Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ТЕМА 2: АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ. ВЕКТОРНА АЛГЕБРА.

11. Предмет і методи аналітичної геометрії. Прямокутна декартова система координат на площині, метод координат.

12. Застосування методів аналітичної геометрії до геометричної інтерпритації задач лінійного програмування.

13. Поняття рівняння лінії на площині. Різноманітні завдання прямої на площині.

14. Загальне рівняння лінії на площині та його окремі випадки.

15. Умова перпендикулярності та паралельності прямих, заданих загальним рівнянням та рівнянням з кутовим коефіцієнтом.

16. Кут між прямими. Відстань від точки до прямої.

17. Знаходження відстані між двома точками. Ділення відрізка у заданому відношенні.

18. Вектори. Векторні простори. Розклад вектора за базисом. Приклади застосування векторів до задач мікроекономіки.

19. Координати векторів. Дії з векторами, заданими в координатній формі.

20. Скалярний добуток векторів. Кут між векторами

21. Лінії другого порядку. Канонічне рівняння кола та еліпса.

22. Лінії другого порядку. Коночне рівняння гіперболи.

23. Лінії другого порядку. Канонічне рівняння параболи.

24. Прямокутня декартова система координат в просторі. Рівняння площини та його окремі випадки.

25. Загальне рівняння площини у просторі. Відстань від точки до площини.

26. Кут між площинами. Відстань від точки до площини.

27. Взаємне розташування прямої і площини у просторі.

28. Рівняння прямої у просторі. Кут між двома прямими.

ТЕМА 3:ВСТУП ДО МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ.

29. Поняття множини, функції, послідовності. Означення функції.

30. Способи задання функції. Основні елементарні функції.

31. Нескінченно малі та нескінченно великі величини. Зв¢язок між ними. Властивості нескінченно малих величин.32. Границя послідовності. Основні теореми про границі. Обчислення границь.

33. Границя функції. Визначені границі. Розкриття невизначеностей.

34. Неперервність функції. Властивості неперервних функцій. Точки розриву функцій та їх класифікація.

 

ТЕМА 4: ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ ФУНКЦІЇ ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ.

35. Задачі, що приводять до поняття похідної. Означення похідної. ЇЇ геометричний та механічний зміст.

36. Залежність між неперервністю та диференційованістю функцій. Правила диференціювання.

37. Похідні основних елементарних функцій. Приклади застосування похідної до

розв¢язування задач з економіки.

38. Означення диференціалу функції. Правила знаходження диференціалу.

39. Диференціал складної функції. Застосування диференціалу до наближених обчислень.

40. Зростання та спадання функції. Опуклість функцій.

41. Монотонність функції. Екстремуми функції.

42. Дослідження функції та побудова графіка функції.

 

ТЕМА 5: ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ ФУНКЦІЇ БАГАТЬОХ ЗМІННИХ.

43. Основні поняття та означення функції багатьох змінних.

44. Границя та неперервність функції двох змінних.

45. Частинні похідні.

46. Повний приріст функції багатьох змінних, повний диференціал.

47. Похідна за напрямком. Градієнт.

48. Застосування диференціального числення функцій багатьох змінних до наближених обчислень.

49. Поняття екстремуму функцій двох змінних. Екстремуми функції багатьох змінних.

50. Знаходження умовного екстремуму функції двох змінних методом множників Лагранжа.

 

ТЕМА 6: ІНТЕГРАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ

51. Первісна функції. Невизначений інтеграл.

52. Таблиця невизначених інтегралів. Безпосередне інтегрування виразів.

53. Метод підстановки та інтегрування за частинами.

54. Інтегрування раціональних дробів.

55. Інтегрування найпростіших ірраціональних функцій.

56. Означення визначеного інтегралу. Інтегральні суми.

57. Обчислення визначеного інтегралу. Формула Ньютона-Лейбніца.

58. Застосування визначених інтегралів для обчислення площ плоских фігур

59. Застосування визначених інтегралів для обчислення об¢ємів тіл обертання.

60. Основні поняття та означення диференціальних рівняннь. Задача Коші.

61. Диференціальні рівняння з відокремлюваними зміннами.

62. Диференціальні рівняння першого порядку.

63. Лінійні та однорідні диференціальні рівняння першого порядку.

64. Лінійні диференціальні рівняння зі сталими коефіцієнтами.

ТЕМА 7. ЧИСЛОВІ ТА СТЕПЕНЕВІ РЯДИ.

65. Числові ряди. Основні поняття та означення. Збіжність рядів.

66. Властивості збіжних рядів. Гармонійний ряд. Необхідна умова збіжності рядів.

67. Достатні ознаки збіжності рядів: ознаки порівняння, Даламбера, Коші.

68. Знакозмінні ряди. Абсолютна та умовна збіжність.

69. Поняття функціонального ряду. Степеневі ряди. Теорема Абеля. Область збіжності степеневого ряду.

70. Розклад функції в ряд Тейлора та Маклорена.

71. Застосування рядів до наближених обчислень.

 

Т А Б Л И Ц Я І Н Т Е Г Р А Л І В

 


1. 2. 


3. 4.


 


5. 6.


 


7. 8.


 


9. 10.


 

11.

12.

13.

Формула Ньютона-Лейбніца

 

Т А Б Л И Ц Я П О Х І Д Н И Х


1. (xn)¢ = nxn- 1 2. (√x)′=1/2√x

3.(ax)¢ = ax lna 4. (ex)¢ = ex

5.(logax)¢ = 1/x lna 6. (lnx)¢ = 1/x

7.(cos x)¢ = - sin x

8.(sinx)′ = cosx

9.(tg x)¢=1/cos2x 10.(ctg x)¢=-1/sin2x

11. (arcsinx)=1/√1-x2 12. (arccos)′=-1/√1-x2

13. (arctgx)′=1/1+x2) 14.(arcctgx)′ = -1/1+x2


Правила диференціювання

(U + V)¢ = U¢ + V¢ (UV)¢ = U¢V+V¢ U


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.