Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ТЕМА 4. Колізійні норми в міжнародному праві.

Поняття та правова природа колізійної норми. Види колізійних норм. Структура колізійної норми. Типи колізійних прив’язок. Уніфікація колізійних норм в міжнародному приватному праві.

ТЕМА 5. Право власності в міжнародному приватному праві. Правове регулювання іноземних інвестицій

Характеристика права власності в міжнародних приватних відносинах. Колізійні питання права власності. Об’єкти права власності іноземців в Україні. Правовий режим іноземних інвестицій.

ТЕМА 6. Зовнішньоекономічна діяльність. Зовнішньоекономічний договір (контракт).

Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності. Джерела правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Методи та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Поняття зовнішньоекономічного договору. Види зовнішньоекономічних договорів. Форма зовнішньоекономічного договору.

 

ТЕМА 7. Міжнародний договір купівлі-продажу

Поняття міжнародного договору купівлі-продажу. Порядок укладення міжнародного договору купівлі-продажу. Зміст міжнародного договору купівлі-продажу. Відповідальність за міжнародним договором купівлі-продажу. Характеристика Віденської конвенції 1980 р. про міжнародний договір купівлі-продажу. Характеристика принципів ІНКОТЕРМС.

Навчальний модуль 2. Окремі види міжнародних приватноправових відносин

ТЕМА 8. Міжнародні перевезення

Поняття та види міжнародних перевезень. Міжнародні морські перевезення. Міжнародні залізничні перевезення. Міжнародні автомобільні перевезення. Повітряні перевезення в міжнародному сполученні. 

 

ТЕМА 9. Деліктні зобов’язання в МПП

Поняття та загальна характеристика деліктних зобов’язань в міжнародному приватному праві. Джерела правового регулювання деліктних зобов’язань в міжнародному приватному праві. Колізійні питання деліктних зобов’язань. Особливості регулювання деліктних зобов’язань з іноземним елементом за законодавством України.

ТЕМА 10. Міжнародне спадкове право

Поняття та правова природа спадкових правовідносин в міжнародному приватному праві. Джерела правового регулювання спадкових правовідносин в МПП. Колізійні питання спадкування в міжнародному приватному праві. Спадкування за законом. Спадкування за заповітом.

ТЕМА 11. Правове регулювання сімейних відносин в міжнародному приватному праві

Поняття та правова природа сімейних правовідносин в міжнародному приватному праві. Джерела правового регулювання сімейних правовідносин в МПП. Колізії законів в області сімейного права. Укладення шлюбу з іноземцями та особами без громадянства. Майнові та особисті немайнові права подружжя. Припинення шлюбу. Походження дітей. Особливості усиновлення дітей громадян України іноземцями.

ТЕМА 12. Правове регулювання міжнародних трудових відносин

Загальна характеристика трудових відносин в МПП. Джерела правового регулювання міжнародних трудових відносин. Типи колізійних прив’язок щодо трудових відносин в міжнародному приватному праві. Трудові права іноземців в Україні.

ТЕМА 13. Міжнародний комерційний арбітраж. Визнання і виконання рішень іноземних судів, арбітражів та доручень іноземних органів юстиції

Правові засади функціонування міжнародного комерційного арбітражу. Арбітражна угода і арбітражне застереження. Міжнародний комерційний арбітраж при Торгово-промисловій палаті України. Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України.

Джерела правового регулювання питань визнання та виконання рішень іноземних судів та арбітражі. Міжнародна підсудність. Міжнародні договори про визнання та виконання судових і арбітражних рішень. Визнання і виконання іноземних судових і арбітражних рішень в Україні. Виконання доручень іноземних судів та органів юстиції.

