Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Форми та засоби контрольних заходів

 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських і практичних занять та має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи.

Формами та засобами поточного контролю можуть бути: усне опитування; виступ на семінарських заняттях (із рефератом, доповіддю, у дискусії, на поставлені викладачем питання тощо); письмова контрольна робота (відповіді на питання навчального курсу, вирішення завдань, вправ тощо); виконання завдань та вирішення задач із практичних проблем, тестування знань студентів; виконання домашнього завдання; ділова гра.

Поточна успішність навчання студентів оцінюється за чотирьохбальною шкалою:

«Відмінно»– студент глибоко і міцно засвоїв програмний матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно й логічно його викладає, правильно обґрунтовує прийняття рішення, уміє самостійно узагальнити і викласти суть розглянутої проблеми, не відчуває труднощів з відповідями при зміні завдань, з можливих варіантів вибирає найкращу відповідь.

Адекватно вміє дати узагальнену характеристику теорії і практиці. Вміє переносити теоретичні знання у площину практики. Вміє робити правильні висновки.

Із загального обсягу студент правильно виконує 90-100% завдань.

«Добре» студент твердо знає весь програмний матеріал, грамотно і по суті викладає його, не допускає суттєвих неточностей при виборі відповіді, тобто вибирає правильну, але не найкращу відповідь; правильно застосовує теоретичні положення при розв’язанні практичних завдань, володіє необхідними навичками і прийомами їх виконання, але для визначення дійсного ступеня знань студента викладач змушений задавати додаткові запитання і уточнити окремі відповіді.Вміє розв’язувати ситуаційні завдання середньої важкості.

Із загального обсягу студент правильно виконує 71-89% завдань.

«Задовільно» студент знає тільки основний матеріал, передбачений програмою, але не засвоїв його деталей, припускається неточностей, обирає недостатньо чіткі формулювання, порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу, проявляється невпевненість у вирішенні завдань практичного характеру.

Студент спроможний розв’язати прості завдання.

Із загального обсягу студент правильно виконав 50-70% завдань.

«Незадовільно» студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки при формулюванні основних положень курсу, з великими труднощами використовує теоретичні відомості при виконанні завдань.

Із загального обсягу студент правильно виконав не більше 49% завдань.

Необхідно відзначити, що перераховані вище критерії мають достатньо загальний і орієнтовний характер.

 

За результатами поточного оцінювання робіт, виконаних студентом протягом навчального модуля, виводиться підсумкова поточна оцінка, яка фіксується у відомості обліку успішності та визначається за формулою.

Підсумкова поточна оцінка за кожен модуль визначається на основі здобутих балів:

- пропущене заняття – 0 балів;

- оцінка «незадовільно» – 2 бали;

- оцінка «задовільно» – 3 бали;

- оцінка «добре» – 4 бали;

- оцінка «відмінно» – 5 балів;

Сума оцінок проставляється у чисельнику формули, кількість оцінок – у знаменнику формули; отриманий результат множиться на коефіцієнт «4»;

Наприклад: 3+0+4+2+5 помножити на 4 = 11,2

 

Підсумкова поточна оцінка за семестр визначається як сума підсумкових поточних оцінок за кожен навчальний модуль. Якщо підсумкова поточна оцінка за навчальний модуль складає не ціле число, а дробове, то заокруглення до цілого числа відбувається за встановленими математичними правилами.

Рубіжний контроль здійснюється шляхом проведення модульної контрольної роботи (модульний контроль). Модульний контроль — це форма рубіжного контролю знань студентів після вивчення логічно завершеної частини навчальної програми дисципліни (навчального модуля), яка відображає зміст питань, вивчених протягом відповідного модуля, з урахуванням їх зв’язку із темами попередніх модулів.

Завдання (варіант) для виконання контрольної модульної роботи складається з 30 тестових завдань (кожна правильна відповідь оцінюється по 1 балу). За одну модульну контрольну роботу студент може набрати максимально 30 балів.

