Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Абсолютною деформацією відносною деформацією

· Числова зміна будь – якого Число, яке показує, яку частину

розміру тіла під дією сил. від первісного розміру тіла l

позначається Δl. складає абсолютна деформація Δl.

(1)

Сили, які виникають усередині деформованого тіла називаються внутрішніми силами(або силами пружності). Вони викликають деформацію кожного елемента тіла і намагаються повернути його в початкове положення.

Механічна напруга

· Величина, яка характеризує дію внутрішніх сил у деформованому тілі. Вона вимірюється внутрішньою силою, що діє на одиницю площі перетину деформованого тіла:

(2),

Таким чином, пружність –властивість деформованого тіла приймати свою первісну форму і свій об’єм після припинення дії зовнішніх сил.

Пружна деформація

· Деформація тіла, яка зникає після припинення зовнішнього навантаження.

Пластичність

· Залишкова деформація тіла, що зберігається після припинення зовнішнього навантаження на тіло.

Зв’язок між пружними деформаціями і внутрішніми силами в матеріалі вперше було встановлено англійським фізиком Р. Гуком:

Механічна напруга в пружно деформованому тілі прямо пропорційна відносній деформації цього тіла

(3),

Е – модуль Юнга (модуль пружності), який характеризує залежність σ в матеріалі від його роду і від зовнішніх умов:

На практиці часто доводиться знаходити залежність абсолютного видовження Δl тіла від прикладеної до нього сили F, якщо відомі початкова довжина тіла l, площа поперечного перерізу S і матеріал, тобто модуль Юнга E.

Оскільки , а , то закон Гука можна записати:

 
 


або (4)

Однією з найважливіших механічних характеристик матеріалів є їх міцність.Міцність

· Здатність матеріалу опиратися руйнуванню і залишковій деформації, які виникають внаслідок зовнішніх впливів.

Число, яке показує, у скільки разів межа міцності перевищує допустиму напругу, називають запасом міцності(або коефіцієнтом безпеки). Запас міцності вибирають залежно від роду споруди і характеру навантажень, яких вона зазнає, і звичайно від 2 до 10.

(5) - запас міцності

Як відомо, речовина існує в твердому кристалічному стані при певних значеннях тиску і температури. Із збільшенням температури тверді тіла плавляться, тобто речовина переходить з твердого стану в рідкий.

Під час плавлення кристалічне тіло перебуває одночасно в твердому і рідкому стані.

Температура плавлення залежить від роду кристалічного тіла. Для більшості кристалічних тіл температура плавлення підвищується із збільшенням атмосферного тиску. В процесі плавлення внутрішня енергія тіла зберігається.

Перехід речовини з рідкого стану в твердий називається кристалізацією.Всі речовини при нагріванні розширюються, а при охолодженні стискуються.

Лінійне розширення (стиск)

· Зміна одного визначеного розміру твердого тіла при змінах температури.

 

1). Нехай є стержень з довжиною l0 при t1= 00C, а при температурі t його довжина дорівнює l. Тоді зміна довжини стержня при його нагріванні на :

(1)

- коефіцієнт лінійного розширення, який характеризує залежність лінійного розширення при нагріванні від роду речовини і зовнішніх умов. Він показує, на яку частину довжини тіла, узятого при 00С, змінюється його довжина при нагріванні на 10С:

(2),

Довжина тіла при різних температурах:

(3)

2). Нехай при і при температурі t об’єми будь – якого тіла рівні V0 i V. Тоді зміна його об’єму при підвищенні температури на Δt:

(4)

- коефіцієнт об’ємного розширенні тіла, який характеризує залежність об’ємного розширенні тіла при нагріванні від роду речовини і зовнішніх умов. Він показує, на яку частину об’єму тіла, узятого при 00С, він змінюється при нагріванні тіла на 10С:

(5),

Якщо відомий об’єм V1 при t1 , то його об’єм V2, при t2:

Слід зазначити, що рідини розширюються в кілька десятків і навіть разів більше, ніж тверді тіла. Але серед рідин є чудове виключення – вода. Вона при нагріванні від 00С до 40С стискується, а при охолодженні від 40С до 00С розширюється. Крім того, для води сильно змінюється при підвищенні температури (в інтервалах від 5 –100С і 60 – 800С відрізняється у більшу сторону на порядок).

 

Контрольні запитання.

1. Яку деформацію називають пружною? Пластичною?

2. Охарактеризуйте деформації згину. Чому в техніці й у будівництві замість стрижнів і суцільних брусів застосовують труби, двотаврові балки, рейки, швелери?

3. До якого виду деформації належить зріз?

4. Який фізичний зміст модуля пружності? Як варто розуміти: модуль пружності сталевого дроту 21·1010 Па, алюмінію 7·1010 Па?

5. Запишіть формулу закону Гука для однобічного розтягу чи стиску і як він формулюється?

6. Виконайте рисунок діаграми розтягу для металу і поясніть її. Що називають межею пропорційності? Пружності? Плинності? Міцності?

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.