Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗБРОШУРОВАНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

10.1 Кожний зброшурований документ оформляють фірмовою або прозорою пластиковою обкладинкою. Обкладинку не нумерують і не включають у загальну кількість сторінок.

10.2 Першим аркушем текстового (графічного) документа або кількох зброшурованих документів є титульний аркуш. Титульний аркуш виконують за формою 15 додатка П. Приклад заповнення титульного аркуша наведено у додатку Т.1.

10.3 Титульні аркуші зброшурованих проектних документів стадій ЕП, ТЕО, ТЕР, П, РП повинні мати такі підписи.

10.3.1 Загальні положення (загальна пояснювальна записка):

а) керівник або головний інженер проектної організації;

б) головний архітектор організації (за наявності в штатному розкладі);

в) головний архітектор (інженер) проекту.

На титульному аркуші загальної пояснювальної записки підпис керівника (головного інженера) проектної організації повинен бути завірений печаткою організації, а підпис ГАПа - персональною печаткою (де наведено дані про № кваліфікаційного сертифіката архітектора та ким він видан).

10.3.2 Розділи основних марок проектної документації, зброшуровані в томи (книги, альбоми), а також вишукувальні звіти:

а) головний інженер проектної організації;

б) головний архітектор (інженер) проекту;

в) керівник проектного (вишукувального) підрозділу.

10.4 Усі аркуші зброшурованого документа, починаючи з титульного, повинні мати наскрізну нумерацію сторінок. При цьому титульний аркуш не нумерують.

Номер сторінки на аркушах текстових і графічних документів зазначають у правому верхньому кутку робочого поля аркуша під час одностороннього друкування, а для двостороннього друкування також на зворотному боці сторінки у верхньому лівому кутку.Крім того, в основному написі текстових та графічних документів, включених у том, альбом або випуск та тих, які мають самостійне позначення, вказують порядкову нумерацію аркушів у межах документа з одним позначенням.

10.5 У кожному томі, книзі, альбомі або випуску після титульного аркуша наводять “Зміст”, який виконують за формою 2 додатка Б перший аркуш оформляють основним написом за формою 5, наступні за формою 6 додатка Д. Приклади оформлення аркуша “Зміст наведено на Т.2 чи Т.6 у додатку Т .

10.6 Склад проекту наводять у відомості, яку виконують за формою 16 додатка Р. У відомості наводять послідовний перелік томів (книг, альбомів, випусків) проектної документації. Перший аркуш складу проекту оформляють основним написом за формою 5, наступні за формою 6 додатка Д. Приклад оформлення «Склад проекту» наведено на Т.3 у додатку Т.

Пункт 10.7. Запис про те, що проект (робочий проект) розроблений відповідно до чинних норм, правил та стандартів, наводять у першому томі загальної пояснювальної записки, який підписує головний архітектор проекту завіряючи його своєю печаткою (де наведено дані про № кваліфікаційного сертифіката архітектора та ким він видан), та головний інженер проекту (за наявності) на аркуші з основним написом за формою 5 додатка Д. Приклад оформлення підтвердження ГАП (ГІП) наведено на Т.4 у додатку Т.

Пункт 10.8. Відомості про учасників проектування по кожному розділу проекту виконують за формою 17 додатка С, після “Підтвердження ГАПа (ГІПа)”. Біля прізвищ авторів архітектурного рішення проекту можуть бути проставлені знаки охорони авторських прав Ó. Перший аркуш оформляють з основним написом за формою 5, наступні за формою 6 додатка Д. Приклад оформлення відомості про учасників проектування наведено на Т.5 у додатку Т.»

Пункт 10.9. Першим томом проекту (робочого проекту) є том “Загальні положення”, якщо пояснювальна записка об’єднує всі розділи проекту (в невеликих за обсягами документації проектах), вона іменується «Загальна пояснювальна записка». Першим розділом загальної пояснювальної записки проекту повинен бути розділ із назвою «Загальні положення». Кожний перший аркуш розділу проекту (робочого проекту), який включений в том (книгу, альбом, випуск) пояснювальної записки, оформляють основним написом за формою 5, наступні аркуші – за формою 6 додатка Д. Кожному розділу проекту надають позначення, яке складається з базового позначення і через дефіс позначення розділу проекту відповідно до додатків «А» чи «У».

