культурно-духовной сферы? [Текст] / В.П. Култыгин [Електронный ресурс].-Режим доступа http ://www.isras.ru/files/File/Socis/2008-08/Kultygin_22.pdf
 7. Крейн, Д. Социология культуры: вызовы социологии как дисциплине [Текст] / Д. Крейн // Контексты современности -1: актуальные проблемы общества и культуры в западной социологической теории / Хрестоматия / Пер. с англ. и нем. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2000.- С.96-100. [Електронный ресурс].- Режим доступа http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/126039.html
 8. Наука о культуре и социологическая практика: Антропологическая перспектива [Текст] / Под общ. ред. Ю.М.Резника. – М., 1998. – 200с.
 9. Росляков, А.Б.Проблемы социологии культуры на конференции в Глазго [Текст] / А.Б. Росляков // Социс : Ежемесячный науч. и общ.-полит. журнал РАН / Российская академия наук. – 2008. – № 2. – C.10-14.
 10. Сагамонов, А.А. Социология культуры: теоретические аспекты [Текст] / А.А. Сагамонов // Социология в России /Под ред. В.Ядова – М.: Институт социологии РАН, 1998. – С.335-345.

 

 

Тема 1.2.Методологічні напрямки й принципи соціокультурного аналізу

 

Особливості еволюції методологічних принципів дослідження культури: підходи, концептуальні моделі. Об’єктивістський напрямок розгляду культури: загальна характеристика. Суб’єктивістська інтерпретація культурних феноменів.

Сутність, специфіка й евристичний потенціал соціокультурного підходу (соціокультурного аналізу) як теоретичного синтезу об’єктивізму і суб’єктивізму. Базові принципі соціокультурного відходу. Межи застосування соціокультурного підходу.

 

Теми докладів і рефератів

1. Соціологічні підходи до вивчення культури

2. Особливості системної методології та її застосування до аналізу соціокультурних явищ

3. Проблеми культури в трудах Франкфуртської школи в соціології

4. Структурно-функціональний підхід до визначення культури

5. Особливості застосування кількісних та якісних методів в дослідженні культурних явищ

6. Соціологія культури П. Бурдйо

7. Домінуючи парадигми соціокультурного пізнання: порівняльна характеристика ідей

8. Культуральна соціологія Дж. Александера

9. Історіко-соціологічний підхід до культури М. Фуко

Питання семінарського заняття

Понятие и концепции культуры

1. Ґенеза змісту поняття «культура» і проблема систематизації (класифікації) дефініції

2. Місце культурної проблематики в класичних соціологічних теоріях: а) проблематика культури в творчості Г. Зіммеля, А. Вебера, М. Вебера, К. Манхейма; б) тлумачення культури в межах основних парадигм соціології; в) критика культу-індустрії Франкфуртською школою (концепції В. Беньяміна, Т. Адорно, М. Хоркхаймера, Г. Маркузе)

3. Новітні теоретичні пошуки в соціології культури ( інституціоналізм, структуралізм і семіотика, cultural studies; культурне виробництво і споживання в роботах П. Бурдйо; культурологічна концепція Н. Эліаса – фігураційна соціологія та історія «манер»; раціоналізація життєвого світу і комунікативна дія в концепції культури, суспільства, особистості Ю. Габермаса)

Контрольні завдання до семінарського заняття

 

 1. Встановіть особливості структурно-функціонального підходу щодо дослідження культурних феноменів?
 2. Пояснить в чому полягає сутність культурного споживання згідно логіки П. Бурдьо?
 3. Встановіть основні аспекти критики культуріндустрії представниками Франкфуртської школи?
 4. Порівняйте різні напрями і парадигми в дослідженні культурних феноменів?
 5. Вкажіть в чому полягають методологічні особливості соціокультурного підходу?
 6. Дайте характеристику об’єктивізму як теоретико-методологічному напрямку дослідження культури?

 

Литература

 

 

1. Александер, Дж. Аналитические дебати: понимание относительной автономии культуры [Текст] / Дж. Александер // Социологическое обозрение.- 2007.- Т.6.- №1.- С. 17-37

2. Ахиезер, А. Философские основы социокультурной теории и методологии [Текст] / А. Ахиезер //Вопросы философии. – 2000. - № 9. – С.29-45.

3. Бергер, П., Лукман, Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания [Текст] / П. Бергер, Т. Лукман. – М.: Медиум, 1995. – С.80-142, 190-209.

4. Буржуазные концепции культуры: Кризис методологии. – Киев: Наукова думка, 1980. – 366с.

5. Гронас, М. «Чистый взгляд» и взгляд практика: П.Бурдье о культуре [Текст] / М. Гронас // Новое литературное обозрение. – 2000. - № 5. – С.145-158.

6. Ионин, Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие [Текст] /Л. Ионин.- М.: «Логос», 2000.- 432 с.

7. Козлова, Н.Н. О методах анализа социокультурных явлений [Текст] / Н.Н. Козлова // Социс : Ежемесячный науч. и общ.-полит. журнал РАН / Российская академия наук. – 1993. – № 10. – C.3-13

8. Лапин, Н. А. Социокультурный поход и социетально-функциональные структуры [Текст]/ Н.А. Лапин // Социс: Ежемесячный науч. и общ.-полит. журнал РАН / Российская академия наук.- 2000.-№7.– С.3-11

9. Парсонс, Т. Система координат и общая теория систем действия: культура, личность и место социальных систем [Текст] / Т. Парсонс // Американская социологическая мысль: Тексты [Текст] / Под ред. В.И.Добренькова. - М.: Изд-во МГУ,1994.- С.448-463.

10. Судас, Л.Г. О методологическом повороте в исследовании духовной сферы общества [Текст] / Л.Г. Судас //Соц-гуманит.знание. – 2000. - № 2. – С.37-56.

11. Уильямс, Р. Понятие культуры [Текст] / Р. Уильямс // Контексты современности -1: актуальные проблемы общества и культуры в западной социологической теории / Хрестоматия / Пер. с англ. и нем. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2000.- С.106-112 [Електронный ресурс].- Режим доступа http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/126039.html

12. Томпсон Дж. Основные концепции культуры [Текст] / Дж. Томпсон // Контексты современности -1: актуальные проблемы общества и культуры в западной социологической теории / Хрестоматия / Пер. с англ. и нем. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2000.- С.112-117 [Електронный ресурс].- Режим доступа http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/126039.html

13. Черниш, Н., Ровенчак, О. Основні поняття й положення соціокультурного підходу та специфіка застосування їх в соціології [Текст] / Н. Черниш, О. Ровенчак // Соціологія: теорія, методи, маркетинг: Науково-теоретичний часопис / Інститут соціології НАН. – 2006. – № 1. – C.37-53.

14. Элиас, Н. Изменения в обществе. Проект теории цивилизации [Текст] / Н. Элиас / О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетическийе исследования [Текст] / Н. Элиас.- Том.- 2.- М.; СПб.: Университетская книга, 2001.- 382с.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.