Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Фактори та шляхи підвищення ефективності, що впливають на охорону громадського порядку в сучасних умовах.

До основних факторів, що впливають на організацію охорони громадського порядку, належать: соціально-економічні умови; оперативна обстановка (кількість і періодичність учинених злочинів та інших правопорушень громадського порядку; професійна підготовленість працівників міліції, які безпосередньо виконують функції з охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки, їх технічна оснащеність; повнота і якість правового регулювання суспільних відносин у сфері охорони громадського порядку; ефективність діяльності органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку). Під впливом цих факторів відбувається діалектичний процес удосконалення змісту і форм організації охорони громадського порядку, оскільки якісні зміни в його змісті призводять до виникнення нових, більш ефективних форм організації охорони громадського порядку.

Важливою та необхідною умовою ефективного виконання функцій з охорони громадського порядку є проведення інструктажу з працівниками міліції, які заступають на чергування, тобто з безпосередніми виконавцями завдань з охорони громадського порядку. Посадова особа, яка готується до проведення інструктажу, зобов’язана з’ясувати оперативну обстановку, використовуючи при цьому наявну інформацію у чергового, вивчити та оцінити дії нарядів за минулу добу, детально ознайомитись із завданнями, порядком і особливостями несення служби на кожному маршруті (посту), намітити питання для перевірки знань міліціонерів з урахуванням оперативної обстановки, вирішення завдань для навчання діям в різних ситуаціях

[Маліков 14, с. 3–18].Успішна реалізація управлінських рішень з охорони громадського порядку багато в чому залежить від правильно організованого контролю. За

допомогою контролю, керівник домагається від підлеглих такої діяльності, що відповідає вимогам законів та інших нормативних актів, веде до зміцнення виконавчої дисципліни і відповідальності працівників за доручену ділянку роботи. Основним методом оперативного контролю в організації служби охорони громадського порядку є перевірка стану справ на місцях. Вона не пов’язана зі строками і може здійснюватися в будь-який час. Основною метою таких перевірок є надання практичної допомоги підвідомчим апаратам та підрозділам, виявлення недоліків та їх усунення.

Контроль нерозривно пов’язаний з обліком, що дає змогу начальникові

органу внутрішніх справ чи командиру стройового підрозділу зробити правильний висновок про стан охорони громадського порядку на території, що обслуговується, про ефективність використання сил і засобів, про доцільність їх розміщення. Облік результатів роботи нарядів міліції ведеться з метою визначення якості несення служби і виховання в особового складу особистої відповідальності за стан охорони громадського порядку і безпеки на території, яку вони обслуговують.

В умовах сьогодення змінюються критерії оцінки службової діяльності

працівників органів внутрішніх справ, тому що на перший план у суспільстві

виходять інтереси людини, а не держави, конституційні права якої повинні бути надійно захищені. Стан патрульно-постової служби в органі внутрішніх справ, підрозділі оцінюється за рівнем її організації і конкретними результатами роботи міліціонерів з охорони громадського порядку, боротьбі зі злочинністю, охороні об’єктів народного господарства і забезпеченню безпеки дорожнього руху, при цьому враховується правильність використання особовим складом і технічних засобів. Дослідники даного питання вважають, що основним показником ефективності несення служби нарядами міліції має бути стан оперативної обстановки на закріпленій за ними території та оцінка діяльності міліціонерів ППСМ населенням, що проживає на території маршрутів (постів).

Організація охорони громадського порядку нерозривно пов’язана із тактичними формами, методами, прийомами та способами попередження і припинення порушень громадського порядку, притягнення винних до відповідальності, забезпечення надійного захисту особистості її прав, свобод та інтересів. Нерозривний зв’язок організаційної і тактичної діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню громадського порядку полягає ще й у тому, що адміністративно-правові заходи безпосередньої боротьби із правопорушеннями за своїм змістом також мають організаційний характер.

 

 

ВИСНОВОК

В результаті дослідження даної теми сформульовано ряд висновків та пропозицій спрямованих на досягнення поставленої мсти.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Азаров Ю.Ю. Організаційно-правові засади забезпечення громадської безпеки в умовах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: монографія / Ю.Ю. Азаров, Д.М. Павлов, А.Г. Чубенко.- К., 2014.- 150с.

2. Азаров Ю.Ю. Організаційно-правові засади забезпечення громадської безпеки в умовах надзвичайних ситуацій: Автореф. дис. … канд. юрид. наук (12.00.07)/ Міжрегіональна акад. управління персоналом. – К., 2013. – 21с.

3. Александров Д.О., костюк В.П., Палагеша О.Г., Саліта І.Г. Діяльність підрозділів міліції громадскої безпеки в сучасних умовах: Метод. матеріали./ МВС України. КНУВС . ННІПКГБПС; д.О. Александров, В.П. Костюк, О.Г. Палагеша, І.Г. Саліта.- К., 2009, Частина 2.– 59с.

