Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 2. Бухгалтерські документи та матеріали інвентаризації. Практика їх використання при розкритті злочинів

МВС України

Харківський національний університет внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут

Підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції

Кафедра соціально- економічних дисциплін

 

 

Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять

 

З дисципліни СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ

Напрям підготовки 0304„Право”

Спеціальність 6.030401 „Правознавство”

Спеціалізація всі спеціалізації

Форма навчання денна

 

М. Харків 2015

 


ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Вченої ради Харківського національного університету внутрішніх справ „____”_____________ 2015року Протокол №______ Рекомендовано до друку Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ „____”_____________ 2015 року Протокол №______

Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять з дисципліни „Судова бухгалтерія”. Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2015.

 

Розробники: Док. с-г н., професор кафедри соціально-економічних дисциплін ННІПФПКМ (ХНУВС) Акімов В.В.

К.е.н., доцент кафедри соціально- економічних дисциплін ННІПФПКМ (ХНУВС) Фурса В.А.

 

Рецензенти:

 

 

Ухвалено на засіданні Вченої ради ННІ ПФПКМ ХНУВС „____”_____________ 2015року Протокол №______ Ухвалено на засіданні кафедри соціально-економічних дисциплін ННІ ПФПКМ ХНУВС „__”____________ 2015року Протокол №____

 

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2015

 


Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять

 

Тема № 1 Предмет і метод судової бухгалтерії, предмет і метод бухгалтерського облікуПрактичне заняття 1, Предмет і метод судової бухгалтерії, предмет бухгалтерського обліку

Навчальна мета заняття:Поглибитизнання слухачів з питань предмету судової бухгалтерії та бухгалтерського обліку,

Час проведення–1година.

Навчальні питання:

1. Судова бухгалтерія, її значення та зв'язок з бухгалтерським обліком.

2. Чим обумовлена необхідність господарського обліку. Сутність та зміст статистичного, бухгалтерського та оперативно-технічного обліку.

3. Управлінський та фінансовий облік, податковий облік.

4. Функції бухгалтерського обліку.

5. Місце бухгалтерського обліку в системі господарського контролю.

6. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Література: [1]; [6]; (9); [10], текст лекції.

Хід проведення заняття:

1.Контроль рівня знань з теоретичної підготовки студентів за питаннями теми практичних занять:

-Закон « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»

-Облікова політика підприємства, її місце під час здійснення контролю за фінансово-господарськими операціями

-Сутність ресурсів та джерел ресурсів підприємства.

ІІ.Виконання практичного завдання з використанням роздатквого матеріалу та обговорення основних моментів з участю курсантів.

Завдання для виконання

 

На підставі наведених даних визначити та згрупувати ресурси суб’єкту господарювання та джерела утворення цих ресурсів.

 

Наявність ресурсів та джерел їх утворення на підприємстві станом на 31.12 поточного року. ( в тис. грн..)

1.Будівля виробничого корпусу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295000

.2. Статутний капітал - 1036000

3. Заборгованність підприємству за товары відвантажені - 5000

4. Тканина хлопчатобумажна - 45000

5. Дошка необрізана - 7000

6. Резерв наступних наступних платежей для сплаты відтпускных - 11000

7. Заборгованність за короткостроковими кредитами банку 100000

8. Сталь листова - 17000

9. Заборгованність постачальникам - 41000

10. Заборгованністьза робітниками підприємства за отриманими кредитами - 300

11. Каса - 200

12. Заборгованністьробітникам і службовцям - 12000

13 Будівля складських приміщень 90000

14. Паливо - 112000

15. Нитки - 10000

16.Паливно-мастильні матеріали - 5000

17.Будівля котельної - 240000

18. Станки у виробничому цеху- 410000

19. Малоцінні та швидкозношувані предметы - 3500

20. Заборгованністьза довгостроковими кредитами- 50000

21. Нераспределенная прибыль - 26000

22. Заборгованністьбюджету - 16000

23. Аванси, надані ремонтно-будівельній организації - 3000

24. Готова продукція - 35000

25. . Готова продукція що не пройшла всіх стадій обробки - 14000

26. Поточний рахунок 115000

27 Знос основних засобів– 62000

28. Заборгованність за авансами отриманими 26000

29. Заборгованністьза векселями виданими- 31000

30. Заборгованністьфонду соціального страхування - 21000

31.Інші кредиторы - 2000

32. Інший додатковий капітал - 63000

33. Доходи майбутніх періодів - 80000

34.Витрати на освоєння новых видів продукції - 14800

35. Заборгованність за бюджетом - 200

36. Векселі отримані 18000

37. Задолженность предприятию по начисленным дивидендам - 12000

38. Лицензія на зовнішньо- торгівельну діяльність - 12100

39. Брокірське місце на товарній биржі - 4900

40. Авторське свідоцтво 18200

41. Програмне забезпечення обчислювальної техніки - 10300

42. Будівля котельної незавершена будівництвом 60000

43. Довгострові (на строк більше року ) вкладення в цінні папери 25000

44. Знос нематеріальных активів - 5500

 

ІІІЗаключна частина заняття. Перевірка та оцінювання виконаного завдання,аналіз помилок, підведення підсумку заняття.

