Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Критерії оцінювання видів виконаних робіт

Методичні вказівки та завдання

З предмета «Фізика»

Щодо використання елементів дистанційного навчання

для студентів І курсу спеціальностей:

- «Розробка програмного забезпечення»,

- «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

 

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

Протокол засідання

циклової комісії

фізичних і природничих дисциплін

від 20 листопада 2014 № 2

 

Голова комісії ______А.В.Подозьорова

 

Херсон, 2014


Методичні вказівки складені на підставі Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 за № 466.

Відповідно до робочої навчальної програми складається додаток до робочої навчальної програми, у якому визначаються назва блоку змістових модулів, назва змістових модулів, розділів, тем навчальної дисципліни.

Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є: лекція, семінар, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та інші.

Основною формою організації навчального процесу за дистанційною формою є самостійна робота.

Лекція, консультація, семінар проводяться зі студентами дистанційно у синхронному або асинхронному режимі відповідно до обраної форми дистанційного навчання.

Отримання навчальних матеріалів, спілкування між студентами і викладачем дистанційного навчання під час навчальних занять, що проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі.

Під час опрацювання навчального матеріалу в дистанційному режимі студент діє за інструкцією.


ЗмістІнструкція щодо дій студента під час роботи в дистанційному режимі………………………………………………………………  
Критерії оцінювання видів виконаних робіт…………………….  
Тематичний зміст дисципліни……………………………………  
Завдання для опрацювання тем…………………………………….  
Матеріали для опрацювання тем…………………………………..  
Список навчальної літератури……………………………………...  

 


1 Інструкція щодо дій студента під час роботи в дистанційному режимі

Призначення Отримання завдання Виконання завдання/ зворотній зв’язок
1.Для студентів, які не мають комп’ютер, або мають комп’ютер без доступу до Інтернету. 1. Перед канікулами отримують завдання у викладача в друкованому або електронномуваріанті. 2. Опрацьовують теоретичний та практичний матеріал самостійно. 3. Готуються до консультації з незрозумілих питань, які вивчалися самостійно. 1. Студентивиконують завдання відповідно до методичних вказівок. 2. Студентивиконують завдання у письмовому, або друкованому (на електронному носії) вигляді та здають на перевірку викладачеві після приїзду до коледжу.
2. Для студентів, які мають комп’ютер з доступом до Інтернету, але не мають можливості брати участь в дистанційних лекціях з будь-яких причин. Студент повинен завчасно створити персональну e-mail адресу для дистанційного навчання, на яку буде отримувати персональні завдання на час дистанційного навчання та з якої буде надсилати відповіді викладачу. Наприклад: ivanov.p.f@gmail.com або stocenko_a_v@mail.ru. Не рекомендується створювати адреси виду pupkin100500@yandex.ru або iro4ka123@mail.ru. Ім’я для реєстрації поштової скриньки має складатися з маленьких латинських літер та цифр, можливість використання інших символів (крапка, дефіс, тощо) необхідно уточнювати під час реєстрації скриньки. 1.Перед канікуламистуденти отримують у викладача: - адресу сайту ХПТК ОНПУ, на якому буде розміщено розклад занять, що будуть проводитися викладачами коледжу з 16.02.15р. по 28.02.15р. (http://college.ks.ua/); - адресу електронної методичної бази коледжу (ftp://college.ks.ua,); - пароль доступу до методичної бази коледжу; - адресу електронної поштової скриньки викладача; - завдання та порядок їх виконання. 2. Перед канікулами викладач отримує від студента його електронну адресу, на яку буде надсилати персональні завдання на час дистанційного навчання, відповіді на запитання та результати роботи студента. 1. Студентза електронною поштою надсилає викладачу виконане завдання ( відповіді на контрольні запитання, розв’язки тестових задач, задач та інші форми) на електронну адресу викладача. 2. Студентза електронною поштою задає запитання на незрозумілі питання. 3. Викладач відповідає на запитання. 4. Викладач перевіряє надіслані роботи, відсилає результати перевірки, виставляє оцінку за критеріями оцінювання.
3.Для студентів, які мають комп’ютер з доступом до Інтернету та всі можливості, щоб взяти участь у дистанційних лекціях. Студент повинен завчасно зареєструватись у системі OnWebinar та навчитись її використовувати. Ім’я для входу у систему має складатися з маленьких латинських літер та цифр, можливість використання інших символів (крапка, дефіс, тощо) необхідно уточнювати під час реєстрації. Повне ім’я студента слід вказувати українською або російською мовами з використанням великих літер. Не рекомендується скорочувати ім’я та по батькові до ініціалів. 1.Перед канікуламистуденти отримують у викладача: - адресу сайту ХПТК ОНПУ, на якому буде розміщено розклад занять, що будуть проводитися викладачами коледжу з 16.02.15р. по 28.02.15р. (http://college.ks.ua/); - адресу електронної методичної бази коледжу (ftp://college.ks.ua,); - адресу електронної поштової скриньки викладача; - адресу доступу до системи OnWebinar; - завдання та порядок його виконання. 2. Студент за розкладом занять з 16.02.15р. по 28.02.15р присутній на занятті у режимі Вебінару, задає запитання, слухає пояснення матеріалу, дає відповіді на запитання. 3.Для того, щоб працювати в режимі Вебінару, студенту потрібно в адресну строку Інтернет - браузеру записати адресу Вебінару викладача (Boronoba.onwebinar.ru ) 4. Перед канікулами викладач отримує від студента його електронну адресу, на яку буде надсилати персональні завдання на час дистанційного навчання, відповіді на запитання та результати роботи студента. 1. Викладач проводить заняття згідно розкладу за обраною формою дистанційного навчання у режимі Вебінару (урок - консультація, урок - презентація), задає запитання, відповідає на запитання. 2. Викладачконтролює кількість присутніх студентів на початку та в кінці заняття. 3. Викладач перевіряє надіслані роботи, відсилає результати перевірки, виставляє оцінку за критеріями.

