Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ТЕМА 10. Передумови, становлення та розвиток Вестфальської системи міжнародних відносин у Західній Європі в ХVІ – ХVІІІ ст. (4 години, форма – бесіда з доповідачем, дискусія).

1. Взаємовідносини Іспанії, Англії та Франції у ХVІ ст. Італійські війни.

2. Тридцятилітня війна: причини, основні періоди, наслідки. Вестфальський мирний договір.

3. Баланс сил в Європі в другій половині ХVІІ ст.

4. Війни за іспанський та австрійський спадок, Семирічна війна.

Теми доповідей:

1. Політичні погляди Н. Макіавеллі, Г. Гроція.

2. Місце династичних шлюбів у міжнародних відносинах середньовічної Європи.

3. Роль династії Габсбургів у відносинах між державами в Європі.

4. Англійська буржуазна революція (1640 – 1660 рр.) та її вплив на міжнародні відносини в Європі.

5. Османська імперія та європейські держави в ХVІ – першій половині ХVІІ ст.

6. Видатні суспільно-політичні діячі: Карл V, Єлизавета І, Марія Стюарт, Генріх ІV, Марія Медичі, Арман Жан дю Плессі (Рішельє), Людовік ХІІІ, Вільгельм ІІІ Оранський, Кромвель, Людовік ХІV, Фрідріх ІІ (рекомендується також вибір постаті за власними вподобаннями).

 

Рекомендована література:

1. Барабанов Ю.М. До питання про внутрішньополітичну ситуацію в Англії та формування її зовнішньополітичного курсу в другій половині XVII ст. [Текст] / Ю.М. Барабанов // Вісник Київського університету. – К., 1996. – Вип. 34. – С. 105 – 113.

2. Дебидур А. Дипломатическая история Европы [Текст] / А. Дебидур: В 2-х т. – Ростов-на-Дону, 1995.

3. Дмитрієв А. Вестфальський мир 1648 року: витоки сучасного міжнародного права [Текст] / А. Дмитрієв // Людина і політика. – 1999. – № 2. – С. 21 – 25.

4. Дмитрієв А. Вестфальський мир 1648 р. як основа першого світового порядку [Текст] / А. Дмитрієв // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 4. – С. 64 – 76.

5. Зубков А.Ю. Англо-французское соперничество в Северной Америке в 1754 – 1756 гг. [Текст] / А.Ю. Зубков // Вопросы истории. – 1981. – № 7. – С. 170 – 175.6. Иноземцев В. К воссозданию Вестфальской системы: хаос и порядок в международных отношениях [Текст] / В. Иноземцев // Международная экономика и международные отношения. – 2005. – № 9. – С. 3 – 11.

7. Международные отношения и государственные структуры в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе в XV – XVIII вв. [Текст]. – Запорожье, 1993.

8. Ивонина Л.И. Роль внешнего фактора в политической жизни Англии XVII века [Текст] / Л.И. Ивонина // Вопросы истории – 2002. – № 2. – С. 145 – 152.

9. История средних веков [Текст] / Под ред. С.П. Карпова: В 2-х т. – М., 2000.

10. История дипломатии [Текст] / Ред. И. Динерштейн, Н. Алентьева. – М., 1959. – Т. 1 (або будь-яке інше видання).

11. Мэхэм А.Т. Влияние морской силы на историю, 1660 – 1783 [Текст] / А.Т. Мэхэм. – М. – СПб., 2002.

12. Новая история стран Европы и Америки [Текст] / Под ред. И.М. Кривогуз. – М., 2005.

13. Приемышева А.В. Французская внешняя политика накануне «дипломатической» революции 1756 г. [Текст] / А.В. Приемышева // Новая и новейшая история. – 2003. – № 1. – С. 60 – 79.

14. Сказкин С.Д. Из истории социально-политической и духовной жизни Западной Европы в средние века [Текст] / С.Д. Сказкин. – М., 1981.

15. Субботин В.А. Колониальные войны в конце XVIII – начале ХХ века [Текст] / В.А. Субботин // Вопросы истории. – 2002. – № 8. – С. 21 – 38.

