Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Спеціальностей 8.03050301 «Міжнародна економіка», 8.03050401 «Економіка підприємства», 8.03050701 «Маркетинг», 8.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050301 «Облік і аудит»

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

 

методичні вказівки для виконання комплексної контрольної роботи для студентів

спеціальностей 8.03050301 «Міжнародна економіка», 8.03050401 «Економіка підприємства», 8.03050701 «Маркетинг», 8.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050301 «Облік і аудит»

Львів - 2014


Соціальна відповідальність: Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальностей 8.03050301 «Міжнародна економіка», 8.03050401 «Економіка підприємства», 8.03050701 «Маркетинг», 8.03050801 «Фінанси і кредит», 8.03050301 «Облік і аудит» усіх форм навчання / Укл.: д.е.н., проф. Пирог О.В., к.е.н., проф. Чернобай Л.І., к.е.н., доц. Романишин С.Б. – Львів: Видавничий центр кафедри ММП ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – 35 с.

УкладачіО.В. Пирог, докт. екон. наук, професор,

Л.І. Чернобай, канд. екон. наук., професор,

С.Б. Романишин, канд. екон. наук, доцент

Відповідальний за випуск О.Є.Кузьмін, докт. екон. наук, проф.

 

Рецензенти І.В. Алексєєв, докт. екон. наук, проф.

Н.О. Шпак, докт. екон. наук, проф.


 

Перелік запитань до ККР

1. Дайте визначення «сталого розвитку».

2. Охарактеризуйте концепцію сталого розвитку.

3. Проаналізуйте складові сталого розвитку: економічну, соціальну та екологічну.

4. Дайте визначення «зеленої економіки».

5. Охарактеризуйте концептуальні основи зеленої економіки.

6. Проаналізуйте заходи реалізації зеленої економіки. Зробіть висновки.

7. Дайте визначення «соціальної відповідальності», порівняйте сукупність визначень даного поняття та зробіть висновки.

8. Проаналізуйте етапи становлення та розвитку теорії соціальної відповідальності.9. Охарактеризуйте класифікацію форм та видів соціальної відповідальності.

10. . Охарактеризуйте напрями соціальної відповідальності.

11. Проаналізуйте та порівняйте концепції соціальної відповідальності.

12. Проаналізуйте та порівняйте моделі соціальної відповідальності.

13. Визначте та охарактеризуйте міжнародні показники оцінки соціальної відповідальності відповідно до стратегії сталого розвитку.

14. Охарактеризуйте глобальні (міжнародні) ініціативи.

15. Охарактеризуйте Глобальний договір Організації Об’єднаних Націй.

16. Проаналізуйте роль, місце та значення держави в соціальній відповідальності.

17. Проаналізуйте роль, місце та значення громади в соціальній відповідальності.

18. Проаналізуйте роль, місце та значення суспільства в соціальній відповідальності.

19. Проаналізуйте роль, місце та значення людини в соціальній відповідальності.

20. Визначте та охарактеризуйте глобальних гравців соціальної відповідальності.

21. Проаналізуйте основні компоненти блоків соціальної відповідальності: внутрішня та зовнішня соціальна відповідальність. Зробіть висновки.

22. Охарактеризуйте нормативно-правове забезпечення впровадження соціальної відповідальності на рівні держави.

23. Охарактеризуйте соціальні чинники соціальної відповідальності.

24. Охарактеризуйте політичні чинники соціальної відповідальності.

25. Проаналізуйте переваги для бізнесу та суспільства відповідно до впровадження стандартів соціальної відповідальності. Зробіть висновки.

26. Проаналізуйте міжнародний досвід державного регулювання соціальної відповідальності (США, країни ЄС, Японія).

27. Дайте визначення «відповідальному (етичному) споживанню».

28. Охарактеризуйте аспекти етичного споживання.

29. Проаналізуйте роль та значення ЗМІ(К) у соціальній відповідальності.

30. Проаналізуйте роль та значення освіти та науки у соціальній відповідальності.

31. Дайте визначення соціальної відповідальності бізнесу. Поясніть, чому існує декілька
тлумачень такого визначення.

32. Охарактеризуйте властивості соціальної відповідальності як засадничої стратегії корпоративного управління в компанії.

33. Про що свідчить моніторинг залежності ефективності діяльності підприємства від
впровадження стратегії соціальної відповідальності? Поясніть, чому?

34. Обґрунтуйте значення КСВ для удосконалення ефективного розвитку бізнесу.

35. Назвіть та поясніть принципи підвищення ефективності діяльності з СВ через Раду
директорів?

36. Якими можуть бути способи оцінювання ефективності КСВ?

37. Назвіть та охарактеризуйте існуючі нефінансові ризики. Як може на них впливати КСВ?

38. Якими є цілі та завдання корпоративного кодексу поведінки підприємства?

39. В який спосіб можуть вирішуватися конфлікти інтересів?

40. 10.Якими мають бути завдання та обов'язки менеджера з КСВ?

41. Назвіть складові Міжнародного білля про права людини.

42. Проаналізуйте історію прийняття міжнародних законодавчих документів з прав людини.

