Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Андріїв О.Б. Механізм іпотечного кредитування та шляхи його розвитку в Україні. – Рукопис.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

ОКР - магістр

для студентів спеціальності

8.03050801 „Фінанси і кредит”

 

Івано-Франківськ

 

 

Ткачук І.Г., Криховецька З.М., Методичні рекомендації до написання дипломних робіт ОКР – магістр для студентів спеціальності 8.03050801 „Фінанси і кредит”. – 2–е вид. доп. і перероб. – Івано-Франківськ: ПП Бойчук, 2015. – 24с.

Рецензенти:

Перевозова І.В.,кандидат економічних наук, доцент (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу);

Василюк М.М., кандидат економічних наук, доцент (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол 1 № від 11.09.2008 )

Перезатверджено на засіданні Вченої ради економічного факультету

Протокол №6 від 25.01.2012

Протокол № 1 від 16.09.2015

 

Методичні рекомендації до написання дипломних робіт ОКР – магістр складено для студентів V курсу для студентів спеціальності 8.03050801 „Фінанси і кредит”. Наведено методику виконання магістерської роботи, що передбачає ґрунтовне опрацювання, детальний аналіз, критичну оцінку літературних джерел із досліджуваної теми, аналіз проблемних питань, цифрового матеріалу, розробку пропозицій та визначення напрямів удосконалення діючої практики.

 

© ПП Бойчук, 2014.

© Ткачук І.Г., Криховецька З.М.

ЗМІСТ

ВСТУП................................................................................................ ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ, ЇЇ СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ОБСЯГ............................. Анотація ........................................................................... Зміст...................................................................................... Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності)............................................. Вступ............................................................................................ Основна частина ...................................................................... Висновки..................................................................................... Список використаної літератури........................................... Додатки....................................................................................... ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ........ Загальні вимоги......................................................................... Нумерація................................................................................... Оформлення ілюстрацій........................................................... Оформлення таблиць............................................................... Формули..................................................................................... Загальні правила цитування та посилання на використанні джерела ........................................................ Подання перерахувань у тексті ................................................ Оформлення списку використаних джерел.......................... Оформлення додатків............................................................... ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ Додаток А........................................................................................... Додаток Б............................................................................................          

 ВСТУП

 

Написання дипломної роботи ОКР-магістр є завершальним етапом підготовки фахівця за спеціалізацією. Сам процес написання роботи спрямований, перш за все, на підготовку студентів до самостійної науково-дослідної роботи, управлінської, викладацької, виробничої та інших видів діяльності, яка вимагає ґрунтовної науково-теоретичної, професійної, гуманітарної та соціально-економічної підготовки, широкої ерудиції, творчих здібностей та відповідних особистих якостей.

Слід пам'ятати, що кваліфікаційна магістерська робота – це насамперед творча діяльність, у процесі якої студент на основі раніше набутих теоретичних та практичних знань, критичного аналізу та узагальнення існуючого досвіду з обраної проблематики, проведення власних досліджень зобов'язаний розробити комплекс заходів чи прикладних адресних рекомендацій, спрямованих на вирішення актуальної проблеми.

Магістерська робота має бути науковою роботою. Це означає, що вона повинна генерувати нову чи відносно нову ідею, інформацію. Елементами новизни в магістерських роботах може вважатися ґрунтовний аналіз та визначення шляхів вирішення проблемної ситуації, пропозиції у вигляді проекту вирішення проблеми, обґрунтовані рекомендації по зміні законодавства, вдосконаленню роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади, їх окремих підрозділів, план дій, бізнес-план чи проект (інноваційний, інвестиційний, консалтинговий), система інформаційного забезпечення, навчально-методичні матеріали чи розробки, рекомендації щодо тлумачення, правильного застосування чи поглибленого розуміння нових термінів і понять.

З огляду на високі вимоги до написання магістерської роботи необхідно дотримуватися порядку подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій. Студент при оформлені своєї роботи повинен керуватися вимогами Державного стандарту України. Таким стандартом єДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", на основі якого й розроблені дані методичні рекомендації.

Назва магістерської роботи повинна бути, по можливості, короткою, відповідати обраній спеціальності, вказувати на мету досліджен­ня і його завершеність. Іноді для більшої конкретизації до назви слід дода­ти невеликий (4-6 слів) підзаголовок.

