Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ЄКТС

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ЄКТС
Оцінка Пояснення
90-100 Відмінно A Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
80–89 Добре B Дуже добре (вище середнього рівня з кількома помилками)
71–79 C Добре (в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
61–70 Задовільно D Задовільно (непогано, але зі значною кількістю недоліків)
50–60 E Достатньо (виконання задовольняє мінімальним критеріям)
26–49 Незадовільно   FX Незадовільно (з можливістю повторного складання)
0–25 F Незадовільно (з обов’язковим повторним курсом)
         

Список джерел і рекомендованої літератури

Основна

І. Нормативно-правові акти

 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України.- 1996.-№30.- ст.141.

2. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 1993 р. в редакції закону від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2001.- №43.- Ст.214.

3. Закон України “Про залізничний транспорт” від 4 липня 1996 року // ВВР. 1996. №40. Ст.183.

4. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- №48.- Ст.650.

5. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” в редакції Закону України від 1 червня 2000 р. // Урядовий кур’єр.- 2001.- 14 лютого.

6. Закон України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” від 16 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1999.- №32.- Ст.267.

7. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- №7.- Ст.36.8. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- №7.- Ст.34.

9. Закон України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 року // ВВР. 1994. №51. Ст. 446.

10. Закон України від 1 грудня 1994 року “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” // Відомості Верховної Ради України. 1995. №1. Ст.1.

11. Закон України від 12 вересня 1991 року “Про правонаступництво України” // Відомості Верховної Ради України.-1991, N 46, ст.617

12. Закон України від 12.05.1991 року №1023 «Про захист прав споживачів» // Відомості Верховної Ради УРСР 1991 р., № 30, стаття 379

13. Закон України від 14 березня 1996 року “Про режим іноземного інвестування”// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №19. – Ст.80.

14. Закон України від 16 травня 1991 року “Про зовнішньоекономічну діяльність” // Відомості Верховної Ради України, 1991, N 29, ст.377

15. Закон України від 18 вересня 1991 року “Про інвестиційну діяльність” // Відомості Верховної Ради України.-1991, N 47, ст.646.

16. Закон України від 19 березня 1996 року “Про режим іноземного інвестування” //Відомості Верховної Ради України.-1996, N 19, ст.80

17. Закон України від 19.05.2011 року №3390 «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції» // Відомості Верховної Ради України, 2011, N 47, ст.531

18. Закон України від 2 вересня 1994 року “Про нотаріат” // ВВР. 1993. №39. Ст. 383.

19. Закон України від 22 вересня 2011 року N 3773 “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” // Відомості Верховної Ради України.-2012, N 19-20, ст. 179.

20. Закон України від 23 червня 2005 року “Про міжнародне приватне право” . // Відомості Верховної Ради України. 2005. № 32. ст.422.

21. Закон України від 24 лютого 1994 року “Про міжнародний комерційний арбітраж”// Відомості Верховної Ради України.-1994, N 25, ст.198

22. Закон України від 29 червня 2004 року “Про міжнародні договори України” // Відомості Верховної Ради України, 2004, N 50, ст.540

23. Закон України від 5 квітня 2001 року “Про автомобільний транспорт” (в редакції 2006 року) // Відомості Верховної Ради України, 2001, №22, ст.105.

24. Закон України від 8 липня 2011 року N3671 “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” // Відомості Верховної Ради України.-2012, N 16, ст. 146

25. Закон України від 23 вересня 1994 року “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” // Відомості Верховної Ради України, 1994, N 40, ст.364.

26. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №3-4. – Ст.27.

27. Закон України від 1 липня 2004 р. “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” // Урядовий кур’єр. – 2004. – 4 серпня.

28. Закон України від 8 червня 2000 р. “Про охорону культурної спадщини” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №39. – Ст.333.

29. Закон України від 17 січня 2002 р “Про охорону прав на сорти рослин” // Відомості Верховної Ради України.- 2002.- №23.- Ст.163.

30. ЗУ “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” від 5 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1998.- №8.- Ст.28.

31. Господарський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. – 2003. – № 49-50.

32. Декларація про державний сувернітет України // Відомості Верховної Ради України.-1990, N 31, ст.429

33. Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року “Про систему валютного регулювання і контролю” // Відомості Верховної Ради України, 1993, N 17, ст.184.

34. Кодекс законів про працю // Відомості Верховної Ради УРСР., 1971р., додаток до №50.

35. Кодекс міжнародного приватного права (Кодекс Бустаманте) 1928 р. //Международное частное право. Сборник документов. М., 1997.

36. Кодекс торгового мореплавства України // Відомості Верховної Ради України. -1995.- №47-52. Ст.349.

37. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 6 вересня 2001 року №201 “Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) ”// Офіційний вісник України., 2001 р.,№39, стор. 158, стаття 1784.

38. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.12.2006 N 1196 « Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України // Офіційний вісник України., 2007 р., №26, стор51, стаття 1065.

39. Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 №296/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» // Офіційний вісник України., 2012 р., №17, стор.66, стаття 632.

40. Повітряний кодекс України // Відомості Верховної Ради України.2011. № 48-49 ст.536.

41. Порядок і умови перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом // Затв. наказом Міністерства транспорту України від 21 січня 1998 року; //Офіційний вісник України. 1998. №17.

42. Порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1996 року // ЗП України. 1994. №10. Ст. 249.

43. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року №150 “Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України” // Урядовий кур’єр від 07.03.2012.- №44.

44. Постанова Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 “Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”.// Офіційний вісник України.-2003 р., №51, стор.316, стаття 2707.

45. Постанова Правління НБУ від 27 травня 2008 року №148 “Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України” // Офіційний вісник України., 2008 р., №43, стор 124, стаття1430

46. Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні // Затв. наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року; Офіційний вісник України. 1998. №8.

47. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2002.-№21-22.- ст.135

48. Указ Президента “Про запровадження ліцензування діяльності господарюючих суб’єктів у сфері природних монополій” від 17 листопада 1998 року // Урядовий кур’єр. 1998, 19 листопада.

49. Указ Президента України від 4 жовтня 1994 року “Про застосування Міжнародних правил інтерпритації комерційних термінів” // Голос України.- 1994.- 12 жовтня.

50. Устав международного института унификации частного права (15 марта 1940 года) //Сборник международных договоров СССР. Вып. XLVI.- М., 1993. С. 237 — 242.

51. Цивільний кодекс України від16.01.2003 року // Відомості Верховної Ради України.- 2003.-№40-44.- ст.356

52. Цивільний процесуальний кодекс України// Відомості Верховної Ради України.-2004, №40-42, ст.492.

 

Міжнародні договори:

 

1. Арбітражний регламент Комісії ООН по праву міжнародної торгвівлі (ЮНСІТРАЛ)

2. Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу, 13 грудня 1974 р. // Міжнародне приватне право. Т1, К.: Port-Royal,1999.

3. Загальна декларація прав людини 1948 року // Офіційний вісник України. -2008., №93, стор.89, стаття 3103

4. Бернська конвенція про міжнародні залізничні перевезення КОТІФ, 9 травня 1980 р. // Міжнародне приватне право. Т1, К.: Port-Royal,1999.

5. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 24.07.1971/02.10.1979 (для України 25.10.1995)

6. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури від 28.04.1977р. (для України 02.04.1997р. )

7. Варшавська конвенція для уніфікації деяких правил стосовно міжнародних повітряних перевезень , 1929 рік. // Міжнародне приватне право. Т1, К.: Port-Royal,1999.

8. Вашингтонська конвенція про єдиний закон стосовно форми міжнародного заповіту від 26 жовтня 1973 року.

9. Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року

10. Віденська конвенція про консульські зносини від 24 квітня 1963 року.

11. Віденська конвенція про представництво держав і їх відносини з міжнародними організаціями універсального характеру від 14 березня 1975 року.

12. Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. -1986. - N 17. - Ст.343.

13. Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. -1986. - N 17. - Ст.343.

14. Віденська конвенція про правонаступництво держав стосовно договорів від 23 серпня 1978 року // Відомості Верховної Ради України. -1992. - N 41. - Ст.601.

15. Всесвітня конвенція про авторське право від 06.09.1952 (для України 27.05.1973)

16. Гаагська конвенція про визнання та виконання рішень щодо аліментних зобов’язань 1973 рік.

17. Гаагська конвенція про врегулювання колізій законів і про юрисдикцію стосовно розірвання шлюбів та судового розлучення подружжя 1902 р.

18. Гаагська конвенція про захист дітей та співробітництво стосовно іноземного усиновлення від 29 травня 1993 року

19. Гаагська конвенція про колізії законів стосовно особистих та майнових відносин подружжя 1905 р.

20. Гаагська конвенція про колізію законів,що стосуються форми заповідальких розпоряджень від 5 жовтня 1961 року.

21. Гаагська конвенція про право, застосоване до аліментних зобов’язань від 2 жовтня 1973 року.

22. Гаагська конвенція про право, застосоване до режимів власності подружжя від 14 березня 1978 року

23. Гаагська конвенція про право, що застосовується до договорів міжнародної купівлі-продажу товарів (22грудня 1986р.) // Міжнародне приватне право. Т1, К.: Port-Royal,1999.

