Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 2. Політичний розвиток Польщі у міжвоєнний період (2 год.)

1. Утворення Польської держави та визначення її кордонів.

2. Державний переворот 1926 р. і політика «санації».

3. Зовнішня політика Польщі в 30-х рр. ХХ ст.

 

Мета:розкрити основні чинники, що сприяли утворенню Польської держави, проблеми, досягнення та прорахунки у її внутрішній та зовнішній політиці 20-30-х років ХХ ст.

 

Дати визначення термінам і пояснити поняття: «польське питання», пункти Вільсона,Паризька мирна конференція,ЗУНР,санація, пацифікація, сенат, політика прометеїзму, парламентаризм, Друга Річ Посполита, авторитаризм, плебісцит, представницька демократія, Ліга Націй, арбітраж, анексія, «диво на Віслі», лінія Керзона, сейм, етнічний принцип формування кордону, тоталітарний режим, конкордат, політика «рівновіддаленості», етатизм.

 

Методичні поради:

 

Вивчаючи державотворчі процеси у Польщі, доречно:

 

1. Розкрити основні фактори, що вплинули на процес утворення Польської держави, порівнявши з подібними прагненнями українців у 1917 – 1921 рр. Висвітлити суть обговорення польського питання на Паризькій мирній конференції. Звернути на увагу на роль Ю. Пілсудського у створенні Польської держави. Розкрити відмінності у принципах формування східних і західних кордонів Польщі. Розглянути причини протистояння українців та поляків у Східній Галичині. Пригадати основні події та результати більшовицько-польської війни та ставлення до неї держав-переможниць. Простежити процес створення вищих органів влади, охарактеризувати Малу конституцію та Конституцію Польщі 1921 р. Акцентувати увагу на правах національних меншин в новоствореній державі.2. Виявити причини та передумови державного перевороту 1926 р. Пояснити, в чому полягала криза парламентаризму. Охарактеризувати Ю. Пілсудського як політичного діяча, звернувши увагу на еволюцію його політичних поглядів. З’ясувати сутність політики санації та політики пацифікації як її складової частини. Розглянути результати та наслідки цієї політики в економічній та соціальній сфері. Охарактеризувати характер «санаційного» режиму, його соціальну опору, конституцію 1935 р. Порівняти політичну систему Польщі та Чехословаччини 30-х рр. ХХ ст. за рівнем демократизму.

3. Охарактеризувати міжнародне становище Польщі після формування її кордонів. З’ясувати, на які країни орієнтувалася Польща у своїй зовнішній політиці, з якими сусідами мала напружені стосунки. Простежити еволюцію зовнішньополітичного курсу, розглянути концепції Ю. Пілсудського та Ю. Бека. Звернути увагу на стосунки Польщі з Радянським Союзом та Німеччиною, її ставлення до Мюнхенської змови.

 

& Джерела

«Брестский мир» // Документы внешней политики СССР. – М., 1957. – Т. 1. – С. 47–51.

«Четырнадцать пунктов» // Архив полковника Хауза: Пер. с англ. – М., 1944. – Т.4. – С. 151–153.

Бабель И. Ненавижу войну // Дружба народов. – 1989. – № 5. – С. 248–258.

Годы кризиса. 1938 – 1939 гг: Документы и материалы: в 2-х т. – М., 1990.

Документы и материалы кануна Второй мировой войны 1937 – 1939 гг.: В 2-х тт. – М., 1981.

Документы и материалы по истории советско-польских отношений: В 6-ти тт. – М., 1963-1967. – Т. 1 – 3.

Петлюра С. Меморандум до Юзефа Пілсудського // Симон Петлюра. Статті, листи, документи. – Нью-Йорк: Українська Вільна Академія наук у США, 1956. – С. 244–254.

Пілсудський Ю. Рік 1920 / Пер. з польск. // Всесвіт – 1990. – № 3. – С. 154–157.

Сикорский В. Будущая война. Ее возможности, характер и связанные с ними проблемы обороны страны / Пер.с польск.. – М., 1936.

Тухачевский М.Н. Поход на Вислу. – М., 1990.

