Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 3 клас (ІІ семестр)

N Кіль-ть год дата Зміст навчального матеріалу Змістова лінія національно-патріотичного виховання Орієнтовні навчальні досягнення учнів Спрямованість корекційно-розвивальної роботи
Тема 5. Легка атлетика (____год.)
Теоретичні відомості. Значення легкоатлетичних вправ для здоров’я людини. Відновлення після виконання вправ. Ходьба: по гімнастичній лаві з мішечком з піском (предметом) на голові; підлогою за мітками. Бокова ходьба підлогою по предмету. Ходьба з лівої ноги. Ходьба з зупинками за сигналом (слухо-зоро-вібраційним). Біг: на швидкість (10, 30 м); на місці з високим підніманням стегна; широким кроком через покладені предмети; зі зміною напряму за командою (сигналом) вчителя. Стрибки: у довжину з місця поштовхом обох ніг на дальність; багатоскоки; у висоту з прямого розбігу; у глибину з висоти 30-40 см. Метання: метання м’яча (d=15-20 см) однією рукою (чергуючи руки) на дальність; метання мішечків з піском (m=200 г) правою та лівою руками в горизонтальну ціль; метання малого м’яча в стінку (на дальність відскоку). Лазіння: влізання на шведську стінку і злізання з неї. Повзання: гімнастичною лавою; переповзання через перешкоду. Обговорення українських поетів «Спорт – запорука здоров’я»     Українські народні загадки про спорт.     Про видатних українських легкоатлетів.     Про видатних українських легкоатлетів.     Ознайомлення з новинами українського спорту з легкої атлетики.     Ознайомлення з новинами українського спорту з легкої атлетики.   Вікторина «Що я знаю про легкоатлетів рідного краю». Учень: має елементарне поняття про значення легкоатлетичних вправ для здоров’я людини; про відновлення після виконання вправ; дотримується правил поведінки, гігієни та техніки безпеки під час занять легкою атлетикою (за допомогою чи за підказкою учителя); називає (усно, жестово) основні просторові характеристики рухових дій та задіяні в них основні частини тіла (при підказці вчителя); виконує різні види ходьби та бігу (наслідуючи чи за показом учителя); виконує ходьбу по гімнастичній лаві з предметом на голові (за допомогою чи за показом учителя); здійснює стрибки у висоту, глибину, довжину з місця; багатоскоки (за показом чи наслідуючи вчителя); виконує метання: малого м’яча на дальність та на дальність відскоку; мішечків з піском в горизонтальну ціль (за показом чи наслідуючи вчителя); виконує влізання та злізання з шведської стінки (за допомогою чи за показом учителя); вміє повзати по гімнастичній лаві; переповзати через перешкоду (наслідуючи чи за показом вчителя); вміє повторювати за вчителем прості поєднання фізичних вправ (за допомогою чи наслідуючи вчителя); вміє узгоджувати свої дії з діями іншого учня, групи (за допомогою чи за підказкою вчителя); вміє узгоджувати дихання з виконанням вправ (наслідуючи чи за показом учителя); *здійснює багатоскоки (за допомогою чи наслідуючи вчителя); *вміє узгоджувати дихання з виконанням вправ (за допомогою чи наслідуючи вчителя); *виконує бокову ходьбу підлогою по предмету (за допомогою чи наслідуючи учителя); *виконує ходьбу підлогою за мітками (за допомогою чи наслідуючи учителя); *виконує біг зі зміною напряму за командою (сигналом) вчителя (за допомогою вчителя); *виконує метання малого м’яча в стінку (за допомогою чи наслідуючи учителя); *здійснює переповзання через перешкоду (за допомогою чи наслідуючи вчителя). Розвиток аналітико-синтетичного типу сприймання. Розвиток обсягу та точності оперативної та довготривалої пам’яті. Розвиток операційно-організційного компонента мислення. Розвиток цілеспрямованості та підвищеної стійкості уваги. Розвиток просторової уяви. Розвиток волі. Розвиток здатності до оцінки та регуляції просторово-часових і динамічних рухових параметрів. Корекція психоемоційного стану. Розвиток рухових якостей: витривалості, спритності, сили (ходьба); витривалості, гнучкості, спритності, сили, швидкості (біг); витривалості, спритності, швидкісно-силових (стрибки); швидкісно-силових (метання); витривалості, гнучкості, спритності, сили, швидкості (лазіння та повзання). Розвиток узгодженості та точності рухових дій. Розвиток координації рухів. Профілактика плоскостопості. Формування м’язового корсету. Закріплення навички правильної постави в спокої та при виконанні рухів. Формування та розвиток формул рухів. Розвиток зорового, кінестетичного та тактильно-вібрацйного контролю виконання рухової дії. Закріплення навички узгодження фаз дихання з руховими актами. Розвиток навичок діалогічного мовлення. Виховання комунікативних навичок, культури поведінки, наполегливості.  
