Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ТЕМА 14. Міжнародні відносини в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (4 години, форма – бесіда з доповідачем, дискусія).

1. Зовнішня політика О. фон Бісмарка.

2. Зовнішня політика Великобританії та Франції в другій половині ХІХ ст.

3. Марокканські кризи та Балканські війни: передумова глобального конфлікту.

4. Політика провідних держав на Далекому Сході.

5. Причини та наслідки створення І та ІІ Інтернаціоналів.

 

Теми доповідей:

1. Створення нових держав на Європейському континенті (об’єднання Італії, Німеччини, утворення Австро-Угорщини, Румунії)

2. Створення Троїстого союзу і Антанти.

3. Провідні тенденції у зовнішній політиці США наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

4. Вплив польського повстання 1863 р. на міжнародні відносини в Європі.

5. Гаагська конференція миру 1899 р.

6. Видатні політичні діячі: Наполеон ІІІ, Д. Гарибальді, О. фон Бісмарк, Франц-Йосиф Габсбург, Олександр ІІ, А.М. Горчаков, Вільгельм І (рекомендується також вибір постаті за власними вподобаннями).

 

Рекомендована література:

1. Балканы в конце XIX – начале XX ст. Очерки становления национальных государств и политической структуры в Юго-Восточной Европе [Текст]. – М., 1991.

2. Бисмарк О. Мысли и воспоминания [Текст] / О. Бисмарк: В 3 томах. – М., 1940 – 1941.

3. Бобилєва С.Й. Історія Німеччини з давніх часів до 1945 року [Текст] / С.Й. Бобилєва. – Дніпропетровськ, 2003.

4. Виноградов К.Б. Мировая политика 60-70-х годов XIX века: События и люди [Текст] / К.Б. Виноградов. – Л., 1991.

5. Гончар Б. Право і сила. Парламентаризм Отто фон Бісмарка [Текст] / Б. Гончар // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія. – 2007. – № 89 – 90. – С. 7 – 9.

6. Ерусалимский A.C. Бисмарк: Дипломатия и милитаризм [Текст] / А.С. Ерусалимский – М., 1968.7. История внешней политики и дипломатии США. 1775 – 1877 [Текст] / Отв. ред. Н.Н. Болховитинов. – М., 1994.

8. История Второго Интернационала [Текст] / Ред. Л. Зубок: В 2-х т. – М., 1965.

9. История дипломатии [Текст] / Ред. И. Динерштейн, Н. Алентьева. – М., 1959. – Т. 2 (або будь-яке інше видання).

10. Кирилюк Ф.М., Ковш А.Г. Западноевропейские социал-политические учения ХІХ в. [Текст] / Ф.М. Кирилюк, А.Г. Ковш. – К., 1991.

11. Мегела І. Видатні постаті європейської історії [Текст] / І. Мегела. – К., 2005.

12. Новая история [Текст]: В 2 т.: Учебник / Под. ред. А.Л. Нарочницкого. – М., 1978 (або інше видання).

13. Новая история стран Европы и Америки [Текст] / Под ред. И.М. Кривогуз. – М., 2005.

14. Писарев Ю.А. Балканы в военных планах Германии и Австро-Венгрии накануне первой мировой войны (1912 – 1914) [Текст] / Ю.А. Писарев // Новая и новейшая история. – 1987. – № 4. – С. 37 – 48.

15. Писарев Ю.А. Балканы и Европа на пороге первой мировой войны [Текст] / Ю.А. Писарев // Новая и новейшая история. – 1989. – № 3. – С. 72 – 81.

16. Писарев Ю.А. Великие державы и Балканы накануне первой мировой войны [Текст] / Ю.А. Писарев. – М., 1985.

17. Чубинский В.В. Бисмарк. Биоргафия. – СПб., 1997.

 

Методичні рекомендації.