24. Гаагська конвенція про право, яке підлягає застосуванню до спадкування нерухомого майна від 1 серпня 1989 року.

25. Гаагська конвенція про укладення шлюбу та визнання дійсності шлюбів від 14 березня 1978 року.

26. Гаагська конвенція про цивільні аспекти міжнародного викрадення дітей від 25 жовтня 1980 року.

27. Гаагська конвенція стосовно міжнародного управління майном померлих осіб від 2 жовтня 1973 року

28. Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків від 06.11.1925р. (для України 28.08.2002 р. )

29. Договір ВОІВ по авторському праву від 20.12.1996 (для України 06.03.2002 )

30. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми від 20.12.1996 р. (для України 20.05.2002р. )

31. Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини в цивільних і кримінальних справах 1994 рік. // Международное частное право: Учебное пособие / под ред. Задыхайла Д.В.,-Х.: Фирма “Консум”, 1998.-752с.; Зібрання чинних міжнародних договорів України 2004 р., №4, /книга 2/, стор. 152, стаття 960.

32. Договір про закони щодо товарних знаків щодо товарних знаків (TLT) від 27.10.1994р. . (для України 01.08.1996 р. )

33. Договір про патентне право (PLT) та інструкція до Договору про патентне право від 01.06.2000р. (для України 28.04.2005 р. )

34. Договір про патентну кооперацію (РСТ) від 19.06.1970р. (для України 25.12.1991 р. )

35. Европейська конвенція про зовнішньоторговий арбітраж (Женева 21 квітня 1961 р.) .// Міжнародне приватне право. Т1, К.: Port-Royal,1999.

36. Європейська конвенція про правовий статус позашлюбних дітей 1975 р.

37. Європейська конвенція про репатріацію неповнолітніх 1970р.

38. Європейська конвенція про усиновлення дітей 1967р.

39. Женевська конвенція про договір міжнародного перевезення вантажів (КДПВ), 19 травня 1956 р. // Міжнародне приватне право. Т1, К.: Port-Royal,1999.

40. Женевська конвенція про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну при перевезення небезпечних вантажів автомобільним, залізничним та внутрішнім водним транспортом, 1 лютого 1990 р. // Гуреев С.А., Копылов М.А. Международное транспортное право. Сборник международно правовых актов.М., 1987.

41. Конвенція 132 (1970 р., ратифікована в 2001) про оплачувані відпустки.

42. Конвенція 140 (1974 р., ратифікована в 2002) про оплачувані навчальні відпустки

43. Конвенція 150 (1978 р., ратифікована в 2004 р.) про адміністрацію праці.

44. Конвенція 81 (1947 р., ратифікована в 2004 р.) про інспекцію праці у промисловості й торгівлі.

45. Конвенція МОП № 115 про захист трудящих від іонізуючої радіації, 1960 р. (ратифіковано 29.05.68).

46. Конвенція МОП №10 про мінімальний вік допуску дітей до роботи в сільському господарстві, 1921 р. (ратифіковано 11.08.56).

47. Конвенція МОП №100 про рівну оплату чоловіків і жінок за рівноцінну працю, 1951 р. (ратифіковано 09.06.56).

48. Конвенція МОП №103 про охорону материнства, 1952 р. (ратифіковано 11.08.56).

49. Конвенція МОП №106 про щотижневий відпочинок в торгівлі та установах, 1957 р. (ратифіковано 29.05.68).

50. Конвенція МОП №11 про право на асоціацію та об'єднання трудящих у сільському господарстві, 1921 р. (ратифіковано 11.08.56).

51. Конвенція МОП №111 про дискримінацію в галузі праці і занять, 1958 р. (ратифіковано 30.06.61).

52. Конвенція МОП №120 про гігієну в торгівлі та установах, 1964 р. (ратифіковано 29.05.68).

53. Конвенція МОП №122 про політику в галузі зайнятості, 1964 р. (ратифіковано 29.05.68).

54. Конвенція МОП №138 про мінімальний вік для прийняття на роботу, 1973 р. (ратифіковано 07.03.79).

55. Конвенція МОП №142 про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів, 1975 р. (ратифіковано 07.03.79).

56. Конвенція МОП №149 про зайнятість і умови праці та життя сестринського персоналу, 1977 р. (ратифіковано 07.03.79).

57. Конвенція МОП №15 про мінімальний вік допуску підлітків на роботу вантажниками вугілля або кочегарами у флоті, 1921 р. (ратифіковано 11.08.56).

58. Конвенція МОП №154 про сприяння колективним переговорам, 1981 р. (ратифіковано 04.02.94).

