Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Вказівки щодо заповнення специфікації та групової специфікації

У специфікаціях вказують:

а) у графі "Поз." – позиції (марки) елементів конструкцій, установок;

б) у графі "Позначення" – позначення основних документів на елементи конструкцій, які записують у специфікацію, обладнання та виробів або стандартів (технічних умов) на них;

в) у графі "Найменування" – найменування елементів конструкцій, обладнання, виробів та їх марки. Допускається на групу однойменних елементів вказувати найменування один раз і його підкреслювати;

г) у графі "Кільк." форми 7 – кількість елементів. У графі "Кільк..." форми 8 – замість трьох крапок записують "за схемою", "на поверх" тощо, а нижче – порядкові номери схем розташування або поверхів;

д) у графі "Маса од., кг" – масу у кілограмах. Допускається наводити масу у тоннах, але з позначенням одиниці виміру;

е) у графі "Примітка" – додаткові відомості, наприклад, одиницю вимірювання маси.


ДОДАТОК Й

(обов'язковий)

Форма 9 – Дозвіл на внесення змін

 

Вказівки щодо заповнення дозволу на внесення змін

У графах дозволу вказують:

а) у графі 1 – позначення дозволу, яке складається з порядкового номера дозволу за книгою реєстрації дозволів згідно з ДСТУ Б.А.2.4-20 і через дефіс – двох останніх цифр року.

Приклад

15-97;

б) у графі 2 – позначення документа, в який вносять зміну;

в) у графі 3 – найменування підприємства, будинку (споруди), який будується;

г) у графі 4 – черговий порядковий номер, що надають змінам, які вносять у документ за одним дозволом. Його вказують для всього документа незалежно від того, на скількох аркушах він виконаний. Порядкові номери змін позначають арабськими цифрами;д) у графі 5 – номери аркушів документа, в які вносять зміни;

е) у графі 6 – зміст зміни у вигляді текстового опису і/або графічного зображення;

ж) у графі 7 – код причини зміни у відповідності з таблицею И. 1.

Таблиця И.1

Код причини зміни Причини зміни
Введення удосконалень
Зміна стандартів і норм
Додаткові вимоги замовника
Усунення помилок

 

и) у графі 8 – додаткові відомості:

к) у графах 9-11 – прізвища осіб, які підписують дозвіл, їх підписи і дата підписання;

л) у графі 12 – найменування проектної організації та підрозділу (відділу), який склав дозвіл;

м) у графах 13-16 – найменування відповідних підрозділів або організацій, посади або характер виконаної роботи та прізвища осіб, з якими у встановленому порядку узгоджують дозвіл, їх підписи і дати підписання;

н) у графі 17 – порядковий номер аркуша дозволу. Якщо дозвіл складається з одного аркуша, графу не заповнюють;

п) у графі 18 – загальне число аркушів дозволу.


ДОДАТОК К

(рекомендований)

Форма 10 – Таблиця реєстрації змін

Вказівки щодо заповнення таблиці реєстрації змін

У графах таблиці реєстрації змін вказують:

а) у графах "Змін.", "Номер док.", "Підп." і "Дата" – аналогічно заповненню відповідних граф таблиці змін;

б) у графах "Номери аркушів (сторінок) змінених, замінених, нових, анульованих" – номери аркушів (сторінок) відповідно змінених, замінених, доданих та анульованих за даним дозволом.

При заміні всього документа у графі "Номери аркушів (сторінок) замінених" указують "Всі";

в) у графі "Всього аркушів (сторінок) у док." – число аркушів (сторінок) у документі. Графу заповнюють у випадку заповнення граф "Номери аркушів (сторінок) нових" і/або "Номери аркушів (сторінок) анульованих".


ДОДАТОК Л

(обов'язковий)

Форма 11 – Штамп анулювання (заміни) оригіналу документа

Вказівки щодо заповнення штампу анулювання (заміни) оригіналу документа

У штампі вказують:

а) у рядку 1 – порядковий номер чергової зміни документа, відповідно до якого аркуш анульований або замінений (наприклад, "Зм. 3"). При анулюванні аркуша слово "Замінений" у штампі закреслюють;

б) у графах 2-5 – посада, прізвище, підпис оосби, відповідальної за внесення змін, і дату підписання.


ДОДАТОК М

(обов'язковий)


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.