43. Охарактеризуйте суть Загальної декларації прав людини.

44. Проаналізуйте зміст Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Зробіть висновки.

45. Охарактеризуйте функції Факультативного протоколу.

46. Міжнародна організація праці та передумови (аргументи) її створення.

47. Охарактеризуйте суть трипартизму та необхідність його застосування МОП.

48. Проаналізуйте особливості роботи Міжнародної конференції праці.

49. Охарактеризуйте виконавчий орган МОП – Адміністративну раду.

50. Охарактеризуйте функції постійного секретаріату МОП.

51. Проаналізуйте основні положення Декларації МОП основних принципів та прав у світі праці.

52. Назвіть принципи Саллівана. Охарактеризуйте передумови їх виникнення.

53. Проаналізуйте основні положення Кодексу законів про працю України.

54. Охарактеризуйте форми залучення персоналу до формування ключових документів підприємства..

55. Проаналізуйте поділ персоналу згідно підходу Н.Лі.

56. У чому особливість ефективної діяльності HR-підрозділу підприємства? Відповідь обґрунтуйте..

57. Дайте визначення та назвіть види KPI. Наведіть приклади.

58. 1.Проаналізуйте поняття «корупція» в науковій літературі. Зробіть висновки.

59. 2.Проаналізуйте поняття «корупція», «суспільно небезпечне діяння» згідно чинного законодавства України. Зробіть висновки.

60. 3. Охарактеризуйте корупцію у сфері державного управління. Наведіть приклад.

61. Охарактеризуйте корупцію на підприємстві. Наведіть приклад.

62. Охарактеризуйте індекс хабарництва експортних компаній за кордоном Bribe Payers Index (BPI) та зробіть висновки щодо України.

63. Охарактеризуйте індекс сприйняття корупції Corruption Perceptions Index (CPI) та зробіть висновки щодо України.

64. Сформулюйте основні шляхи подолання корупції, які пропонуються Громадськими антикорупційними організаціями на чолі з Transparency International Україна.

65. Охарактеризуйте поняття відмивання «брудних» грошей («money laundering»).

66. Назвіть основні стадії відмивання грошей за підходом ООН.

67. Спрогнозуйте наслідки відмивання «брудних» грошей для України.

68. Назвіть основні джерела одержання «брудних» грошей.

69. Сталі закупівлі: новий формат для соціально відповідальних компанії/ Саприкіна М.А., Каба Д., Яковлева С.О. Центр «Розвиток КСВ». – К.: Вид‐во «Фарбований лист», 2009 – 18 с.

70. Дайте визначення поняттям сталі (зелені) та етичні закупівлі. Що таке КСВ закупівлі?

71. Проаналізуйте Закон України «Про здійснення державних закупівель».

72. Охарактеризуйте функції Антимонопольного комітету України у сфері державних закупівель.

73. Дайте оцінку роботі Комітету з конкурсних торгів.

74. Охарактеризуйте роль ЗМІ у сфері державних закупівель.

75. Назвіть основні етапи закупівель. Наведіть приклади.

76. Дайте визначення конкуренції. Назвіть функції конкуренції.

77. Назвіть п’ять сил конкуренції і охарактеризуйте кожну.

78. Охарактеризуйте поняття добросовісної конкуренції та назвіть методи її реалізації.

79. Охарактеризуйте поняття недобросовісної конкуренції та назвіть методи її реалізації.

80. Поясніть суть економічного шпигунства та його відмінність від промислового.

81. Проаналізуйте законодавство України у сфері конкуренції.

82. Дайте визначення ВУЛП (відповідального управління ланцюгами постачання).

83. Назвіть основні етапи ВУЛП.

84. Охарактеризуйте ідею, мету та основний інструментарій концепції відповідального маркетингу.

85. Перелічіть стадії становлення соціально-відповідального маркетингу.

86. Назвіть основні напрями (технології) соціально відповідального маркетингу.

87. Проаналізуйте історію становлення зв’язків з інвесторами.

88. Назвіть основні завдання IR-відділу.

89. Назвіть ознаки територіальної громади згідно наукової літератури.

90. Назвіть ознаки територіальної громади згідно чинного законодавства України.

91. Поясніть суть терміну «соціальне інвестування».

92. Назвіть новітні соціальні технології вітчизняного бізнесу.

93. Охарактеризуйте напрями соціального інвестування у громаду. Наведіть приклади.

94. 1.Охарактеризуйте екологічну компоненту соціальної відповідальність згідно класичного і неокласичного підходів.

95. 2. Проаналізуйте переваги і недоліки класичного і неокласичного підходів з позиції вітчизняних суб’єктів господарювання..

96. 3.Охарактеризуйте екологічну компоненту соціальної відповідальність згідно концепції сталого розвитку.

97. Сформулюйте переваги і недоліки даної концепції для вітчизняного бізнес-середовища.

98. Проаналізуйте стратегію екологічного маркетингу. Зробіть висновки.

99. Охарактеризуйте етапи становлення концепції екологічної відповідальності.

100. Охарактеризуйте функції екологічної відповідальності. Наведіть приклади.