59. Конвенція МОП №156 про рівне ставлення і рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов'язками, 1981 р. (ратифіковано 22.10.99).

60. Конвенція МОП №158 про припинення трудових відносин з ініціативи підприємства, 1982 р. (ратифіковано 04.02.94).

61. Конвенція МОП №16 про обов'язковий медичний огляд дітей і підлітків, зайнятих на борту суден, 1921 р. (ратифіковано 11.08.56).

62. Конвенція МОП №23 про репатріацію моряків, 1926 р. (ратифіковано 04.02.70).

63. Конвенція МОП №27 про зазначення ваги важких вантажів, що перевозяться на суднах, 1929 р. (ратифіковано 04.02.70).

64. Конвенція МОП №29 про примусову чи обов'язкову працю, 1930 р. (ратифіковано 09.06.56).

65. Конвенція МОП №45 про застосування праці жінок на підземних роботах у будь-яких шахтах, 1935 р. (ратифіковано 30.06.61).

66. Конвенція МОП №47 про скорочення робочого часу до сорока годин на тиждень, 1935 р. (ратифіковано 09.06.56).

67. Конвенція МОП №52 про щорічні оплачувані відпустки, 1936 р. (ратифіковано 11.08.56).

68. Конвенція МОП №58 про мінімальний вік дітей для допуску їх на роботу в морі (переглянута), 1936 р. (ратифіковано 11.08.56).

69. Конвенція МОП №59 про мінімальний вік дітей для прийому їх на роботу в промисловості (переглянута), 1937 р. (ратифіковано 11.08.56).

70. Конвенція МОП №60 про вік дітей для прийому їх на непромислові роботі, 1937 р. (ратифіковано 11.08.56).

71. Конвенція МОП №77 про медичний огляд дітей і підлітків з метою встановлення їх придатності до праці в промисловості, 1946 р. (ратифіковано 11.08.56).

72. Конвенція МОП №78 про медичний огляд дітей і підлітків з метою встановлення їх придатності до праці на непромислових роботах, 1946 р. (ратифіковано 11.08.56).

73. Конвенція МОП №79 про обмеження нічної праці дітей і підлітків на непромислових роботах, 1946 р. (ратифіковано 11.08.56).

74. Конвенція МОП №87 про свободу асоціації і захист права на організацію, 1948 р. (ратифіковано 11.08.56).

75. Конвенція МОП №90 про нічну працю підлітків у промисловості (переглянута), 1948р. (ратифіковано 11.08.56).

76. Конвенція МОП №95 про охорону заробітної плати, 1949 р. (ратифіковано 30.06.61).

77. Конвенція МОП №98 про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів, 1949 р. (ратифіковано 11.08.56).

78. Конвенція ООН (Віденська) про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року.// Международное частное право: Учебное пособие / под ред. Задыхайла Д.В.,-Х.: Фирма “Консум”, 1998.-752с.; Міжнародне приватне право. Т1, К.: Port-Royal,1999.

79. Конвенція ООН про виконання та приведення до виконання іноземних арбітражних рішень (Нью-Йорська конвенція 10 червня 1958р.) .// Международное частное право: Учебное пособие / под ред. Задыхайла Д.В.,-Х.: Фирма “Консум”, 1998.-752с. Міжнародне приватне право. Т1, К.: Port-Royal,1999.

80. Конвенція ООН про громадянство одруженої жінки від 20 лютого 1957 року.

81. Конвенція ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів, 24 травня 1980 р. // Гуреев С.А., Копылов М.А. Международное транспортное право. Сборник международно правовых актов.М., 1987.

82. Конвенція про визнання розлучень та рішень про роздільне проживання подружжя від 7 червня 1970 року.

83. Конвенція про договори міжнародного дорожнього перевезення вантажів автомобільним транспортом (Женева, 1956р.) // Міжнародне приватне право. Т1, К.: Port-Royal,1999.

84. Конвенція про згоду на взяття шлюбу, шлюбний вік та реєстрацію шлюбів від 7 листопада 1962 року.

85. Конвенція про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів та їх багажу, 9 жовтня 1997 р. // Гуреев С.А., Копылов М.А. Международное транспортное право. Сборник международно правовых актов.М., 1987.

86. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм від 29.10.1971р. (для України 18.02.2000 р. )

87. Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів 1974 року (із наступними змінами в 1980 році). // Международное частное право: Учебное пособие / под ред. Задыхайла Д.В.,-Х.: Фирма “Консум”, 1998.-752с.; Міжнародне приватне право. Т1, К.: Port-Royal,1999.