 

Структура навчальної дисципліни

Назви навчальних модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п/с лаб інд с.р. л п/с лаб інд с.р.
Модуль 1
Навчальний модуль 1. Загальні положення міжнародного приватного права
Тема 1. Міжнародне приватне право як галузь права.          
Тема 2. Джерела міжнародного приватного права.            
Тема 3. Суб’єкти міжнародного приватного права.          
Тема 4. Колізійні норми в міжнародному приватному праві. Уніфікація колізійних норм.          
Тема 5. Право власності в міжнародному приватному праві. Правове регулювання іноземних інвестицій.            
Тема 6. Зовнішньоекономічна діяльність. Зовнішньоекономічний договір (контракт).            
Тема 7. Міжнародний договір купівлі-продажу.            
Разом за модулем 1          
Модуль 2
Навчальний модуль 2. Окремі види міжнародних приватноправових відносин
Тема 8. Міжнародні перевезення.            
Тема 9. Деліктні зобов’язання в МПП.          
Тема 10. Міжнародне спадкове право.          
Тема 11. Правове регулювання сімейних відносин в міжнародному приватному праві.            
Тема 12. Правове регулювання міжнародних трудових відносин.            
Тема 13. Міжнародний комерційний арбітраж. Визнання і виконання рішень іноземних судів, арбітражів та доручень іноземних органів юстиції.            
Разом за модулем 2          
Усього годин          

Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
Міжнародне приватне право як галузь права
Джерела міжнародного приватного право
Суб’єкти міжнародного приватного права
Колізійні норми в міжнародному приватному праві
Право власності в міжнародному приватному праві. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні
Зовнішньоекономічна діяльність. Зовнішньоекономічний договір (контракт).
Міжнародний договір купівлі-продажу
Міжнародні перевезення
Деліктні зобов’язання в МПрП. Міжнародне спадкове право
Правове регулювання сімейних відносин в міжнародному приватному праві. Правове регулювання міжнародних трудових відносин
Міжнародний комерційний арбітраж. Визнання і виконання рішень іноземних судів, арбітражів та доручень іноземних органів юстиції.

 

6. Форми та завдання до самостійної роботи

 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від навчальних занять, і є невід’ємною складовою процесу вивчення навчальної дисципліни. Її зміст визначається робочою програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни, а саме: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, методичними рекомендаціями. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів передбачають можливість проведення самоконтролю з боку студентів.

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочою програмою для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на рубіжний та підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних занять.

