Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 10. Політика як суспільне явище

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ПОЛІТОЛОГІЇ

для студентів заочної форми навчання всіх напрямів підготовки

Тема 1. Сутність, місце та роль політики та політології як науки в житті суспільства

1.Призначення та роль політики в житті суспільства, її сутність та зміст.

2.Політологія в системі суспільних наук. Об’єкт та предмет політології.

3.Методи та функції політології.

ЛІТЕРАТУРА

Гаджиев К.С. Политология: Учебник для высших учебных заведений. – М.: Логос, 2002. – 488 с. – С. 38-64.

Зінчина О.Б., Клімов О.В., Крюкова А.В., Радіонова Л.О., Толстенко С.М. Короткий курс лекцій з політології для студентів 2-4 курсів усіх форм навчання, усіх спеціальностей. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 135 с. – С. 4-8.

Погорілий Д.Є. Політологія: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. Фірма «Інкос». 2008. – 432 с. – С. 6-34.

Погорелый Д.Е. Политология: кредитно-модульний курс. – 4-е изд. – Х.: ФЛП Чиженко С.Ю., 2007. – 552 с. – С. 6-34

Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбаченка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 528 с. – С. 11-24.

Політологія: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М.І. Панов (керівник авт. кол.), Л.М. Герасіна, В.С. Журавський та ін. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 520 с. – С. 12-30.

Політологія у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. / І.Г. Оніщенко, В.Т. Дзюбко, І.І. Дуднікова та ін.; За заг. ред. К.М. Левківського. – К. Вища школа, 2003. – 263 с. – С. 5-9.

Рудич Ф. М. Політологія: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 480 с.

Класика політичної думки від Платона до Макса Вебера: Пер. з нім. – Київ: Тандем, 2002. – 584 с.

 

Тема 2. Політичні вчення античності1.Розквіт давньогрецької політико-правової думки: Сократ, Платон і Аристотель.

2.Політико-правова думка Стародавнього Риму.

ЛІТЕРАТУРА

Антология мировой политической мысли: В 5-и томах. – М., 1997. – Т.1.

Аристотель. Политика // Соч.: В 4т. – Т.4. – М.,1984. – С. 455 -457,491 -492, 502-505, 507-510.

История политических и правовых учений: Учебник для вузов//Под общ. ред. В.С.Нерсесянца. – М.,2007. – С.34-64, 71-110.

История политических и правовых учений. Домаркс. период: Учебник. Гл.2,§1,2,3. // Под ред. О.Э.Лейста. – М., 2006.

Класика політичної думки від Платона до Макса Вебера: Пер. з нім. – Київ: Тандем, 2002. – 584 с.

Льюис Дж. Античная философия от Фалеса до Сократа. – М., 2004.

Платон. Государство//Собр. соч.: В 4-х тт. – М.,1994. – Т.3.

Полибий. Всеобщая история // Хрестоматия по истории Древнего Рима. – СПб.:Питер, 2008. – С.47-54.

 

Тема 3. Західноєвропейська політична думка в Середньовіччі

1.Примат церкви над державою Аврелія Августина.

2.Хома Аквінський: пристосування теорії Аристотеля до догматів католицької церкви.

ЛІТЕРАТУРА

Августин А. О граде Божьем // Творения Блаженного Августина. Антология мировой философии в четырех томах. Т.1. Философия древности и средневековья. Ч. 2. – М., 1969. – С. 582-589,5 92.

Аквинский Ф. Сумма теологии // Хрестоматия по философии: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – С.135-142.

Антология мировой политической мысли: В 5-ти томах. – М., 1997. – Т.2.

История политических и правовых учений. Домаркс. период: Учебник. гл. 3. §3. / Под ред. О.Э.Лейста. – М., 2006.

История политических и правовых учений: Учебник для вузов//Под общ. ред. В.С.Нерсесянца. – М., 2007. – С. 110-126.

Класика політичної думка від Платона до Макса Вебера: Пер. з нім. – Київ: Тандем, 2002. – 584 с.

 

Тема 4. Політичні погляди епохи Відродження та Реформації

1.Засновник нової політичної науки Ніколо Макіавеллі.

2.Політичні ідеї Реформації.

ЛІТЕРАТУРА

История политических и правовых учений. Средние века и Возрождение. Разд.1§1,2; разд. 3,§§1,2;Разд.5,§§ 5,7.

