Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Діагностика фінансово-економічного стану підприємства.

Фінансовий стан – це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства, вона визначає конкурентоспроможність, потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів у фінансовому та виробничому відношенні. Фінансовий стан підприємства – це ступінь забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями.

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства відбувався на підставі наступних форм фінансової звітності:

­ «Баланс підприємства» (Форма №1);

­ «Звіт про фінансові результати» (Форма №2);

­ «Звіт про рух грошових коштів» (Форма №3);

­ «Звіт про власний капітал» (Форма №4);

­ «Примітки до фінансової звітності» (Форма №5);

­ «Звіт з праці» (Форма №1-ПВ);

­ «Звіт про використання робочого часу» (Форма №3-ПВ)

Оцінка фінансового стану підприємства здійснюється за допомогою врахування системи економічних показників, які характеризують фінансово-господарське становище господарюючого суб’єкта. Методика розрахунку показників наведена в додатку З.

Обов’язковими для заповнення є наступні таблиці 2-6.

Таблиця 2

Показники для оцінки стану активів та зобов'язань ТДВ «ЖЛ», тис.грн.

Показники Рік 2013 р. до 2011 р.
+/- %
1 Загальна вартість активів (майна)          
2 Вартість необоротних (довгострокових, постійних) активів          

Продовження табл. 23 Вартість оборотних (мобільних) активів          
4 Вартість матеріальних оборотних активів (запасів)          
5 Дебіторська заборгованість          
6 Грошові кошти          
7 Статутний капітал          
8 Власний капітал          
9 Залучений капітал          
10 Довгострокові зобов'язання для формування необоротних активів          
11 Короткострокові кредити банків          
12 Поточні зобов'язання          
13 Робочий (чистий оборотний) капітал (наявність власних оборотних активів)          
14 Вартість основних засобів:          
1 первісна          
2 залишкова          

 

Таблиця 3

Показники фінансової стійкості ТДВ «ЖЛ»

Найменування показника Рік 2013 р. до 2011 р.
+/- %
1 Коефіцієнт автономії (концентрації власного капіталу)          
2 Коефіцієнт фінансової залежності          
3 Коефіцієнт маневреності власного капіталу          
4 Коефіцієнт концентрації залученого капіталу          

Таблиця 4

Показники ділової активності ТДВ «ЖЛ»

Найменування показника Одиниці виміру Рік 2013 р. до 2011 р.
+/- %
1 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)            
2 Податок на додану вартість            

Продовження табл. 4

3 Акцизний збір            
4 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)            
5 Фактичні обсяги виробництва продукції (робіт, послуг)            
6 Валовий прибуток (+), збиток (-)            
7 Податок на прибуток з метою оподаткування            
8 Чистий фінансовий результат: прибуток (+), збиток (-)            
9 Продуктивність праці (за оплатою праці)            
10 Фонд оплати праці: • річний • місячний            
11 Фондоозброєність: • праці (за оплатою праці)            
• середньооблікового працівника            
12 Матеріаломісткість господарської діяльності            
13 Матеріаловіддача            
14 Трудомісткість господарської діяльності            
15 Матеріаловіддача            

 

Таблиця 5

Показники ефективності господарської діяльності ТДВ «ЖЛ», %

Найменування показника Рік 2013 р. До 2011 р.
+/- %
1 Валова рентабельність (прибутковість) виробничих витрат          
2 Рентабельність (прибутковість) господарської діяльності          
4Рентабельність (прибутковість) підприємства          
5 Валова рентабельність (прибутковість) виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)          

Охорона праці на підприємстві.

Охорона праці – як галузь людської діяльності – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я та працездатності людини у процесі її трудової діяльності. Основною метою охорони праці є створення безпечних умов трудової діяльності людини, забезпечення її високої та ефективної працездатності.

У звіті з виробничої практики студенти повинні представити наступну інформацію:

– законодавча і нормативна база, що регулює процеси охорони праці досліджуваного підприємства;

– організація управління охороною праці на підприємстві;

– основні завдання і функції охорони праці на підприємстві;

– організаційні заходи щодо забезпечення безпечних умов праці на підприємстві;

– дотримання вимог виробничої санітарії в умовах підприємства;

– основні показники стану охорони праці на підприємстві (табл. 6).

Таблиця 6

Показники виробничого травматизму та профзахворювань на підприємстві

№ з/п Показники Рік 2013 р. до 2011 р., +/-
1. Частота травматизму        
2. Важкість трафматизму        
3. Показник працездатності        
4. Частота випадків захворювань        
5. Показник важкості захво-рювань        

Аналіз виробничого травматизму та профзахворюваності дозволяє виявити причини і визначити закономірності їх виникнення. На основі такої інформації розробляються заходи та засоби щодо профілактики виробничого травматизму і профзахворюваності.

Для оцінки рівня травматизму розраховують показник його частоти та важкості:

ПЧТ = А х 1000 /Т (1)

ПВТ = Д/А (2)

де ПЧТ – показник частоти травматизму; А – кількість випадків травматизму за звітний період; Т – середньоспискова чисельність працівників; ПВТ – показник важкості травматизму; Д – кількість днів непрацездатності.

Показник непрацездатності – це число людино-днів непрацездатності, що припадає на 1000 працівників:

ПНТ = 1000 х Д/Т (3).

Ці показники дозволяють виявити динаміку травматизму на підприємстві, порівнювати його з іншими суб¢єктами ринкової економіки.

З метою кількісної оцінки рівня захворюваності на виробництві розраховують показник частоти випадків захворювань та показник важкості захворюваності ПВЗ (кількість днів непрацездатності, що припадають на 1000 працюючих):

ПЧЗ = З х 1000 / Т (4)

ПВЗ = Д / З (5)

де З – кількість випадків захворювань; Д – кількість днів непрацездатності за звітний період; Т – загальна кількість працюючих.

На основі отриманих показників визначають динаміку виробничого травматизму, професійної та загальної захворюваності за відповідний період, яка дозволяє оцінити стан охорони праці на підприємстві, правильність обраних напрямків щодо забезпечення здорових та безпечних умов праці.

Індивідуальне завданнявидається студенту для детального вивчення однієї із конкретних функцій менеджменту та передбачає збір даних для виконання комплексного курсового проекту з менеджменту. Тема індивідуального завдання обирається студентом самостійно з переліку, що наведений нижче, та узгоджується з керівником практики від університету.

Теми та орієнтовні змістовні елементи індивідуального завдання:


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.