Друга половина ХІХ ст. характеризується суттєвими змінами контурів Віденської системи міжнародних відносин і відповідною зміною балансу сил на Європейському континенті і в світі. Поштовхом для трансформацій стали революційні події 1848 – 1849 рр., східна політика Російської імперії, Кримська війна (1853 – 1856 рр.), промислові революції, загострення боротьби за територіальний переділ світу, визвольні війни в Латинській Америці, політика О. фон Бісмарка, остаточний вихід відносин європейських держав за межі Європейського регіону, зростання ролі Азіатського та Африканського регіонів, зовнішня політика США, поява політичних партій тощо. У другій половині ХІХ ст. виникають також нові держави – Німецька та Італійська імперії, перетворення Австрійської імперії в Австро-Угорську. На початку ХХ ст. провідними акторами міжнародних відносин стають Британська колоніальна імперія, Французька колоніальна імперія, Німецька імперія, Російська імперія, США та Японія. Протиріччя між європейськими державами поступово загострювалися через спільність інтересів у перерозподілі світу та прагненні відігравати провідну роль в Європейському регіоні. Це призвело до утворення Троїстого союзу (1882 р.) та Антанти (1904 – 1907 рр.). Особливо гостро відбувалося суперництво на Балканах, в Африці та на Далекому Сході. Зокрема, на передодні Першої світової війни в Європі можна виділити такі вузли протиріч: англо-німецький, франко-німецький, російсько-турецький.

Мілітаризація міжнародних відносин призвела до активізації різноманітних неурядових організацій, посилювався робочий рух. Значний вплив на розвиток міжнародних відносин здійснило інтернаціональне об’єднання робочих організацій усіх країн.

Під час опрацювання теми рекомендується звернути увагу на зовнішньополітичні цілі провідних акторів міжнародних відносин, проаналізувати наслідки основних воєнних конфліктів, охарактеризувати зміни у балансі сил в Європі та на Далекому Сході, а також виявити особливості соціалістичного руху наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

 

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Визначте роль політичних партій в міжнародних відносинах у другій половині ХІХ ст.

2. В чому полягали особливості зовнішньої політики О. фон Бісмарка?

3. Проаналізуйте вплив зовнішньої політики Німеччини за часів О. фон Бісмарка на міжнародні відносини в Європі в останній третині ХІХ ст.

4. Яке місце займала Османська імперія у міжнародних відносинах наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.?

5. Порівняйте інтереси провідних Європейських держав на Балканах та в Північній Африці.

6. Чому події в Північній Африці та на Балканах стали передумовою першої світової війни?

7. Охарактеризуйте передумови та особливості інтеграційних процесів в Європі наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

 

ТЕМА 15. Перша світова війна: передумови та наслідки (2 години, форма – бесіда з доповідачем).

1. Причини першої світової війни, основні учасники та плани сторін.

2. Результати першої світової війни. Нова система міжнародних відносин.

3. Еволюція зовнішньої політики Росії протягом першої світової війни.

 

Теми доповідей:

1. Участь США у першій світовій війні: причини та особливості.

2. Розвиток міжнародних відносин на Далекому Сході під час першої світової війни.

3. Значення «14 пунктів» В. Вільсона для післявоєнного розвитку міжнародних відносин.

4. Участь України у першій світовій війні.

 

Рекомендована література:

1. Бобилєва С.Й. Історія Німеччини з давніх часів до 1945 року [Текст] / С.Й. Бобилєва. – Дніпропетровськ, 2003.

2. Виноградов В.Н. Первая мировая война. Великодержавная политика в «пороховом погребе» Европы [Текст] / В.Н. Виноградов // Славяноведение. – 1998. – № 5. – С. 43 – 52.

3. Дегоев В. От затмения разума к торжеству безумия [Текст] / В. Дегоев // Сводобная мысль-XXI. – 2001. – № 10. – С. 77 – 96.

4. История дипломатии [Текст] / Ред. И. Динерштейн, Н. Алентьева. – М., 1959. – Т. 2 (або будь-яке інше видання).

5. Новая история [Текст]: В 2 т.: Учебник / Под. ред. А.Л. Нарочницкого. – М., 1978 (або інше видання).

6. Новейшая история зарубежных стран. ХХ век [Текст]. – М., 1998. – Т. 1 (1900 – 1945).

7. Первая мировая война: Пролог XXI века [Текст]. – М., 1999.