 

Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та подальшого його оцінювання на модульному контролі враховуються певні рівні знань:

- високий рівень (творчий) – студент засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, пов’язує програмовий матеріал із профілем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок - оцінюється «відмінно»;

- достатній рівень (конструктивний) – студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування щодо тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного - оцінюється «добре»;

- задовільний рівень (репродуктивно-конструктивний) – студент, в основному, опанував теоретичними знаннями навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх з майбутньою діяльністю - оцінюється «задовільно»;

- низький рівень – студент володіє навчальним матеріалом поверхнево, фрагментарно, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі - оцінюється «незадовільно».

 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання шляхом диференційованого заліку. Залік — це форма контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за весь період навчання. Семестровий залік оцінюється на підставі суми оцінок за поточну успішність та модульних контролів. Залік вважається складеним, якщо студент за результатами поточного та модульного контролю набрав не менше 50 балів.

Студент, підсумкова оцінка якого становить 49 і менше балів, складає залік у письмовій формі за білетом, який складається з 30 тестових завдань.

 

 

Перелік питань-тестових завдань для проведення модульного та підсумкового контролю

Модульний контроль №1

 

1. МПП - це:

2. Назвіть предмет міжнародного приватного права:

3. Міжнародно приватноправові відносини - це:

4. До ознак міжнародних приватноправових відносин належать:

5. Іноземний елемент - це:

6. До видів іноземного елемента належать:

7. До методів міжнародного приватного права відносять:

8. Які є принципи міжнародного приватного права?

9. Назвіть елменети системи міжнародного приватного права:

10. Джерела міжнародного приватного права - це:

11. Національне законодавство як джерело міжнародного приватного права - це:

12. Міжнародний договір як джерело міжнародного приватного права - це:

13. Назвіть види міжнародних договорів як джерел міжнародного приватного права:

14. Звичаї як джерело міжнародного приватного права - це:

15. До звичаїв як джерел міжнародного приватного права належать:

16. Уніфікація норм міжнародного приватного права - це:

17. Матеріальні та колізійні норми в міжнародному приватному праві - це:

18. Поняття фізичних осіб як суб’єктів міжнародного приватного права:

19. Особистий закон фізичних осіб - це:

20. Правовий статус фізичних осіб в МПП - це:

21. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства - це:

22. Правовий статус юридичних осіб в міжнародному приватному праві - це:

23. Особистий закон юридичної особи - це:

24. Імунітет держави - це:

25. Назвіть види імунітету держави:

26. Колізійна норма- це:

27. Назвіть структуру колізійної норми:

28. Назвіть види (систему) колізійних норм:

29. Односторонні колізійні норми - це:

30. Двосторонні колізійні норми - це:

31. Імперативні колізійні норми - це:

32. Диспозитивні колізійні норми - це:

33. Альтернативні колізійні норми - це:

34. Кумулятивні колізійні норми колізійні норми - це:

35. Прості колізійні норми - це:

36. Складні колізійні норми - це:

37. Абсолютно визначені колізійні норми - це:

38. Відносно визначені колізійні норми - це:

39. Назвіть типи колізійних прив’язок:

40. Уніфікація колізійних норм - це:

41. Об’єкти права власності іноземців в Україні:

42. Назвіть форми іноземного інвестування:

43. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій - це:

 

Модульний контроль № 2

1. Відповідно до ЗУ «Про залізничний транспорт» міжнародне залізничне сполучення – це:

2. На конференції з перегляду Бернської конвенції про залізничні перевезення вантажів 1890 р. та Бернської конвенції про залізничні перевезення пасажирів і багажу 1923 р. було прийнято:

3. Сторони, що приєдналися до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1980 р. як держави-члени, утворюють:

4. Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів, за договором перевезення:

5. Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1980 р. містить:

6. Термін позовної давності для вимог, що випливають з перевезення, на яке поширюється Женевська конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів 1956 р., встановлюється:

