Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ПЕРЕЛІК СТАНДАРТІВ ЄСКД, ВИМОГИ ЯКИХ ПІДЛЯГАЮТЬ УРАХУВАННЮ ПРИ ВИКОНАННІ ГРАФІЧНОЇ І ТЕКСТОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

Таблиця В.1

Позначення і найменування стандарту Умови застосування стандарту
ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ (ЄСКД. Загальні вимоги до виконання конструкторських і технологічних документів на друкуючих і графічних пристроях виводу ЕОМ) -
ГОСТ 2. 101-68 ЕСКД. Виды изделий (ЄСКД. Види виробів) -
ГОСТ 2. 102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов (ЄСКД. Види і комплектність конструкторських документів) 3 урахуванням вимог ДСТУ Б А.2.4-7:2009, які відносяться до виконання креслень будівельних виробів
ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам (ЄСКД. Загальні вимоги до текстових документів) 3 урахуванням вимог розділів 5, 6 та 10 даного стандарту
ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам (ЄСКД. Основні вимоги до креслень) 3 урахуванням вимог ДСТУ Б А.2.4-7:2009 Посилання на ГОСТ 2.106
ГОСТ 2. 113-75 ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документа (ЄСКД. Групові та базові конструкторські документи) 3 урахуванням вимог ДСТУ Б А.2.4-7:2009
ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия (ЄСКД. Технічні умови) 3 урахуванням вимог 6.27; 6.28; 6.30-6.32 розділу 6 та розділу 10 даного стандарту
ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы (ЄСКД. Формати) 3 урахуванням вимог відповідних стандартів СПДБ
ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы (ЄСКД. Масштаби) Те саме
ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии (ЄСКД. Лінії) –"–
ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные (ЄСКД. Шрифти креслярські)  
ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения (ЄСКД. Зображення – види, розрізи, перерізи) 3 урахуванням вимог 6.17-6.26 даного стандарту

Кінець таблиці В.1Позначення і найменування стандарту Умови застосування стандарту
ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов й правила их нанесення на чертежах (ЄСКД. Позначення графічних матеріалів і правила їх нанесення на кресленнях) 3 урахуванням вимог ДСТУ Б А.2.4-13:2009, таблиці 4 і 5
ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесєние размеров и предельных отклонений (ЄСКД. Нанесення розмірів і граничних відхилів) 3 урахуванням вимог 6.11; 6.12; 6.13. даного стандарту
ГОСТ 2.308-79 ЕСКД. Указание на чертежах допусков форм и поверхностей расположения (ЄСКД. Вказівка на кресленнях допусків форм і поверхонь розташування) 3 урахуванням вимог ДСТУ Б А.2.4-4:2009
ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей (ЄСКД. Позначення шорсткості поверхонь) -
ГОСТ 2.310-68 ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки (ЄСКД. Нанесення на кресленнях позначень покриттів, термічної та інших видів обробки) -
ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы (ЄСКД. Зображення нарізки) -
ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений (ЄСКД. Умовні зображення і позначення швів зварних з'єднань) -
ГОСТ 2.313-82 ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений (ЄСКД. Умовні зображення і позначення нерознімних з'єднань) -
ГОСТ 2.314-68 ЕСКД. Указания на чертежах о маркировке и клеймении изделий (ЄСКД. Вказівки на кресленнях про маркування і таврування виробів) -
ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей (ЄСКД. Зображення спрощені та умовні кріпильних деталей) -
ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц (ЄСКД. Правила нанесення на кресленнях написів, технічних вимог і таблиць) 3 урахуванням вимог 6.14-6.16 даного стандарту
ГОСТ 2.317-69 ЕСКД. Аксонометрические проекции (ЄСКД. Аксонометричні проекції) -
ГОСТ 2.410-68 ЕСКД. Правила выполнения чертежей металлических конструкций (ЄСКД. Правила виконання креслень металевих конструкцій) -
ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила учета и хранения (ЄСКД. Правила обліку і зберігання) У частині форми інвентарної книги, абонентської карточки та вказівок щодо складання креслень
Примітка. Умови застосування стандартів ЄСКД класифікаційної групи 7 визначені відповідними стандартами СПДБ.

