Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ТЕМА 9. Реформація та контрреформація в Європі (2 години, форма – бесіда з доповідачем, дискусія).

ТЕМА 7. Міжнародні відносини доби хрестових походів (2 години, форма – бесіда з доповідачем, дискусія).

 

1. Передумови та характер хрестових походів.

2. Особливості хрестових походів ХІ – ХІІІ ст.

3. Вплив хрестових походів на розвиток міжнародних відносин між Заходом і Сходом.

 

Теми доповідей:

1. Духовно-рицарські ордени: спільне та відмінне.

2. Видатні суспільно-політичні діячі доби хрестових походів: Алексей Комнін, Урбан ІІ, Людовік VII, Конрад ІІІ, Іннокентій ІІІ, Фрідріх І, Філіпп ІІ Август, Річард І Левове Серце, Людовік ІХ (рекомендується також вибір постаті за власними вподобаннями).

 

Рекомендована література:

1. Заборов М.А. История крестовых походов в документах и материалах [Текст] / М.А. Заборов. – М., 1977.

2. Зінченко А.А. Історія дипломатії від давнього до нового часу [Текст] / А.А. Зінченко. – К., 2005.

3. Зонова T.B. Дипломатия Ватикана в контексте эволюции европейской политической системы [Текст] / Т.В. Зонова. – М., 2000.

4. История дипломатии [Текст] / Ред. И. Динерштейн, Н. Алентьева. – М., 1959. – Т. 1 (або будь-яке інше видання).

5. История Италии [Текст] / Под ред. К.Мизиано: В 3 т. – М., 1970. – Т. 1.

6. История средних веков [Текст] / Под ред. С.П. Карпова: В 2-х т. – М., 2000. – Т.1.

7. Сбитнева Е.М. Тайны крестовых походов и рыцарские ордена [Текст] / Е.М. Сбитнева. – М., 2003.

8. Успенский Ф.И. История крестовых походов [Текст] / Ф.И. Успенский. – СПб., 2000.

Методичні рекомендації.

Рекомендується проаналізувати передумови та характер хрестових походів, визначити провідних учасників, визначити роль Візантії в хрестових походах. Приводом до хрестових походів стала промова Папи Римського Урбана ІІ в Клермоні 27 листопада 1095 р. У період із 1096 по 1292 рр. було здійснено вісім хрестових походів у Святу Землю з метою її захисту від невірних. Рекомендується порівняти результати провідних хрестових походів та охарактеризувати причини невдач хрестоносців у Малій Азії, на Близькому Сході та Північній Африці. Під час дослідження теми необхідно також звернути увагу на позитивні та негативні наслідки хрестових походів, особливості взаємовпливу західної та східної культур.Хрестові походи вплинули на виникнення духовно-рицарських орденів, провідними серед яких були ордени госпітальєрів, тамплієрів і тевтонський орден. Рекомендується звернути увагу на причини виникнення орденів, їх відмінності, особливості та значення діяльності.

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Що стало причинами та приводом хрестових походів?

2. Які зовнішньополітичні цілі ставили перед собою держави-учасники хрестових походів?

3. Охарактеризуйте розвиток міжнародних відносин в Європі під час хрестових походів.

4. Визначте причини поразок хрестоносців.

5. Яке значення для Західної Європи мали хрестові походи?

6. В чому проявився взаємовплив європейської та східної культур під час хрестових походів?

ТЕМА 8. Міжнародні відносини в Західній Європі в період розквіту феодальних відносин у ХІІ – ХV ст. (4 години, форма – бесіда з доповідачем, дискусія).

1. Провідні тенденції у зовнішній політиці Англії в ХІІ – ХV ст.

2. Зовнішня політика Франції в ХІІ – ХV ст. Зовнішньополітична діяльність Філіппа ІV, Людовіка ХІ.

3. Столітня війна: причини, періодизація, наслідки.

4. Виникнення та розвиток дипломатії на території Італії.

5. Причини занепаду та наслідки падіння Візантійської імперії.

 

Теми доповідей:

1. Формування Англії та Франції як національних держав.

2. Формування та розвиток політичної системи Англії.

3. Формування та розвиток політичної системи Франції.

4. Видатні суспільно-політичні діячі: Філіпп ІV, Людовік ХІ, Жанна д’Арк, Генріх ІІ Плантагенет (рекомендується також вибір постаті за власними вподобаннями).

 

Рекомендована література:

1. Англия в эпоху абсолютизма [Текст]. – М., 1984.

2. Басовская Н.И. I-й этап англо-французских противоречий (вторая половина ХII – середина XIII вв.) [Текст] / Н.И. Басовская // Проблемы социальной истории и культуры средних веков: межвузовский сборник. – Л., 1987. – С. 40 – 56.