8. Туполев Б.М. Происхождение первой мировой войны [Текст] / Б.М. Туполев // Новая и новейшая история. – 2002. – № 5. – С. 19 – 62; 2002. – № 4. – С. 27 – 46.

9. Уткин А.И. Первая мировая война [Текст] / А.И. Уткин. – М., 2001.

10. Чуканов М.Ю. «Остановка в Белграде»: замыслы и попытки осуществления (1914 г.) [Текст] / М.Ю. Чуканов // Славяноведение. – 2001. – № 3. – С. 82 – 97.

 

Методичні рекомендації.

Кардинальні зміни у міжнародних відносинах у другій половині ХІХ ст. та загострення стосунків між державами призвели до першої світової війни. Перша світова війна сприяла корінним змінам не тільки в європейському, а й у світовому масштабі. Основи нової системи міжнародних відносин були сформульовані на Версальській та Вашингтонській конференціях, тому нова система отримала назву Версальсько-Вашингтонська. Нова система зафіксувала і новий баланс сил. Після першої світової війни припиняють існувати Австро-Угорська, Німецька, Османська, Російська імперії. Посилюється політична вага США, Великобританії, Франції, СРСР, а з 30-х років Німеччини, Італії, Японії. Нова система міжнародних відносин стала багатополярною, в ній домінували принципи самовизначення націй та національного суверенітету. Вперше було сформовано міжнародну організацію, завданням якої було гарантувати мир та стабільність у світі. Практично зник монархічний принцип формування органів влади. Значним фактором у міжнародних відносинах на довгий час стають комуністичні ідеї СРСР та його спрямованість на світову революцію. Але ряд суперечностей, які містила нова система міжнародних відносин, (повернення США до ізоляціонізму, неоднозначне ставлення до СРСР, створення умов для відродження німецького мілітаризму тощо), сприяли виникненню чергового глобального конфлікту – другої світової війни.

Під час вивчення теми рекомендується простежити зв’язок між протиріччями в інтересах провідних держав світу в останній третині ХІХ ст. і подіями початку ХХ ст., визначити провідних учасників першої світової війни, їх плани, звернути увагу на особливості політичної боротьби під час війни, встановити причини поразки Четверного союзу. Крім того, варто дослідити політичні зміни в Російській державі та виявити їх вплив на регіональні та світові міжнародні відносини.

 

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Чому витоки першої світової війни пов’язані з розвитком міжнародних відносин кінця ХІХ ст. ?

2. Розкрийте причини першої світової війни.

3. Порівняйте плани Великобританії, Франції, Російської імперії та США у першій світовій війні.

4. Які зміни відбулися у зовнішній політиці Росії під час першої світової війни?

5. Як змінився баланс сил в Європі після першої світової війни?

6. Охарактеризуйте особливості Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин.

 


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

1. Абрамова В.В. Варварська дипломатія епохи еллінізму [Текст] / В.В. Абрамова // Грані. – 2002. – № 3. – С. 37 – 41.

2. Англия в эпоху абсолютизма [Текст]. – М., 1984.

3. Антология источников по истории Древней Греции [Текст]. – СПб., 2000.

4. Балканы в конце XIX – начале XX ст. Очерки становления национальных государств и политической структуры в Юго-Восточной Европе [Текст]. – М., 1991.

5. Барабанов Ю.М. До питання про внутрішньополітичну ситуацію в Англії та формування її зовнішньополітичного курсу в другій половині XVII ст. [Текст] / Ю.М. Барабанов // Вісник Київського університету. – К., 1996. – Вип. 34. – С. 105 – 113.

6. Басовская Н.И. I-й этап англо-французских противоречий (вторая половина ХII – середина XIII вв.) [Текст] / Н.И. Басовская // Проблемы социальной истории и культуры средних веков: межвузовский сборник. – Л., 1987. – С. 40 – 56.

7. Басовская Н.И. Столетняя война 1337—1453 гг. [Текст] / Н.И. Басовская. – М., 1985.

8. Бисмарк О. Мысли и воспоминания [Текст] / О. Бисмарк: В 3 томах. – М., 1940 – 1941.

