Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 19. Демократія: генеза та типологія

1.Поняття та вимір демократії.

2.Історичні типи демократії. Сучасна демократія.

ЛІТЕРАТУРА

Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор. Учебное пособие. – М., 2002. – С. 69-92, 110-132.

Аренд Х. Истоки тоталитаризма. – М.,1996.

Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма / пер. с нем. А.Б.Григорьева, В.Д.Седельника. – М.: Прогресс-Традиция. – 2007. – 464 с.

Бенетон Ф. Введение в политическую науку. – М.,2002. – С.181-277, 325-358.

Бурдье П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера / пер.с франц. А.Т.Бибкова, Т.В.Анисимовой. – М.: Праксис, 2003. – 272 с.

Кола Д. Политическая социология. – М., 2001. – С.281-283, 289-295, 315-348, 351-374.

Коэн Джин Л., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. – М., 2003. – С.457-637.

Скинер Квентин. Свобода до либерализма. – СПб.:Изд-во Европ.ун-та. – 2006. – 120 с.

Хейвуд Э. Политология: Учебник для студентов вузов / пер. с англ. Под ред. Г.Г. Водолазова, В.Ю. Бельского. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – С.36-49, 82-105.

Тема 20. Тоталітарні та авторитарніполітичні режими

1.Витоки та передумови тоталітаризму.

2.Авторитаризм як політичний режим.

ЛІТЕРАТУРА

Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор. Учебное пособие. – М., 2002. – С.69-92, 110-132.

Аренд Х. Истоки тоталитаризма. – М.,1996.

Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма / пер. с нем. А.Б.Григорьева, В.Д.Седельника. – М.:Прогресс-Традиция. – 2007. – 464 с.

Бенетон Ф. Введение в политическую науку. – М., 2002. – С.181-277, 325-358.

Бурдье П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера / пер.с франц. А.Т.Бибкова, Т.В.Анисимовой. – М.: Праксис, 2003. – 272 с.

Кола Д. Политическая социология. – М.,2001. – С.281-283, 289-295, 315-348; 351-374.Коэн Джин Л., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. – М.,2003. – С.457-637.

Скинер Квентин. Свобода до либерализма. – СПб.:Изд-во Европ.ун-та. – 2006. –120 с.

Хейвуд Э. Политология: Учебник для студентов вузов / пер. с англ. Под ред. Г.Г. Водолазова, В.Ю. Бельского. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – С.36-49, 82-105.

Тема 21. Держава як інститут політичної системи

1.Держава: поняття і теорії походження. Ознаки і функції держави.

2.Форми державного правління і устрою.

3.Трансформація української держави: від радянського типу до демократичного і правового.

ЛІТЕРАТУРА

Гаджиев К.С. Политология: Учебник для высших учебных заведений. – М.: Логос, 2002. – 488 с. – С. 99-143.

Зінчина О.Б., Клімов О.В., Крюкова А.В., Радіонова Л.О., Толстенко С.М. Короткий курс лекцій з політології для студентів 2-4 курсів усіх форм навчання, усіх спеціальностей. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 135 с. – С. 68-75.

Погорілий Д.Є. Політологія: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. Фірма «Інкос». 2008. – 432 с. – С.130-158.

Погорелый Д.Е. Политология: кредитно-модульний курс. – 4-е изд. – Х.: ФЛП Чиженко С.Ю., 2007. – 552 с. – С. 220-237.

Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбаченка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 528 с. – С. 241-258.

Політологія: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М.І. Панов (керівник авт. кол.), Л.М. Герасіна, В.С. Журавський та ін. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 520 с. – С. 143-173.

Політологія у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. / І.Г. Оніщенко, В.Т. Дзюбко, І.І. Дуднікова та ін.; За заг. ред. К.М. Левківського. – К. Вища школа, 2003. – 263 с. – С. 50-52, 179-180.

Класика політичної думки від Платона до Макса Вебера: Пер. з нім. – Київ: Тандем, 2002. – 584 с.

Тема 22. Правова держава і громадянське суспільство

1.Ідея правової державності в історії політико-правової думки.

2.Поняття і принципи правової держави.

3.Громадянське суспільство: від античності до сучасності.

ЛІТЕРАТУРА

Боер В.Я. Правовое государство: идея, концепція, реальность. – СПб., 1994. – Гл.3.

Гаджиев К.С. Политология: Учебник для высших учебных заведений. – М.: Логос, 2002. – 488 с. – С. 99-143.

Зінчина О.Б., Клімов О.В., Крюкова А.В., Радіонова Л.О., Толстенко С.М. Короткий курс лекцій з політології для студентів 2-4 курсів усіх форм навчання, усіх спеціальностей. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 135 с. – С. 68-75.

Коэн Джин Л., Арато Эндрю. Гражданское общество и политическая теория. Пер. с англ. / Общ. ред. И.И. Мюрберг. – М.: Издательство «Весь мир», 2003.

Погорілий Д.Є. Політологія: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. Фірма «Інкос». 2008. – 432 с. – С.130-158.

Погорелый Д.Е. Политология: кредитно-модульний курс. – 4-е изд. – Х.: ФЛП Чиженко С.Ю., 2007. – 552 с. – С. 220-237.

Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбаченка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 528 с. – С. 241-258.

Політологія: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М.І. Панов (керівник авт. кол.), Л.М. Герасіна, В.С. Журавський та ін. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 520 с. – С. 143-173.

Політологія у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. / І.Г. Оніщенко, В.Т. Дзюбко, І.І. Дуднікова та ін.; За заг. ред. К.М. Левківського. – К. Вища школа, 2003. – 263 с. – С. 50-52, 179-180.

Класика політичної думка від Платона до Макса Вебера: Пер. з нім. – Київ: Тандем, 2002. – 584 с.

 

Тема 23. Політичні партії

1.Визначення та сутність політичних партій.

2.Функції політичних партій.

3.Типи політичних партій та партійних систем.

ЛІТЕРАТУРА

Гаджиев К.С. Политология: Учебник для высших учебных заведений. – М.: Логос, 2002. – 488 с. – С. 203-243.

Зінчина О.Б., Клімов О.В., Крюкова А.В., Радіонова Л.О., Толстенко С.М. Короткий курс лекцій з політології для студентів 2-4 курсів усіх форм навчання, усіх спеціальностей. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 135 с. – С. 76-86.

Погорілий Д.Є. Політологія: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. Фірма «Інкос». 2008. – 432 с. – С.175-187.

Погорелый Д.Е. Политология: кредитно-модульний курс. – 4-е изд. – Х.: ФЛП Чиженко С.Ю., 2007. – 552 с. – С. 238-257.

Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбаченка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 528 с. – С. 269-284.

Політологія: Підруч. Для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М.І. Панов (керівник авт. кол.), Л.М. Герасіна, В.С. Журавський та ін. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 520 с. – С. 279-301.

Політологія у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. / І.Г. Оніщенко, В.Т. Дзюбко, І.І. Дуднікова та ін.; За заг. ред. К.М. Левківського. – К. Вища школа, 2003. – 263 с. – С. 204-208.

Рудич Ф. М. Політологія: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 480 с. – С.156-160.

Класика політичної думка від Платона до Макса Вебера: Пер. з нім. – Київ: Тандем, 2002. – 584 с.

Тема 24. Виборчі системи

1.Визначення виборів, основні риси демократичних виборів.

2.Поняття виборчої системи. Мажоритарна виборча система.

3.Пропорційна виборча система.

ЛІТЕРАТУРА

Гаджиев К.С. Политология: Учебник для высших учебных заведений. – М.: Логос, 2002. – 488 с. – С. 203-243.

Зінчина О.Б., Клімов О.В., Крюкова А.В., Радіонова Л.О., Толстенко С.М. Короткий курс лекцій з політології для студентів 2-4 курсів усіх форм навчання, усіх спеціальностей. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 135 с. – С. 76-86.

Погорілий Д.Є. Політологія: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. Фірма «Інкос». 2008. – 432 с. – С.175-187.

Погорелый Д.Е. Политология: кредитно-модульний курс. – 4-е изд. – Х.: ФЛП Чиженко С.Ю., 2007. – 552 с. – С. 238-257.

Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбаченка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 528 с. – С. 269-284.

Політологія: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М.І. Панов (керівник авт. кол.), Л.М. Герасіна, В.С. Журавський та ін. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 520 с. – С. 279-301.

Політологія у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. / І.Г. Оніщенко, В.Т. Дзюбко, І.І. Дуднікова та ін.; За заг. ред. К.М. Левківського. – К. Вища школа, 2003. – 263 с. – С. 204-208.

Рудич Ф. М. Політологія: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 480 с. – С.156-160.

Тема 25. Політична культура як категорія політичної науки

1.Поняття та основні підходи до визначення політичної культури.

2.Політологічний аналіз концепції політичної культури Г. Алмонда.

3.Структурні компоненти та функції політичної культури.

 

ЛІТЕРАТУРА

Гаджиев К.С. Политология: Учебник для высших учебных заведений. – М.: Логос, 2002. – 488 с. – С. 312-346.

Зінчина О.Б., Клімов О.В., Крюкова А.В., Радіонова Л.О., Толстенко С.М. Короткий курс лекцій з політології для студентів 2-4 курсів усіх форм навчання, усіх спеціальностей. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 135 с. – С. 87-97.

Погорілий Д.Є. Політологія: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. Фірма «Інкос». 2008. – 432 с. – С.192-230.

Погорелый Д.Е. Политология: кредитно-модульний курс. – 4-е изд. – Х.: ФЛП Чиженко С.Ю., 2007. – 552 с. – С. 274-306.

Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбаченка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 528 с. – С. 308-317.

Політологія: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М.І. Панов (керівник авт. кол.), Л.М. Герасіна, В.С. Журавський та ін. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 520 с. – С. 337-354.

Політологія у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. / І.Г. Оніщенко, В.Т. Дзюбко, І.І. Дуднікова та ін.; За заг. ред. К.М. Левківського. – К. Вища школа, 2003. – 263 с. – С. 68-69, 93-96.

Рудич Ф. М. Політологія: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 480 с. – С.189-193.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.