4. Андрєєва О.Б. Форми та методи забезпечення громадського порядку органами внутрішніх справ // Право і безпека. – 2011. - №4(41). – С. 104-107.

5. Баранник П.Д. Діяльність органів внутрішніх справ в умовах, що ускладнюють оперативну обстановку: Посібник/ Авт.: П.Д. Баранник, Д.Г. Заброда; МВС України. Управління МВС України в Дніпропетровській області. Дніпропетровський держ. ун-т внутр. Справ.- Дніпропетровськ: Моноліт, 2008.- 95с.

6. Безпалова О.І. Сфера охорони громадського порядку: загрози, потреби та шляхи розвитку / О.І. Безпалова // Забезпечення правопорядку та безпеки громадян у контексті реформування міліції громадської безпеки / Матеріали науково-практичної конференції 17.03.2006 року Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – С. 58-62.

7. Бесчастний В.М. Організаційно-правові основи взаємодії ОВС із місцевими державними адміністраціями й органами місцевого самоврядування щодо запобігання масовим заворушенням і груповим порушенням громадського порядку: Науково-практ. рекомендації / МВС України. Донецький юрид. ін-т Луганський ДУВС. За заг. ред. В.М. Бесчастного. – Донецьк, 2009. – 199с.

8. Гаврилюк Т.Д. Адміністративно-правові засади співпраці міліції (поліції) з населенням: європейський досвід: Автореф. дис. … канд. юрид. наук (12.00.07)/ НАВС. – К., 2011. – 20с.

9. Глазков В.А. Про деякі принципи та напрямки взаємодії центрів громадських зв’язків органів внутрішніх справ з населенням у профілактиці правопорушень та охорони громадського порядку // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2003. – Вип. 4. – С. 236-239.

10. Заросило В.О. Забезпечення особистої безпеки працівників міліції при несенні служби в екстремальних умовах: навч. посіб./В.О. Заросило, О.В. Дудник, В.М. Тімашова: МВС України. НАВС. – К., 2011. – 123с.

11. Комаров В.А. Діяльність центрів зв’язків з громадськістю ОВС України щодо зміцнення правопорядку та профілактики правопорушень: організаційно-правові питання. Монографія/ МВС України. Луганський держ. ун-т внутр. справ. – Луганськ, РВВ ЛДУВС, 2007. – 287с.

12. Копотун І.М. Забезпечення охорони громадського порядку під час проведення спортивних заходів: Метод. рек./ КНУВС; І.М. Копотун, Ю.Б. Ірхін, І.Г. Саліта. – К., 2009. – 71с.

13. Корнієнко М.В. Сили і засоби органів внутрішніх справ, які залучаються на охорону громадського порядку (на прикладах м. Києва) / М.В. Корнієнко: Лекція/Національна академія внутрішніх справ України. Каф. адмін. діяльності . – К., 2001. – С. 17-39.

14. Костюк В.Л. Кухаренко С.В., Сивухін В.С., Фурман Я.В. Взаємодія міліції з недержавними суб'єктами охоронної діяльності в умовах підготовки та проведення ЄВРО-2012: метод. реком. / В.Л. Костюк, С.В. Кухаренко, В.С. Сивухін, Я.В. Фурман; МВС України, НАВС, ННІУ.- К., 2012.- 29с.

15. Костюк В.Л., Молотай В.А., Палагеша О.Г., Сивухін В.С. Дії патрульно-постової служби міліції щодо припинення футболних хуліганств: метод. рек. / В.Л. Костюк, В.А. Молотай, О.Г. Палагеша, В.С. Сивухін: МВС України. НАВС. ННІПКГБПС.- К., 2011.- 23с.

16. Кривенда В.Ю. Форми і методи діяльності міліції громадської безпеки в сучасних умовах: Автореф. дис. … канд. юрид. наук (12.00.07) / Київський національньний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – 18с.

17. Криволапчук В.О., Васільєв А.С. Тактика дій працівників міліції у типових і екстремальних ситуаціях під час виконання службових обов’язків із охорони громадського порядку: Навч.-метод. посіб./ МВС України. Департамент роботи з персоналом. – Київ: Вид. – поліграф. центр МВС України, 2006. – 130с.

18. Криворучко Л.С. Організація професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ до дій в екстремальних умовах: Автореф. дис. … канд. юрид. наук (12.00.07)/ Харківський нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2008. – 20с.

19. Крижановський А.С. Взаємодія органів внутрішніх справ і громадськості у сфері охорони громадського порядку // Митна справа. - 2012. - № 1(79). - Ч. 2. - Книга 2. - С. 137-141.

