Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Практичне завдання № 7. Способи виявлення незаконних операцій, пов'язаних з обігом грошових коштів.

Навчальна мета заняття: -Виконання практичного завдання повинно забезпечити у майбутнього спеціаліста вміння дослідити документи, пов’язані з обігом грошових коштів на підприємствах.

Час проведення -1 година. Місце проведення – аудиторія учбового закладу.

Навчальні питання

1..Первинні документи та облікові регістри з касових операцій та вимоги до їх оформлення.

2 Облік касових операцій.

3. Облік розрахунків з працюючими з оплати праці.

Основні види безготівкових розрахунків, первинні документи та облікові регістри для відображення їх в обліку.

Методи дослідження декількох документів.

6..Основні способи розкрадання грошових коштів та методи їх виявлення.

Література: [1]; [9]; [21]; [22], [25]; [27], текст лекції

Хід проведення заняття:

1.Перевірка рівня теоретичної підготовки курсантів з питань теми, за якою проводиться практичне заняття.

ІІ.Основна частина заняття: виконання курсантами практичного завдання № 7 з використанням роздаткового матеріалу та обговоренням основних його питань за участю курсантів.

Завдання для виконання.

На підставі даних умови практичного завдання №6 та роздаткового матеріалу до нього (копій первинних документів та облікових регістрів),) використовуючи методи документального контролю (окремого документу,взаємний контроль, зустрічну перевірку) дослідити касові операції та виявити порушення касової дисципліни в Іванівському центрі дитячої та и юнацької творчості. А саме:

 

-- своєчасність оприбуткування готівкових коштів ,отриманих в установах банків;

-правильності заповнення первинних документів и збереження бланків суворої звітності- ведення і оформлення касовоі книги;

За результатами дослідження під час виконання практичного завдання № 6 та №7 скласти акт ревізії каси в Іванівському центрі дитячої та и юнацької творчості.

.ІІІ. Заключна частина практичного завдання: Обговорення, перевірка та оцінювання виконаної курсантами практичної роботи. Підведення підсумків практичного заняття № 7

 

 

Тема 6. Використання облікової інформації при розслідуванні злочинів, пов’язаних з розкраданням майна підприємства

Практичне заняття № 8. Використання облікової інформації при розслідуванні злочинів, пов’язаних з розкраданням майна підприємства.

Навчальна мета заняття-Виконання практичного завдання повинно забезпечити у майбутнього спеціаліста формування вміння дослідити документи, пов’язані з рухом майна на підприємствах та розрахувати збиток у зв’язку з його нестачею.

Час проведення -2 години. Місце проведення – аудиторія учбового закладу.

Навчальні питання:

1. Які види оцінки сновних засобів передбаченні нормативними документами?

2. Документація з обліку основних засобів.

3. Облік амортизації (зносу) основних засобів

4. Облік матеріалів на складах i його зв`язок з обліком матерiалiв в бухгалтерії.

5. Основні способи розкрадання товарно-матеріальних цінностей та методи їх виявлення.

6. Яким чином визначається збиток у зв’язку з нестачею матеріальних цінностей?

Література: [1]; [9]; [20]; [21], [28], текст лекції.

Хід проведення заняття:

1.Перевірка рівня теоретичної підготовки студентів з питань теми № 6.

ІІ.Основна частина заняття: виконання курсантами практичного завдання з використанням роздаткового матеріалу та обговоренням основних його питань за участю курсантів.

Завдання до виконання.

За результатами інвентаризації станом на 1.12. поточного року на підприємстві « Альтаір» встановлена нестача пристрію – лазарного дальноміра вартістю 1380 грн.. На день інвентаризації по даному об’єкту нараховано знос в сумі 580 грн.Пристрій відображено в обліку та на балансі підприємства.

Примітка: Індекс інфляції – 1.05, коефіцієнт – 2.

 

Необхідно:

1Розрахувати суму збитку у зв’язку з допущеною нестачею матеріпальних .цінностей

2.Визначити кому і в яких розмірах належить розподілити суму відшкодованих збитків?

ІІІ.Заключна частина практичного завдання: Обговорення, перевірка та оцінювання виконаної студентами практичної роботи. Підведення підсумків практичного заняття №8

Тема 7. Розкриття злочинів, пов’язаних з ухиленням від сплати податків і фінансовими зловживаннями.

Практичне заняття № 9.Розкриття злочинів, пов’язаних з ухиленням від сплати податків і фінансовими зловживаннями.

 

Навчальна мета заняття:Виконання завдання повинно забезпечити у майбутнього спеціаліста вміння дослідити документи, пов’язані з нарахуванням та сплатою податків.