№ те ми Завдання для самостійної роботи Форми самостійної роботи к-сть год
1. Колізія права як передумова виникнення міжнародного приватного права. Зародження міжнародного приватного права. Періодизація міжнародного приватного права. Правова природа міжнародного приватного права. Місце міжнародного приватного права в умовах інтенсифікації міжнародних інтеграційних процесів. Ознаки, якими характеризуються міжнародні приватно правові відносини. Склад норм міжнародного приватного права. опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з використанням конспекту лекцій, підручника, посібника підготовка до виступу на семінарському занятті; написання рефератів (за бажанням); виконання аналітично-понятійного завдання, вміщеного у плані; розв’язання задачі для закріплення теоретичного матеріалу; вивчення окремих питань, що передбачені для самостій­ного опрацювання, з коротким анотовуванням наукових джерел
2. Питання про подвійність джерел міжнародного приватного права. Співвідношення міжнародного договору та внутрішнього законодавства держав. Види джерел міжнародного права в Україні та в інших державах. Внутрішнє законодавство як джерело міжнародного приватного права. Законодавство про міжнародне приватне право в Україні (сучасний стан і перспективи розвитку). Загальна характеристика Закону України «Про міжнародне приватне право». Законодавство про міжнародне приватне право в зарубіжних країнах. Кодифікація норм міжнародного приватного права на сучасному етапі. Питання про доцільність «автономної» кодифікації міжнародного приватного права.Поняття та значення матеріальних та колізійних норми в міжнародному приватному праві. Характеристика договорів про правову допомогу. опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з використанням конспекту лекцій, підручника, посібника підготовка до виступу на семінарському занятті; написання рефератів (за бажанням); розв’язання задач; вивчення окремих питань, що передбачені для самостій­ного опрацювання, з коротким анотовуванням нормативно-правових актів
3. Види суб’єктів міжнародного приватного права. Особистий закон фізичних осіб. Колізійне регулювання правового статусу фізичних осіб в законодавстві України. Цивільна, трудова, шлюбно-сімейна правоздатність та дієздатність іноземців в Україні та в інших державах. Соціальне забезпечення іноземців. Особистий закон юридичної особи. Колізійне регулювання правового статусу юридичних осіб в законодавстві України. Заснування та діяльність іноземних юридичних осіб на території України. Представництва та філії іноземних юридичних осіб. Поняття «національності» юридичної особи в міжнародному приватному праві та доктрини її визначення. Критерій «контролю» юридичної особи. Колізійне регулювання статусу юридичних осіб за законодавством України. Тенденції розвитку правового регулювання імунітету держави. Правовий режим правочинів з іноземним елементом за участю держави.   опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з використанням конспекту лекцій, підручника, посібника та нормативно-правових актів, вказаних у переліку до теми; підготовка до виступу на семінарському занятті; підготовка до ділових ігор; вивчення окремих питань, що передбачені для самостій­ного опрацювання, з коротким анотовуванням наукових джерел та законодавства
4. Об’єктивна необхідність колізійних норм. Поняття і правова природа колізійної норми. Структура колізійної норми. Система і функції колізійних норм. Види колізійних норм. Основні формули прикріплення (колізійні прив’язки) і сфера їх застосування. Множинність колізійних прив’язок. Дія колізійних норм у часі. Інтерлокальні колізії в міжнародному приватному праві. Принцип «найбільш тісного зв’язку» у міжнародному приватному праві, його значення у колізійному регулюванні. Види (система) колізійних норм: -односторонні та двосторонні колізійні норми; -імперативні та диспозитивні колізійні норми; -прості та складні колізійні норми; -абсолютно визначені та відносно визначені колізійні норми. Типи колізійних прив’язок. опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з використанням конспекту лекцій, підручника, посібника та нормативно-правових актів, вказаних у переліку до теми; підготовка до виступу на семінарському занятті; розв’язання і письмове оформлення задач; підготовка до ділової гри; письмове виконання схематичного завдання; вивчення окремих питань, що передбачені для самостій­ного опрацювання, з коротким анотовуванням наукових джерел та законодавства
5. Особливості правового регулювання відносин власності в міжнародному приватному праві. Колізійні питання права власності. Загальні положення про право, що застосовується до права власності та інших речових прав. Формули прикріплення щодо виникнення та припинення права власності. Захист права власності та інших речових прав. Правовий режим власності іноземної держави, іноземних громадян та іноземних юридичних осіб в Україні. Правовий режим власності української держави, громадян України та українських юридичних осіб за кордоном. Правові питання націоналізації в міжнародному приватному праві. Правова основа проведення націоналізації. Екстериторіальна дія законів про націоналізацію. Націоналізація та питання компенсації.   опрацювання лекційного матеріалу з використанням конспекту лекцій, підручника, посібника підготовка до виступу на семінарському занятті; написання рефератів (за бажанням); виконання аналітичного завдання, вміщеного у плані; виконання завдання зі складення проекту документа; розв’язання задач для закріплення теоретичного матеріалу; вивчення окремих питань, що передбачені для самостій­ного опрацювання, з коротким анотовуванням наукових джерел та законодавства; підготовка до написання модульної контрольної роботи
6. Загальна характеристика договірного регулювання у приватноправових відносинах, ускладнених іноземним елементом. Особливості договорів у міжнародному приватному праві, що пов’язані із їх міжнародним характером. Специфічні умови, що традиційно складають зміст договорів міжнародного характеру. Форма, порядок укладання, облік (реєстрація) договорів у міжнародному приватному праві. опрацювання лекційного матеріалу з використанням конспекту лекцій, підручника, посібника та законодавства написання рефератів (за бажанням); виконання аналітично-понятійного завдання, вміщеного у плані; розв’язання задач, вміщених у плані та їх письмове оформлення; вивчення окремих питань, що передбачені для самостій­ного опрацювання, з коротким анотовуванням наукових джерел