9. Блайбер Г., Шмидт В. Европейские революции 1848 – 1849 гг. В историческом сравнении [Текст] / Г. Блайбер, В. Шмидт // Новая и новейшая история. – 1985. – № 5. – С. 77 – 91.

10. Бобилєва С.Й. Історія Німеччини з давніх часів до 1945 року [Текст] / С.Й. Бобилєва. – Дніпропетровськ, 2003.

11. Буданова В.П. Варварский мир эпохи великого переселения народов [Текст] / В.П. Буданова. – М., 2000.

12. Варфоломеевская ночь: события и споры [Текст]. – М., 2001.

13. Васильев A.A. История Византийской империи: Время до Крестовых походов (до 1081 г.) [Текст] / А.А. Васильев. – СПб., 1998.

14. Васильев Л.С. Древний Китай. [Текст] / Л.С. Васильев. – М., 1995. – Т. 1. Предистория, Шан-Инь, Западное Чжоу (до VIII в. до н.э.).

15. Виноградов В.Н. Николай I в «Крымской ловушке» [Текст] / В.Н. Виноградов // Новая и новейшая история. – 1992. – № 4. – С. 27 – 40.

16. Виноградов В.Н. Первая мировая война. Великодержавная политика в «пороховом погребе» Европы [Текст] / В.Н. Виноградов // Славяноведение. – 1998. – № 5. – С. 43 – 52.

17. Виноградов Г.Н. Образование Священной Римской империи германской нации, балканская политика Византии и внешнеполитическая доктрина Святослава [Текст] / Г.Н. Виноградов // Вопросы германской истории: Сб. науч. трудов. – Днепропетровск, 2002. – С. 153 – 163.

18. Виноградов К.Б. Мировая политика 60-70-х годов XIX века: События и люди [Текст] / К.Б. Виноградов. – Л., 1991.

19. Гайдуков Л. «Артхашастра»: мистецтво міждержавних відносин [Текст] / Л. Гайдуков // Пам’ять століть. – 1998. – № 6. – С. 38 – 44.

20. Гарин И.И. Лютер [Текст] / И.И. Гарин. – Харьков, 1994.

21. Голованов С.О. Всесвітня історія [Текст] / С.О. Голованов. – К., 2005.

22. Гончар Б. Право і сила. Парламентаризм Отто фон Бісмарка [Текст] / Б. Гончар // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія. – 2007. – № 89 – 90. – С. 7 – 9.

23. Гофф Ле Ж. Цивилизация средневекового Запада [Текст] / Ж. Ле Гофф. – М., 1992.

24. Грачев В.Ф. Восточная политика Франции в 1808 – 1809 гг. [Текст] / В.Ф. Грачев // Вопросы новой и новейшей истории Франции. – Рязань, 1974. – Ч. 2. – С. 3 – 36.

25. Дебидур А. Дипломатическая история Европы [Текст] / А. Дебидур: В 2-х т. – Ростов-на-Дону, 1995.

26. Деревянкин Т. Международное движение: накануне коренного исторического поворота (конец XIX – начало ХХ вв.) [Текст] / Т. Деревянкин // Экономика Советской Украины. – 1989. – № 5. – С. 37 – 45.

27. Деревянкин Т. Международное движение: рост на рубеже XIX – ХХ вв.) [Текст] / Т. Деревянкин // Экономика Советской Украины. – 1987. – № 5. – С. 37 – 43.

28. Джеджора О. Історія європейської цивілізації [Текст] / О. Джеджора. – Львів, 1999.

29. Дмитрієв А. Вестфальський мир 1648 р. як основа першого світового порядку [Текст] / А. Дмитрієв // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 4. – С. 64 – 76.

30. Дмитрієв А. Вестфальський мир 1648 року: витоки сучасного міжнародного права [Текст] / А. Дмитрієв // Людина і політика. – 1999. – № 2. – С. 21 – 25.

31. Додолев М.А. Венский конгресс в истории ХІХ – ХХ вв. [Текст] / М.А. Додолев. – М., 2000.

32. Дюби Ж. История Франции. Средние века. От Гуго Капета до Жанны д’Арк. 987 – 1460 гг. [Текст] / Ж. Дюби. – М., 2000.