3. Басовская Н.И. Столетняя война 1337—1453 гг. [Текст] / Н.И. Басовская. – М., 1985.

4. Голованов С.О. Всесвітня історія [Текст] / С.О. Голованов. – К., 2005.

5. Гофф Ле Ж. Цивилизация средневекового Запада [Текст] / Ж. Ле Гофф. – М., 1992.

6. Дебидур А. Дипломатическая история Европы [Текст] / А. Дебидур: В 2-х т. – Ростов-на-Дону, 1995.

7. Дюби Ж. История Франции. Средние века. От Гуго Капета до Жанны д’Арк. 987 – 1460 гг. [Текст] / Ж. Дюби. – М., 2000.

8. Зінченко А.А. Історія дипломатії від давнього до нового часу [Текст] / А.А. Зінченко. – К., 2005.

9. История дипломатии [Текст] / Ред. И. Динерштейн, Н. Алентьева. – М., 1959. – Т. 1 (або будь-яке інше видання).

10. История Италии [Текст] / Под ред. К.Мизиано: В 3 т. – М., 1970. – Т. 1.

11. История средних веков [Текст] / Под ред. С.П. Карпова: В 2-х т. – М., 2000. – Т.1.

12. Международные отношения и государственные структуры в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе в XV – XVIII вв. [Текст]. – Запорожье, 1993.

13. Острогорський Г. Історія Візантії [Текст] / Г. Острогорський. – Львів, 2002.

14. Штокмар В.В. История Англии в средние века [Текст] / В.В. Штокмар. – СПб., 2000.

 

Методичні рекомендації.

Розвиток міст, внутрішньої та зовнішньої торгівлі, завершення становлення феодального ладу сприяли економічному розвитку європейських держав, що в свою чергу, вплинуло на укріплення королівської влади. Під час вивчення теми рекомендується звернути уваги на особливості формування централізованих монархічних держав Англії та Франції, охарактеризувати соціокультурні умови розвитку цих держав, виявити особливості дипломатії.

Ряд внутрішніх (економічний розвиток та формування народностей) та зовнішніх (зовнішня загроза) факторів сприяли розвитку міжнародних відносин. Варто відзначити, що з ХІ ст. тільки починало формуватися міжнародне право, а міжнародні відносини носили нерегулярний характер. Набуло значення право приватної війни. Розвивалася шлюбна дипломатія. Поступово формувалося морське право.

Рекомендується проаналізувати відносини європейських держав із монголо-татарами та турками-османами, дослідити вплив на міжнародні відносини в Європі християнської церкви.

Претензії на французький престол з боку Англії та територіальні суперечки між Англією та Францією призвели до початку Столітньої війни. Рекомендується звернути увагу на причини, привід, основні етапи та наслідки війни, дослідити зміну позиції Франції в Європі після війни.

Під час дослідження Італійських держав необхідно звернути увагу на формування та особливості італійської дипломатії, простежити її зв’язок із сучасною дипломатією.

У 1453 р. припинила своє існування Візантійська імперія. Ця подія стала результатом тривалого процесу занепаду Візантії та ускладнення відносин з іншими державами та народами. Рекомендується проаналізувати зовнішню політику Візантії в XIV – XV ст. та з’ясувати причини та наслідки занепаду держави.

 

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Проаналізуйте провідні риси зовнішньої політики Франції в XV – XVI ст.

2. Які можна визначити особливості зовнішньої політики Англії в XV – XVI ст.

3. Яку місце займала Італія у міжнародних відносинах в Європі в XV – XVI ст.

4. В чому полягали особливості італійської дипломатії в середні віки?

5. Визначте причини занепаду Візантійської імперії.

 

ТЕМА 9. Реформація та контрреформація в Європі (2 години, форма – бесіда з доповідачем, дискусія).

 

1. Становище католицької церкви в Європі та її вплив на міжнародні відносини.

2. Гуситські війни 1419 – 1434 рр.

3. Реформація: причини, суть, основні течії. Аугсбургський релігійний мир.

4. Реакція католицької церкви на реформацію. Орден ієзуїтів.

 

Теми доповідей:

1. Єретичні рухи та жебрущі ордени ченців в середньовічній Європі.

2. Інквизиція: виникнення та діяльність.

3. Варфоломеївська ніч: причини та наслідки.

4. Видатні суспільно-політичні діячі: Мартін Лютер, Томас Мюнцер, Ульріх Цвінглі, Жан Кальвін, Ян Гус (рекомендується також вибір постаті за власними вподобаннями).

 

Рекомендована література:

1. Зонова T.B. Дипломатия Ватикана в контексте эволюции европейской политической системы [Текст] / Т.В. Зонова. – М., 2000.

2. Варфоломеевская ночь: события и споры [Текст]. – М., 2001.

3. Гарин И.И. Лютер [Текст] / И.И. Гарин. – Харьков, 1994.

