Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ТЕМА 3. Суб’єкти міжнародного приватного права

Міністерство внутрішніх справ України

Львівський державний університет внутрішніх справ

Юридичний факультет

Кафедра цивільно-правових дисциплін

 

 

РОБОЧА Програма

Навчальної дисципліни

 

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

 

освітній ступіньбакалавр

 

шифр та назва галузі знань ПП. 25

 

шифр і назва спеціальності 6.030401 Правознавство

 

 

Львів


 

 

Міжнародне приватне право: робоча програма навчальної дисципліни для студентів зі спеціальності 6.030401 «Правознавство». — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015.

 

 

Розробники:

Верба-Сидор О.Б., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету, кандидат юридичних наук;

Михайлів М.О., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету, кандидат юридичних наук, доцент;

Соломчак Х.Б., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету, кандидат юридичних наук.

 

Розглянуто на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ (протокол № 1 від 31 серпня 2015 р.)

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів за напрямом підготовки «Бакалавр», спеціальністю 8.03040101 «Правознавство».

 

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки/спеціальність освітній ступінь Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів ECTS – 4 галузь знань 0304 «право»   Варіативна (за вибором ВНЗ) Цикл професійної та практичної підготовки
спеціальність 6.030401 «правознавство»  
Загальна кількість годин – 144   Рік підготовки:
Навчальних модулів – 2 2015-й 2015-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – за бажанням студента Семестр
  8-й 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4   освітній ступінь «бакалавр» 26 год. 10 год.
Практичні, семінарські
22 год.  
Самостійна робота
96 год. 134 год.
Вид контролю: залік

 
 

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Курс міжнародного приватного права вивчається з метою забезпечення професійної підготовки студентів, та передбачає засвоєння студентами теоретичних та практичних знань в галузі колізійного та матеріально-правового регулювання приватноправових відносин з іноземним елементом.

Практичні заняття з міжнародного приватного права мають на меті навчити студентів розуміти зміст Закону України «Про міжнародне приватне право», інших спеціальних нормативно-правових актів та правильно їх застосовувати. Деякі задачі передбачають варіанти двох або декількох рішень шляхом моделювання фактичних обставин. Готуючись до занять студент вивчає основну рекомендовану літературу, нормативні акти, міжнародні договори та судову практику.

Мета навчальної дисципліни - полягає у засвоєнні студентами значення норм, які регулюють приватно правові відносини, ускладнені іноземним елементом, їх характер; показати роль та значення міжнародного приватного права на сучасному етапі розвитку України в умовах гармонізації законодавства та в умовах інтеграції України в Європейський Союз; продемонструвати нерозривн6ий зв'язок норм міжнародного приватного права з їх практичним застосуванням.

Завданням даного курсу є: ознайомити студентів з основними проблемами науки міжнародного приватного права та основними джерелами, необхідними для його вивчення; ознайомити з принципами міжнародного приватного права і навчити використовувати їх зміст при вирішенні конкретних правових питань; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці; дати чітке уявлення про суб’єктів міжнародного приватного права та їх види; розкрити питання механізму захисту суб’єктами міжнародного приватного права свої прав та інтересів; сприяти належному вивченню студентами порядку регулювання договірних, сімейних, спадкових, трудових та інших відносин у міжнародному приватному праві та порядку визнання і виконання рішень іноземних судів, арбітражі тощо.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- законодавство України, міжнародні договори та інші джерела в сфері міжнародного приватного права;

- поняття та правову природу міжнародного приватного права;

- поняття, види та елементи міжнародних приватноправових відносин;

- поняття та види іноземного елемента;

- правовий статус суб’єктів міжнародних приватноправових відносин;

- поняття, види, структуру колізійної норми;

- правову природу окремих зобов’язальних правовідносин в МПП;

- особливості розгляду спорів ускладнених іноземним елементом МКА;

- особливості визнання та виконання рішень іноземних судів та арбітражів тощо.

 

вміти:

- використовувати знання при вирішенні професійних завдань;

- застосовувати джерела до даних правовідносин;

- дати юридичну оцінку міжнародним приватноправовим відносинам;

- тлумачити норми чинного законодавства України, міжнародних договорів та використовувати роз’яснення вищих судових та інших органів у процесі застосування норм права;

- складати документи, що опосередковують реалізацію прав в сфері МПП;

- вирішувати справи, пов’язані з охороною прав суб’єктів МПП, забезпеченням захисту прав суб’єктів даних відносин;

- правильно і свідомо застосовувати набуті теоретичні знання та норми чинного законодавства України при вирішенні конкретних справ, що виникають у практичній діяльності різних державних органів чи окремих громадян, у їх взаємовідносинах;

- узагальнювати практику застосування спеціального законодавства та робити відповідні висновки;

- складати проекти різних типів договорів;

- аналізувати практичні казуси;

- орієнтуватися у міжнародних приватно правових колізіях;

- тлумачити норми міжнародного приватного права.

 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Навчальний модуль 1. Загальні положення міжнародного приватного права

 

ТЕМА 1. Міжнародне приватне право як галузь права

Поняття та місце міжнародного приватного права. Предмет міжнародного приватного права. Поняття, форми та види “ іноземного елементу ”. Співвідношення міжнародного приватного і міжнародного публічного права. Методи та принципи міжнародного приватного права: поняття та види. Система міжнародного приватного права.

ТЕМА 2. Джерела міжнародного приватного права

Поняття, види та загальна характеристика джерел міжнародного приватного права. Національне законодавство як джерело міжнародного приватного права. Міжнародні договори як джерело міжнародного приватного права. Звичаї як джерело міжнародного приватного права: поняття та види. “М’яке” право. Роль арбітражної і судової практики в регулюванні міжнародних приватних відносин. Уніфікація норм міжнародного приватного права. Діяльність міжнародних організацій з уніфікації міжнародного права.

ТЕМА 3. Суб’єкти міжнародного приватного права

Фізичні особи як суб’єкти міжнародного приватного права

Фізична особа як суб’єкт міжнародного приватного права: поняття, види та правовий статус. Правоздатність іноземців та осіб без громадянства. Дієздатність іноземних громадян та осіб без громадянства. Визнання іноземців та осіб без громадянства обмежено дієздатними та недієздатними. Визнання іноземців та осіб без громадянства безвісно відсутніми та оголошення їх померлими. Правове положення іноземців в Україні. Типи колізійних прив’язок щодо правового статусу фізичних осіб.

Юридичні особи в міжнародному приватному праві. Держава як учасник міжнародних приватних відносин

Поняття та види юридичних осіб в міжнародному приватному праві. Державна належність юридичної особи. Типи колізійних прив’язок щодо визначення “національності” юридичної особи. Правове положення юридичних осіб, заснованих на іноземному капіталі в Україні. Держава як учасник міжнародних приватноправових правовідносин. Імунітет держави: поняття та види.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.