У назві не слід використовувати ускладнену термінологію псевдона­укового характеру.Треба уникати назв, що починаються зі слів "Дослі­дження питання...", "Дослідження деяких шляхів...", "Деякі питання...", "Матеріали до вивчення...", "До питання..." і т. ін., у яких не відбито в до­статній мірі суть проблеми.

При написанні роботи студент повинен обов'язково посилатися на авто­рів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати.

У разі використання запозиченого матеріалу без посилання на авто­ра та джерело, магістерська робота не допускається до захисту, без пра­ва захищати її повторно. У роботі необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

Магістерську роботу подають у вигляді спеціально підгото­вленого рукопису в твердому переплетенні.

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ, ЇЇ СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ОБСЯГ

 

Підготовку до написання магістерської роботи починають із вибору теми. Студент має право самостійно запропонувати тему магістерської роботи за проблемою, яка не відображена в тематиці кафедри. У цьому випадку її необхідно обґрунтувати, визначити мету, об'єкт дослідження і дати приблизний план написання.

Кафедра затверджує теми і призначає кожному студентові наукового керівника з числа викладачів кафедри або спеціалістів-практиків відповідного профілю. Теми магістерських робіт і наукові керівники від кафедри затверджуються наказом декана факультету. Після затвердження теми науковий керівник складає завдання до її виконання в двох примірниках та графік виконання магістерської роботи. Один примірник завдання здається на кафедру, другий – знаходиться у студента.

Вибравши тему, студент повинен чітко визначити мету магістерської роботи послідовність її написання, підібрати відповідну наукову літературу та нормативно-інструктивні матеріали. Кваліфіковану допомогу в цьому можуть надавати викладачі, працівники бібліотеки. Після вивчення літературних джерел і нормативних матеріалів студент приступає до складання плану роботи.

Магістерська робота повинна містити:
- титульний аркуш (Додаток А);

- супроводжуючу документацію (завдання на магістерську роботу, відгук наукового керівника, зовнішню рецензію)

- анотацію (на українській, російській та англійській мові)
- зміст;

- перелік умовних скорочень (при необхідності);

- вступ;

- розділи основної частини;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки (при необхідності).

Анотація

На вибір магістранта анотація англійською або російською мовою повинна бути розгорнутою, обсягом до 2 сторінок машинописного тексту інформацією про зміст і результати магістерської роботи, а дві інші – обсягом до 0,5 сторінки – ідентичного змісту інформація про основні ідеї та висновки роботи. Викладення матеріалу в анотації повинно бути стислим і точним. Нале­жить використовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів, уникати складних граматичних зворотів. Необхідно використо­вувати стандартизовану термінологію, уникати маловідомих термінів і сим­волів.

Після кожної анотації наводять ключові слова відповідною мовою (від 3 до 10 слів) у називному відмінку. Їх друкують в рядок, через кому.

Кожна анотація пишеться з нової сторінки.

Нижче наведемо приклад анотації українською мовою:

АНОТАЦІЯ

Андріїв О.Б. Механізм іпотечного кредитування та шляхи його розвитку в Україні. – Рукопис.

Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.050104 „Фінанси і кредит”. – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2012.

 

У роботі досліджено теоретичні і методичні засади становлення та розвитку системи іпотечного кредитування в Україні. Визначено загальносвітові тенденції і специфічні риси розвитку національної системи іпотечного кредитування. Поглиблено сутність поняття “механізм іпотечного кредитування”.

Проаналізовано стан ринку іпотечного кредитування та визначено фактори, що мають на нього вплив. Досліджено механізм рефінансування іпотечного кредиту, конкретизовано способи залучення фінансових ресурсів для стимулювання розвитку іпотечного кредитування.

Розроблено рекомендації щодо становлення збалансованої системи іпотечного кредитування в Україні, які містять комплекс заходів із формування первинного і вторинного ринку іпотечних кредитів шляхом створення належного правового забезпечення іпотечної діяльності.

Ключові слова: іпотека, іпотечний кредит, механізм іпотечного кредитування, ринок іпотечного кредитування, нерухомість, іпотечні інструменти, заставна.

Зміст

Зміст подають на початку магістерської роботи (Додаток Б). Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів, зокрема вступу, висновків до розділів, за­гальних висновків, додатків, списку використаних джерел.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2020 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.