7. Форма та зміст договору міжнародної купівлі-продажу. Загальна характеристика Віденської конвенції про міжнародний договір купівлі-продажу (1980р): -сфера дії договору міжнародної купівлі-продажу; -укладення договору міжнародної купівлі-продажу (вимоги, що ставляться до оферти та акцепту); -зміст договору міжнародної купівлі-продажу; -засоби правового захисту покупця та продавця за договору міжнародної купівлі-продажу; -розірвання договору міжнародної купівлі-продажу; -відповідальність сторін за договором міжнародної купівлі-продажу; -фарс мажорні обставини та умови яким вони повинні відповідати. Правила ІНКОТЕРМС. Загальна характеристика. Характеристика окремих груп термінів – Е, F, C, D. опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з використанням конспекту лекцій, підручника, посібника та законодавства; написання рефератів (за бажанням); розв’язання задач для закріплення теоретичного матеріалу та їх писмове оформлення; вивчення окремих питань, що передбачені для самостій­ного опрацювання, з коротким анотовуванням нормативно-правових актів
8. Поняття договору міжнародного перевезення. Джерела регулювання договорів міжнародного перевезення. Колізійне регулювання відносин з договору міжнародного перевезення. Сфера дії: Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 9 травня 1999 року із змінами, внесеними Протоколом від 3 червня 1999 року; Конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, вчиненої 28 травня 1999 року у м. Монреалі; Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року та загальна характеристика Протоколу 1976 року до неї; Конвенції про міжнародне перевезення пасажирів і багажу (КАПП), укладеної 1 березня 1973 року у м. Женева; Конвенцією про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ), вчиненої 19 травня 1956 року в м. Женеві. опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з використанням конспекту лекцій, підручника, посібника та законодавства; написання рефератів (за бажанням); розв’язання задач та письмове оформлення результатів; вивчення окремих питань, що передбачені для самостій­ного опрацювання, зі складенням переліків
9. Колізійні питання деліктних зобов’язань. Регулювання деліктних зобов’язань у правовідносинах з іноземним елементом у внутрішньому законодавстві України. Міжнародні конвенції з питань деліктних зобов’язань. Норми про деліктні зобов’язання в міжнародних договорах України. Поняття та умови деліктної відповідальності за законодавством України. Колізійні питання деліктних зобов’язань. Заподіяння шкоди суб’єктом іноземної національної належності в Україні. Заподіяння шкоди суб’єктом української національної належності за кордоном. Особливості застосування права і відповідальність за шкоду, заподіяну споживачеві. Особливості визначення права, яке підлягає застосуванню при порушенні особистих немайнових прав. опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з використанням конспекту лекцій, підручника, посібника та законодавства; написання рефератів (за бажанням); розв’язання задач для закріплення теоретичного матеріалу та письмове оформлення результатів; вивчення окремих питань, що передбачені для самостій­ного опрацювання, з коротким анотовуванням законодавства
10. Особливості спадкових правовідносин міжнародного характеру. Колізійні питання спадкування за законом та заповітом в Україні. Міжнародні угоди і законодавство зарубіжних країн з питань спадкування. Питання спадкування в договорах про правову допомогу. Спадкові права іноземців в Україні. Захист спадкових прав українських громадян за кордоном. Перехід спадщини до держави.   опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з використанням конспекту лекцій, підручника, посібника та законодавства; написання рефератів (за бажанням); розв’язання задач для закріплення теоретичного матеріалу та письмове оформлення результатів; письмове виконання схематичного завдання; вивчення окремих питань, що передбачені для самостій­ного опрацювання, з коротким анотовуванням законодавства
11. Джерела колізійного регулювання сімейних відносин за участю ―іноземного елементу. Укладення шлюбу з іноземцем або особою без громадянства. Умови укладення шлюбу. Укладення шлюбу з іноземцем або особою без громадянства в Україні. Укладення шлюбу з іноземцем або особою без громадянства за кордоном. Припинення шлюбу з іноземцем або особою без громадянства. Колізійне регулювання особистих немайнових та майнових відносин між подружжям. Усиновлення. Встановлення і оспорювання батьківства. Права та обов’язки дітей і батьків в сімейних міжнародних приватноправових відносинах. опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з використанням конспекту лекцій, підручника, посібника та законодавства; підготовка до виступу на семінарському занятті; написання рефератів (за бажанням); розв’язання задач для закріплення теоретичного матеріалу та письмове оформлення результатів; письмове виконання аналітичного завдання; вивчення окремих питань, що передбачені для самостій­ного опрацювання, з коротким анотовуванням законодавства
12. Трудові відносини з іноземним елементом та джерела їх правового регулювання. Колізійні прив’язки в сфері міжнародних трудових відносин. Трудові права мігрантів та іноземців в Україні. Трудові відносини громадян України, які працюють за кордоном. Особливості регулювання трудових відносин іноземців та осіб без громадянства, які працюють в Україні. Соціальне забезпечення у міжнародному приватному праві. Міжнародні договори України з питань трудової діяльності та соціального захисту працівників.   опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з використанням конспекту лекцій, підручника, посібника та законодавства; написання рефератів (за бажанням); використання кейс-методів (ситуаційні завдання); вивчення окремих питань, що передбачені для самостій­ного опрацювання, з коротким анотовуванням законодавства підготовка до рольової ділової гри зі складенням проектів документів; вивчення окремих питань, що передбачені для самостій­ного опрацювання, з коротким анотовуванням наукових джерел та законодавства
13. Поняття і зміст арбітражної угоди. Арбітражний розгляд інвестиційних спорів. Виконання іноземних арбітражних рішень Нью-Йоркська конвенція (1958 р.) про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень.   опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з використанням конспекту лекцій, підручника, посібника та законодавства; підготовка до виступу на семінарському занятті; написання рефератів (за бажанням); підготовка конспектів наукових текстів; вивчення окремих питань, що передбачені для самостій­ного опрацювання
    Разом

