Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Вирощування кристалів з розчинів солей

100мл гарячої води + сіль перенасичений розчин профільтрувати накрити фільтрувальним папером на вікно.

Через день – кришталики . Злить розчин , на дно заправку ( великий і правильний кристал ) , перевертають його паличкою кожен день в чистому розчині , нарости зчищати. Коли збільшиться кристал , підвісити його на нитці або волосі і вирощувати в об`ємі 1-3л, постійно додаючи насичений розчин.

Або 200мл води + 4 ст. ложки солі на нитці шматок солі.

- алюмокалієва сіль – 22 г;

- хромова сіль – 150 г;

- мідний купорос – 49 г;

 


Тема 4. Механічні властивості твердих тіл. Закон Гука.

1. Прочитати теоретичний матеріал, який наведено нижче.

2. Законспектувати опорний конспект у робочому зошиті.

3. Відповісти письмово на контрольні питання, що наведені нижче, у робочому зошиті. Готуватися відповідати на дані запитання в усній формі.

4. Розв’язати задачі для самостійного опрацювання у робочому зошиті. Розв’язок супроводити відповідними рисунками і поясненнями.

Теоретичний матеріал

У твердих тілах – аморфних і кристалічних – частинки (молекули, атоми, іони) здійснюють теплові коливання біля положень рівноваги, в яких енергія їх взаємодії мінімальна. При збільшенні відстані між частинками виникають сили тяжіння, а при зменшенні – сили відштовхування. Сили взаємодії між частинками обумовлюють механічні властивості твердих тіл.

Деформація твердого тіла є результатом зміни під дією зовнішніх сил взаємного розташування частинок, з яких складається тіло, і відстаней між ними.

Існує декілька видів деформацій твердих тіл. Деякі з них представлені на мал. 3.7.1.

Малюнок 3.7.1.Деякі види деформацій твердих тіл: 1 – деформація розтягу; 2 – деформація здвигу; 3 – деформація всестороннього стиснення.

Простим видом деформації є деформація розтягування або стиснення. Її можна характеризувати абсолютним подовженням Δl, що виникає під дією зовнішньої сили Зв'язок між Δl і F залежить не тільки від механічних властивостей речовини, але і від геометричних розмірів тіла (його товщини і довжини).

Відношення абсолютного подовження Δl до первинної довжини l зразка називається відносним подовженнямабо відносною деформацієюε:

При розтягуванні ε > 0, при стисненні ε > 0.

Якщо прийняти напрям зовнішньої сили, прагнучої подовжити зразок, за позитивний, то F > 0 при деформації розтягування і F < 0 – при стисненні. Відношення модуля зовнішньої сили F до площі S перетину тіла називається механічною напругоюσ:

За одиницю механічної напруги в СІ прийнятий паскаль (Па). Механічна напруга вимірюється в одиницях тиску.

Залежність між ε і σ є однією з найважливіших характеристик механічних властивостей твердих тіл. Графічне зображення цієї залежності називається діаграмою розтягу. По осі абсцис відкладається відносне подовження ε, а по осі ординат – механічна напруга σ. Типовий приклад діаграми розтягу для металів (таких як мідь або м'яке залізо) представлений на мал. 3.7.2.

Малюнок 3.7.2.

Типова діаграма розтягу для пластичного матеріалу. Блакитна смуга – область пружних деформацій.

При малих деформаціях (зазвичай істотно менших 1 %) зв'язок між σ і ε виявляється лінійною (ділянка Oa на діаграмі). При цьому при знятті напруги деформація зникає. Така деформація називається пружною. Максимальне значення σ = σпр, при якому зберігається лінійний зв'язок між σ і ε, називається межею пропорційності(точка а). На лінійній ділянці виконується закон Гука:

Коефіцієнт E в цьому співвідношенні називається модулем Юнга.

При подальшому збільшенні напруги зв'язок між у і е стає нелінійною (ділянка ab). Проте при знятті напруги деформація практично повністю зникає, т. е. відновлюються розміри тіла. Максимальна напруга на цій ділянці називається межею пружності .

Якщо σ > σупр, зразок після зняття напруги вже не відновлює свої первинні розміри і у тіла зберігається залишкова деформація εост.. Такі деформації називаються пластичними (ділянки bc, cd і de). На ділянці bc деформація відбувається майже без збільшення напруги. Це явище називається текучістюматеріалу. У точці d досягається найбільша напруга σmax, яку здатний витримати матеріал без руйнування (межа міцності). У точці e відбувається руйнування матеріалу.

Матеріали, у яких діаграма розтягування має вигляд, показаний на мал. 3.7.2, називаються пластичними. У таких матеріалів зазвичай деформація εmax, при якій відбувається руйнування, в десятки раз перевершує ширину області пружних деформацій. До таких матеріалів відносяться багато металів.

Матеріали, у яких руйнування відбувається при деформаціях, лише пружних деформацій, що трохи перевищують область, називаються крихкими (стекло, фарфор, чавун).

Опорний конспект

Деформація

· Зміна форми чи об’єму тіла під дією яких – не будь причин.

Є деформації розтягу, стиску, вигину, крутіння. Кожну з цих деформацій можна

оцінювати:

       
   


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.