88. Конвенція про правовий статус біженців від 28 липня 1951 року

89. Конвенція про правовий статус осіб без громадянства від 28 вересня 1954 року.

90. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах ( в редакції 2002 року) // Мінськ 22 січня 1993 року Закон України “Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах” // Відомості Верховної Ради України.- 1994, N 46, ст.417; Зібрання чинних міжнародних договорів України 2006 р., №5, /книга 1/, стор. 564, стаття 1156.

91. Конвенція про стягнення за кордоном аліментів від 31 грудня 1956 року.

92. Конвенція прозахист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року // Урядовий кур’єр від 17.11.2010 р. №215.

93. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891р. змінена 02.10.1979р. (для України 25.12.1991 р. )

94. Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин від 02.12.1961р. переглянута 19.03.1991р. (для України 02.08.2006р.)

95. Міжнародна конвенція ООН про морське перевезення вантажів, 31 березня 1978 р. // Гуреев С.А., Копылов М.А. Международное транспортное право. Сборник международно правовых актов.М., 1987.

96. Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (Рим) від 26.10.1961р. (для України 12.06.2002р. )

97. Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил про коносамент, 25 серпня 1924 р. (Гаага). // Гуреев С.А., Копылов М.А. Международное транспортное право. Сборник международно правовых актов.М., 1987.

98. Міжнародний пакт про громадянські й політичні права 1966 року.

99. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 1966 року

100. Найробський договір про охорону олімпійського символу від 26.09.1981р. (для України 20.12.1998 р. )

101. Ніццька угода про міжнародну класифікацію виробів і послуг для реєстрації знаків від 15.06.1957р (для України 29.12.2000 р. )

102. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів (ІНКОТЕРМС) в ред.2010 року

103. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. змінена 02.10.1979р. (для України 25.12.1991 р. )

104. Протокол до Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989р. (для України 29.12.2000 р. )

105. Римська конвенція про право, що застосовується до договірних зобов’язань 1980 рік.

106. Статут Гаазької конференції з міжнародного приватного права //Набув чинності 15 липня 1955 року, Закон України “Про прийняття Статуту Гаазької конференції з міжнародного приватного права //Відомості Верховної Ради України, 2003, N 30, ст.250

107. Статут залізниць України // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 року; Офіційний вісник України. 1998. №14.

108. Статут ООН і Статут Міжнародного Суду //ООН збірник документів.: Наука., М.-1981.

109. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже (Комиссия ООН по праву международной торговли, Вена, 30 мая 1997 года) .// Международное частное право:

110. Угода про взаємне визнання прав на відшкодувння шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом, професійним захворюванням або іншими ушкодженнями здоров'я, пов'язаними з виконання ними трудових обов'язків (СНД, 1994р.)

111. Угода про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудівників-мігрантів (СНД,1994р.)

112. Чиказька конвенція про міжнародну цивільну авіацію, 7 грудня 1944 р. // Міжнародне приватне право. Т1, К.: Port-Royal,1999.

Перелічені конвенції містяться в збірниках міжнародно-правових документів: Международное частное право. Сборник документов. М. Изд.-во БЕК. 1997.; Международное частное право в документах. Т. 1.; Финансы. Валюта. Налоги. Сост. К.А.Бякишев, А.Г.Ходаков. М.: Юрист. 1996; Международное транспортное право. Сб. международно-правовых актов.(Гуреев С.А., Копылов М.Н). М.:Изд-во УДН. 1987.; Закони України. Міжнародні договори України. Т.14. К. 1998. тощо.

ІІ. Спеціальна література

1. Бендевский Траян Международное частное право.-М.: Статут, 2005.- 446с.

2. Богуславский М.М. Международное частное право.-М.: Юристь, 2004.-604с.

3. Богуславский М.М. Международное частное право.-М.: Юристь, 2009.

4. Васильченко В.В. Науково-практичний коментар Закону України “Про міжнародне приватне право”.-К.: Істина, 2007.-200с.

5. Гаврилов В.В. Международное частное право.-М.: изд-во Норма-Инфра М, 2002.- 400с.

6. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право.-М.: Эксмо, 2009.-704с.

7. Дахно І.І. Міжнародне приватне право: навч. посіб. - К., МАУП, 2001. - 312с.

8. Ермолаев В.Г., Сиваков О.В. Международное частное право: курс лекций. - М. - 1998. - 176с.

9. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. - М. - 2011. - 1308с.

10. Канашевский В.А. Международное частное право. -М.: Международные отношения, 2006.- 698с.

11. Канашевский В.А. Международное частное право.-М.: Международные отношения, 2009.-752с

12. Кармаза О.О. Міжнародне спадкове право: науково-практичний посібник. - К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2007. - 328с.

13. Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и сравнительное правоведение. – М.:Международные отношения, 2003.- 480с.

14. Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть.-М.: Юрид. Лит.,1973.

15. Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть.-М.: Юрид. Лит.,1975.

16. Лунц Л.А. Международное частное право. - М.: Юр.лит., 1970. - 360с.

17. Лунц Л.А. Международный гражданский процесс. М.: Юрид. лит. 1966.

18. Лунц Л.А., Марышева Н.Н., Саликов О.Н. Международное частное право: Учебник. - М.: Юрид.лит., 1984. - 336с.

19. Лунц Л.А., Марышева Н.Н., Саликов О.Н. Международное частное право: Учебник. - М.: Юрид.лит., 1984. - 336с.

20. Малеев Ю.Н. Международное воздушное право. - Вопросы теории и практики. - М. - 1986. - 238с.

21. Международное морское право. - М. - 1988 - 287с.

22. Международное частное право (Действующие нормативные акты) - М. - 1997. - 416с.

23. Международное частное право / под общ.ред. Г.В.Петровой: - М. - 2011. - 764с.

24. Международное частное право / под общ.ред. Н.И. Марышевой: - М. - 2011. - 928с.

25. Международное частное право // под. ред. Г.К. Дмитриевой.- М.: ТК Велби, изд-во Проспект., 2004.-688с.

26. Международное частное право // под. ред. Г.К. Дмитриевой.- М.: ТК Велби, изд-во Проспект., 2010.

27. Міжнародне приватне право // За ред.В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана. –К.: Юрінком Інтер.-2005.-366с

28. Міжнародне приватне право // за ред.Кузьменка С.Г.-К.: Центр учбової літератури, 2010.-316с.

29. Очерки международного частного права. / Под ред. проф. А.Довгерта.- Х.: ООО «Одиссей», 2007.-816с.

30. Панов В.П. Международное частное право. - Схемы. Документы. - М. - 1996. - 212с

31. Фединяк Г.С. Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право. Навчальний посібник.-К.: Атіка, 2005.-544с.

32. Фединяк Г.С. Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право. Підручник.-К.: Атіка, 2009.-500с.

33. Чубарєв В. Л. Міжнародне приватн. право: Навч. посібник. — К.: Атіка, 2006. — 608 с

34. Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право .-К.: Ін Юре, 2004.- 528с.

Додаткова література

1. Аверьянов В. и др. Юридическая памятка участнику внешнеэкономической деятельности в Украине. К.: Либідь. 1992.

2. Актуальные проблемы международного частного и гражданского права // под ред. проф. С.Н. Лебедева.- М.: Статут, 2006.-284с.

3. Алексеев С.с. Право собственности. Проблемы теории. -М.: Норма, 2007.-240с.

4. Антимонов Б.С. Значение вины потерпевшего при гражданском правопорушении. М. Юридическая литература. 1950.

5. Ануфреева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного права: правовые категории. М., 2002.

6. Банковский А.В. Деликтные обязательства в международном частном праве // Современное право.-2001.-№7.

7. Банковский А.В. Об автономии воли сторон при выборе статута деликтного обязательства // Государство и право.-2002.-№3.-С.62-67.

8. Барабаш Б. Правовий статус особи у конституціях штатів США // Право України.-2002.-№3.-С.166-170.

9. Баратянц Н.Р., Богуславський М.М., Колесник Д.Н. Современное международное право: иммунитет государства. // Советский ежегодник международного права.-1988.-М.: Наука, 1989.- С.165-182.

10. Бершадський О. Поняття системи міжнародної охорони авторського права // Право України.-2001.-№11.-С.65-68.

11. Боброва Д. Недоговірні зобов’язання у проекті Цивільного кодексу України // Українське право. 1997. №1.

12. Богуславський М.М. Иммунитет государства.-М.,1962

13. Варшаломидзе Л.Г. Унификация норм международного частного права в рамках УНИДРУА //Автореф.дис....канд.юрид.наук.:12.00.03..- Київський національний університет ім.Т. Шевченка.-К.,2001.-17с.

14. Васильєв С.В. Гражданский процес. – Х.: Одиссей, 2006. – 512 с.

15. Васильченко В.В. Науково-практичний коментар Закону України “Про міжнародне приватне право”.-К.: Істина, 2007.-200с.

16. Венская конвенція о договорах международной купле-продажи товаров. Комментарий.-М.: Юридическая література, 1994г.

17. Веркман К.Д. Товарные знаки: Создание, психология, восприятие. М.: Прогресс. 1986.

