Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Порядок здачі готівки до кас регіонального управління НБУ та її облік

Територіальні управління здійснюють підкріплення банків (філій) готівкою національної валюти, приймання від них придатних та не придатних до обігу банкнот (монет) на підставі укладених договорів про касове обслуговування, якими має визначатися порядок отримання підкріплень готівкою та здавання готівки з урахуванням технічних можливостей.

У разі потреби касового обслуговування територіальним управлінням відділення банку, яке не має самостійного балансу, територіальне управління, яке здійснюватиме касове обслуговування такого відділення, і банк (філія), на балансі якого (якої) обліковується відділення, укладають договір про касове обслуговування з урахуванням технічних можливостей.

Касове обслуговування відділення, яке розташоване за межами області (регіону), де

розміщений банк (філія), на балансі якого (якої) воно обліковується, може здійснювати територіальне управління за місцезнаходженням цього відділення.

Банк (філія), на балансі якого (якої) обліковується відділення, подає територіальному управлінню два примірники картки зі зразками підписів та відбитка печатки, затверджені керівником і головним бухгалтером, за формою, установленою нормативно-правовими актами з питань міжбанківських розрахунків. У картці містяться зразки підписів осіб (не менше двох) цього відділення, які відповідають за схоронність цінностей, а також відбиток печатки відділення. Один примірник картки передається до служби перевезення цінностей та організації інкасації територіального управління для користування під час доставки підкріплень готівкою, другий – відділу готівкового обігу і касових операцій. У разі зміни посадових осіб, які відповідають за схоронність цінностей, або печатки відділення банк (філія), на балансі якого (якої) воно обліковується, у тижневий строк подає нові відповідно оформлені картки із зразками підписів та відбитка печатки.Банк (філія) для підкріплення готівкою та здавання готівки (придатної та не придатної до обігу) завчасно надсилає засобами програмного комплексу “Автоматизація оброблення заявок банків на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і не придатних до обігу банкнот і монет” до територіальних управлінь відповідні заявки за підписом уповноваженої особи банку (філії) з розподілом сум у розрізі номіналів (для здавання – з орієнтовним визначенням загальної суми та розподілом її за номіналами). Територіальне управління обумовлює за погодженням з банком (філією) форму, строк і час подання заявок в договорі про касове обслуговування, у якому, зокрема, мають передбачатися можливість та порядок коригування банком (філією) заявок, надання банком (філією) до територіального управління повідомлень про відмову щодо підкріплення та/або здавання надлишків готівки.

Банк (філія) зазначає в заявках на підкріплення та здавання готівки кількість касет, необхідних для перевезення банкнот.

Територіальне управління розглядає заявки на підкріплення банків (філій, відділень) готівкою, здійснює аналіз структури банкнот і монет в обігу, насиченості обігу банкнотами та монетами всіх номіналів, розмінності банкнот і монет, що перебувають в обігу, і, ураховуючи фактичну наявність банкнот і монет у запасах готівки територіального управління, визначає остаточні обсяги підкріплень готівкою.

Територіальне управління здійснює видачу банкам (філіям, відділенням) підкріплень готівкою з оборотних кас за умови надходження до територіального управління відповідних сум із кореспондентських рахунків банків (філій).

Банк (філія, відділення) отримує в територіальному управлінні підкріплення готівкою лише в упаковці територіальних управлінь, Центрального сховища та Банкнотно-монетного двору.

Банк (філія, відділення) отримує готівку через уповноважених осіб безпосередньо з видаткової каси територіального управління за видатковим касовим ордером на підставі довіреності, форма якої передбачена законодавством України.

Інкасатори отримують у територіальному управлінні підкріплення готівкою через приміщення для приймання-передавання готівки відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань перевезення валютних цінностей.

Перерахування коштів територіальному управлінню за готівку, яку отримує відділення, що не має окремого балансу, здійснює банк (філія), на балансі якого (якої) обліковується це відділення. Надання підтвердження територіальному управлінню про отримання готівки здійснює банк (філія), на балансі якого (якої) обліковується це відділення, у день отримання готівки в разі доставки готівки підрозділом перевезення цінностей та організації інкасації територіального управління.

