Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 11. Економічна і соціальна політика

1.Політика та інші сфери життя суспільства – діалектика взаємодії.

2.Вплив економіки на політику. Економічні системи сучасного світу.

3.Вплив соціальної структури суспільства на політику.

 

ЛІТЕРАТУРА

Американское государство накануне ХХI века: стратегия и тактика в экономике. – М., 1999.

Бурдье П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера /пер. с франц. А.Т. Бибкова, Т.В. Анисимовой. – М.: Праксис, 2003. – 272 с.

Гаджиев К.С. Политическая наука. – М.: Логос. – 2004.

Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. – СПб., 1993. Кн. 1. – С.112-129, 139.

Гелбрейт Дж. Новое индустриальное общество. – М.:Наука. – 1969.

Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. – М.: ПРОСПЕКТ. – 2004.

Кант И. Трактаты и письма. – М., 1980. – С. 329-334, 395-396.

Маркарян К. Общая теория постиндустриального государства. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 352 с.

Политология: Уч. пособие для вузов / Под ред. Г.В. Полуниной. –М.:АКАЛИС. – 2006. – Гл.ХII. – С.254-272.

Фихте И.Г. Соч.: В 2 т. – СПб., 1993. Т. 1.

 

Тема 12. Політика та етнонаціональні відносини

1.Нації як культурні іполітичні спільноти.

2.Різновиди націоналізма. Відмінності культурного націоналізма від націоналізма політичного.

3.Чи є майбутнє у нації-держави?

 

ЛІТЕРАТУРА

Бурдье П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера. – М.: Праксис. – 2003. – 272 с.

Гаджиев К.С. Политическая наука. – М.: Логос. – 2004.

Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. – СПб., 1993. Кн. 1. – С. 112-129, 139.

Кант И. Трактаты и письма. – М., 1980. – С. 329-334, 395-396.

Осипова Е.В. Социология Вильфредо Парето: политический аспект. – СПб., Алетейя. – 2004. – 160 с.

Панарин А.С. Искушение глобализмом. –М.: Русский нац. фонд. –2000. – Часть II. – С.231-369.Скинер Квентин. Свобода до либерализма. – СПб., Изд-во Европ.ун-та в СПб. – 2006. – 120 с.

Фихте И.Г. Соч.: В 2 т. – СПб., 1993. – Т. 1.

Тема 13. Політична діяльність

1.Політична поведінка.Специфіка масової поведінки в політиці.

2.Політична діяльність: її види.

ЛІТЕРАТУРА

Аренд Х. Vita activa или о деятельной жизни. – СПб. – 2000. – С.228-323.

Бурдье П. Социология политики. – М.,1993.

Бурлацкий Ф. М., Галкин А. А. Современный Левиафан. − М., 1985. − С. 217.

Вебер М. Избранные произведения. – М.1997.

Дюверже М. Политические партии /пер. с фр. – М.,2000. – С.300-307.

Зінчина О.Б., Клімов О.В., Крюкова А.В., Радіонова Л.О., Толстенко С.М. Короткий курс лекцій з політології для студентів 2-4 курсів усіх форм навчання, усіх спеціальностей. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 135 с. – С. 41-47.

Лассуел Г. Психопатология и политика. – М., 2000.

Назаров М.М. Политические ценности и политический протест. –М.,1995.

Пушкарева Г.В. Политическое поведение: теоретико-методологические проблемы политического анализа. – М.,2003. – С.82-88.

Тоффлер Э. Революционное богатство / Э.Тоффлер, Х.Тоффлер. –М.:АСТ:АСТ МОСКВА: ПРОФИЗДАТ, 2008. – С. 146-221.

 

Тема 14. Політична влада

1.Влада як категорія політичної науки.

2.Концепції та визначення влади.

3.Поняття ресурсів влади. Типологія ресурсів влади.

ЛІТЕРАТУРА

Аристотель. Политика // Соч.: В 4 т. – М.,1984. – Т.4. – С. 455, 457,491-492, 502-510.

Гаджиев К.С. Политология: Учебник для высших учебных заведений. – М.: Логос, 2002. – 488 с. – С. 82-98.

Зінчина О.Б., Клімов О.В., Крюкова А.В., Радіонова Л.О., Толстенко С.М. Короткий курс лекцій з політології для студентів 2-4 курсів усіх форм навчання, усіх спеціальностей. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 135 с. – С. 34-41.

Погорілий Д.Є. Політологія: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. Фірма «Інкос». 2008. – 432 с. – С. 45-78.

Погорелый Д.Е. Политология: кредитно-модульний курс. – 4-е изд. – Х.: ФЛП Чиженко С.Ю., 2007. – 552 с. – С. 45-78.

Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбаченка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 528 с. – С. 208-218.

Політологія: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М.І. Панов (керівник авт. кол.), Л.М. Герасіна, В.С. Журавський та ін. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 520 с. – С. 82-101.

Політологія у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. / І.Г. Оніщенко, В.Т. Дзюбко, І.І. Дуднікова та ін.; За заг. ред. К.М. Левківського. – К. Вища школа, 2003. – 263 с. – С. 148-152.

Рудич Ф. М. Політологія: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 480 с. – С. 25-46.

 

Тема 15. Принципи організації та функціонування влади.

1.Суверенітет, легальність і легітимність політичної влади.

2.М.Вебер про легітимність політичної влади.

3.Співвідношення легітимності та ефективності влади.

