Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Облік зобов’язання банку надати кредит, кредитного договору, договору застави і майна застави

Процес документування позички полягає в підготовці та укладенні кредитного договору, умови якого задовольняють потреби як позичальника, так і банку. Правильно складена кредитна договору має захищати інтереси банку, насамперед його вкладників та акціонерів.

Стандартна форма кредитного договору у ПАТ КБ “ПриватБанку” складається з кількох обов’язкових розділів:

1) боргове зобов’язання, підписане позичальником, на основну суму боргу, де також вказано відсоткову ставку за кредитом, умови й графік його видачі та погашення;

2) забезпечення: опис, характеристика, оцінка вартості, умови і строки

переходу права власності до банку для погашення заборгованості;

3) обмежувальні умови, які можуть стверджувати дії позичальника (періодичне надання звітності, підтримка ліквідності, страхування застави), або забороняти певні дії без згоди банку (не продавати активи, не виплачувати високі дивіденди, не брати участі в злитті компаній);

4) гарантії позичальника, які засвідчують, що вся надана ним інформація достовірна;

5) відповідальність сторін за невиконання договірних зобо­в’язань, де міститься перелік випадків та опис юридичних дій і повноважень кожного учасника угоди.

До кредитного договору можуть відносяться додаткові умови: можливість дострокового погашення, економічні санкції за нецільове використання кредиту, умови комісійної винагороди за додаткові послуги.

1. Позабалансовий облік кредитних зобов’язань:

Д-т 9129

К-т 9900

2. Списання з позабалансового обліку кредитних зобов’язань:

Д-т 9900

К-т 9129

3. Позабалансовий облік кредитного договору:

Д-т 9819



К-т 9910

4. Списання з позабалансового обліку кредитного договору:

Д-т 9910

К-т 9819

Застава — спосіб забезпечення повернення кредиту, коли банк-кредитор у разі невиконання позичальником зобов’язань щодо повернення кредиту і сплати процентів за ним має право задовольнити свої вимоги з вартості заставного майна переважно перед іншими кредиторами, згідно з чинним законодавством України. Застава передбачається договором або Законом.

При укладенні угоди про заставу необхідно керуватися Законом України «Про заставу» та методичними рекомендаціями НБУ щодо застосування комерційними банками Закону України «Про заставу».

Угода про заставу укладається між банком-заставодержателем і заставодавцем у письмовій формі. У ній обумовлюються: вид застави (товари, основні засоби, цінні папери), її розмір, терміни виконання зобов’язання щодо повернення кредиту і процентів за ним, склад (опис) та вартість заставленого майна, вид застави (має передбачатися, що заставлене майно залишається у заставодавця або передається у володіння заставодержателя), місцезнаходження предмета застави, зобов’язання щодо страхування заставленого майна, а також інші умови, стосовно яких за заявою однієї зі сторін має бути досягнуто згоди. При цьому страхування транспортних засобів згідно з Законом України «Про заставу» є обов’язковим.

У випадках, коли предметом застави є нерухоме майно, транспортні засоби, договір застави має бути нотаріально засвідчений на підставі відповідних юридичних документів. Нотаріальне посвідчення договору застави нерухомого майна здійснюється в нотаріальних органах за місцезнаходженням нерухомого майна, договору застави транспортних засобів та космічних об’єктів — за місцем реєстрації цих засобів та об’єктів, договору застави товарів в обороті або у переробленні — за місцезнаходженням підприємства.

Угодою сторін може передбачатися нотаріальне посвідчення договору застави і в тих випадках, коли це не є обов’язковим відповідно до законодавства України, але на цьому наполягає одна зі сторін.

Недотримання вимог щодо форми договору застави та його нотаріального посвідчення тягне за собою недійсність договору з наслідками, передбаченими законодавством України.

У випадках нотаріального посвідчення договору застави, заставодавці зобов’язані вести Книгу запису застав відповідного зразка в порядку, що затверджений Кабінетом Міністрів України.

Заставодавцем може бути як юридична, так і фізична особа. Ним може бути не позичальник, а третя особа (майновий поручитель), якій предмет застави належить на правах власності або повного господарського відання.