4. Джеджора О. Історія європейської цивілізації [Текст] / О. Джеджора. – Львів, 1999.

5. Дьомін О.Б. Протестантизм та зовнішня політика Англії у другій половині XVI ст. [Текст] / О.Б. Дьомін // Вісник Одеського національного університету. Гуманітарні науки: історія, філософія, психологія, право. – О., 1999. – Т.4. Вип. 2. – С. 15 – 19.

6. Дятлов В.О. Ідея релігійних війн і союзів в епоху Реформації (1517 – 1530 рр.) [Текст] / В.О. Дятлов // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – К., 2002. – Вип 6. – С. 293 – 301.

7. Зінченко А.А. Історія дипломатії від давнього до нового часу [Текст] / А.А. Зінченко. – К., 2005.

8. История дипломатии [Текст] / Ред. И. Динерштейн, Н. Алентьева. – М., 1959. – Т. 1 (або будь-яке інше видання).

9. История Европы [Текст]. – М., 1993. – Т. 3.

10. История Италии [Текст] / Под ред. К.Мизиано: В 3 т. – М., 1970. – Т. 1.

11. История средних веков [Текст] / Под ред. С.П. Карпова: В 2-х т. – М., 2000. – Т.1.

12. Лаптева Л.П. Гуситское движение в Чехии в XV веке [Текст] / Л.П. Лаптева. – М., 1990.

13. Ли Г.Ч. История инквизиции в средние века [Текст] / Г.Ч. Ли. – Смоленск, 2002.

14. Маколей Т. Папство и Реформация [Текст] / Т. Маколей // Звезда. – 2000. – № 8. – С. 94. – 111.

15. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений [Текст] / В.С. Нерсесянц. – М., 2007.

16. Нестеренко Л.О. Французька реформація першої половини XVI століття (зовнішньополітичний аспект) [Текст] / Л.О. Нестеренко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – К., 2000. – Вип 4. – С. 275 – 277.

 

Методичні рекомендації.

У період середньовіччя і на початку нового часу католицька церква відігравала значну роль у внутрішній та зовнішній політиці держав. Церква була крупним феодалом, користувалася непохитним авторитетом і мала чітку ієрархію. Папа Римський мав можливості через своїх представників втручатися у світські справи європейських монархів. Засобом боротьби з церковними ворогами чи опозиціонерами була інквізиція. Особливе незадоволення у третього стану викликала торгівля індульгенціями.

У середні віки в Європі неодноразово виникали рухи, учасники яких вимагали секуляризацію церковного майна, позбавлення духовенства особливих привілеїв, виступали за «чистоту» віри та церковну реформу. Ці ідеї церквою визначалися як єретичні. Одним із таких рухів у ХV ст. був гуситський. Він отримав назву від прізвища чеського проповідника Яна Гуса. Гуситські війни (1419 – 1434 рр.) охопили не тільки широкі верстви населення, включаючи представників заможних прошарків суспільства, але й сусідні країни (Угорщину, Польщу, Молдавію, Фландрію, Швейцарію й інші території). Під час дослідження теми рекомендується звернути увагу на вимоги учасників гуситських війн, причини поразки та міжнародні наслідки даної події.

Потужний рух проти католицької церкви як інституту починається в ХVІ ст. і пов’язаний із діяльністю Мартіна Лютера (1483 – 1546 рр.) та його послідовників. У 1517 р. М. Лютер виступив із критикою церкви, що знайшло відображення у його 95 тезах. Діяльність М. Лютера поклала початок Реформації в Європі. Можна виділити три напрями в Реформації: бюргерський, плебейський та монархічно-аристократичний. Рекомендується проаналізувати причини виникнення Реформації в Європі, розкрити особливості реформаційних течій, географічні особливості, виділити періоди розвитку.

На певний час стабілізувати ситуацію в релігійній сфері вдалося завдяки Аугсбургському миру 1555 р., який закріпив принцип «Чия влада, того і віра».

Католицька церква засудила розвиток Реформації і активно боролася з єретиками. В основу контрреформації були покладені рішення Тридентського собору, а їх втілення відбувалося переважно засобами інквізиції. У 1537 р. був заснований їєзуїтський орден, мета якого полягала у розповсюдженні та захисті католицької віри. Рекомендується проаналізувати значення Реформації та Контрреформації для міжнародних відносин в Європі.

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Визначте роль католицької церкви у міжнародних відносинах Європейського регіону в період середнього та пізнього середньовіччя.

2. В чому полягали регіональні особливості Реформації?

3. Чому гуситський рух мав широку соціальну підтримку?

4. Охарактеризуйте основні умови Аугсбурського релігійного миру.

5. Проаналізуйте вплив Реформації та Контреформації на міжнародні відносини XVI ст.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.