Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Структура комбінаторного алгоритму

У структурі кожного з алгоритмів МГУА можна виділити три основних блоки:

1. Перетворення початкових даних відповідно до обраної системи опорних функцій, у якій шукається модель.

2. Генерування повної або неповної множини часткових моделей, що ускладнюються, в обраному образі.

3. обчислення значень деякого критерію селекції, що має властивості зовнішнього доповнення і послідовного добору часткових моделей, кращих за цим критерієм.

Блок формування базису.

Якщо задані виміри деяких вхідних перемінних об’єкта, що моделюється, і максимальний ступінь полінома, то число доданків у повному поліномі ступеня від перемінних визначається однозначно:

.

Сам повний поліном записується в наступному загальному вигляді:

,

де кожен узагальнений «лінійний» аргумент є нелінійною функцією початкових перемінних :

.

Отже, ‑ базисний набір опорних функцій.

Описана процедура дозволяє сформувати матрицю виміру узагальнених аргументів , де ‑ число точок вимірів.

Ці точки розділені на три послідовності: навчальну (А) довжиною , перевірочну (В) довжиною й екзаменаційну (С) довжиною . Причому

.

Блок перебору часткових моделей.

Основні операції:

- формування структури чергової часткової моделі;

- формування відповідної нормальної системи рівнянь;

- вирішення отриманої системи (оцінка коефіцієнтів моделі).

Формування структур часткової моделі формалізується за допомогою структурного вектора : якщо елемент цього вектора приймає значення 1, то відповідний -й аргумент включається в часткову модель, якщо 0 – не включається.

Використовується схема зміни двоїстого вектора за принципом роботи двоїстого лічильника, в останній розряд якого додається одиниця.Формування нормальної системи рівнянь, що відповідає черговому структурному вектору, можна виконати формально: зі стовпців повної матриці , зазначених одиничними елементами , складається часткова матриця , а потім обчислюються елементи .

В комбінаторному алгоритмі досить один раз обчислити матрицю повної нормальної системи, що містить елементи всіх часткових нормальних систем:

, .

Для одержання будь-якої часткової нормальної системи досить взяти елементи матриці , що знаходяться на перетині рядків і стовпців, зазначених одиницями вектора , а також відповідні елементи вектора .

Для вирішення кожної нормальної системи , тобто для обчислення оцінок коефіцієнтів часткової моделі, можна застосовувати будь-які процедури розв’язання систем алгебраїчних рівнянь.

Блок добору за критеріями.

Критерій незміщеності:

,

де , ‑ оцінки вихідної величини, отримані за коефіцієнтами , ; ‑ сума матриць і .

Критерій регулярності:

,

де ‑ початковий вектор вимірів вихідної величини на послідовності В; ‑ оцінки виходу на В по моделі .

На послідовності С

,

де ‑ оцінки коефіцієнтів часткових моделей, відібраних по і після перерахування на об’єднаній послідовності .

Селекція моделей, як правило, виконується в процесі перебору. Для цього запам’ятовується значення критерію для заданої свободи вибору перших моделей, а потім величина кожної наступної моделі порівнюється з кращим з значень.

В алгоритмах МГУА звичайно виконується ще один етап обчислень – оцінка якості відібраних кращих моделей .

Помилку МНК, обумовлену після перерахування коефіцієнтів на , також можна виразити через нормальні матриці

,

де виконується рівність

.

Селекція продовжується доти, поки не досягається мінімум критерію незміщеності. Потім відбирається найбільш регулярна модель.

Нечіткий МГУА

Постановка задачі

Задано множину вхідних даних , , де ‑ кількість змінних, а ‑ кількість точок спостереження. Необхідно за допомогою нечіткого методу групового урахування аргументів синтезувати рівняння регресії , адекватне вихідній множині даних, причому отримана модель повинна бути найменшої складності.

Для прикладу, для обчислення інфляційних процесів були узяті наступні макроекономічні показники на період із січня 1995 року по лютий 1997 року:

- індекс споживчих цін (ІСЦ);

- індекс оптових цін на промислову продукцію;

- випуск промислової продукції;

- роздрібний товарообіг;

- кредитні внески в економіку;

- середньозважений курс долара;

- грошовий доход на душу населення;

- грошовий агрегат М0;

- грошовий агрегат М2;

- середньомісячна заробітна плата;

- ставка НБУ;

- кредиторська заборгованість між підприємствами;

- зміни обсягів валового сукупного продукту.

У результаті виконання роботи необхідно побудувати адекватну модель, що вивчає залежність ІСЦ від інших макроекономічних показників, що має найменшу складність і використовується для прогнозування інфляційних процесів.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.