7. Відповідно до Конвенції ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів 1980 року міжнародне змішане перевезення – це:

8. Договір змішаного перевезення вантажів врегульований:

9. Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів (додаток А до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення 1980 року), договірні зобов’язання з перевезення транспортних засобів повинні бути вказані в:

10. Дата набрання чинності для України Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 р.:

11. Згідно з Афінською конвенцією про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 р. укладений перевізником або від його імені договір про перевезення пасажира або, у відповідному випадку, пасажира та його багажу – це:

12. Згідно з Конвенцією Організації Об'єднаних Націй щодо морського перевезення вантажів 1978 року поняття «вантаж» включає:

13. Згідно з Конвенцією Організації Об'єднаних Націй щодо морського перевезення вантажів 1978 перевізник має право перевозити вантаж на палубі тільки в тому випадку, якщо:

14. Згідно з Конвенцією Організації Об'єднаних Націй щодо морського перевезення вантажів 1978 перевізник має право перевозити вантаж на палубі тільки в тому випадку, якщо:

15. Згідно з Кодексом торговельного мореплавства України доказом укладення договору морського перевезення пасажира і сплати вартості проїзду є виданий перевізником:

16. Згідно з Кодексом торговельного мореплавства України здача перевізнику багажу засвідчується:

17. Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень набрала чинності для України:

18. Згідно з Конвенцією про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень 1929 року для перевезення вантажу оформлюється: 19. Авіавантажна накладна оформлюється вантажовідправником у____ оригінальних примірниках.

20. Вкажіть дату набрання чинності для України Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.

21. Згідно з Конвенцією про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. повітряні судна мають національність тієї держави…:

22. Відповідно до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року перевізник не відповідає за втрати і пошкодження грошей, цінних паперів, золота, виробів із срібла, коштовних речей, прикрас, творів мистецтва чи інших цінностей, за винятком випадку, коли такі цінності_______________________, який погодився їх зберігати в безпеці:

23. Відповідно до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року перевізник відповідає за шкоду, завдану в результаті смерті пасажира або заподіяння йому тілесного ушкодження, а також в результаті втрати або пошкодження багажу, якщо подія, внаслідок якої було завдано шкоду, сталася __________________:

24. Правила перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом у міжнародному сполученні держав-учасниць Співдружності Незалежних держав є Додатком до:

25. Згідно з Конвенцією Організації Об'єднаних Націй щодо морського перевезення вантажів 1978 перевізник має право перевозити вантаж на палубі тільки в тому випадку, якщо:

26. Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил про коносамент була прийнята:

27. Яка структура Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.?

28. Які частини містить Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944р.?

29. Які частини містить Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.?

30. Які частини містить Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.?

31. Відповідно до КОТІФ єдині правила до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів застосовуються до будь-якого договору залізничного перевезення пасажирів за плату або безоплатно, якщо місце відправки і призначення розміщені в _________:

32. Відповідно до КОТІФ застосування Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів _________, що укладають договір

33. Яке із перелічених визначень розкриває зміст договору перевезення пасажира і багажу за КОТІФ:

34. Відповідно до КОТІФ при отриманні проїзного документа пасажир повинен ________:

35. Відповідно до КОТІФ проїзний документ може бути передано іншій особі лише у випадку, коли він ___________ , та якщо поїздка ще не розпочалася.

36. Відповідно до КОТІФ за винятком протилежної угоди між пасажиром і перевізником, вартість перевезення сплачується _____________:

37. Відповідно до КОТІФ загальні умови перевезення можуть передбачати, що в перевезенні відмовлено або може бути відмовлено під час слідування пасажирам, які:

38. Відповідно до КОТІФ загальні умови перевезення можуть передбачати, що в перевезенні відмовлено або може бути відмовлено під час слідування пасажирам, які:

39. Перевезення небезпечних вантажів як ручної поклажі, багажу, а також в/або на автомобілях, які згідно із цим розділом перевозяться залізницею, повинне відповідати:

40. Відповідно до КОТІФ у випадку серйозного припущення про невиконання умов перевезення, перевізник _________ перевірити, чи відповідають предмети (ручна поклажа, багаж, автомашини, зокрема завантаження їх) і тварини умовам перевезення, якщо це не забороняється законами і настановами держави, в якій повинна відбутися перевірка.

