Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Контрольні завдання до семінарського заняття

1. Встановіть які цивілізаційні комплекси містить соціокультурний ландшафт України?

2. Що означає поняття «лімітрофна» цивілізація?

3. Визначте які макросоціальні процеси, на думку Н. Еліаса, сприяли зміні психічної структури особистості ?

4. Визначте зміст поняття «цивілізація» і «культура» в німецькій, французькій, російській лінгвістичній традиції?

5. В чому полягає зміст процесу зіткнення цивілізацій згідно поглядів С. Хантінгтона?

 

Литература

1. Авксентьев, В.А., Аксюмов, Б.В., Хоц, А.Ю. Конфликт цивилизаций: Pro et contra (мнение экспертов) [Текст] /В.А.Авксентьев, Б.В.Аксюмов, А.Ю.Хоц // Социс : Ежемесячный науч. и общ.-полит. журнал РАН / Российская академия наук. – 2009. – № 4. – C.73-81

2. Амелина, Е. Понятие «цивилизация» вчера и сегодня [Текст] / Е. Амелина //Обществ. науки и современность. – 1992. - № 2. – С.80-94.

3. Ерасов, Б.С. Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов вузов [Текст] / Б.С. Ерасов.- Електронный ресурс]. - Режим доступа http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Eras/index.php

4. Селиванов, А.И. Противостояние цивилизаций и строительство будущего России [Текст] / А.И. Селиванов // Социс : Ежемесячный науч. и общ.-полит. журнал РАН / Российская академия наук. – 2008. – № 4. – C.21-26

5. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка [Текст] / С. Хантингтон / Новая постиндустриальная волна на западе. Антология / Под. ред. В.Л. Иноземцева.- М.: Academia, 1999.-С.528-557

6. Шемякин, Я.Г. Граница (Процесс перехода и тип системности) [Текст] / Я.Г. Шемякин // Обществ. науки и современность – 2009.- №5.- С.113-125

7. Штомпка, П. Социология социальных изменений [Текст] / П. Штомпка / Пер. с англ. Под. ред.. В.А. Ядова.- М.: Аспект-пресс, 1996.- С.135-147; 186-1978. Эйзенштадт, Ш. Революции и преобразование общества. Сравнительное изучение цивилизаций [Текст] / Ш. Эйзенштадт.- М.: Аспект Пресс, 1999.

9. Элиас, Н. Изменения в обществе. Проект теории цивилизации [Текст] / Н. Элиас / О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетическийе исследования [Текст] / Н. Элиас.- Том.- 1,2.- М.; СПб.: Университетская книга, 2001.- 382с.

 

Питання семінарського заняття №2

Масова культура як феномен сучасності

Попередньо студенти у групах готують доповіді стосовно таких проблем: теорія масової культури як культури «масового суспільства»; характеристика феноменів маскультури: маскультура як антипод елітарній культурі, маскультура як бізнес, маскультура як культура споживання; функції маскультури. Основні прояви и напрямки масової культури (аналіз на конкретних текстах з презентацією на семінарі):

- спортивні шоу в індустрії маскультури (тіло як культ і продукт суспільства споживання)

- кінематограф як мистецтво конструювання і впровадження масових стереотипів (функція насадження ідеології та розважання)

- телебачення як конструювання псевдо реальності на екрані (телебачення як найбільш ефективний засіб розповсюдження і тиражування маскультури, феномен телесеріалів)

- феномен «зірок» як відображення специфіка маскультурної свідомості (відома особистість як мистецтво створення стереотипів, «зірка» як втілення мрії обивателя, вигаданість і реалістичність зіркової особистості, прагнення до ідеалу і «втеча» від реальності)

 

Контрольні завдання до семінарського заняття

1. Визначте які структурні зміни призвели до виникнення «масового суспільства»?

2. Вкажіть специфічні риси масової культури?

3. Чому масова культура є феноменом виключно сучасного суспільства? Чим масова культура відрізняється, наприклад, від народної?

4. Як, на Вашу думку, масова культура стимулює або навпаки пригнічує творчість? Відповідь обґрунтуйте.

5. Назвіть основні функції масової культури?

6. Як співвідносяться між собою поняття масової і популярної культури?