 


ДОДАТОК Г

(рекомендований)

ПЕРЕЛІК ДОЗВОЛЕНИХ СКОРОЧЕНЬ СЛІВ

(доповнення до ГОСТ 2.316)

Таблиця Г.1

Повне найменування Скорочення
Автомобільна дорога а.д.
Альбом Альб. (ц)
Антисейсмічний шов а.с.ш. (и)
Архітектор Арх. (*)
Асфальтобетон асф. бет.
Бетон, бетонний бет.
Вентиляційна камера венткамера
Відмітка відм. (ц)
Випуск Вип. (ц)
Головний інженер Гол. інж. (*)
Головний інженер (архітектор) проекту ГІП (*) ГАП (*)
Головний фахівець (спеціаліст) Гол. фах. (спец.) (*)
Головний конструктор Гол. констр. (*)
Група гр. (т,*)
Деформаційний шов д.ш. (и)
Ділянка діл. (и, ц)
Діаметр діам.
Директор Дир. (*)
Документ док (т*)
Допустимий допуст.
Електричний ел.
Елемент ел-т (и, т)
Ємність Ємн. (ц, т)
Завідуючий Зав.(*)
Загальний заг.
Залізниця зал.
Залізобетон, залізобетонний з.б.
Збірний зб.
Ізоляція, ізоляційний ізол.
Інститут Ін-т(*)
Конструкція констр.
Коефіцієнт коеф.
Коефіцієнт корисної дії к.к.д.

 


Кінець таблиці Г.1

Повне найменування Скорочення
Крок к. (ц, т)
Майстерня (у проектних організаціях) Майст. (*)
Масштаб М (ц)
Матеріали мат-ли (т)
Монтажний монт.
Нормативне навантаження норм. нав.
Одиниця виміру Од. вим.
Перевірив Перев. (*)
Поверх пов. (ц)
Провідний Пров. (*)
Рівень головки рейки рів.г.р. (и)
Рівень землі рів.з. (и)
Рівень чистої підлоги рів.ч.п. (и)
Розділ розд. (ц)
Розмір розм. (ц)
Розрахункове навантаження розр. нав.
Санітарно-технічний сан.-техн.
Санітарний вузол сан. вуз.
Сектор сек. (ц)
Свердловина сврд. (ц)
Сніговий сніг.
Сходи, сходовий сход.
Температурний шов т.ш. (и)
Технік Техн. (*)
Технологічний технол.
Типовий тип.
Труба тр.
Устаткування устат.
Фундаментний фунд.
Цемент, цементний цем.
Цементобетон цем. бет.
Частина Ч.(ц)
Штука шт. (ц, т)
Штукатурка штукат.
Щебінь, щебеневий щеб.
Примітка. Скорочення, які відмічено знаком (*), застосовують тільки у основному написі; знаком (т) – у таблицях; знаком (ц) – з цифрами або шифрами; знаком (и) – на графічних зображеннях.

 


ДОДАТОК Д

(обов'язковий)

ОСНОВНІ НАПИСИ

(у формах 3-6 в графі 20 «Інв. № об.» замінити на «Інв. № ор.»)

Форма 3 – Основний напис та додаткові графи до нього для аркушів: основних комплектів робочих креслень, основних креслень розділів проектної документації, графічних документів з інженерних вишукувань

Форма 4 – Основний напис та додаткові графи до нього для креслень будівельних виробів (перший аркуш)

Форма 5 – Основний напис та додаткові графи до нього для усіх видів текстових документів (перші аркуші)

Форма 6 – Основний напис та додаткові графи до нього для креслень будівельних виробів і всіх видів текстових документів (наступні аркуші)

 

Примітка. Основний напис за формою 5 та 6 допускається використовувати для графічних документів з інженерних вишукувань, які не використовують як підоснову.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.