41. Відповідно до КОТІФ пасажир повинен бути запрошений бути присутнім при перевірці предметів (ручна поклажа, багаж, автомашини тощо) Якщо він не з'являється, або немає можливості зв'язатися з ним, то перевізник повинен запросити:

42. Відповідно до КОТІФ договірні зобов'язання, що стосуються перевезення багажу, повинні бути відмічені _________, що вручається пасажирові:

43. Відповідно до КОТІФ багажна квитанція підтверджує:

44. Відповідно до КОТІФ при отриманні багажної квитанції пасажир повинен перевірити, чи складено її згідно з:

45. Відповідно до КОТІФ багаж видається при пред'явленні:

46. Відповідно до КОТІФ перевізник ____________ перевіряти, чи правомочний власник багажної квитанції отримати багаж:

47. Відповідно до КОТІФ до видачі багажу власнику багажної квитанції прирівнюється:

48. Відповідно до КОТІФ до видачі багажу власнику багажної квитанції прирівнюється:

49. Відповідно до КОТІФ перевізник звільняється від відповідальності, якщо:

50. Відповідно до КОТІФ перевізник звільняється від відповідальності, якщо:

51. Відповідно до КОТІФ строк давності на відшкодування збитків стосовно відповідальності перевізника у випадку загибелі і травмувань пасажирів закінчується: для позову пасажира - після закінчення _____ років, починаючи з першого дня після випадку:

52. Відповідно до КОТІФ строк давності на відшкодування збитків стосовно відповідальності перевізника у випадку загибелі і травмувань пасажирів закінчується: для позову інших правомочних осіб - після закінчення трьох років, починаючи з першого дня після смерті пасажира, але не більше ________ років з першого дня після випадку

53. Відповідно до КОТІФ строк давності у випадку позову з приводу збитків, завданих внаслідок дій або недогляду, здійсненого або з наміром спричинити такі збитки, або з легковажності, або з розумінням того, що такі збитки ймовірно будуть завдані складає:

54. Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародні залізничні перевезення вантажів договір перевезення повинен бути підтверджений :

55. Відповідно до ЗУ «Про міжнародне приватне право», до трудових відносин застосовується:

56. Процедуру видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства визначає:

57. Відповідно до Порядку видачі, продовження строку дії на анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства, затверджений постановою КМ України від 08.04.2009 р., у разі використання роботодавцем праці іноземців без дозволу на використання праці іноземця державна служба зайнятості:

58. Відповідно до ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», іноземці та особи без громадянства:

59. У разі укладення шлюбу в Україні застосовуються вимоги __________щодо підстав недійсності шлюбу

60. Форма і порядок укладення шлюбу в Україні між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства, а також між іноземцями або особами без громадянства визначаються:

61. Які із перелічених умов реєстрації шлюбу є правильними:

62. Шлюб між громадянами України, якщо хоча б один з них проживає за межами України, може укладатися:

63. Право на шлюб визначається ___________ кожної з осіб, які подали заяву про укладення шлюбу:

64. Шлюб між громадянами України, шлюб між громадянином України та іноземцем, шлюб між громадянином України та особою без громадянства, що укладений за межами України відповідно до права іноземної держави, є дійсним в Україні за умови додержання щодо громадянина України вимог:

65. Відповідно до положень Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (в межах СНД) по справах про визнання шлюбу недійсним застосовується:

66. Відповідно до положень Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (в межах СНД) умови укладення шлюбу визначаються:

67. Виберіть правильне положення Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (в межах СНД) щодо розірвання шлюбу:

68. Яке з наведених положень щодо опіки та піклування міститься в Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (в межах СНД)?

