Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Система показників пропозиції послуг туристичного підприємства

Організаційно-правові форми туристичних підприємств

Законодавством передбачено, що залежно від форм власності, в Україні можуть діяти підприємства таких видів:

- приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи);

- підприємство, що діє на основі колективної власності;

- комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;

- державне підприємство, що діє на основі державної власності;

- підприємство, засноване на змішаній формі власності..

Залежно від способу утворення та формування статутного фонду в Україні діють підприємства унітарні та корпоративні.

До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.

Акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.Акціонерні товариства можуть бути відкритими або закритими.

Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном.

Товариством з додатковою відповідальністю є господарське товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобов'язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників.Повним товариством є господарське товариство, всі учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.

Командитним товариством є господарське товариство, в якому один або декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов'язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути звернено стягнення, а інші учасники присутні в діяльності товариства лише своїми вкладами.

 

45. Особливості туроператорської діяльності
Туроператор- господарюючий суб'єкт або індивідуальний підприємець, який розробляє туристичні маршрути, забезпечує їх функціонування, організовує рекламу, встановлює ціни на тури турагентам для випуску за ними путівок і їх реалізації.
До основних завдань туроператорів відносять:
- вивчення потреб потенційних туристів на тури та туристичні програми;
- складання маршрутів та перспективних програм обслуговування туристів;
- взаємодію з постачальниками послуг;
- розрахунок вартості туру та визначення ціни;
- реалізацію турів;
- методичне забезпечення турів;
- забезпечення туристів необхідним та спеціальним спорядженням, сувенірною та рекламно-інформаційною продукцією;
- підготовку, підбір та призначення спеціалістів на маршрути подорожей туристичного продукту до споживачів;
- контроль за якістю, надійністю та безпекою туристичного обслуговування.
Основні функції туроператора: комплектувальна, сервісна, гарантійна.
Комплектувальна функція для туроператора - це комплектація туру з окремих послуг; для турагента - комплектація пакетів турів із транспортними та деякими іншими видами послуг.
Сервісна функція - це обслуговування туристів в офісі під час продажу пакетів турів і на маршрутах.
Гарантійна функція- це забезпечення туристів гарантією надання їм наперед сплачених туристичних послуг в обумовленій кількості і на обумовленому рівні.
За специфікою функціонування на ринку туристичних послуг вирізняють чотири основних типи туроператорів.
1. Оператор масового ринку
2. Туроператори, які спеціалізуються на певному сегменті туристичного ринку

3. Туроператори внутрішнього ринку, які продають турпакети в межах країни проживання, тобто турпродукт реалізується на національному рівні.
4. Туроператори зовнішнього ринку - створюють пакети і продають їх у різні країни.
У практиці туристичної діяльності розрізняють туроператорів, які працюють на прийом туристів- рецептивні або їх відправку-ініціативні генеруючі
Ініціативні - це туроператори, які відправляють туристів за кордон або інші регіони за домовленістю з приймаючими операторами або безпосередньо з туристичними підприємствами.
Рецептивні- це туроператори на прийомі, тобто ті, які комплектують тури і програми обслуговування в місцях прийому і обслуговування туристів, використовуючи прямі угоди з постачальниками послуг.

Особливості діяльності турагентів

Турагент - це юридична або фізична особа, яка здійснює на основі ліцензії діяльність по просуванню і реалізації сформованого туроператором туру.
Основне завдання турагента або турагентства - повне і широке висвітлення можливостей відпочинку і подорожей по всіх наявних турах, курортах, туристичних центрах; просування інформації про власні можливості за допомогою реклами; організація продажу туристичного продукту з урахуванням специфіки і особливостей туристичного ринку.

Турагент діє як роздрібний продавець і його прибуток формується з комісійних від продажу чужого туристичного продукту; турагент реалізує туристичний продукт за реальними цінами туроператора або виробника послуг.

За ступенем залежності від туроператора агентства можна розділити на:
- незалежні, які продають тури практично будь-якого туроператора за власним вибором

- частково залежні - зв'язані зобов'язанням продавати тури певного туроператора на конкретному напрямі роботи.

- уповноважені, що пропонують тури тільки конкретного оператора, тобто ті, що є своєрідними представництвами оператора на регіональних ринках;
- роздрібні - відомий туроператор надає агенту право користування власною маркою з метою реклами, здійснює навіть деякі капіталовкладення в агента

Аналогічно до туроператорів, агентства можуть бути монопрофільними і багатопрофільними. За обсягом виконаної роботи і формами співпраці агентств і операторів агенства можна поділити на:
- агентства, що працюють за безризиковими схемами, тобто бронюють путівки у туроператора тільки за наявності реального клієнта, який вніс певну передоплату

- агентства, що працюють за ризиковими схемами, припускають у своїй роботі можливість придбання безвідкличного бронювання блоків місць у турах, пропонованих оператором, з метою гарантованого розселення майбутніх клієнтів агентства.

 

Система показників пропозиції послуг туристичного підприємства

Туристичну пропозицію можна досліджувати на різних рівнях: локальному, регіональному, державному і міжнародному, - але завжди вона охоплює ті ж самі структурні елементи, тобто туристичні цінності та комплементарні туристичні блага й послуги.

Туристичні цінності території

1. Кількість природничих цінностей

2. Площа природоохоронних територій, лісів, озер

3. Кількість культурних цінностей, таких як:

- пам'ятки старовини;

- об'єкти історичної, сакральної та сучасної архітектури;

- музеї, галереї;

- виставки та ярмарки;

- фестивалі;

- інші культурні заходи

Нічліжна база

1. Кількість об'єктів розміщення

2. Кількість місць у засобах розміщення

Показники транспортної складової пропозиції

1. Транспортна мережа:

- залізничні колії

- автобусна комунікація;

- порти і повітряне сполучення;

- судноплавні лінії та річкові причали

2. Кількість та види транспортних засобів:

- туристичні автобуси;

- кораблі та морські й прибережні пороми;

- яхти, козацькі чайки, гондоли;

- повітряні кулі, планери;

- гужовий транспорт, гірськолижні витяги

3. Частота сполучень

4. Довжина і якість доріг

Гастрономічна база

1. Кількість об'єктів харчування

2. Кількість місць у закладах харчування

Супутня база

1.Кількість додаткових об'єктів

За посередництвом відповідних методів дослідження та сукупності окремих показників можна здійснити загальну оцінку цього показника, який дає змогу провести порівняння у часовому і просторовому вимірах між туристичними регіонами.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2022 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.