Час проведення -2 години. Місце проведення – аудиторія учбового закладу.

Навчальні питання:

1.Облік витрат на виробництво.

2.Контроль за формуванням собівартості продукції та послуг.

3.Облік фінансових результатів та розрахунків з бюджетом за податками і платежами.

4. Основні способи ухилення від сплати податків.

1.Література: [1]; [5]; [8], [10], [13], [16], [20], [22], текст лекції.

 

Хід проведення заняття:

1.Перевірка рівня теоретичної підготовки курсантів з питань теми №7.

ІІ.Основна частина заняття: виконання курсантами практичного завдання з використанням роздаткового матеріалу та обговоренням основних його питань за участю курсантів.

Завдання для виконання.

За звітний період підприємством за основною його діяльністю реалізована готова продукція на суму 900000 грн. в тому числі ПДВ за діючими ставками. Сума акцизного збору 69000 грн. Собівартість реалізованої продукції складає 497000грн. Відповідно до платіжного доручення №… підприємством в установлений законодавством строк перераховано до бюджету податок на прибуток в сумі 36800 грн.

Примітка:пільг по слаті податків підприємство не має.

 

Необхідно:

1. Встановити яке порушення діючого законодавства допущено підприємством, для чого на підставі наведених вище даних визначити:

-податок на додану вартість за діючими ставками.

-балансовий прибуток від основної діяльності підприємства.

- податок на прибуток за діючими ставками.

- чистий прибуток підприємства.

3.Заключна частина практичного завдання: Обговорення, перевірка та оцінювання виконаної курсантами практичної роботи. Підведення підсумків практичного заняття № 9

ІІІ.Заключна частина практичного завдання: Обговорення, перевірка та оцінювання виконаної курсантами практичної роботи. Підведення підсумків практичного заняття № 9

Тема № 8 Форми використання бухгалтерських знань на досудовому слідстві та в судовому процесі.

Практичне заняття № 10.Форми використання бухгалтерських знань на досудовому слідстві та в судовому процесі

 

Навчальна мета заняття – ознайомитися з формами використання бухгалтерських знань на досудовому слідстві та в судовому процесі, передбаченими Кримінально-процесуальним кодексом, а також використовуючи бухгалтерські знання забезпечити вміння встановити порушення фінансової дисципліни, допущені підприємством.

 

Час проведення -1 година. Місце проведення – аудиторія учбового закладу.

Навчальні питання:

 

1. Класифікація ревізій.

2. Особливості ревізії, що проводиться за вимогою слідчого.

3. Порядок призначення ревiзiї, що проводиться за вимогою слідчого.

4. Розробка завдання ревізору.

5. Документи, які оформляють в ході та за результатами проведення ревізії за ініціативою правоохоронних органів.

Література: [1]; [20]; [21], [31], текст лекції

1. Планова документальна ревізія та порядок її проведення.

Хід проведення заняття:

1.Перевірка рівня теоретичної підготовки курсантівз питань теми №8.

ІІ.Основна частина заняття: виконання курсантами практичного завдання з використанням роздаткового матеріалу та обговоренням основних його питань за участю курсантів.

Завдання для виконання.

Відповідно до розрахунково-платіжної відомості робітникам оптової бази нахована заробітна плата за листопад поточного року в національній валюті, в тому числі :

-Москаленко – 4000

-Сергієнко - 2500

-Овчаренко - 2600

- Левченко - 2000

- Романенко- 1700

-Прокопенко- 1600

Інші виплати за листопад робітникам бази не були нараховані.

 

10 грудня з нарахованої заробітної плати було надано аванс всім робітникам

у вигляді товарів вартістю 1000грн. кожному.

Остаточний розрахунок було здійснено 27 грудня поточного року готівковими гоштами з каси підприємства.

В день отримання готівки з поточного рахунку підприємства платіжними дорученнями за №№ було перераховано:

1.Єдиний внесок до фонду соціального страхування в сумі 2986 грн 64 коп.

2.Податок з доходів фізичних осіб бюджету в сумі 1070 грн 04 коп

Необхідно:

1.Встановити порушення фінансової дисципліни, які мали місце при здійсненні операцій щодо нарахування платежів до бюджету та фонду соціального страхування.

2.Розрахувати суму штрафних санкцій за порушення діючого законодавства

3. Визначити розмір пені за несвоєчасну сплату підприємством податків та зборів станом на 25 січня наступного року.

 

ІІІ. .Заключна частина практичного завдання: Обговорення, перевірка та оцінювання виконаної студентами практичної роботи. Підведення підсумків практичного заняття №10.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.