69. Встановлення і заперечення батьківства або материнства визначається за законодавством Договірної Сторони:

70. Виберіть правильне положення Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (в межах СНД) щодо розірвання шлюбу:

71. Виберіть правильне положення Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (в межах СНД) щодо розірвання шлюбу:

72. Здатність особи на складання і скасування заповіту, а також форма заповіту і акта його скасування визначаються правом держави, у якій спадкодавець __________________в момент складання акта або в момент смерті:

73. Спадкові відносини регулюються правом держави, у якій спадкодавець______________, якщо спадкодавцем не обрано в заповіті право держави, громадянином якої він був

74. Здатність особи на складання і скасування заповіту, а також форма заповіту і акта його скасування визначаються правом держави, у якій спадкодавець __________________в момент складання акта або в момент смерті:

75. Відповідно до положень Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (в межах СНД) якщо за законодавством Договірної Сторони, що підлягає застосуванню при спадкуванні, спадкоємцем є держава,то:

76. Як визначається право спадкування за положеннями Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (в межах СНД)?

77. Відповідно до ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж» при арбітражному розгляді колегіальним складом арбітрів будь-яке рішення третейського суду повинно бути:

78. Відповідно до ЗУ «Про міжнародне приватне право», суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо:

79. Положення про Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України та Положення про Морську арбітражну комісію при Торгово-промисловій палаті України є:

80. Відповідно до ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж» арбітражне рішення може бути скасоване:

81. Відповідно до ЗУ “Про міжнародне приватне право», визнання рішення іноземного суду – це:

82. Якщо сторони не визначили кількість арбітрів, що мають розглядати арбітражний спір то призначаються:

83. Відповідно до Положення про Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України, Міжнародний комерційний арбітражний суд є:

84. Відповідно до Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 р. (Мінська конвенція), порядок примусового виконання рішення визначається:

85. Арбітражна угода може бути укладена у вигляді:

86. Угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або можуть виникнути між ними в зв’язку з будь-якими конкретними правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони договірний характер чи ні – це:

87. Відповідно до ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж» клопотання про скасування арбітражного рішення не може бути заявлено:

88. Відповідно до Положення про Морську арбітражну комісію при Торговельно-промисловій палаті України, морська арбітражна комісія є:

89. Відповідно до Положення про Морську арбітражну комісію при Торговельно-промисловій палаті України, морська арбітражна комісія:

90. Відповідно до ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж», термін «комерційний» тлумачиться:

91. Відповідно до ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж», третейський суд – це:

92. Недержавним органом, який вирішує спори, що виникають між суб’єктами МПрП у сфері міжнародного комерційного обороту, є:

93. До Міжнародного комерційного арбітражного суду можуть за угодою сторін передаватись на вирішення спори:

94. До міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою сторін передаватися:

95. До міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою сторін передаватися:

96. Арбітражна угода може бути укладена у вигляді:

97. Арбітражна угода укладається:

98. Арбітражна угода вважається укладеною в письмовій формі, якщо вона:

99. Арбітражна угода вважається укладеною в письмовій формі, якщо вона:

100. Арбітражна угода вважається укладеною в письмовій формі, якщо вона:

101. Арбітражна угода вважається укладеною в письмовій формі, якщо вона:

102. Арбітражна угода вважається укладеною в письмовій формі, якщо вона:

103. Арбітражне рішення може бути скасоване судом лише у разі, якщо:

104. Арбітражне рішення може бути скасоване судом лише у разі, якщо:

105. Арбітражне рішення може бути скасоване судом лише у разі, якщо:

106. Всесвітня конвенція про авторське право була прийнята

107. Дата набуття чинності для України Всесвітньої конвенції про авторське право

108. Строк охорони творів, на які поширюється дія Всесвітньої конвенції про авторське право, не може бути коротшим за період, що охоплює час життя автора і …. років після його смерті.

109. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів набрала чинності для України

110. На які об’єкти не поширюється охорона, надавана Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів

111. Згідно з Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів, твір вважається випущеним у світ одночасно у кількох країнах, якщо він було випущений у двох або більше країнах протягом … після першого його випуску

112. В якому році Україна приєдналася до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право 1996 року?

113. Строк охорони творів, на які поширюється дія Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів становить увесь час життя автора і … років після його смерті.

114. Об'єктами суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження, є:

115. Об'єктами суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження, є:

116. Об'єктами суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження, є:

117. Суб'єктами суміжних прав є:

118. Суб'єктами суміжних прав є:

119. Суб'єктами суміжних прав є:

120. Суб'єктами суміжних прав є:

121. Коли була прийнята Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення?

122. Яким правом користуються виробники фонограм згідно із Міжнародною конвенцією про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року?

123. Яким правом користуються виробники фонограм згідно із Міжнародною конвенцією про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року?

124. Одночасна передача телерадіопродукції однієї організації мовлення іншою організацією мовлення – це

125. Фізична або юридична особа, яка першою здійснила звуковий запис звучання виконання або інших звуків – це

126. Пріоритет, авторство і право власності на винахід засвідчуються

127. Пріоритет, авторство і право власності на корисну модель засвідчуються

128. Строк дії патенту України на винахід становить … від дати подання заявки до Установи

129. Строк дії деклараційного патенту на винахід становить … від дати подання заявки до Установи

130. Строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить … від дати подання заявки до Установи

131. Право на одержання патенту має …, якщо інше не передбачено Законом.

132. Винахідники, які спільно створили винахід (корисну модель), мають однакові права на одержання патенту, якщо інше

133. Видача патенту здійснюється Установою у … строк після його державної реєстрації.

134. Передача бездротовими засобами звуків або зображень і звуків для приймання публікою – це

135. Договір про патентну кооперацію був прийнятий

136. Договір про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року набув чинності для України:

137. Згідно з Договором про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року "національний патент" означає патент

138. Згідно з Договором про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року за кожною міжнародною заявкою проводиться

139. Коли було підписано Договір про патентне право?

140. Коли Верховною Радою України було ратифіковано Договір про патентне право від 1 червня 2000 року?

141. В яких відповідях правильно зазначені міжнародні договори, що регулюють питання суміжних прав в МПП:

142. В яких відповідях правильно зазначені міднародні договори, що регулюють питання суміжних прав в МПП:

143. Країни, до яких застосовується дійсна Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів, утворюють:

144. В якій відповіді правильно вказано пропущене слово? - “Всесвітня конвенція про авторське право була розроблена і прийнята на спеціальній конференції, що була складена під егідою ЮНЕСКО і відбулася в _________ в 1952 році»

145. Згідно з Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 року в Договірних Державах, які надають охорону фотографічним творам, а також творам прикладного мистецтва, оскільки вони є художніми, строк охорони таких творів не може бути коротшим.............

146. Згідно з Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 року не випущені в світ твори громадян кожної Договірної Держави користуються в кожній іншій Договірній Державі охороною, яку ця Держава надає творам своїх громадян, що.........

147. Згідно з Конвенцією про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм під "фонограмою" слід розуміти:

148. Згідно з Конвенцією про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм під "виробником фонограм" слід розуміти:

149. Згідно з Конвенцією про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм під "копією"слід розуміти:

150. Згідно з Конвенцією про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм під "розповсюдженням серед публіки" слід розуміти:

 

Перелік описових питань для модульного та підсумкового контролю (заліку)

1. Поняття міжнародного приватного права.

2. Предмет міжнародного приватного права.

3. Поняття «приватноправові відносини з іноземним елементом», об’єктивні передумови виникнення таких відносин.

4. Принципи та функції міжнародного приватного права.

5. Місце міжнародного приватного права в правовій системі. Співвідношення міжнародного приватного права з цивільним, сімейним, трудовим, міжнародним публічним правом та цивільним процесом.