Приклад: 2345-ЗП; 2345-ГТ; 2345-ТХ; 2345-АР тощо.

На першому аркуші архітектурного розділу пояснювальної записки в основному написі за формою 5 додатка Д у графі 11 біля прізвищ авторів архітектурного рішення проекту можуть бути проставлені знаки охорони авторських прав Ó.


ДОДАТОК А

(рекомендований)

МАРКИ ОСНОВНИХ КОМПЛЕКТІВ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ Таблиця А.1

Найменування основного комплекту робочих креслень Марка Примітка
Технологія виробництва ТХ -
Технологічні комунікації ТК При об'єднанні робочих креслень всіх технологічних комунікацій
Генеральний план та споруди транспорту ГТ При об'єднанні робочих креслень гене рального плану та споруд транспорту
Генеральний план ГП -
Архітектурні рішення АР Робочі креслення можуть бути об'єднані з основним комплектом марки АР або АБ
Інтер'єри АІ -
Конструкції бетонні (залізобетонні) КБ -
Конструкції бетонні (залізобетонні), вироби КБ.В -
Конструкції дерев'яні КД -
Архітектурно-будівельні рішення АБ При об'єднанні робочих креслень архітектурних рішень та будівельних конструкцій
Конструкції металеві КМ -
Конструкції металеві деталізовані КМД -
Водопровід та каналізація ВК -
Опалення, вентиляція та кондиціонування -
Оцінка впливу на навколишнє середовище ОВНС -
Тепломеханічні рішення котельних ТМК -
Повітропостачання ПП -
Пилевидалення ПВ -
Холодопостачання ХП -
Газопостачання (внутрішні пристрої) ГПВ -
Силове електрообладнання ЕМ -
Електротехнічні рішення ЕТР При об'єднанні робочих креслень електро обладнання та електроосвітлення
Електричне освітлення (внутрішнє) ЕО -
Системи зв'язку СЗ -
Радіозв'язок, радіомовлення і телебачення РТ -
Пожежогасіння пг -
Пожежна сигналізація пс -

Кінець таблиці А.1

Найменування основного комплекту робочих креслень Марка Примітка
Охоронна та охоронно-пожежна сигналізація ОС -
Гідротехнічні рішення ГР -
Автоматизація… А… Три крапки замінюють найменуванням та маркою відповідного основного комплекту робочих креслень
Автоматизація комплексна АК При об'єднанні робочих креслень різних технологічних процесів та інженерних систем
Антикорозійний захист конструкцій будинків, споруд АЗ -
Антикорозійний захист технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів (обладнання) АЗО -
Електрохімічний захист від корозії ЕЗК -
Теплова ізоляція обладнання і трубопроводів ТІ -
Автомобільні дороги АД -
Колії залізничні КЗ -
Споруди транспорту ТР При об'єднанні робочих креслень автомобільних, залізничних та інших шляхів
Зовнішні мережі водопостачання ЗВ -
Зовнішні мережі каналізації ЗК -
Зовнішні мережі водопостачання і каналізації ЗВК При об'єднанні робочих креслень зовнішніх мереж водопостачання та каналізації
Тепломеханічні рішення теплових мереж ТМ -
Газопостачання зовнішнє ГПЗ -
Зовнішнє електроосвітлення ЕЗ -
Електропостачання ЕП -
Вертикальний транспорт ВТ -
Проект організації будівництва ПОБ -
Кошторисна документація К -
Виробничо-екологічний моніторинг ВЕМ -
Вишукування В -
План ліквідації аварійних ситуацій ПЛА -
Примітка. За необхідності можуть бути призначені додаткові марки основних комплектів робочих креслень. При цьому для марок застосовують великі літри (не більше трьох) українського алфавіту, що відповідають, як правило, початковим літрам найменування основного комплекту робочих креслень. Якщо марка складається з однієї літери, вживання літер (визначених у пункті 6.4) недопустимо.

ДОДАТОК Б

(обов'язковий)


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.