Індивідуальні завдання

Індивідуальне завдання — це форма організації навчального процесу, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. Індивідуальне завдання виконує студент самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом за власним вибором.

Відповідно до інноваційних технологій навчання різновидністю індивідуальних завдань є індивідуальні науково-дослідні завдання (далі ІНДЗ).

Індивідуальне науково-дослідне завдання є видом позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального чи навчально-дослідницького характеру, яке виконується з метою поглибленого вивчення програмного матеріалу навчального курсу на основі здобутих знань, умінь і навичок у процесі аудиторних занять. Воно може охоплювати декілька тем або зміст навчального курсу в цілому.

Структура індивідуального науково-дослідного завдання: тема та мета роботи; виклад основного матеріалу; висновки; список використаних джерел.

Порядок подання та захист індивідуального науково-дослідного завдання.

1. Звіт про виконання індивідуального науково-дослідного завдання подається у вигляді скріплених сторінок формату А4 з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням із зазначенням усіх позицій змісту завдання (до 10 сторінок шрифтом 14 кегль TNR через 1,5 інтервал).

2. Оцінка за ІНДЗ виставляється на аудиторному занятті з курсу на основі попереднього ознайомлення викладача з його змістом та після захисту завдання шляхом усного звіту студента про виконану роботу.

3. Оцінка за ІНДЗ враховується під час поточного контролю з навчального курсу.

