Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

СТРУКТУРА ЗВІТУ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Житомирський державний технологічний університет

 

 

Кафедра менеджменту

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ

Виробничої практики

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”

 

 

 


Затверджено на засіданні

кафедри менеджменту

протокол №1 від 30.08.2012 р.

 

Житомир – 2012


Методичні рекомендації до організації та проведення виробничої практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” / Г.М. Тарасюк, Н.О. Бородкіна, О.П. Пащенко.– Житомир: ЖДТУ, 2012.– 44 с.

 

 

Укладачі: д.е.н., проф. Тарасюк Г.М.

доц. Бородкіна Н.О.

ст. викл. Пащенко О.П.

 

Рецензент: к.е.н., доц. Давидюк Ю.В.


ВСТУП

Виробнича практика покликана сформувати у студентів професійні уміння, навички роботи у підрозділах підприємств, що виконують функції менеджменту та логістичні функції, а саме: менеджменту організацій, виробничого менеджменту, логістики, маркетингу, матеріально-технічного забезпечення, виробництва, збуту, транспортного господарства, складського господарства, а також зібрати і обробити матеріали для виконання індивідуального завдання. Базами практики можуть бути середні та великі підприємства різних форм власності, де є організаційна структура, система менеджменту, підрозділи логістики, збуту, постачання, кадрові підрозділи, виробнича структура та фінансовий менеджмент.

Відповідно освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» студенти 3-го курсу протягом 3-ох тижнів проходять виробничу практику зі спеціальності.Метою виробничої практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань; формування у студентів професійних умінь і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в умовах реального підприємства; опанування студентами сучасних прийомів, методів та знарядь праці в галузі їх майбутньої професії; виховання у студентів потреби постійно поповнювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Завдання практики полягає в опануванні студентом системи умінь та набутті навичок щодо вирішення типових завдань відповідно до посад, які може обіймати бакалавр з напряму підготовки «Менеджмент», основним видом діяльності якого є управлінська діяльність на підприємствах.

До практики допускаються студенти, які не мають академічної заборгованості.

Допуск до практики оформляється наказом ректора Університету відповідно подання кафедри. В наказі зазначається термін проведення та бази практик, а також затверджуються керівники практики з числа професорсько-викладацького складу кафедри.

Перед початком практики кафедра проводить організаційні збори, на яких уточнюють проект Наказу, ознайомлюють студентів з організацією проведення практики, змістом, порядком та термінами захисту звітів.

Під час проходження виробничої практики студенти зобов’язані:

- одержати у керівника практики від навчального закладу направлення на практику з індивідуальним завданням, програму практики, щоденник та консультації з оформлення необхідних документів;

- своєчасно прибути на базу практики;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, що передбачені програмою практики;

- дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та внутрішнього розпорядку підприємства-бази практики;

- своєчасно оформити звіт та скласти залік з практики.

Обов’язки керівників практики від навчального закладу:

- закріплення за студентами відповідних баз практик на підставі гарантійних листів та договорів з підприємствами;

- своєчасно видавати студентам індивідуальні завдання та методичні матеріали з проходження практики;

- контролювати виконання календарного плану та всієї програми практики;

- контролювати дотримання студентами-практикантами правил внутрішнього розпорядку підприємства;

- проводити консультації для студентів з окремих розділів програми практики та індивідуальних завдань;

- організовувати захист звітів по практиці.

 


ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Виробнича практика передбачає ознайомлення зі станом організаційної роботи підприємства – об’єкта практики, здійснення аналізу основних показників його господарської та фінансової діяльності за останні три роки та розробку обґрунтованих пропозиції щодо удосконалення окремих аспектів його діяльності на майбутнє.

На першому етапі проходження виробничої практики студент має ознайомитись зі специфікою господарсько-фінансової діяльності підприємства – об’єкта практики, його організаційною структурою, станом управління діяльністю підприємства загалом.

Відповідно у звіті з виробничої практики студент має відобразити наступні питання:

- характеристика підприємства (рік заснування і основні етапи розвитку; форма власності; види економічної діяльності відповідно класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД);

- характеристика господарської діяльності (спеціалізація підприємства, переважні види бізнес-операцій, інші види діяльності);

- організаційна структура підприємства (схема, опис із зазначенням основних функцій підрозділів);

- опис технології виробництва з наведенням схеми технологічного процесу та характеристика організації виробництва;

- види продукції, асортимент та якість;

- характеристика основних ресурсів, які використовуються у виробничому процесі, та постачальників цих ресурсів;

- характеристика системи збуту продукції;

- характеристика інструктивних, нормативних і методичних матеріалів, які використовуються на підприємстві, їх якість та повнота;

- аналіз результатів господарської діяльності підприємства на основі форм річної фінансової та статистичної звітності. Оцінка обсягів, динаміки та тенденції найважливіших показників: обсяги та структура виробництва продукції; обсяги та склад основних засобів, обсяги і швидкість обороту товарно-матеріальних запасів, чисельності персоналу; обсяги виручки від реалізації і валового прибутку, джерела їх формування, обсяги та склад операційних витрат, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування та його складові, обсяги чистого прибутку і напрями його використання.

СТРУКТУРА ЗВІТУ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

За результатами практики студент складає звіт, який містить такі елементи:

- титульний аркуш (додаток Б);

- щоденник з виробничої практики (із відміткою підприємства про термін перебування на практиці та завірений печаткою підприємства);

- зміст;

- вступ;

- основна частина звіту;

- висновки;

- список використаних літературних джерел;

- додатки.

Орієнтовний план звіту з виробничої практики представлений у додатку В.

У вступізазначається місце проходження виробничої практики, термін проходження практики, мета та завдання практики, її характерні особливості. Наводиться коротка характеристика підприємства.

Основна частина звіту про практику двокомпонентна: загальна частина та індивідуальне завдання.

У загальній частині звіту студент має відобразити результати вивчення кожного змістовного питання, а у другій – результати виконання індивідуального завдання.

Загальна частина звіту складається з наступних розділів:

1. Основні тенденції розвитку галузі функціонування підприємства.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.