Хрестоматия по истории южных и западных славян. – Минск, 1990. – Т. 3.

 

Література:

Алексієвець Л. Новітня історія Польщі – К.; Тернопіль, 2002.

Бердичевський Я.М., Ладиченко Т.В. Польща // Бердичевський Я.М., Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: Навч. посібник для 10 кл. – Запоріжжя, 2004. – С. 268–278.

Бочаров С.В. Местное самоуправление во второй Речи Посполитой на наинизшем – гминном уровне // Наука. Релігія. Суспільство. – 2006. – № 2. – С. 6–13.

Бочаров С.В. Основные направления и результаты модернизации судовой системы Второй Речи Посполитой // Наука. Релігія. Суспільство. – 2006. – № 4. – С. 26–37.

Будницкий О. Пилсудский против Тухачевского: советско-польская война // Знание – сила. – 2008. – № 4. – С. 44–51.

Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Європи від Середньовіччя до сьогодення. – К., 2004.

Вовк Я.О. Формування політики Польської держави стосовно протестантських конфесій (1918 – 1926 рр.) // Український історичний журнал. – 2006. – № 6. – С. 166–177.

Газін В.П., Копилов С.А. Польща в 1918 – 1945 рр. // Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи і Америки 1918 – 1945 рр.: Підручник. – К., 2003. – С. 183–205.

Гетьманчук М.П. «Українське питання» в радянсько-польських відносинах 1920 – 1939 років. – Львів, 1998.

Гон М. Волинський вузол. Українці і поляки між двома світовими війнами // Війни і мир або «Українці – поляки: брати/вороги, сусіди…» – К., 2007. – С. 396–404.

Горохов Н.В. Польско-чехословацкие отношения 1933 – 1939. Что скрывалось за политикой «равноудаленности» министра Ю. Бека // Новая и новейшая история. – 2006. – № 2. – С. 211–213.

Дильонгова Ганна. Історія Польщі 1795 – 1990. – К., 2007.

Елкин А. Русское национальное меньшинство в Польше (20 – 30-е гг. XX ст.) // Чернігівський державний педагогічний університет. Вісник. – Чернігів, 2006. – Вип. 34. – С. 118–122.

Зарецька Т. Симон Петлюра і Юзеф Пілсудський. Магістральне місце у історії українсько-польських відносин // Історія України. – 2005. – № 16 (квітень). – С. 1–8.

Иванов Ю.В. Реакция в Москве на переворот Ю. Пилсудского в Польше в мае 1926 года. По материалам Архива внешней политики РФ // Новая и новейшая история. – 2006. – № 1. – С. 33–41.

Карцев А. «Чудо на Висле» обеспечил криптолог // Эхо планеты. – 2005. – № 39. – С. 38–39.

Костыркин А., Миллер А. Очерк истории Польши /1918 – 1945гг./ // Преподавание истории в школе. – 1992. – № 3-4.

Красівський О. ЗУНР і Польща: політичне і воєнне протиборство (листопад 1918 – липень 1919 рр.). – Львів, 1999.

Красівський О. Східна Галичина і Польща 1918-1923 рр. Проблеми взаємовідносин. – К., 1998.

Краткая история Польши. – М., 1993.

Кульчицький С. Ідеологія: проекти українського праворадикального руху в довоєнній Польщі (1920 – 1939 рр.) // Історія в школі України. – 2002. – № 3. – С. 11–15.

Литвин С. Петлюра і Пілсудський: нелегкий шлях до порозуміння // Війни і мир або «Українці – поляки: брати/вороги, сусіди…» – К., 2007. – С. 412–427.

Манусевич А.Я. Трудный путь к Рижскому договору 1921 г. // Новая и новейшая история. – 1990. – № 1.

Мархлевский Ю. О советско-польских отношениях в 1918 – 1921 гг. –М., 1990.

Матвеев Г.В., Михутина И.В. Польско-советская война, 1919 – 1920. – М, 1994.

Матвеев Г.Ф. «Третий путь?» Идеология аграризмав Чехословакии и Польше в межвоенный период. – М, 1992.