33. Дятлов В.О. Ідея релігійних війн і союзів в епоху Реформації (1517 – 1530 рр.) [Текст] / В.О. Дятлов // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – К., 2002. – Вип 6. – С. 293 – 301.

34. Дьомін О.Б. Протестантизм та зовнішня політика Англії у другій половині XVI ст. [Текст] / О.Б. Дьомін // Вісник Одеського національного університету. Гуманітарні науки: історія, філософія, психологія, право. – О., 1999. – Т.4. Вип. 2. – С. 15 – 19.

35. Европейские монархии в прошлом и настоящем XVIII – XX вв. [Текст]. – СПб., 2001.

36. Емец В. Министерство иностранных дел Российской империи [Текст] / В. Емец // Международная жизнь. – 2000. – № 11. – С. 70 – 82; 2001. – № 6. – С. 98 – 112.

37. Ерусалимский A.C. Бисмарк: Дипломатия и милитаризм [Текст] / А.С. Ерусалимский – М., 1968.

38. Заборов М.А. История крестовых походов в документах и материалах [Текст] / М.А. Заборов. – М., 1977.

39. Заичкин И.А., Почкаев И.Н. Русская история: от Екатерины Великой до Александра II [Текст] / И.А. Заичкин, И.Н. Почкаев. – М., 1994.

40. Захарчук О. Військові засоби й методи в зовнішньополітичній діяльності Наполеона [Текст] / О. Захарчук // Вісник Київського університету. Історія. – К., 1997. – Вип. 35. – С. 106 – 114.

41. Захарчук О. Східна дипломатія Наполеона Бонапарта і Україна [Текст] / О. Захарчук // Україна дипломатична: науковий щорічник. – К., 2005. – Вип. 6. – С. 352 – 381.

42. Зелинский Ф.Ф. Римская империя [Текст] / Ф.Ф. Зелинский. – Спб., 2000.

43. Зінченко А.А. Історія дипломатії від давнього до нового часу [Текст] / А.А. Зінченко. – К., 2005.

44. Зонова T.B. Дипломатия Ватикана в контексте эволюции европейской политической системы [Текст] / Т.В. Зонова. – М., 2000.

45. Зубков А.Ю. Англо-французское соперничество в Северной Америке в 1754 – 1756 гг. [Текст] / А.Ю. Зубков // Вопросы истории. – 1981. – № 7. – С. 170 – 175.

46. Ивонина Л.И. Роль внешнего фактора в политической жизни Англии XVII века [Текст] / Л.И. Ивонина // Вопросы истории – 2002. – № 2. – С. 145 – 152.

47. Иноземцев В. К воссозданию Вестфальской системы: хаос и порядок в международных отношениях [Текст] / В. Иноземцев // Международная экономика и международные отношения. – 2005. – № 9. – С. 3 – 11.

48. История внешней политики и дипломатии США. 1775 – 1877 [Текст] / Отв. ред. Н.Н. Болховитинов. – М., 1994.

49. История внешней политики России [Текст] / Отв. ред. А.Н. Сахаров.– М., 1995.

50. История Второго Интернационала [Текст] / Ред. Л. Зубок: В 2-х т. – М., 1965.

51. История дипломатии [Текст] / Ред. И. Динерштейн, Н. Алентьева. – М., 1959. – Т. 1 – 2.

52. История дипломатии [Текст] / Сост. А. Лактионов. – М., 2005.

53. История Древнего Рима [Текст] / Под ред. В.И. Кузищена. – М., 2000.

54. История Древней Греции [Текст] / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 2000.

55. История Европы [Текст]. – М., 1993. – Т. 3.

56. История Италии [Текст] / Под ред. К. Мизиано: В 3 т. – М., 1970.

57. История средних веков [Текст] / Под ред. С.П. Карпова: В 2-х т. – М., 2000.

58. Киняпина Н.С. Балканы и проливы во внешней политике России в конце XIX века (1878 – 1898) [Текст] / Н.С. Киняпина. – М., 1994.