До укладення договору застави банк-заставодержатель повинен пересвідчитися за документами, а в окремих випадках перевірити на місці наявність майна, що передається в заставу, право заставодавця на його власність або господарське володіння, місцезнаходження та умови зберігання майна, реальність реалізації його в разі неповернення кредиту і процентів за ним.

Належність переданого в заставу майна заставодавцеві перевіряється на підставі документів, що підтверджують право власності (договір купівлі-продажу, акт приймання-передавання та інші документи, які підтверджують підстави виникнення права власності), а в разі реєстрації майна в органах, що здійснюють реєстрацію, також і документ, який підтверджує реєстрацію майна за заставодавцем (довідка бюро технічної інвентаризації на приміщення, технічний паспорт на автотранспортні кошти, свідоцтво про внесення морського (повітряного) судна до відповідного Державного реєстру. Заставодавець також надає виписку з балансу з розшифруванням балансової вартості предмета застави.

Визначаючи вартість майна, що передається в заставу, слід виходити з можливої ціни реалізації (з урахуванням дооцінки й уцінення). Вартість заставленого майна має бути достатньою для погашення позички.

Об’єктом застави може бути будь-яке майно (основні засоби, виробничі запаси, готова продукція, товари, цінні папери — акції, облігації, сертифікати, інше майно), яке належить заставодав­цеві на правах власності і може бути відчужене ним згідно з чинним законодавством України і на яке може бути звернено стягнення.

Майно, що перебуває в загальній спільній власності, можна передати в заставу тільки за згодою всіх власників.

Зміна предмета застави допускається тільки за згодою банку-заставодержателя.

Договір про іпотеку (заставу підприємства в цілому, споруди, будівель, інших об’єктів, безпосередньо пов’язаних із землею) повинен бути нотаріально посвідчений. У договорі необхідно передбачити, що нотаріальна контора одночасно з посвідченням договору накладає заборону на відчуження предмета іпотеки.

У договорі застави має бути передбачено, що державний збір за нотаріальне посвідчення договору про заставу сплачується заставодавцем.

Якщо майно, що передається в заставу, за умовою договору про заставу залишається у заставодавця, останній має право володіти і користуватися предметом застави згідно з його призначенням і зобов’язаний вживати заходів, необхідних для збереження предмета застави. Заставодержатель має право перевіряти фактичну наявність, розмір, стан та умови зберігання предмета застави і вимагати від заставодавця вжиття заходів, необхідних для збереження предмета застави.

У разі застави товарів в обороті й переробленні допускається зміна складу і натуральної форми предмета застави (товарних залишків, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції тощо) за умови, що їх загальна вартість не стане меншою від зазначеної в договорі застави.

Укладаючи договір про заставу товарів в обороті та переробленні, слід мати на увазі, що придбані заставодавцем товари, передбачені договором про заставу, стають предметом застави з моменту виникнення на них у заставодавця права власності або повного господарського відання (з моменту їх сплати та приймання). При цьому право заставодавця володіти, користуватися та розпоряджатися заставленим товаром в обороті зберігається, якщо він дотримується вимог законодавства, установлених до застави товарів в обороті та переробленні.

Цінні папери (акції, облігації, сертифікати) можуть бути прийняті в заставу за умови передання заставодавцем банку цінних паперів на зберігання. При цьому необхідно оцінити реальну вартість цінних паперів і можливість їх реалізації з метою погашення кредиту.

Звернення стягнення на заставлене майно проводиться за рішенням суду, арбітражного чи третейського суду, якщо інше не передбачено законом. У випадках, передбачених законодавством України, звернення стягнення на заставлене майно здійснюється в безспірному порядку на підставі виконавчого надпису нотаріуса.

Облік застави здійснюється у 9 класі “Позабалансові рахунки”, розділі 95 “Інші зобов’язання і вимоги”, групах 950 “Отримана застава”, 951 “Надана застава”, 952 “Іпотека”, на рахунках 9500 “Отримана застава”, 9503 “Застава за складськими свідоцтвами”, 9510 “Надана застава”, 9520 “Земельні ділянки”, 9521 “Нерухоме майно житлового призначення”, 9523 “Інші об’єкти нерухомого майна”.