20. Курило С.Л. Адміністративно-правові засоби взаємодії органів внутрішніх справ з органами місцевої влади з питань забезпечення громадської безпеки та громадського порядку : Автореф. дис. … канд. юрид. наук (12.00.07) / Національний університет «Юридична академія України ім. Я. Мудрого». – Харків, 2013. – 17с.

21. Курило С. Л. Поняття громадської безпеки та правопорядку як об’єкта взаємодії органів внутрішніх справ з органами місцевої влади / С. Л. Курило // Митна справа. - 2012. - № 3. - Ч. 2. - Книга 2. - С. 178-182.

22. Курило С. Л. Теоретичні засади співвідношення правопорядку, громадського порядку та громадської безпеки / С. Л. Курило // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1 (56). – С. 107-113.

23. Курило С. Л. Адміністративно-правовий статус органів внутрішніх справ як суб’єкта взаємодії з органами місцевої влади з питань забезпечення громадської безпеки та громадського порядку/ С. Л. Курило // Форум права. - 2012. - № 1. – С. 523-526.

24. Курило С. Л. Правове забезпечення взаємодії органів внутрішніх справ з органами місцевої влади / С. Л. Курило // Право і Безпека. - 2010. - №2. - С. 88-92.

25. Курило С. Л. Принципи взаємодії органів внутрішніх справ з органами місцевої влади з питань забезпечення громадської безпеки та правопорядку / С. Л. Курило // Право і Безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 142— 145.

26. Курило С. Л. Взаємодія органів внутрішніх справ з органами місцевої влади: сучасний стан законодавчого забезпечення та шляхи його удосконалення/ С. Л. Курило // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 2010 р.). – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2010. - С. 129-131.

27. Лебедєва А.В. Адміністративно-правові та організаційні засади взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації: Автореф. дис. … канд. юрид. наук (12.00.07)/ КНУВС. – К., 2009. – 14с.

28. Лебедєва А.В. Організаційно-правові питання відносин органів внутрішніх справ та ЗМІ / А.В. Лебедєва // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: збірник наукових праць. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС. – 2008. - №2. – С. 101-109.

29. Лебедєва А.В. Роль громадської думки у формуванні відносин ОВС зі ЗМІ / А.В. Лебедєва // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: збірник наукових праць. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС. – 2008. - №3. – С. 35-44.

30. Лебедєва А.В. Впровадження закордонного досвіду взаємодії ЗМІ і поліції органами внутрішніх справ України / А.В. Лебедєва // Іменем Закону: науковий вісник – К., 2008. - №4. – С. 70-72.

31. Лихачов С.В. Щодо сутності громадського порядку, як об’єкта адміністративної діяльності // південноукраїнський правничий часопис. №4 / 2009. – Одеса, 2009. – С. 147-148.

32. Лошицький М.В. Удосконалення охорони громадського порядку в сучасних умовах / М.В. Лошицький, А.Г. Сачаво //Науковий вісник КНУВС. – К., 2009. - Вип. 4(65). – С. 165-171.

33. Мамай К.В. Діяльність органів внутрішніх справ щодо попередження та припинення групових порушень громадського порядку та масових безпорядків: Автореф. дис. … канд. юрид. наук (12.00.07)/ Відкритий міжнарод. ун-т розвитку людини «Україна». – К., 2014. – 20с.

34. Мамай К.В. Окрнмі питання організації діяльності поліції зарубіжних країн щодо попередження групових порушень громадського порядку та масових безпорядків / К.В. Мамай // Наука і правоохорона. – 2013. - №1 (19). – С. 127-132.

35. Мамай К.В. Діяльність міліції громадської безпеки щодо попередження та припинення групових порушень громадського порядку і масових безпорядків / К.В. Мамай // Митна справа. – 2013. - №3 (87). – Частина 2, книга 1. – С.394-400.

36. Мамай К.В. Організація та вдосконалення взаємодії органів внутрішніх справ і громадських формувань з охорони громадського порядку / К.В. Мамай // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2012. - №3. – С. 187-192.

37. Мамай К.В. Компетенції спрямовані на об'єднання понять громадського порядку, громадської безпеки та правопорядку / К.В. Мамай // Актуальні проблеми юридичної науки: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 листопада 2010 р.) / За заг. ред. В.К. Матвійчука, Ю.В. Нікітіна, Н.В. Болотіної. – К. : Академія управління МВС України, 2011. – С. 406-407.

38. Мамай К.В. Забезпечення охорони громадського порядку під час проведення спортивно-масових заходів: методичні рекомендації / [А.А. Вознюк, А.Ю. Мартишко, М.В. Лошицький, К.В. Мамай та ін.]. – К. : ХмЦНП, 2011. – 64с.

39. Мамай К.В. Завдання і функції органів внутрішніх справ щодо запобігання порушенням громадського порядку і масовим безпорядкам / К.В. Мамай // держава та регіони. Серія: Право. – 2011. - №4 – С. 50-53.