59. Киняпина Н.С. Внешняя политика Николая I: Лондонская конвенция 1840 – 1841 гг. [Текст] / Н.С. Киняпина // Новая и новейшая история. – 2001. – № 1-2. – С. 139 – 152.

60. Кирилюк Ф.М., Ковш А.Г. Западноевропейские социал-политические учения ХІХ в. [Текст] / Ф.М. Кирилюк, А.Г. Ковш. – К., 1991.

61. Колосовская Ю.К. Некоторые вопросы истории взаимоотношений Римской империи с варварским миром [Текст] / Ю.К. Колосовская // Вестник древней истории. – 1996. – № 2. – С. 146 – 166.

62. Корсунский А.Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение германских королевств (до середины VI в.) [Текст] / А.Р. Корсунский, Р. Гюнтер. – М., 1984.

63. Крижанівський О.П. Історія стародавнього Сходу: Курс лекцій [Текст] / О.П. Крижанівський. – К., 1996.

64. Кузнецова Г.А. Венский конгресс [Текст] / Г.А. Кузнецова // История внешней политики России. I-я половина ХIХ ст. – М., 1995. – С. 117 – 134.

65. Курбатов Г.Л. Христианство: Античность. Византия. Древняя Русь. [Текст] / Г.Л. Курбатов, Э.Д. Фролов, И.Я. Фроянов. – Л., 1998.

66. Кухта Б. Феномен політичного лідера. Історичні силуети на тлі епох [Текст] / Б. Кухта. – Львів, 2000.

67. Лаптева Л.П. Гуситское движение в Чехии в XV веке [Текст] / Л.П. Лаптева. – М., 1990.

68. Ли Г.Ч. История инквизиции в средние века [Текст] / Г.Ч. Ли. – Смоленск, 2002.

69. Лисовый И.А., Ревяко К.А. Античный мир в терминах, именах и названиях: Словарь-справочник по истории и культуре Древней Греции и Рима [Текст] / И.А. Лисовый, К.А. Ревяко. – Минск, 1996.

70. Лубченков Ю.Н. Судьбы империи, или жизнь Александра, царя Македонии и мира [Текст] / Ю.Н. Лубченков. – М., 1983.

71. Маколей Т. Папство и Реформация [Текст] / Т. Маколей // Звезда. – 2000. – № 8. – С. 94. – 111.

72. Маринович Л.П. Александр Македонский и становление эллинизма [Текст] / Л.П. Маринович // Эллинизм: экономика, политика, культура. – М., 1990. – С. 86 – 102.

73. Марков Л.В. Россия и Священный союз [Текст] / Л.В. Марков // Новая и новейшая история. – 1989. – № 1. – С. 63 – 76.

74. Мегела І. Видатні постаті європейської історії [Текст] / І. Мегела. – К., 2005.

75. Межгосударственные отношения и дипломатия на Древнем Востоке [Текст] / Отв. ред. И.А. Стучевский. – М., 1987.

76. Международные отношения и государственные структуры в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе в XV – XVIII вв. [Текст]. – Запорожье, 1993.

77. Моммзен Т. История Рима: В 5 томах [Текст] / Т. Моммзен. – М.-Харьков, 2001.

78. Мунчаев М.М., Устинов В.М. Политическая история России [Текст] / М.М. Мунчаев, В.М. Устинов. – М., 1999.

79. Мэхэм А.Т. Влияние морской силы на историю, 1660 – 1783 [Текст] / А.Т. Мэхэм. – М.-СПб., 2002.

80. Нарочницкий А.Л. Берлинский конргесс, Россия и южные славяне [Текст] / А.Л. Нарочницкий // Новая и новейшая история. – 1979. – № 2. – С. 72 – 84.

81. Нарочницкий А.Л. Россия и наполеоновские войны за господство над Европой [Текст] / А.Л. Нарочницкий // Вопросы истории. – 1979. – № 4. – С. 65 – 82.

82. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений [Текст] / В.С. Нерсесянц. – М., 2007.

83. Нестеренко Л.О. Французька реформація першої половини XVI століття (зовнішньополітичний аспект) [Текст] / Л.О. Нестеренко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – К., 2000. – Вип 4. – С. 275 – 277.