16. Ціватий В.Г. Зовнішня політика Франції кінця XV – початку XVI століття: інституалізація, типологія, особливості [Текст] / В.Г. Ціватий // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – К., 2002. – Вип 7. – С. 342 – 355.

17. Штокмар В.В. История Англии в средние века. – СПб., 2000.

 

Методичні рекомендації.

З ХVІ ст. поступово відбувається зменшення значення релігійного фактору в міжнародних відносинах, ваги набуває «державний інтерес», завдяки великим географічним відкриттям розширюються економічні зв’язки, поступово на політичне та економічне життя держави починає впливати буржуазія, виникають постійні дипломатичні представництва, зароджується наука про міжнародне право, починають формуватися національні держави. Відповідно, причинами конфліктів ставали невизначеність державних кордонів, економічні інтереси, династичні претензії тощо. Під час конфліктів поступово починає формуватися принцип політичної рівноваги. Основні центри протиріч виникають між Іспанією, Англією та Францією, між Османською імперією та європейськими державами, а також між Північними країнами. Під час вивчення теми необхідно звернути увагу на причини конфліктів та еволюцію відносин між Іспанією, Англією та Францією у ХVІ – ХVІІІ ст.

Знаковою подією для розвитку міжнародних відносин стала Тридцятилітня війна. Саме результати цієї війни лягли в основу першої системи міжнародних відносин. Вестфальська система сформувала відносно стійкий баланс сил в Європі, який проіснував до другої половини ХVІІІ ст., було закріплено принцип віротерпимості в міжнародних відносинах, пов’язала авторитет монарха із потужністю його держави. Рекомендується дослідити причини, основні періоди та наслідки Тридцятилітньої війни, проаналізувати баланс сил і зміни у міжнародних відносинах, які відбулися після заключення Вестфальського мирного договору.

У ХVІІІ ст. внаслідок тривалих конфліктів, серед яких варто відзначити війни за іспанську та австрійську спадщину, Північну та Семирічну війни, русько-турецькі війни, відбуваються суттєві зміни у балансі сил, з’являються нові актори міжнародних відносин в Європейському регіоні.

Актуальним є охарактеризувати причини та наслідки змін балансу сил у ХVІІІ ст. в Європі та розкрити причини занепаду Вестфальської системи міжнародних відносин у ХVІІІ ст.

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Розкрийте основні зовнішньополітичні протиріччя між європейськими країнами в XV – XVI ст.

2. Охарактеризуйте відносини Османської імперії з європейськими країнами в XV – XVI ст.

3. Назвіть особливості дипломатії Османської імперії.

4. Як вплинула Тридцятилітня війна на європейські міжнародні відносини?

5. Розкрийте значення Вестфальського мирного конгресу.

6. Визначте особливості Вестфальської системи міжнародних відносин.

7. Проаналізуйте зміну в балансі сил на Європейському континенті в другій половині XVІІ – XVIІІ ст.

8. Які події вплинули на зміну балансу сил на Європейському континенті в другій половині XVІІ – XVIІІ ст.

ТЕМА 11. Війни Франції часів Наполеона (2 години, форма – бесіда з доповідачем, дискусія).

 

1. Участь Франції у міжнародних відносинах доби Консульства (1799 – 1804 рр.). Антифранцузькі коаліції.

2. Зовнішня політика Франції доби Імперії (1804 – 1812 рр.). Причини успіху завойовницької політики Наполеона.

3. Похід Наполеона в Росію. Шомонський трактат.

4. Причини та значення для міжнародних відносин падіння Французької імперії.

Теми доповідей:

1. Основні напрями зовнішньої політики Англії на початку ХІХ ст.

2. Основні напрями зовнішньої політики Росії на початку ХІХ ст.

3. Реформаторська діяльність Наполеона.

4. Видатні політичні діячі: Наполеон, Талейран, Фуше, Меттерніх, Олександр І, Фрідріх-Вільгельм ІІІ, М. Кутузов, А. Суворов (рекомендується також вибір постаті за власними вподобаннями).

Рекомендована література.

1. Голованов С.О. Всесвітня історія [Текст] / С.О. Голованов. – К., 2005.