ЛІТЕРАТУРА

Аристотель. Политика // Соч.: В 4 т. – М.,1984. – Т.4. – С. 455, 457,491-492, 502-510.

Гаджиев К.С. Политология: Учебник для высших учебных заведений. – М.: Логос, 2002. – 488 с. – С. 82-98.

Зінчина О.Б., Клімов О.В., Крюкова А.В., Радіонова Л.О., Толстенко С.М. Короткий курс лекцій з політології для студентів 2-4 курсів усіх форм навчання, усіх спеціальностей. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 135 с. – С. 34-41.

Погорілий Д.Є. Політологія: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. Фірма «Інкос». 2008. – 432 с. – С. 45-78.

Погорелый Д.Е. Политология: кредитно-модульний курс. – 4-е изд. – Х.: ФЛП Чиженко С.Ю., 2007. – 552 с. – С. 45-78.

Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбаченка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 528 с. – С. 208-218.

Політологія: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М.І. Панов (керівник авт. кол.), Л.М. Герасіна, В.С. Журавський та ін. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 520 с. – С. 82-101.

Політологія у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. / І.Г. Оніщенко, В.Т. Дзюбко, І.І. Дуднікова та ін.; За заг. ред. К.М. Левківського. – К. Вища школа, 2003. – 263 с. – С. 148-152.

Рудич Ф. М. Політологія: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 480 с. – С. 25-46.

 

Тема 16. Політична система як механізм влади

1.Поняття та моделі політичної системи (Д.Істон, К.Дойч, Г.Алмонд).

2.Структура політичної системи.

3.Функції політичної системи.

ЛІТЕРАТУРА

Гаджиев К.С. Политология: Учебник для высших учебных заведений. – М.: Логос, 2002. – 488 с. – С. 145-171.

Зінчина О.Б., Клімов О.В., Крюкова А.В., Радіонова Л.О., Толстенко С.М. Короткий курс лекцій з політології для студентів 2-4 курсів усіх форм навчання, усіх спеціальностей. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 135 с. – С. 47-56.

Погорілий Д.Є. Політологія: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. Фірма «Інкос». 2008. – 432 с. – С. 91-126.

Погорелый Д.Е. Политология: кредитно-модульний курс. – 4-е изд. – Х.: ФЛП Чиженко С.Ю., 2007. – 552 с. – С. 91-126.

Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбаченка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 528 с. – С. 220-227.

Політологія: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М.І. Панов (керівник авт. кол.), Л.М. Герасіна, В.С. Журавський та ін. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 520 с. – С. 101-115.

Політологія у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. / І.Г. Оніщенко, В.Т. Дзюбко, І.І. Дуднікова та ін.; За заг. ред. К.М. Левківського. – К. Вища школа, 2003. – 263 с. – С. 176-178.

Рудич Ф. М. Політологія: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 480 с. – С. 82-98.

 

Тема 17. Типологія політичних систем

1.Різноманітність критеріїв типологізації політичних систем.

2.Класифікація політичних систем Г.Алмонда.

3.Ж.Блондель, К.Поппер та ін. про типи політичних систем.

ЛІТЕРАТУРА

Гаджиев К.С. Политология: Учебник для высших учебных заведений. – М.: Логос, 2002. – 488 с. – С. 145-171.

Зінчина О.Б., Клімов О.В., Крюкова А.В., Радіонова Л.О., Толстенко С.М. Короткий курс лекцій з політології для студентів 2-4 курсів усіх форм навчання, усіх спеціальностей. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 135 с. – С. 47-56.

Погорілий Д.Є. Політологія: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури. Фірма «Інкос». 2008. – 432 с. – С. 91-126.

Погорелый Д.Е. Политология: кредитно-модульний курс. – 4-е изд. – Х.: ФЛП Чиженко С.Ю., 2007. – 552 с. – С. 91-126.

Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбаченка. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 528 с. – С. 220-227.

Політологія: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М.І. Панов (керівник авт. кол.), Л.М. Герасіна, В.С. Журавський та ін. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 520 с. – С. 101-115.

Політологія у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. / І.Г. Оніщенко, В.Т. Дзюбко, І.І. Дуднікова та ін.; За заг. ред. К.М. Левківського. – К. Вища школа, 2003. – 263 с. – С. 176-178.

Рудич Ф. М. Політологія: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 480 с. – С. 82-98.

Тема 18. Політичні режими сучасності.

1.«Політичний режим» як категорія політології.

2.Типологія та функції політичного режиму.

ЛІТЕРАТУРА

Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор; Учебное пособие. – М.,2002. – С.69-92, 110-132

Аренд Х. Истоки тоталитаризма. – М.,1996.

Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма /пер. с нем. А.Б.Григорьева, В.Д.Седельника. – М.:Прогресс-Традиция. – 2007. – 464 с.

Бенетон Ф. Введение в политическую науку. – М.,2002. – С.181-277, 325-358;

Бурдье П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера /пер.с франц. А.Т.Бибкова, Т.В.Анисимовой. – М.: Праксис, 2003. – 272 с.

Кола Д. Политическая социология. – М.,2001. – С.281-283, 289-295, 315-348, 351-374.

Коэн Джин Л., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. М., 2003. – С.457-637.

Скинер Квентин. Свобода до либерализма. – СПб.: Изд-во Европ.ун-та. – 2006. – 120 с.

Хейвуд Э. Политология: Учебник для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – С.36-49, 82-105.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.