История политических и правовых учений. Домаркс. период: Учебник. гл.4. §2; гл.4. §6; // Под ред. О.Э.Лейста. – М.,2006.

История политических и правовых учений: Учебник для вузов//Под общ. ред. В.С.Нерсесянца. – М.,2007. – С. 161-183.

Класика політичної думки від Платона до Макса Вебера: Пер. з нім. – Київ: Тандем, 2002. – 584 с.

Макиавелли Н. Государь// Сочинения. – М., 2006. – С.45-120.

Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия// Сочинения. – М., 2006. – С.121-195.

 

Тема 5. Історія політичних учень Нового часу

1.Авторитарно-державна теорія Т. Гоббса.

2.Ліберально-демократична концепція Дж. Локка. Теорія поділу влади Ш. Л. Монтеск’є.

3.Радикально-демократична концепції Жан-Жака Руссо.

 

ЛІТЕРАТУРА

Гегель В.Ф. Философия права. – М.,1990. – С.227-228,279,285.

Гоббс Т. 4 Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Соч.:В 2т., Т. 2-М.1991 – С.129,132-134,144-150.

Локк Дж. Два трактата о правлении // Соч. Т.3. – М.,1988. – С.263-264, 274-275, 310-316, 334-338, 340-348, 350-354.

Класика політичної думки від Платона до Макса Вебера: Пер. з нім. – Київ: Тандем, 2002. – 584 с.

Монтескье Ш.Л. О духе законов // Избр. соч. – М.,1955. – С.103, 172, 175, 178, 289-295, 294-295.

Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права // Трактаты. – М., 1969. – С.155-161, 164-168, 170, 192, 200, 218-222.

История политических и правовых учений. Домаркс. период: Учебник. // Под ред. О.Э.Лейста. – М., 2006. – Гл. 5. §1,2,3.

История политических и правовых учений: Учебник для вузов // Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – М., 2007. – С. 254-277; 281-316.

Токвиль А. Демократия в Америке. – М.,1992.

 

Тема 6. Держава та право у німецькій класичній філософії

1.І. Кант як засновник сучасної концепції «правової держави».

2.Концепція Гегеля про державу та право.

 

ЛІТЕРАТУРА

Гегель В.Ф. Философия права. – М., 1990. – С.227-228, 279, 285.

Кант И. Метафизика нравов // Соч .: В 2 т. – М., 965. – Т. 2. Ч.1, 2.

История политических и правовых учений. Домаркс. период: Учебник // Под ред. О.Э. Лейста. – М., 2006. – Гл.17. §6.

История политических и правовых учений: Учебник для вузов // Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – М., 2007. – С. 399-415.

Класика політичної думка від Платона до Макса Вебера: Пер. з нім. – Київ: Тандем, 2002. – 584 с.

Нерсесянц В.С. Юриспруденция: Введение в курс общественной теории государства и права. – М., 2000. – С. 282.

Нерсесянц В.С История идей правовой государственности. – М.,2003.

Нерсесянц В.С Философия права. Учебник для вузов. – М.,2007. – С.698.

Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре или принципы политического права // Трактаты. -М.,1969.- С.155-161, 164-168, 170, 192, 200, 218-222.

Тема 7. Політико-правова думка марксизму

1.Держава та право як надбудовні явища.

2.Класовий характер держави та права.

3.Держава диктатури пролетаріату.

 

ЛІТЕРАТУРА

Ильин И.А. / Соч.: в 10т. – Т. 4. Философия права и государства. – С.47-148, 149-414, 415-576.

История политических и правовых учений: Учебник для вузов //Под общ. ред. В.С.Нерсесянца. – М., 2007. – C. 504-516, 622-657.

Класика політичної думки від Платона до Макса Вебера: Пер. з нім. – Київ: Тандем, 2002. – 584 с.

Ленин В.И. Государство и революция // Полн. собр. соч. Т. 33, Гл. 5.

Нерсесянц В.С. Юриспруденция: Введение в курс общественной теории государства и права. – М., 2000. – С. 282.

Нерсесянц В.С История идей правовой государственности. – М., 2003.

Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. – М., э2007. – С.698.

Розин Э.Л. Ленинская мифология государства. – М., 1996. – С. 319.

Тема 8. Політични ідеї М.Вебера

1.Типи легітимного володарювання.

