Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 3. Загальна характеристика облікового процесу

Практичне заняття №4. Баланс підприємства

Навчальна мета заняття–виконання практичного завдання повинно забезпечити у майбутнього спеціаліста вміння читати та аналізувати бухгалтерський баланс.

 

Час проведення -2 години. Місце проведення – аудиторія учбового закладу.

Навчальні питання:

1. Бухгалтерський баланс; використання балансу в розслідуванні економічних злочинів.

2. Які принципи побудови балансу ?

3. Побудова активу та пасиву баланса, їх зміст.

4. Зміни в бухгалтерському балансі під впливом господарських операцій.

5. Література: [1]; [5]; [6]; [10], текст лекції

Хід проведення заняття

 

І Контроль рівня знань з теоретичної підготовки курсантів за навчальними питаннями теми. Особливу увагу необхідно звернути на принципи побудови балансу, його зміст та особливості відображення необоротних активів в балансі.

ІІ. Основна частина заняття – складання бухгалтерського балансу на підставі виконаного практичного завдання № 1 з обговоренням його окремих питань з участю курсантів.

Завдання для виконання:

 

Використовуючи дані виконаного практичного завдання № 1, в якому визначені та згруповані ресурси підприємства та джерела утворення ресурсів і роздатковий матеріал (бланк форми 1), необхідно скласти бухгалтерський баланс підприємства станом на 31.12. поточного року за наданою формою.

 

ІІІ. Заключна частина заняття. Перевірка та оцінювання виконаної практичної роботи курсантами. Висновки за проведеним заняттям.

Тема 3. Загальна характеристика облікового процесу

Практичне заняття №5 Система рахунків, подвійний запис.

Навчальна мета заняття:виконання практичного завдання повинно забезпечити у майбутнього спеціаліста вміння читати та аналізувати дані поточного обліку.Час проведення -1година. Місце проведення – аудиторія учбового закладу.

 

Навчальні питання:

1. З використанням якої системи відображаються в бухгалтерському обліку господарські операції та їх вплив на ресурси підприємства і джерела їх утворення? Дати характеристику цієї системи.

2. Як визначається стан ресурсів підприємства та джерел їх утворення в між звітному періоді?

3. Порушення типових кореспонденцій, як ознака кримінального використання даних бухгалтерського обліку.

3. Необґрунтовані записи, в обліку, їх класифікація за різними ознаками.

4. Синтетичний та аналітичний облік на рахунках.

5.З допомогою яких документів здійснюється контроль та узагальнення даних поточного обліку?

Література: [1]; [5]; [6]; [10], текст лекції.

Хід проведення заняття

І. Проведення попереднього контролю рівня підготовки слухачів з теоретичних питань теми, що розглядається.

ІІ.Основна частина заняття: виконання курсантами практичного завдання з використанням роздаткового матеріалу та обговоренням основних його питань за участю курсантів.

На підставі нижче наведених даних по М.П. «Оріон» виконати наступне.

1. За даними таблиці 3 скласти вступний баланс станом на 1 .04. поточного року

2. За даними таблиці 4 скласти бухгалтерські проводки та записати іх в журнал регістрації господарських операцій.

3. Відкрити бухгалтерські рахунки та відобразити на них господарські операції, вивести кінцеве сальдо.

5. Скласти оборотну відомість та заключний баланс.

 

 

Таблиця 3

І. Залишки матеріальних і грошових ресурсів, а також джерел цих ресурсів за станом на 01.04. поточного року.

Пор № Статті балансу Сума(грн.).
Основні засоби 700000,00
Виробничі запаси 64000,00
Статутний капітал 727000,00
Незавершене виробництво 6000,00
Готова продукція 5000,00
Короткострокові кредити банку 9000,00
Поточний рахунок 31000,00
Розрахунки з постачальниками та підрядниками 13000,00
Розрахунки з оплати праці 10000,00
Розрахунки з покупцями і заказчиками 3000,00
Неразподілений прибуток 50000,00

 

Таблиця 4

ІІ. Господарські операції по МП «Оріон», що відбулися 05.04. поточного року.

Пор № Зміст господарських операцій Сума грн.
Зараховано на поточний рахунок короткостроковий кредит банку 35000,00
Оприбутковані на склад матеріали, придбані у постачальників. 18000,00
Використані виробничі запаси для нужд основного виробництва. 52000,00
Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва. 12000,00
Отримана готівка з поточного рахунку в касу підприємства для виплати зарплати. 14000,00
Видано з каси заробітну плату робітникам підприємства. 13000,00
Повернута на поточний рахунок депонована заробітна плата с каси підприємства. 1000,00
Оприбуткована на склад готова продукція основного виробництва. 70000,00
Перераховано з поточного рахунку: - за електроенергію; - в погашення короткострокового кредиту.   17000,00 24000,00
Отримано з поточного рахунку в касу підприємства для виплати авансу на а відрядження. 400,00

3. Заключна частина практичного завдання: Обговорення, перевірка та оцінювання виконаної курсантами практичної роботи. Підведення підсумків практичного заняття №5.