 

 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА

1.1 Студент зобов’язаний самостійно дізнаватись про графік проведення занять.

1.2 Студент зобов’язаний відвідувати заняття згідно до узгодженого графіку.

1.3 У разі неможливості відвідування занять з будь-яких причин студент зобов’язаний повідомити викладача листом на його електронну поштову скриньку, а по закінченню терміну дистанційного навчання надати пояснювальну записку.

1.4 Студенти, що з технічних причин не можуть працювати з системою, повинні щоденно переглядати зміст своєї електронної поштової скриньки на предмет інформації та завдань від викладачів. На будь-які листи від викладача студент повинен дати відповідь із зазначенням дати та часу отримання листа.

1.5 Студент має право на подання матеріалів від викладача у форматах, що оговорені в п. 1.1.

1.6 Студент має право листуватися з викладачем стосовно виконання самостійних робіт.

1.7 У разі необхідності студент має право узгодити з викладачем відпрацювання пропущених занять.

1.8 Студент має право дізнаватись про результати контролю своїх робіт.


Критерії оцінювання видів виконаних робіт

№ з/п Тема Вид роботи Критерії оцінювання
Тема 1. Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини.. 1. Відповіді на контрольні запитання. 1запитання - 1 бал (6 пит.*1бал = 6 балів)
2. Опорний конспект. Опорний конспект – 1 бал
3. Розв’язок задач. 1 задача - 2 бали (2 зад.*2 бали = 4 бали)   Всього: 11 балів
Тема 2. Змочування. Капілярні явища.   1. Відповіді на контрольні запитання. 1запитання - 1 бал (5 пит.*1бал=5 балів)
2. Конспектування матеріалу. Конспект – 2 бала
3. Розв’язок задач. 1 задача - 2 бали (2 зад.*2 бали =4 бали)   Всього: 11 балів
Тема 3. Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла.   1. Опорний конспект. Опорний конспект – 1 бал
2.Розв’язок тестових завдань.   І рівень 1- 4 бали ІІ рівень 5 - 6 балів ІІІ рівень 7 - 9 балів   Всього: 10 балів
3.Самостійна робота №3. Самостійна робота(із врахуванням творчого завдання)- 12 балів
Тема 4. Механічні властивості твердих тіл. Закон Гука.   1. Відповіді на контрольні запитання. 1запитання - 1 бал (6 пит.*1бал = 6 балів)
2. Опорний конспект. Опорний конспект – 1 бал
3. Розв’язок задач. 1 задача - 2 бали (2 зад.*2 бали = 4 бали)   Всього: 11 балів

Тематичний зміст дисципліни


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.