Банк (філія, відділення) складає у разі виявлення під час перерахування готівки касового прорахунку або сумнівних чи неплатіжних банкнот (монет) акт про розбіжності.

Національний банк приймає до розгляду акти про розбіжності, затверджені керівником банку (філії), у разі встановлення недостачі банкнот (монет) в упаковці територіального управління, Центрального сховища та Банкнотно-монетного двору від тих банків (філій, відділень), яким було видано безпосередньо підкріплення готівкою через інкасаторів.

До примірника акта про розбіжності, який надсилається до Національного банку, банк (філія, відділення) додає: для банкнот – бандеролі від усіх корінців та упаковку пачки, розрізані зі збереженням їх первинних розмірів, для монет – обв’язку з пломбою, поліетиленову упаковку та ярлик (етикетку) від упаковки з монетами.

Національний банк не приймає від банків (філій, відділень) претензій щодо недостачі банкнот (монет), якщо уповноважена особа банку (філії, відділення) не перерахувала готівку, не відходячи від видаткової каси територіального управління або у відведеному для цього приміщенні під наглядом призначеного працівника.

Банк (філія) перераховує суму надлишку, виявлену в упаковці територіального управління, Центрального сховища, Банкнотно-монетного двору, на підставі акта про розбіжності до територіального управління, в якому була отримана готівка.

Територіальні управління надсилають акти про розбіжності, складені територіальними управліннями, Центральним сховищем у зв’язку з виявленими під час перерахування готівки в упаковці банків (філій, відділень) недостачами (неплатіжні, підроблені) банкнот (монет), банкам (філіям), у пачках (мішечках) яких виявлено недостачі, разом з пакувальним матеріалом (накладка, бандероль з усіх корінців та упаковка пачки, ярлик і пломба від мішечка) для відшкодування протягом трьох робочих днів з дня отримання акта.

Територіальне управління на підставі звіту про розбіжності, сформованого за допомогою автоматизованої системи оброблення банкнот (BPS-200, BPS-1000 або BPS-3000), складає акт про розбіжності, один примірник якого надсилає до банку (філії). До одного примірника акта про розбіжності, який складений на підставі звіту про розбіжності автоматизованої системи BPS-200 або BPS-1000, додаються накладка, одна бандероль з корінця та упаковка пачки. До одного примірника акта про розбіжності, який складений на підставі звіту про розбіжності автоматизованої системи BPS-3000, додається бандероль з корінця, у якому виявлено розбіжності.

Банк (філія) самостійно визначає джерела відшкодування сум недостач.

Сума надлишку, установленого територіальним управлінням, Центральним сховищем під час перерахування готівки в упаковці банку (філії, відділення), оформляється актом про розбіжності і зараховується на кореспондентський рахунок відповідного банку (філії). Акт про розбіжності разом з пакувальним матеріалом надсилається банку (філії).

Банк (філія, відділення) зобов’язаний здійснювати вивезення готівки, у тому числі не придатної до обігу, до територіального управління лише в упаковці свого банку (філії, відділення).

Банк (філія, відділення) здає готівку (у тому числі не придатну до обігу) через уповноважених осіб до прибуткової каси територіального управління, а через інкасаторів – до приміщення для приймання-передавання готівки. Банк (філія, відділення) здає банкноти повними пачками, а банкноти номіналами 100, 200 та 500 грн. і неповними пачками (по одній за кожним номіналом і зразком) без поаркушного перерахування. Банк (філія, відділення) здає значно зношені банкноти, банкноти, що вилучаються з обігу, та банкноти з дефектом виробника як повними, так і неповними пачками (по одній за кожним номіналом і зразком) та через прибуткову касу неповними корінцями з поаркушним перерахуванням.

Банк (філія, відділення) здає до територіального управління пачки банкнот з корінців, сформованих тільки одним касиром за однією датою.

Банк (філія, відділення) здає монети повними мішечками, а зношені та з дефектами

виробника – неповними.

Територіальне управління має право під час укладання договорів про касове обслуговування передбачати приймання від банків (філій, відділень) пачок невідсортованих банкнот гривень для оброблення на автоматизованих системах оброблення банкнот.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.