84. Нечипоренко Д.В. Истоки Священного союза [Текст] / Д.В. Нечипоренко // Вестник МГУ. Сер. 8. История. – 2000. – № 5. – С. 56 – 71.

85. Новая история [Текст]: В 2 т.: Учебник / Под. ред. А.Л. Нарочницкого. – М., 1978.

86. Новая история стран Европы и Америки [Текст] / Под ред. И.М. Кривогуз. – М., 2005.

87. Новейшая история зарубежных стран. ХХ век [Текст]. – М., 1998. – Т. 1 (1900 – 1945).

88. Огенюис-Селиверстоф А. Франция-Россия-Германия (1878 – 1918) [Текст] / А. Огенюис-Селиверстоф // Россия и Франция: XVIII – XIX века. – М., 2000. – Вып. 3. – С. 149 – 165.

89. Орлик О.В. «Европейская идея» Александра I [Текст] / О.В. Орлик // Новая и новейшая история. – 1997. – № 4. – С. 46 – 68.

90. Орлик О.В. Россия в международных отношениях 1815 – 1829 гг. [Текст] / О.В. Орлик – М., 1998.

91. Остерман Л. Римская история в лицах [Текст] / Л. Остерман. – М., 1997.

92. Острогорський Г. Історія Візантії [Текст] / Г. Острогорський. – Львів, 2002.

93. Первая мировая война: Пролог XXI века [Текст]. – М., 1999.

94. Писарев Ю.А. Балканы в военных планах Германии и Австро-Венгрии накануне первой мировой воны (1912 – 1914) [Текст] / Ю.А. Писарев // Новая и новейшая история. – 1987. – № 4. – С. 37 – 48.

95. Писарев Ю.А. Балканы и Европа на пороге первой мировой войны [Текст] / Ю.А. Писарев // Новая и новейшая история. – 1989. – № 3. – С. 72 – 81.

96. Писарев Ю.А. Великие державы и Балканы накануне первой мировой войны [Текст] / Ю.А. Писарев. – М., 1985.

97. Политическая мысль Древнего мира: «Артхашастра или наука политики» [Текст] // Антология мировой политической мысли: В 5 т. / Отв. ред. А.А. Миголатьев. – М., 1997. – Т. 1. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. – С. 128 – 139.

98. Приемышева А.В. Французская внешняя политика накануне «дипломатической» революции 1756 г. [Текст] / А.В. Приемышева // Новая и новейшая история. – 2003. – № 1. – С. 60 – 79.

99. Ревякин А.В. Социализм и либерализм в середине XIX в. [Текст] / А.В. Ревякин // Новая и новейшая история. – 1997. – № 4. – С. 28 – 45.

100. Ревяко К.А. Пунические войны [Текст] / К.А. Ревяко. – Минск, 1988.

101. Рэгсдейл Х. Просвещенный абсолютизм и внешняя политика России в 1762 – 1815 годах [Текст] / Х. Рэгсдейл // Отечественная история. – 2001. – № 3. – С. 3 – 25.

102. Сбитнева Е.М. Тайны крестовых походов и рыцарские ордена [Текст] / Е.М. Сбитнева. – М., 2003.

103. Свенцицская И.С. Ранее христианство: страницы истории [Текст] / И.С. Свенцицская. – М., 1987.

104. Сергеев B.C. История Древней Греции [Текст] / В.С. Сергеев. – СПб., 2002.

105. Сиротенко В.Т. История международных отношений в Европе в IV-VI вв. – Пермь, 1975.

106. Сказкин С.Д. Из истории социально-политической и духовной жизни Западной Европы в средние века [Текст] / С.Д. Сказкин. – М., 1981.

107. Строгецкий В.М. Возникновение и структура Пелопоннесского союза [Текст] / В.М. Строгецкий // Из истории античного общества. – Вып. І. – Горький, 1975. – С. 3 – 18.

108. Строгецкий В.М. Особенности внешней политики Афин и Спарты в начальный период первой Пелопоннесской войны (460 – 455 годы) [Текст] / В.М. Строгецкий // Вопросы древней истории. – 1987. – № 2. – С. 37 – 50.