Тема 6. Ігри (____год.)
Теоретичні відомості. Позитивні та негативні емоції. Правила та зміст розучених ігор. Для розвитку уваги, мислення: “Чарівний свисток”, “Ну, постривай!”, “Лисиця й курчата”, “Естафета парами”, “Збери іграшки” тощо. Для розвитку координації рухів, рівноваги: “Красива ходьба”, “Естафета зі зв’язаними ногами”, “Чаплі” тощо. Для розвитку спритності: “Чарівний свисток”, “Рухома мішень”, “Естафета зі зв’язаними ногами” тощо. Для розвитку гнучкості: “Збери іграшки” тощо. Про народні ігри рідного краю.   Про народні ігри рідного краю.   Про народні ігри рідного краю.     Українські прислів’я та приказки «Про здоровий спосіб життя».   Українські прислів’я та приказки «Про здоровий спосіб життя». Учень: має елементарнепоняття про позитивні та негативні емоції; має поняття про правила та зміст розучених ігор; виконує правила поведінки та безпеки при проведенні ігор (під контролем учителя); називає (усно, жестово) основні частини тіла та предмети, задіяні при проведенні гри (за допомогою чи при підказці вчителя); виконує ходьбу, біг, стрибки, лазіння та повзання в ігрових ситуаціях (за показом учителя); вміє грати в 8-9 ігор (за допомогою чи під контролем учителя); Розвиток аналітико-синтетичного типу сприймання. Розвиток довільної уваги. Розвиток просторової уяви. Естетичний розвиток. Корекція психоемоційного стану. Розвиток адекватності емоційних реакцій. Розвиток рухових якостей (витривалості, гнучкості, спритності, сили, швидкості).  
Тема 7. Ігри (____год.)
Для розвитку швидкості: “Ну, постривай!”, “Лисиця й курчата”, “Рухома мішень” тощо. Для розвитку сили: “Чарівний свисток”, “Красива ходьба” тощо. Для розвитку витривалості: “Чаплі” тощо. Для розвитку дрібної моторики: “Збери іграшки” тощо. Найулюбленіші ігри видатних українців.   Найулюбленіші ігри видатних українців.     Цікавинки про спортивний інвентар.     Цікавинки про спортивний інвентар. адекватно емоційно реагує на ігрові ситуації; адекватно спілкується (запитує, просить тощо) з іншими дітьми під час проведення гри (за допомогою чи при підказці вчителя); вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за допомогою чи при підказці вчителя); Розвиток узгодженості рухових дій. Розвиток координації. Розвиток зорового, кінестетичного та тактильно-вібрацйного контролю власних дій. Розвиток рухової пам’яті.  
Тема 8. Ігри (____год.)
З елементами бігу, стрибків: “Чарівний свисток”, “Ну, постривай!”, “Лисиця й курчата”, “Естафета парами” тощо. З метанням, киданням, ловлею: “Рухома мішень” тощо. Для розвитку комунікаційних навичок: “Естафета парами”, “Передай почуття” тощо. Про видатних українських спортсменів.   Про видатних українських спортсменів.   Українські народні загадки про спорт. *вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за допомогою чи при підказці вчителя) *вміє грати в 4-5 ігор (за допомогою вчителя). Закріплення навички узгоджувати фази дихання з виконанням рухів. Розвиток навичок діалогічного мовлення. Виховання доброзичливості, колективізму та культури спілкування.  

 
ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.