Тема 2. Бухгалтерські документи та матеріали інвентаризації. Практика їх використання при розкритті злочинів

Практичне заняття №2. Первинні документи, що застосовуються в бухгалтерському обліку.

Навчальна мета заняття - ознайомитися з документацією та практикою використання первинних документів».

Час проведення – 1година, місце проведення – аудиторія учбового закладу.

Основні питання:

1Сутність первинних документів та їх види за господарськими операціями. 2.Чому первинні документи мають велике значення в юридичній практиці?.

3.Які бланки первинних документів використовуються в бухгалтерському обліку, порядок їх складання.

4.Які первинні документи можуть використовуватись в ході розслідування економічних правопорушень, характеризувати такі документи.

Література:( 5); (6); ( 10); (20);(31); текст лекції.

 

Хід проведення заняття:

І Контроль рівня знань з теоретичної підготовки курсантів за питаннями теми з практичних занять

ІІ.Виконання практичного завдання

Завдання до виконання

На підставі даних про господарські операції скласти:

- касові первинні документи;

-розрахункові первинні документи

 

Дані для виконання:

5.04.поточного року суб’єктом господарювання –МП «Оріон»:

1. Отримані готівкові кошти з поточного рахунку в установі банку для виплати заробітної плати в сумі 14000 грн. Грошовий чек № 1, прибутковий касовий ордер №2.

2.З каси підприємства видана заробітна плата робітникам і службовцям в сумі 13000 грн. Видатковий касовий ордер №3.

3.Перераховано з поточного рахунку 17000 грн. за електроенергію відповідно до показників лічильника за березень, платіжне доручення за № 4. Отримувач коштів-«Харківобленерго», ідентифікаційний код 00131954, поточний рахунок №2600133181254 в Київському АКБ УСБ , МФО № 351298.

 

Дані МП «Оріон»:

Ідентифікаційний код № 25471462, поточний рахунок № 2600133181254 в АКБ «Регіонбанк», МФО банку № 351254 Керівник МП «Оріон» -Зайцев Є.О. Головний бухгалтер- Дубова В.Є.

ІІІПеревірка правильності заповнення первинних документів студентами, оцінювання роботи курсантів та підведення підсумків за виконаним практичним завданням.

Тема 2. Бухгалтерські документи та матеріали інвентаризації. Практика їх використання при розкритті злочинів

 

Практичне завдання № 3.Інвентаризація та практика її використання при розкритті злочинів.

Навчальна мета заняття:Ознайомитися з документами, що оформлюються при проведенні інвентаризації та порядком визначення результатів інвентаризації.

Час проведення – 1 година, місце проведення – аудиторія учбового закладу.

Навчальні питання:

1.Значення інвентаризації, як методу фактичного контролю в ході розслідування правопорушень економічного характеру.

2.Документи, що оформлюються до початку інвентаризації та в ході її проведення.

3.ДІЇ ПРЕДСТАВНИКА ПРАВООХОРОННИХ органів при проведенні інвентаризації за їх ініціативою.

4.Визначеннярезультатів інвентаризації з урахуванням норм природного убутку та пересортування.

Література: [1]; [7]; [9], [10], [20]; [28]; текст лекції.

за рішенням інвентаризаційної комісії списана за рахунок природного убутку.

Хід проведення заняття:

І Контроль рівня знань з теоретичної підготовки курсантів за навчальними питаннями теми

ІІ. Основна частина заняття – виконання практичного завдання на підставі роздаткового матеріалу з обговоренням його окремих моментів зі слухачами.

Завдання для виконання

За результатами проведеної інвентаризації на складі підприємства роздрібної торгівлі була встановлена нестача продуктів, значна частина якої за рішенням інвентаризаційної комісії списана за рахунок природного убутку.

На підставі порівняльної відомості результатів інвентаризації, а також первинних документів щодо обігу продуктів за звітний період та норм природного убутку, наведених в таблиці 2 (графи 1-8) необхідно перевірити правильність списання нестачі за рахунок природного убутку. Результати розрахунків записати в графах 9-12 таблиці № 2

Таблиця 2

Найменування товарно-матеріальних цінностей Результати інвентаризації Оборот продуктів Середній строк зберігання(діб) Норми природного убутку у відсотках Природний убуток за результатами перевірки За рахунок матеріально- відповідальної особи (грн)
Нестача Списана за рахунок природного убутку Кіль-ть (кг) Ціна (грн) Сума (грн)
Кіль-ть (кг) Сума (грн) Кіль-ть (кг) Сума (грн)
1. М’ясо птиці в упаковці Не застосовується        
2.Свинина морожена 39,5 0,05        
3.Говядина морожена 0,05        
4. Вирізка морожена 30,1 0,1        
5. Ковбаса варена 0,3        
6. Ковбаса сирокоп- чена 14,08 1126,4 Не застосовується        
7.Ковбаса напівкопчена 12,32 677,6 0,22        

 

ІІІ . Обговорення та перевірка отриманних результатів розрахунків, оцінювання роботи курсантів під час практичного заняття Підвення підсумків заняття.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.