101. Охарактеризуйте сутність корпоративної екологічної політики. Сформулюйте основні положення.

102. Дайте визначення екологічного аудиту. Проаналізуйте мету та особливості проведення екологічного аудиту.

103. Розробіть заходи щодо залучення працівників до екологічних ініціатив.

104. Охарактеризуйте сутність «зеленого постачання». Наведіть приклади.

105. Проаналізуйте специфіку «зелених товарів» та наведіть приклади.

106. Проведіть аналіз міжнародних стандартів екологічного менеджменту в області систем управління.

107. Проведіть аналіз міжнародних стандартів екологічного менеджменту в області екологічного аудиту.

108. Проведіть аналіз міжнародних стандартів екологічного менеджменту в області управління навколишнім середовищем та оцінювання життєвого циклу.

109. Охарактеризуйте вітчизняне законодавство в області охорони навколишнього середовища.

110. Дайте визначення «соціального партнерства».

111. Проаналізуйте функції соціального партнерства.

112. Охарактеризуйте види соціального партнерства.

113. Дайте визначення «соціального діалогу» та охарактеризуйте його ознаки.

114. Охарактеризуйте систему колективно-договірного регулювання.

115. Проаналізуйте основні форми соціального партнерства в Україні.

116. У чому полягає різниця між «колективним договором» та «генеральною угодою»?

117. Проаналізуйте та порівняйте моделі соціального партнерства.

118. Охарактеризуйте складові системи соціального партнерства.

119. Охарактеризуйте міжнародний стандарт із соціальної відповідальності ISO 26000.

120. Охарактеризуйте міжнародний стандарт із соціальної відповідальності SA 8000.

121. Проаналізуйте світовий досвід реалізації соціального партнерства.

122. У чому сутність інформаційної політики компанії у сфері корпоративної соціальної від­
повідальності?

123. Розкрийте сутність таких принципів формування інформаційної політики у сфері корпо­
ративної соціальної відповідальності: рівноправність; оперативність; повнота; достовір­
ність; доступність; регулярність; збалансованість; захищеність.

124. Визначте зміст таких складових системи комунікацій у сфері корпоративної соціальної
відповідальності: взаємовідносини зі ЗМІ; контакти з громадськими й державними ін­
ститутами; взаємини з партнерами; взаємини з власниками {акціонерами); взаємини в
колективі; публічність і репутація в професійному співтоваристві; взаємини з місцевою
громадськістю; спонсорство; меценатство і добродійність.

125. Висвітліть історичний розвиток функцій корпоративної соціальної звітності.

126. Назвіть відомі вам види корпоративних соціальних звітів.

127. З якою метою проводяться діалоги зі стейкхолдерами при складанні корпоративних со­ціальних звітів?

128. Обґрунтуйте доцільність проведення аудиту корпоративної соціальної звітності.

129. Назвіть відомі вам стандарти корпоративної соціальної звітності.

130. Що таке вимірювання?

131. Яку послідовність дій включає процес вимірювання ефективності КСВ?

132. 3. Розкажіть про стан моніторингу проектів КСВ компаніями на сучасному етапі у світі?

133. 4. Як вимірюють ефективність КСВ українські компанії?

134. 5- Які інструменти існують сьогодні для оцінки дій з КСВ національних урядів?

135. Які організації вже підготували керівництва з оцінки впливу КСВ?

136. Що включає індекс сталого розвитку?

137. Опишіть індекс британської організації «Бізнес у суспільстві».

138. Які питання охоплює збалансована система показників?

139. Що представляє Індекс FTSE 100 (Футсі 100)?

140. Чим відрізняється Індекс FTSE 250 від Індекс FTSE 100?

141. Опишіть модель Лондонської групи з бенчмаркінгу.

142. Які показники сталого розвитку розроблені Вісконським університетом?

143. Які типи залучення громад існують?

144. Які факти потрібно врахувати при вимірюванні ефективності КСВ?

145. Охарактеризуйте вітчизняний довід становлення національної моделі соціальної відповідальності.

146. Охарактеризуйте особливості українського середовища соціальної відповідальності.

147. Проаналізуйте напрями становлення соціальної відповідальності в Україні.

148. Охарактеризуйте принципи дотримання напрямів розвитку соціальної відповідальності бізнесу.

149. Проаналізуйте сукупність перешкод при впровадження системи соціальної відповідальності в Україні. Зробіть висновки.

150. Проаналізуйте система соціального партнерства в Україні та визначте її особливості: за видами економічної діяльності (металургійний комплекс, хімічний комплекс, тощо).

151. Визначте основні заходи внутрішньої соціальної політики, яка реалізується на підприємствах України.

152. Охарактеризуйте моделі зовнішньої соціальної політики, яка реалізується на підприємствах України.

153. Проаналізуйте проблеми, що заважають перетворенню зовнішніх соціальних програм бізнесу в Україні. Зробіть висновки.

154. Визначте та охарактеризуйте заходи для розвитку соціально відповідального бізнес-середовища в Україні.


 

Завдання 1.

Проаналізуйте досвід соціальної відповідальності компаній світу.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.