40. Мамай К.В. Організація охорони громадського порядку та безпеки під час проведення масових заходів / К.В. Мамай // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 54. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – С. 263-268.

41. Мамай К.В. Компетенція підрозділів міліції громадської безпеки в службовій діяльності з охорони правопорядку / К.В. Мамай // Митна справа. – 2010. - №6 (72), частина 2. – С. 380-386.

42. Механізм адміністративно-правового регулювання діяльності міліції громадської безпеки у сфері охорони громадського порядку та профілактики правопорушень (на прикладі взаємодії з громад. формуваннями): Метод. рек./ МВС України. КНУВС. ННІПКГБПС; Г.А. Головін, І.А. Копотун, О.Г. Палагеша, І.Г. Саліта, Е.В. Чеботарьов. – К., 2008. – 40с.

43. Назар Ю.С. Взаємодія територіальних органів внутрішніх справ із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у профілактиці адміністративних правопорушень: Автореф. … канд. юрид. наук (12.00.07)/ Львівський держ. ун-т. внутр. справ – Львів, 2007. – 17с.

44. Небеський Ю.С. Адміністративно-правові засади охорони громадського порядку та забезпечення безпеки громадян у сучасних умовах: Автореф. дис. … канд. юрид. наук (12.00.07)/ Харківський нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2008. – 20с.

45. Недов С.Л. Організаційно-правові засади взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації: Автореф. дис. … канд. юрид. наук (12.00.07)/ ХНУВС. – Х., 2009. – 19с.

46. Олефір В.І. Організація діяльності міліції громадської безпеки: навч. посіб. / За заг. ред. С.Ф. Константінов, С.Г. Братель та ін.; МОН України, МВС України, НАВС. – К.: ПП «Директ Лайн», 2012. – 180 с.

47. Олефір В.І., Еонстантінов С.Ф., Братель С.Г. Адміністративно-правове та організаційне забезпечення міліцією правопорядку під час виборчого процесу: навч. посіб./ В.І. Олефір, С.Ф. Константінов, С.Г. Братель/ МОН України. МВС України. НАВС.- К., 2012.- 99с.

48. Ольховський Є.Б. Адміністративно-правові засоби забезпечення громадської безпеки: Автореф. дис. … канд. юрид. наук (12.00.07)/ Нац. юрид. академія України ім. Я. Мудрого. – Харків, 2004. – 17с.

49. Плегко Е.А. Взаємодія внутрішніх військ МВС України та міліції у сфері охорони громадського порядку і гарантування громадської безпеки // Південноукраїнський правничий часопис. - №4/2007. – Одеса, 2007. – С. 236-238.

50. Свірін М.О., Федотова Г.В., Гаврилюк Л.В. та ін. Екстремальні ситуації, що виникають у службовій діялності працівників міліції під час заходів з охорони громадського порядку та затримання злочинців: метод. реком./ Свірін М.О., Федотова Г.В., Гаврилюк Л.В. та ін.; МВС України, ДНДІ.- К., 2013. – 90с.

51. Сидорчук Л.А. Місцеве самоврядування у сфері забезпечення правопорядку (національний та міжнародний досвід). Монографія/ Київський міжнар. ун-т. За ред. О.М. Бандурки. – К., 2009. – 220с.

52. Тимошенко К.О. Засоби адміністративно-правової охорони громадського порядку /К.О. Тимошенко //Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – К.,2011. – Вип.3 (76)’. – С. 223-228.

53. Торкайло Ю.С. Організаційно-правові засади взаємодії органів внутрішніх справ з інституціями держави та структурами громадянського суспільства: Автореф. дис. … канд. юрид. наук (12.00.07)/ Міжрегіональна академія управління персоналом. – К., 2012. – 18с.

54. Ульянов О.І., Керницький Б.А. Деякі проблеми визначення поняття громадського порядку // Південноукраїнский правничий часопис. Науковий журнал. №2/2006/. – Одеса, 2006. – С. 77-78.

55. Чубар М.М. Взаємодія міліції з населенням у забезпечення громадського порядку // Правова свідомість молоді в умовах розбудови соціальної демократичної держави. Івано-Франківськ, 2008. – С. 215-221.

56. Шрамко С.С. Взаємодія правоохоронних органів із громадськістю у сфері запобігання злочинності // Питання боротьби зі злочинністю. – Вип. 26. – Харків, 2013. – С. 315-325.

57. Яременко А.О. Пріоритетні напрямки вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку при проведенні масових заходів // Південноукраїнський правничий часопис. – №2/2007. – Одеса, 2007. – С. 146-148.

58. Яременко А.О. Деякі шляхи удосконалення управління органами внутрішніх справ при проведенні масових заходів // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. – Вип. 10-Сімферополь, 2007. – С. 64-67.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2020 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.