2.Плебісцитарна теорія демократії.

ЛІТЕРАТУРА

Вебер М. Избранные произведения. – М., 1994. – С. 644-707.

Вебер М.Традиционное господство // Политология: Хрестоматия / Сост. Б.А. Исаев, А.С. Тургаев, А.Е.Хренов. – СПб.: Питер, 2006. – С.75-80.

Вебер М. Харизматическое господство // Политология: Хрестоматия / Сост. Б.А. Исаев, А.С. Тургаев, А.Е.Хренов. – СПб.: Питер, 2006. – С.70-85.

Вебер М. Легальное господство с бюрократическим штабом управления // Политология: Хрестоматия / Сост. Б.А. Исаев,А.С. Тургаев, А.Е.Хренов. – СПб.: Питер, 2006. – С. 85-89.

История политических и правовых учений. Домаркс. период: Учебник. гл.21.§5. / Под ред. О.Э.Лейста. – М.,1991.

История политических и правовых учений: Учебник для вузов // Под общ. ред. В.С.Нерсесянца. – М., 2007. – C. 707, 712-713.

Класика політичної думки від Платона до Макса Вебера: Пер. з нім. – Київ: Тандем, 2002. – 584 с.

Нерсесянц В.С. Юриспруденция: введение в курс общественной теории государства и права. – М., 2000. – С.282.

Нерсесянц В.С История идей правовой государственности. – М., 2003.

Нерсесянц В.С Философия права. Учебник для вузов. – М.,2007. – С.698.

 

Тема 9. Історія української політичної думки

1.Примат прав людини і громадянина М. Драгоманова.

2.Політичні ідеї М. Грушевського.

 

ЛІТЕРАТУРА

Гаджиев К.С. Политология: Учебник для высших учебных заведений. – М.: Логос, 2002. – 488 с. – С. 8-36.

Зінчина О.Б., Клімов О.В., Крюкова А.В., Радіонова Л.О., Толстенко С.М. Короткий курс лекцій з політології для студентів 2-4 курсів усіх форм навчання, усіх спеціальностей. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 135 с. – С. 9-28.

Погорілий Д.Є. Політологія: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. Фірма «Інкос». 2008. – 432 с. – С. 8-36.

Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбаченка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 528 с. – С.38-88.

Політологія: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М.І. Панов (керівник авт. кол.), Л.М. Герасіна, В.С. Журавський та ін. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 520 с. – С. 30-55.

Політологія у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. / І.Г. Оніщенко, В.Т. Дзюбко, І.І. Дуднікова та ін.; За заг. ред. К.М. Левківського. – К. Вища школа, 2003. – 263 с. – С. 15-25.

Рудич Ф. М. Політологія: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – С. 25-46.

Хижняк З.И. Киево-Могилянская академия. – К.,1998.

Черненко А.М. Українська національна ідея. – Дніпропетровськ. –1994. – С.44-84,107,121.

Тема 10. Політика як суспільне явище

1.Основні підходи до визначення політики.

2.Структура і функції політики.

3.Специфіка політики («політичного») як явища.

ЛІТЕРАТУРА

Аристотель. Политика // Соч.: В 4 т. – М.,1984. – Т.4. – С. 455, 457,491-492, 502-510.

Гаджиев К.С. Политология: Учебник для высших учебных заведений. – М.: Логос, 2002. – 488 с. – С. 45-49.

Зінчина О.Б., Клімов О.В., Крюкова А.В., Радіонова Л.О., Толстенко С.М. Короткий курс лекцій з політології для студентів 2-4 курсів усіх форм навчання, усіх спеціальностей. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 135 с. – С. 28-33.

Погорілий Д.Є. Політологія: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. Фірма «Інкос». 2008. – 432 с. – С. 6-34.

Погорелый Д.Е. Политология: кредитно-модульний курс. – 4-е изд. – Х.: ФЛП Чиженко С.Ю., 2007. – 552 с. – С. 6-34.

Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбаченка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 528 с. – С. 26-36.

Політологія: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М.І. Панов (керівник авт. кол.), Л.М. Герасіна, В.С. Журавський та ін. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 520 с. – С. 12-30.

Рудич Ф. М. Політологія: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 480 с. – С.25-46.

Класика політичної думки від Платона до Макса Вебера: Пер. з нім. – Київ: Тандем, 2002. – 584 с.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.