18. Вилкова Н. Правовые основы иностранного предпринимательства // Законность.-1992.-№2.

19. Власова М.В. Право собственности в России: возникновение, юридическое содержание, пути развития: учебное пособие.-М.: Эксмо, 2007.-192с.

20. Гаврилина А.К. Конвенции Международной организации труда и российское законодательство о занятости и трудоустройстве.// Трудовое право.-2001.-№3.-С.79-91.

21. Галущенко В.Г. Питання міжнародного приватного права у міжнародних договорах України про правову допомогу. - К.: “Юстиніан”, 2005.-472с.

22. Галянтич М. Колізія нормативних актів: вимушений шлях розвитку права // Право України.-1996.-№6.-С.33-36.

23. Гнєздов О. Судові доручення в міжнародному цивільному процесі // Право України.-2001.-№6.-С.113-117.

24. Гордецкая И.К. Междунаролдная защита прав и интересов детей.-М.: Междунар.отношения, 1973.

25. Гражданское и семейное право развивающихся стран. Под ред. В.К.Пучинского М.:Изд-во УОН, 1989.

26. Гражданское и торговое право капиталистических стран. Под ред. Е.Васильева. М.: Междунар. отношения, 1993.

27. Гуреев С.А., Копылов М.Н. Международное транспортное право. М., 1987.

28. Демиденко В.В. и др. Морское право Украины. – Одесса.: АО БАХВА, 1996.

29. Демиденко В.В. Міжнародно-правова основа національного морського права України (теоретичні аспекти). – Одеса.: АТ БАХВА, 1995.

30. Довгерт А.С. Гармонізація цивільно (приватного) права в Європі // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. Матеріали науково-практичної конференції. К., 1998.- С.237-240.

31. Довгерт А.С. Правовое регулирование международных трудовых отношений. -К.: УМК ВО,1992.-248с.

32. Донцов С.Е., В.В.Глянцев. Возмещение вреда по советскому законодательству. М. Юридическая литература. 1990.

33. Драгневич Е.В. Наследование: по закону и по завещанию.-К.:Изд-во Фурсы С.Я.,-2005.-60с.

34. Дюжева О.А. Проблемы законодательства о международном усыновлении // Государство и право.1995.-№6.-С.40-41.

35. Дякович М.М. Сімейне право України. Навч.посіб.-К.:Алерта; Центр учбової літератури, 2012.-552с.

36. Еннам Р.Є. Правове регулювання відносин інтелектуальної власності в Європейському Союзі / Руслан Євгенович Еннам. – автореферат дис. на здобуття наукового ступеня кан.юрид.наук. – Одеса., 2010. – 20с.

37. Жданов А. Практическое руководство по внешнеэкономической деятельности. –СПб: Питер,2001.-224с.

38. Заіка Ю.О. Спадкове право України.-К.:Істина,2006.-216с.

39. Заіка Ю.О. Становлення і розвиток спадкового права в Україні.-К.: НАВСУ,2004.-288с.

40. Захарченко Т. Розгляд Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торгово-промисловій палаті України зовнішньоекономічних спорів у сфері інтелектуальної власності // Право України.-2002.-№8.-С.70-81.

41. Зейкан Я.П. Коментар Цивільного процесуального кодексу України / 2-ге вид., доп. – К.: Юридична практика, 2007. – 592 с.

42. Зинченко Н.Н. Правовое регулирование трудовой миграции в странах Европейского союза // Московский журнал международного права.-2004.-№2.-С.233-241.

43. Зыкин И.С. Договор во внешнеэкономической деятельности.-М.: Международ.отношения, 1990.

44. Интеллектуальная собственность в России и ЕС: правовые проблемы // под ред.М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. – М.: Волтерс Клувер, 2008.- 296с.

45. Кабатова Е.В. Деликты в международном частном праве // Государство и право.-1992.-№9.-С.100-107.

46. Кабатова Е.В. Модернизация коллизионного регулирования деликтов// Хозяйство и право.-2004.-№1.-С.128-132.

47. Кармаза О.О. Міжнародне спадкове право: науково практичний посібник.- К.:КНТ,2007.-328с.

48. Кашкин Ю.С. Трудовое право Европейского Союза. – М.: Волтерс Клувер, 2009.-304с.

49. Кибенко Е.Р. Международное частное право.- Харьков: Эспада,2003.

50. Киселев И.Я. Международный труд.-М.,1997.

51. Киселев И.Я. Труд с иностранным участием (правовые аспекты).-М.,2003.

52. Киселев И.Я. Трудовое право стран Запада на рубеже ХХІ века // Государство и право.-1996.-№1.-С.121-132.