109. Строгецкий В.М. Проблема Каллиева мира и его значение для эволюции Афинского морского союза (V ст. до н.э.) [Текст] / В.М. Строгецкий // Вестник древней истории. – 1991. – № 2. – С. 158 – 168.

110. Субботин В.А. Колониальные войны в конце XVIII – начале ХХ века [Текст] / В.А. Субботин // Вопросы истории. – 2002. – № 8. – С. 21 – 38.

111. Тарле Е. Наполеон. Талейран [Текст] / Е. Тарле. – М., 2003.

112. Троицкий Н.А. Александр I и Наполеон [Текст] / Н.А. Троицкий. – М., 1994.

113. Троицкий Н.А. К истории нашествия Наполеона на Россию: объявление войны [Текст] / Н.А. Троицкий // Новая и новейшая история. – 1990. – № 3. – С. 216 – 218.

114. Троицкий Н.А. Россия в ХІХ веке [Текст] / Н.А. Троицкий. – М., 1999.

115. Тупицын О.М. Структурная эволюция МИД России в первой половине ХІХ в. [Текст] / О.М. Тупицын // Вестник МГУ. Сер 8. История. – 2002. – № 5. – С. 17 – 32.

116. Туполев Б.М. Происхождение первой мировой войны [Текст] / Б.М. Туполев // Новая и новейшая история. – 2002. – № 5. – С. 19 – 62; 2002. – № 4. – С. 27 – 46.

117. Успенский Ф.И. История Византийской империи (IV – IX вв.) [Текст] / Ф.И. Успенский. – М., 1996.

118. Успенский Ф.И. История крестовых походов [Текст] / Ф.И. Успенский. – СПб., 2000.

119. Уткин А.И. Первая мировая война [Текст] / А.И. Уткин. – М., 2001.

120. Утченко С.Л. Юлий Цезарь [Текст] / С.Л. Утченко. – М., 1997.

121. Федосова Е.И. Франция и Венская система [Текст] / Е.И. Федосова // Вестник МГУ. Сер. 8. История. – 1996. – № 5. – С. 71 – 82.

122. Хвостов В.М. Проблемы истории внешней политики России и международные отношения [Текст] / В.М. Хвостов. – М., 1977.

123. Ціватий В.Г. Зовнішня політика Франції кінця XV – початку XVI століття: інституалізація, типологія, особливості [Текст] / В.Г. Ціватий // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – К., 2002. – Вип 7. – С. 342 – 355.

124. Чепелкин М.А. Русская дипломатия после австро-итало-француской войны 1859 г. [Текст] / М.А. Чепелкин // Вестник МГУ. Сер.8. История. – 1991. – № 1. – С. 3 – 16.

125. Чубинский В.В. Бисмарк. Биоргафия. – СПб., 1997.

126. Чуканов М.Ю. «Остановка в Белграде»: замыслы и попытки осуществления (1914 г.) [Текст] / М.Ю. Чуканов // Славяноведение. – 2001. – № 3. – С. 82 – 97.

127. Шамшурин В.И. Политическая традиция в Древней Индии [Текст] / В.И. Шамшурин // Вестник МГУ. Серия 12. Политические науки. – 1996. – № 4. – С. 27 – 34.

128. Шамшурин В.И. Политическая традиция в Древней Китае [Текст] / В.И. Шамшурин // Вестник МГУ. Серия 12. Политические науки. – 1996. – № 6. – С. 44 – 54.

129. Шатохин Л.В. Политика России на Северо-Западном Кавказе в 30 – 60-е гг. XIX в. [Текст] / Л.В. Шатохин // Вестник МГУ. Сер. 8. История. – 2000. – № 3. – С. 3 – 26.

130. Шилюк Н.Ф. История древнего мира: древний Восток. Курс лекция [Текст] / Н.Ф. Шилюк. – Свердловск, 1991. – Ч.1.

131. Шифман И.М. Александр Македонский [Текст] / И.М. Шифман. – Л., 1988.

132. Штокмар В.В. История Англии в средние века [Текст] / В.В. Штокмар. – СПб., 2000.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.