4. ІНДЗ оцінюється за чотирьохбальною шкалою:

«Відмінно»– студент вичерпно, послідовно, грамотно й логічно викладає матеріал, правильно обґрунтовує прийняття рішення, уміє самостійно узагальнити і викласти суть розглянутої проблеми. Адекватно вміє дати узагальнену характеристику теорії і практиці. Вміє переносити теоретичні знання у площину практики. Вміє робити правильні висновки.

«Добре» студент твердо знає весь програмний матеріал, грамотно і по суті викладає його; правильно застосовує теоретичні положення при розв’язанні практичних завдань, володіє необхідними навичками і прийомами їх виконання, але для визначення дійсного ступеня знань студента викладач змушений задавати додаткові запитання і уточнити окремі відповіді.

«Задовільно» студент знає тільки основний матеріал, передбачений програмою, але не засвоїв його деталей, припускається неточностей, обирає недостатньо чіткі формулювання, порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу, проявляється невпевненість у вирішенні завдань практичного характеру.

«Незадовільно» студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки при формулюванні основних положень курсу, з великими труднощами використовує теоретичні відомості при виконанні завдань.

Необхідно відзначити, що перераховані вище критерії мають достатньо загальний і орієнтовний характер.

 

Питання для індивідуальних науково-дослідних завдань

1. Міжнародне приватне право як галузь права, як наука та навчальна дис-

ципліна.

2. Система міжнародного приватного права.

3. Наука міжнародного приватного права та її розвиток.

4. Поняття джерела міжнародного приватного права.

5. Види та загальна характеристика джерел міжнародного приватного права.

6. Національне законодавство як джерело міжнародного приватного права.

7. Міжнародні договори як джерела міжнародного приватного права.

8. Звичаї як джерела міжнародного приватного права.

9. Судова та арбітражна практика як джерело міжнародного приватного права.

10. Колізійні норми міжнародного приватного права: загальна характеристика, структура, види.

11. Особливі типи колізійних прив’язок: загальна характеристика.

12. Особистий закон.

13. Закон «національності» юридичної особи.

14. Закон місця знаходження речі.

15. Закон «автономії волі сторін.

16. Закон країни-продавця.

17. Закон прапору.

18. Закон валюти боргу.

19. Закон місця вчинення правопорушення.

20. Закон місця вчинення договору.

21. Закон місця вчинення договору, що визначає його форму.

22. Закон місця вчинення актів цивільного стану.

23. Закон суду.

24. Матеріально-правовий метод i матеріально-правові норми у міжнародному приватному пpaві.

25. Колізійний метод регулювання у міжнародному приватному праві.

26. Порівняльно-правовий метод регулювання у міжнародному приватному праві.

27. Засади регулювання правового статусу фізичних осіб у міжнародному приватному праві.

28. Правоздатність та дієздатність іноземців.

29. Законодавство України про поняття «іноземець» та зміну правового статусу іноземців.

30. Правовий статус іноземців в Україні, їх правоздатність та дієздатність.

31. Особливості правового статусу біпатридів.

32. Поняття «юридична особа» у міжнародному приватному пpaві та її ознаки.

33. Особистий статус та національність юридичної особи.

34. Транснаціональні корпорації та міжнародні юридичні особи.

35. Держава як суб’єкт міжнародного приватного права: загальна характеристика.

36. Загальна характеристика законодавства України, яке регулює питання

власності у міжнародному приватному пpaвi.

37. Об’єкти, які не можуть перебувати у власності іноземних суб’єктів права: законодавча база.

38. Колізійні прив’язки, що використовуються у законодавстві держав до права власності на рухоме та нерухоме майно.

39. Міжнародно-правові акти, які регулюють питання права власності.

40. Віденська конвенція про міжнародний договір купівлі-продажу 1980 року.

41. Поняття та особливості зовнішньоекономічного договору (контракту).

42. Форма зовнішньоекономічного договору.

43. Обов’язкові умови зовнішньоекономічного договору.

44. Порядок реєстрації зовнішньоекономічних договорів.

45. Правила IHKOTEPMC та їх застосування.