Застава, що отримана як забезпечення кредиту (майно, у тому числі майнові права на грошові кошти, які розміщені на вклад (депозит)), відображається в бухгалтерському обліку за позабалансовими рахунками такою бухгалтерською проводкою:

Д-т рахунків для обліку отриманої застави;

К-т контррахуноки групи 990.

1. Позабалансовий облік отриманої застави банком:

Д-т 9500

К-т 9900

2. Позабалансовий облік отриманої застави за складським свідоцтвом банком:

Д-т 9503

К-т 9900

3. Позабалансовий облік отриманої земельної ділянки в заставу банком:

Д-т 9520

К-т 9900

4. Позабалансовий облік отриманого нерухомого майна житлового призначення в заставу банком:

Д-т 9521

К-т 9900

5. Позабалансовий облік отриманого іншого нерухомого майна в заставу банком:

Д-т 9523

К-т 9900

У разі виконання зобов’язання боржником або іншою зобов’язаною особою, а також у разі припинення дії відповідного договору про забезпечення, вартість забезпечення списується з позабалансових рахунків і здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Д-т контррахунку;

К-т рахунків для обліку отриманої застави.

1. Списання з позабалансового обліку отриманої застави банком:

Д-т 9900

К-т 9500

2. Списання з позабалансового обліку отриманої застави за складським свідоцтвом банком:

Д-т 9900

К-т 9503

3. Списання з позабалансового обліку отриманої земельної ділянки в заставу банком:

Д-т 9900

К-т 9520

4. Списання з позабалансового обліку отриманого нерухомого майна житлового призначення в заставу банком:

Д-т 9900

К-т 9521

5. Списання з позабалансового обліку отриманого іншого нерухомого майна в заставу банком:

Д-т 9900

К-т 9523

У разі задоволення вимог кредитора за рахунок предмета застави в бухгалтерському обліку здійснюються такі проводки:

Д-т рахунків для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунки клієнтів, рахунки для обліку коштів у розрахунках, рахунки для обліку залучених вкладів (депозитів), рахунки для обліку розміщених ощадних (депозитних) сертифікатів, рахунки з обліку активів банку;

К-т рахунків для обліку наданих кредитів, рахунки для обліку простроченої заборгованості за наданими кредитами, рахунки для обліку сумнівної заборгованості за наданими кредитами;

К-т рахунків для обліку процентних доходів за наданими кредитами, рахунки для обліку нарахованих доходів за наданими кредитами, рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів, рахунки для обліку сумнівної заборгованості за нарахованими доходами, рахунок з обліку сплачених штрафів та пені.

Наприклад:

Д-т 2600

К-т 2062

К-т 2068

Одночасно списується вартість заставленого майна, що обліковувалося за позабалансовими рахунками і здійснюється проводка списання з позабалансового обліку зазначена вище.

Бухгалтерський облік заставленого майна, що переходить у власність заставодержателя за результатами звернення стягнення (визнання в балансі активів у вигляді цінних паперів, основних засобів тощо), здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку.

Зміна вартості застави відображається такими бухгалтерськими проводками:

а) у разі збільшення вартості застави:

Д-т рахунків для обліку отриманої застави;

К-т контррахунку.

Наприклад:

Д-т 9500 (отримана застава)

К-т 9900

б) у разі зменшення вартості застави:

Д-т контррахунку;

К-т рахунків для обліку отриманої застави.

Д-т 9900

К-т 9500 (отримана застава)

У разі надання банком застави як забезпечення отриманого кредиту в бухгалтерському обліку за позабалансовими рахунками здійснюється така бухгалтерська проводка:

Д-т контррахунку;

К-т рахунків для обліку наданої застави.

1. Позабалансовий облік наданої застави банком:

Д-т 9900

К-т 9510

2. Списання з позабалансового обліку наданої застави банком:

Д-т 9510

К-т 9900

Забезпечення враховується за його вартістю, яка вказана в угоді про забезпечення.






ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...



©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.