Тема 4. Органiзацiя фінансово-господарського контролю в Україні, прийоми та способи контролю

Практичне заняття №6. Ревізія грошових коштів.

Навчальна мета заняття–– виконання практичного завдання повинно забезпечити у майбутнього спеціаліста вміння перевіряти та аналізувати первинні документи облікові регістри, інші бухгалтерські документи та робити висновки за результатами контролю.

Час проведення -1година. Місце проведення – аудиторія учбового закладу.

Навчальні питання:

 

1. Основні органи державного позавідомчого контролю, їх завдання та функції в ринковій економіці.

2. Організація й проведення ревізій і перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств.

3. Характеристика основних етапів проведення ревізії.

4. Документальне оформлення результатів ревізій та перевірок.

3. Особливості ревізії, яка проводиться за ініціативою правоохоронних органів.

Література: [1]; [4]; [6]; [7],[8]; [21]; [10], текст лекції.

 

Хід проведення заняття:

1.Перевірка рівня теоретичної підготовки курсантів з питань теми, за якою проводиться практичне заняття

ІІ.Основна частина заняття: виконання курсантами практичного завдання з використанням роздаткового матеріалу та обговоренням основних його питань за участю курсантів.

Завдання до виконання.

Неохідно:

На підставі нижченаведених даних виконати наступне:

1.Скласти касові звіти за період з 21 по 24 вересня поточного року.

2. Зробити інвентаризацію каси.

3. Перевірити дотримання встановленого ліміту каси;

 

За станом на 25 вересня ревізором контрольно-ревізійного відділу Іванівського району Зінченко М.І. в присутності касира Кравченко Н.И і гол. бухгалтера Зайченко І.А. була проведена ревізія касових операцій в Іванівському центрі дитячої та и юнацької творчості.

 

25 вересня касові операції ще не здійснювались, залишок готівки в касі склав:

- по 50 грн 12 купюр

- по 20 грн. 10 купюр

- по 10 грн. 10 купюр

- по 1 грн 16 купюр

В касі знаходилась чекова книжка с невикористаними чеками з №412212 по №412219, чек 412212 подписаний керівником та головным бухгалтером, реквізити чеку не заповнені.

Відповідно до журналу-ордеру №1 та касових звітів доданих до нього було встановлено, що в Іванівському центрі дитячої та и юнацької творчості за період з 21 по 24 вересня поточного року здійснені наступні касові операції:

 

 

Операції 21 вересня

З банку по чеку № 412210 отримана готівка в сумі 13800 грн. прибутковий кассовый ордер №11.

1. Нестеренко повернута подзвітна сума, прибутковий ордер №12 – 100 грн.

2. Карасьову надано аванс для придбання інструментів, видатковий касовий ордер №11 – 300 грн.

3. Булгакову відшкодовані господарські витрати на підставі товарного чеку за МШП, в/о №12 – 107 грн.

4. Видана зарплата рабітникам центру, платіжна ведомість №33, р/о №13–6920 грн.

Операции 22 сентября

1. Попову надано аванс на відрядження в/о №14 – 200 грн.

2. Видана зарплата рабітникам центру в/о №15– 3000 грн.

3. Кузьменко видані готівкові кошти для відшкодування господарських витрат на підставі товарного чеку за МШП – 97 грн. р/о №16.

Операции 23 сентября

1. Колмаковим повернуто в касу залишок невикористаного авансу на выдрядження, пр. ордер №13 – 170 грн.

2. Карасьовим внесено в касу залишок невикористаного авансу на придбання інструментів в сумі 100 грн. пр. ордер №14.

3. Видана зарплата рабітникам центру по ведомості №33 в сумі 1680 грн. в /о №17.

Операції 24 вересня

1.Отримано по чеку №412211 в установі банку на витрати за відрядженнями, (прибутковий касовий ордер №15)– 530 грн.

2. Карасьову Г.Н. надана матеріальна допомога в/о №18 – 380 грн.

3. Депонована зарплата внесена на поточний рахунок в банку в/о №19 – 1200 грн

Примітка: Ліміт каси, що встановлено підприємству складає 150 грн.

ІІІ. Заключна частина практичного завдання: Обговорення, перевірка та оцінювання виконаної курсантами практичної роботи. Підведення підсумків практичного заняття № 6

Тема 5. Особливості виявлення незаконних операцій, пов'язаних з обігом грошових коштів


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.