46. Правила IHKOTEPMC групи Е.

47. Правила IHKOTEPMC групи F.

48. Правила IHKOTEPMC групи С.

49. Правила IHKOTEPMC групи D.

50. Поняття шлюбу в міжнародному приватному праві, порівняльна характеристика.

51. Підстави розірвання шлюбу та правові наслідки розірвання шлюбу.

52. Матеріальні умови укладення шлюбу.

53. Формальні умови укладення шлюбу.

54. Колізійні питання укладення шлюбу.

55. Правове положення майна подружжя, правові режими майна подружжя: порівняльна характеристика в залежності від правової системи.

56. Особисті та майнові права подружжя: порівняльна характеристика в залежності від правової системи.

57. Законодавство України, що регулює шлюбно-сімейні відносини з іноземцями.

58. Колізія законів в галузі спадкування.

59. Становище українських громадян при спадкуванні за кордоном. Перехід спадщини до держави.

60. Умови настання деліктного зобов’язання в національних правових системах.

61. Законодавство про спадкування порівняльна характеристика.

62. Колізійні питання деліктних зобов’язань з іноземним елементом у національному праві.

63. Регулювання деліктних зобов’язань з «іноземним елементом» у внутрішньому законодавстві та міжнародних договорах України.

64. Дайте загальну характеристику наступній умові Правил ІНКОТЕРМС: FCA Франко-перевізник (місце зазначене).

65. Дайте загальну характеристику наступній умові Правил ІНКОТЕРМС: FAS Франко вздовж борту судна порт доставки зазначений).

66. Дайте загальну характеристику наступній умові Правил IHKOTEPMC: FOB Франко-борт (порт вивантаження зазначений).

67. Дайте загальну характеристику наступній умові Правил IHKOTEPMC: CFR Вартість і фрахт (порт призначення зазначений).

68. Дайте загальну характеристику наступній умові Правил IHKOTEPMC: CIF Вартість, страхування i фрахт (...порт-призначення зазначений).

69. Дайте загальну характеристику наступній умові Правил IHKOTEPMC: CPT Перевезення оплачене до (... Micцe призначення зазначене).

70. Дайте загальну характеристику наступній yмові Правил IHKOTEPMC: CIP Перевезення i страхування оплачені до (... Micцe призначення зазначене).

71. Дайте загальну характеристику наступній умові Правил IHKOTEPMC: DAF Поставка до кордону (... Micцe зазначене).

72. Дайте загальну характеристику наступній умові Правил IHKOTEPMC: DES Доставлено франко-строп судно (...порт призначення зазначений).

73. Дайте загальну характеристику наступній умові Правил IHKOTEPMC: DEQ Доставлено франко-набережна (мито сплачене, порт призначення зазначений).

74. Дайте загальну характеристику наступній умові Правил IHKOTEPMC: DDU Доставлено, мито не сплачене (... Micцe призначення зазначене).

75. Дайте загальну характеристику наступній умові Правил IHKOTEPMC: DDP Доставлено, мито сплачене (... Micцe призначення зазначене).

76. Типи колізійних прив’язок, що використовуються до трудових відносин з іноземцями.

77. Особливості працевлаштування іноземців в Україні.

78. Міжнародні договори України з питань трудової діяльності та трудової міграції.

79. «Повне відшкодування шкоди» в міжнародному приватному пpaві.

80. Поняття та види іноземних інвестицій за законодавством України.

81. Форми здійснення іноземних інвестицій.

82. Порядок державної реєстрації іноземних інвестицій.

83. Поняття підприємства з іноземними інвестиціями та особливості їх створення.

84. Правова кваліфікація. Встановлення змісту норм іноземного права.

85. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої країни.

86. Наслідки обходу закону.

87. Застереження про публічний порядок.

88. Підстави визначення підсудності справ судам України.

89. Чинність рішень іноземних судів на території України

90. Виконання рішень іноземних судів.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.