2. Грачев В.Ф. Восточная политика Франции в 1808 – 1809 гг. [Текст] / В.Ф. Грачев // Вопросы новой и новейшей истории Франции. – Рязань, 1974. – Ч. 2. – С. 3 – 36.

3. Дебидур А. Дипломатическая история Европы [Текст] / А. Дебидур: В 2-х т. – Ростов-на-Дону, 1995.

4. Европейские монархии в прошлом и настоящем XVIII – XX вв. [Текст]. – СПб., 2001.

5. Захарчук О. Військові засоби й методи в зовнішньополітичній діяльності Наполеона [Текст] / О. Захарчук // Вісник Київського університету. Історія. – К., 1997. – Вип. 35. – С. 106 – 114.

6. Захарчук О. Східна дипломатія Наполеона Бонапарта і Україна [Текст] / О. Захарчук // Україна дипломатична: науковий щорічник. – К., 2005. – Вип. 6. – С. 352 – 381.

7. История дипломатии [Текст] / Ред. И. Динерштейн, Н. Алентьева. – М., 1959. – Т. 1 (або будь-яке інше видання).

8. История Европы [Текст]. – М., 2000. – Т.5.

9. Кухта Б. Феномен політичного лідера. Історичні силуети на тлі епох [Текст] / Б. Кухта. – Львів, 2000.

10. Нарочницкий А.А. Россия и наполеоновские войны за господство над Европой [Текст] / А.А. Нарочницкий // Вопросы истории. – 1979. – № 4. – С. 65 – 82.

11. Новая история стран Европы и Америки [Текст] / Под ред. И.М. Кривогуз. – М., 2005.

12. Новая история [Текст]: В 2 т.: Учебник / Под. ред. А.Л. Нарочницкого. – М., 1978 (або інше видання).

13. Тарле Е. Наполеон. Талейран [Текст] / Е. Тарле. – М., 2003.

14. Троицкий Н.А. Александр I и Наполеон [Текст] / Н.А. Троицкий. – М., 1994.

15. Троицкий Н.А. К истории нашествия Наполеона на Россию: объявление войны [Текст] / Н.А. Троицкий // Новая и новейшая история. – 1990. – № 3. – С. 216 – 218.

Методичні рекомендації.

У 1799 р. влада у Франції була передана трьом консулам, першим серед яких став Наполеон. Була прийнята нова Конституція, яка закріпила політичні зміни в країні. Велика Французька революція завершилася. У 1804 р. Наполеон був коронований Папою Римським і Франція стала монархією.

На початку ХІХ ст. Франція володіла однією з найкращих армій в Європі, яка здобула свій досвід у боротьбі з країнами антифранцузької коаліції. Поступово війни Франції перестають носити оборонний характер і на початку ХІХ ст. метою зовнішньої політики стало територіальне розширення залежних від Франції територій. У зовнішній політиці Наполеон вважав першочерговим завданням перемогу над Австрією, потім Англією та Російською імперію. Для досягнення французького панування в Європі Наполеон використовував дипломатичні, економічні та військові засоби. Діяльність антифранцузьких коаліцій була безуспішною. Під час дослідження теми рекомендується проаналізувати причини успішної зовнішньополітичної діяльності Наполеона, охарактеризувати основні досягнення Франції, визначити причини поразок антифранцузьких коаліцій.

Війна Наполеона проти Російської імперії в 1812 – 1814 рр. призвела до поразки Франції, зречення Наполеоном французького престолу і реставрації Бурбонів. Актуальним для дослідження теми є визначення причин поразки Франції у війні проти Росії та з’ясування значення наполеонівських війн для міжнародних відносин в Європі.

Запитання та завдання для самоконтролю

1. В чому полягали основні зовнішньополітичні цілі доби Консульства?

2. Охарактеризуйте зовнішню політику Франції під час Наполеонівських війн.

3. Що сприяло експансіоністській політиці Франції на початку ХІХ ст.?

4. Визначте причини загострення відносин між Францією та Росією на початку ХІХ ст.

5. Розкрийте причини поразки зовнішньої політики Наполеона Бонапарта.

6.В чому проявився вплив наполеонівських війн на міжнародні відносини в Європі?


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.