53. Кисиль В.И. Lex personalis в международном семейном праве // Вестник Киевского ун-та.Сер.: Междунар. Отнош. и междунар. Право.- 1980.- Вып.10.

54. Кисіль В., Приходько М. Міжнародно-правова уніфікація в регулюванні основних питань міжнародного комерційного арбітражу // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України.-1995.-№2.-С.218-225.

55. Кисіль В.І. Механізми колізійного регулювання в сучасному міжнародному приватному праві // Автореф.дис....докт.юрид.наук.:12.00.03..- Київський національний університет ім.Т. Шевченка.-К.,2001.-39с.

56. Кисіль В.І. Міжнарождне приватне право: питання кодифікації.- К.: Україна, 2000.-С.3-38.

57. Ківалова Т. Питання права власності в міжнародно-правових договорах України // Право України.-2000.-№7.-С.111-113.

58. Ковалишин І. Правовий статус біженців в Україні як вид правового статусу іноземців // Право України.-2001.-№2.-С.38-42.

59. Колізії у законодавстві України: проблеми теорії і практики.-К.: Генеза, 1996.

60. Колодій А.М. Публічне і приватне право: міжнародний і національний аспект// Реферативний огляд діючого законодавства України та практика його застосування. К.: Регіональний центр Академії правових наук України.-1996.

61. Комаров В.В. Международный коммерческий арбитраж.-Х.: Основа.-1995.-304с.

62. Контрактное право. В 3 томах. Под ред. Г. Петровой М.: Юрид лит. 1992.

63. Короткий Т.Р. Институт общей аварии в системе международного частного морского права // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць.- О.: Фенікс, 2007.-Вип.32.- С.464-474.

64. Короткий Т.Р. Унификация норм об общей аварии. // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: Збірник.- Міжнародний гуманітарний університет, 2007.-С.53-55.

65. Коссак В. Здійснення спільної підприємницької діяльності, пов’язаної зі створенням юридичних осіб //Право України. -1996. -№11.

66. Коссак В.М. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект).- Львів: Центр Європи, 1996.-244с.

67. Коссак В.М. Правові засоби заохочення іноземних інвестицій в Україні //Науковий вісник Чернівецького університету. Серія правознавство. -Вип.1. -1996р.

68. Коссак В.М. Визнання і виконання рішень іноземних судів і міжнародних комерційних судів // Економічна безпека держави: Збірник наукових праць . - Люблін, 2006. - С.54-57

69. Коссак В.М. Відповідальність учасників зовнішньоекономічної діяльності// Львівський економічно-біржовий вісник. 1993. №4.

70. Коссак В.М. Гарантії для інвесторів(коментар науковця) // Юридична газета. - 2003. - № 7. - С. 23-28.

71. Коссак В.М. Договір як регулятор міжнародних відносин// Питання історії міжнародних відносин (Матеріали науково-практичної конференції. Травень, 1996). Одеса, 1996.

72. Коссак В.М. Застосування Віденської конвенції про міжнародний договір купівлі-продажу в національному законодавстві України // Український часопис міжнародного права.-1994.-№1.- С.131-139.

73. Коссак В.М. Концептуальні проблеми державного регулювання інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності// Державність. 1994. №1-2.

74. Коссак В.М. Міжнародний комерційний арбітраж// Львівський економічно-біржовий вісник. 1993. №3 (в співавторстві).

75. Коссак В.М. Охорона прав іноземних інвесторів в умовах міжнародної інтеграції// Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. -Вип. 4. -1996р. (в співавторстві).

76. Коссак В.М. Підприємство з іноземними інвестиціями як юридична особа в законодавстві України і Польщі. В кн.: Гарантування цивільних прав і свобод. Жешув, 1997р.

77. Коссак В.М. Правове регулювання іноземних інвестицій країн ЄС в Україні // Warunki podejmowania i prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy: Wydawnictwo w ramach projektu WSPOLPRACA UNIWERSYTETOW WSPIERAJACA ROZWOJ REGIONOW – LUBELSKIEGO I LWOWSRSEGO. – Lublin. – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, 2007p.

78. Коссак В.М. Правове регулювання міжнародних приватних відносин на підставі законодавства Польщі та України // В кн. JUS ET AMICITIA, 2006р.

79. Коссак В.М. Правове регулювання шлюбних відносин в Польщі та Україні // Актуальні питання з галузі сімейного законодавства та реєстрації актів цивільного стану. – Люблін, 2007. – С.32-34

80. Коссак В.М. Правовий статус іноземців в Україні// Міграційне законодавство: Проблеми, досвід, перспе


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.