Махун С. Альтернативи Юзефа Пілсудського // Війни і мир або «Українці – поляки: брати/вороги, сусіди…» – К., 2007. – С. 404–412.

Мельтюхов М.И. Положение на границах с Польшей и Румынией и планы Красной Армии (1921 – 1922 гг.) // Отечественная история – 2005. – № 1. – С. 132–140.

Морозов С.В. К вопросу о секретном польско-германском договоре 1934 года // Славяноведение. – 2005. – № 5. – С. 35–53.

Морозов С.В. Польша и Чехословакия в дни майского кризиса 1938 года // Славяноведение. – 2006. – № 3. – С. 38–43.

Наленч Д., Наленч Т. Юзеф Пилсудский: легенды и факты. – М., 1990.

Парсаданова В.С. Эдвард Рыдз-Смигли // Вопросы истории. – 2007. – № 8. – С. 10–24.

Полянський П.Б. Польща // Полянський П.Б. Всесвітня історія 1914 – 1939: Підруч. для 10-го кл. – К., 2003. – С. 160–168.

Польща у міжвоєнний період // Історія Центрально-Східної Європи: Посібник / За ред. Л. Зашкільняка. – Львів, 2001. – С. 408–417.

Ротшильд Д. Польща // Ротшильд Д. Східно-Центральна Європа між двома світовими війнами. – К., 2001. – С. 41–95.

Самусь П. Польские коммунисты и Коминтерн в 1919 – 1924 годах: Материалы международной конференции “Россия /СССР/ и Польша в XX веке” // Вестник Московского университета. Серия 8. История. – 1996. – № 1.

Сівицький М. Історія польсько-українських конфліктів. – К., 2005.

Симонова Т.М. Прометеизм во внешней политике Польши, 1919 – 1924 // Новая и новейшая история. – 2002. – № 4. – С. 47 – 63.

Социальная структура и политические движения в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Межвоенный период. – М., 1986.

Стоколос Н.Г. Політика урядів міжвоєнної Польщі (1918 – 1939 рр.) щодо православної церкви й українців // Український історичний журнал. – 2005. – № 5. – С. 59–81.

Сюндюков И. «Кнут» и «пряник» Пилсудского // День. – 2004. – № 55 (27 марта). – С. 7.

Формування історичної пам’яті: Польща і Україна: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 12 травня 2007 р.) – Харків,, 2008.

Шпорлюк Р. Польські рефлексії / Р. Шпорлюк У пошуках майбутнього часу: статті та есєї. – К., 2010. – С. 92–113.

Штарський М. Юзеф Пілсудський: факти і міфи // Український історичний журнал. – 1992. – № 4.

Яровий В. Новітня історія центральноєвропейських та балканських країн. XX ст. – К., 2005.

Яровий І.В. Історія західних та південних слов'ян у ХХ ст. – К., 1996.

Дискусійні проблеми:

 

1. Чому полякам, на відміну від українців, вдалося об’єднати свої землі та відновити державність після Першої світової війни?

2. Чи був, на Вашу думку, “санаційний режим” тоталітарним або фашистським?

1. Надзвичайно небезпечне міжнародне становище Польщі наприкінці 30-х років – це наслідок войовничості сусідів чи агресивності новоствореної держави під час встановлення кордонів?

 

Контрольні питання:

1. Які внутрішні та міжнародні чинники сприяли, а які, навпаки, перешкоджали відновленню незалежності Польщі?

2. Чому серед держав-переможниць не було єдності у ставленні до Польщі?

3. Які відмінності Ви помітили у принципах формування східного та західного кордонів Польської держави?

4. Порівняйте становище українців у складі Польщі та Чехословаччини міжвоєнного періоду.

5. Яку позицію зайняв уряд Польщі під час Мюнхенської змови?

6. Визначте спільні та відмінні риси між “санацією” та тоталітарними режимами 30-х рр.

 

Теми усних доповідей:

1. Ю. Пілсудський – особистість та політик.

2. Національна та релігійна політика Польщі у 20 – 30-х роках.

3. Політичне, ідеологічне та особисте протистояння Р. Дмовського та Ю. Пілсудського.

4. Е. Ридз-Смігли – особистість та політик.

 

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.