 

Литература

 

1. Беннет, Т. Политика «популярного» [Текст] / Т. Беннет // Контексты современности -1: актуальные проблемы общества и культуры в западной социологической теории / Хрестоматия / Пер. с англ. и нем. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2000.- С.33-36. [Електронный ресурс].-Режим доступа http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/126039.html

2. Гофман, А.Б., Дилеммы подлинные и мнимые, или о культуре массовой и немассовой/ [Текст] /А.Б. Гофман / Классическое и современное: Этюды по истории и теории социологии.-М.:Наука,2003.– С. 439-747

3. Зверева, В.В. Телевизионная реклама: пространство виртуального шопинга [Текст] / В.В. Зверева // Искусство кино.- 2004.- № 7.- С.23- 29.

4. Зверева, В.В. Телевизионный спорт [Текст] / В.В. Зверева // Логос.- 2006. - №3. - С. 63-75.

5. Кисилев, Г.С. Смыслы и ценности нового века [Текст] / Г.С. Кисилев // Вопросы философии.- 2006.- №4.- С. 3-16

6. Костина, А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества [Текст] / А.В. Костина.- М.: КомКнига, 2006. - 352 с.

7. Мальковская, И.А. Эволюция зрелищ в человеческом измерении [Текст] / И.А. Мальковская // Социс : Ежемесячный науч. и общ.-полит. журнал РАН / Российская академия наук. – 2008. – № 2. – C.73-81

8. Массовая культура и массовое искусство: «за» и «против» [Текст].- М.: Изд-во «Гуманитарий», 2003.- 452с.

9. Миф, мечта, реальность: постнеклассические измерения пространства культуры [Текст] / И. В. Мелик-Гайказян, Г. И. Петрова, Н. А. Лукьянова и др. – М.: Научный мир, 2005. – 255 с.

10. Рязанова, Л., Феномен "зірки" в сучасній масовій культурі (функціональний аналіз) [Текст] / Л. Рязанова //Соціологія: теорія, методи, маркетинг.- 2006.- № 1.– С.54-70

11. Савельева, О.О., Искусство принадлежит народу. Какому?: [типологический ряд: салонное искусство - массовая культура - соцреализм - китч - гламур (социология искусства) [Текст]/ О.О. Савельева // Человек.- 2007.-№5.– С. 93-111

12. Теременко, Б.С. Реклама и современная культура [Текст] / Б.С. Теременко // Обществ. науки и современность. - 2002. - № 1. - С. 184-191

13. Теплиц, К.Т. Всё для всех. Массовая культура и современный человек [Текст] / К.Т. Теплиц //Человек: образ и сущность. – М.: ИНИОН РАН, 2000. С – 261-264

14. Флиер, А. Я. Массовая культура и её социальные функции [Текст] / А.Я. Флер // Обществ. науки и современность. – 1998. - №6. – С. 138-147.

 

Тема 2.2. Основні моделі й механізми соціокультурних змін

 

Культура як система, що саморозвивається. Концепції соціокультурної динаміки. Формаційний і соціологічний підхіди щодо пояснення культурних змін. Поняття «прогрес», «розвиток», «відсталість» в культурі. Джерела й фактори культурної динаміки: інновація, традиція, запозичення (диффузіонизм). Роль спадковості в культурі. Соціологічний зміст поняття «традиція». Традиція й архаїка. Інформаційні й інтелектуальні фактори культурної динаміки.

Типи культурних змін. Еволюційна модель соціокультурного розвитку (коэволюційні й соціоприродні концепції соціокультурної еволюції). Культурний застій. Криза культури. Культурне спрощення. Циклічні зміни в культурі. Інверсія як варіант циклічності.

Особливості і фактори культурної глобалізації в сучасному світі

Теми доповідей і рефератів

1. Спадковість культури: механізми трансляції

2. Криза культури: загальні закономірністі і система показників

3. Культурні наслідки соціальних змін

4. Традиція як культурний барьєр

5. Глобалізація й амеріканізація культури

6. Рух антіглобалістів як соціокультурний феномен

7. Культурна травма як прояв сучасної логіки соціокультурних змін

8. Феномен «мозаічної» культури А. Моля

9. Індустрія масового турізму як фактор культурної глобалізації

Питання семінарського заняття

Культура в умовах глобалізації

Семінар проводиться у формі дискусіі. Питання для дискусії:

1. Глобалізація: наслідки для людини і суспільства (на підставі теоретичних поглядів Е. Гідденса, З. Баумана, У. Бека та інш.)

2. Процеси культурної глобалізації (за П. Бергером -міжнародна бізнес-культура, міжнародна клубна культура інтелектуалів, глобальна масова культура, нові релігійні рухи) і різномаіття їх проявів в сучасному світі

3. Альтернативні моделі глобалізації. Бінарні опозиції «космополітизм – культурний фундаменталізм», «глобальність - локальність». Гибридізація і культурні «суміши»


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.