6. Колізія права: поняття, причини її виникнення.

7. Склад, поняття і природа норм міжнародного приватного права.

8. Способи і форми правового регулювання приватноправових відносин з іноземним елементом.

9. Колізійно-правовий метод регулювання (поняття і форми).

10. Матеріально-правовий метод регулювання. Уніфікація матеріально-правових норм.

11. Зародження та історія розвитку міжнародного приватного права.

12. Розвиток науки міжнародного приватного права в Україні та в країнах колишнього СРСР на сучасному етапі.

13. Наука міжнародного приватного права в зарубіжних країнах. Новітні тенденції у міжнародному приватному праві.

14. Загальна характеристика джерел міжнародного приватного права.

15. Питання про подвійність джерел міжнародного приватного права. Співвідношення міжнародного договору та внутрішнього законодавства держав.

16. Види джерел міжнародного права в Україні та в інших державах.

17. Внутрішнє законодавство як джерело міжнародного приватного права. Законодавство про міжнародне приватне право в Україні (сучасний стан і перспективи розвитку).

18. Загальна характеристика Закону України «Про міжнародне приватне право».

19. Законодавство про міжнародне приватне право в зарубіжних країнах.

20. Кодифікація норм міжнародного приватного права на сучасному етапі. Питання про доцільність «автономної» кодифікації міжнародного приватного права.

21. Міжнародний договір в системі джерел міжнародного приватного права.

22. Поняття і значення уніфікації норм міжнародного приватного права. Міжнародні центри уніфікації в галузі міжнародного приватного права.

23. Звичай як джерело міжнародного приватного права. Звичаї міжнародної торгівлі. Звичаї ділового обороту.

24. Значення судової і арбітражної практики у правозастосуванні та у розвитку міжнародного приватного права.

25. Роль доктрини у міжнародному приватному праві.

26. Поняття і правова природа колізійної норми. Структура колізійної норми. Система і функції колізійних норм.

27. Види колізійних норм.

28. Основні формули прикріплення (колізійні прив’язки) і сфера їх застосування. Множинність колізійних прив’язок.

29. Дія колізійних норм у часі. Інтерлокальні колізії в міжнародному приватному праві.

30. Принцип «найбільш тісного зв’язку» у міжнародному приватному праві, його значення у колізійному регулюванні.

31. Проблема кваліфікації у міжнародному приватному праві: поняття і методи її вирішення. Тлумачення і застосування колізійних норм. Встановлення змісту іноземного закону.

32. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої держави.

33. Застереження про публічний порядок: поняття, види.

34. Імперативні норми в міжнародному приватному праві. Обхід закону та його правові наслідки.

35. Поняття правового режиму і його види.

36. Взаємність: поняття види. Реторсії в міжнародному приватному праві.

37. Правове положення фізичних осіб в міжнародному приватному праві.

38. Поняття іноземців в Україні.

39. Правове положення іноземних громадян та осіб без громадянства в Україні.

40. Правовий статус іноземців у різних сферах суспільних відносин.

41. Особистий закон фізичної особи в міжнародному приватному праві .

42. Правоздатність та дієздатність (цивільна, трудова, шлюбно-сімейна) іноземців в Україні.

43. Колізійні питання дієздатності іноземців.

44. Колізійні питання безвісної відсутності та оголошення особи померлою в міжнародному приватному праві .

45. Соціальне забезпечення іноземців.

46. Правові режими іноземців.

47. Правове положення українських громадян за кордоном.

48. Правове положення юридичних осіб в міжнародному приватному праві.

49. Поняття особистого закону юридичної особи.

50. Поняття «національності» юридичної особи в міжнародному приватному праві та доктрини її визначення. Критерій «контролю» юридичної особи.

51. Колізійне регулювання статусу юридичних осіб за законодавством України.

52. Іноземні юридичні особи в Україні, їх допуск до господарської діяльності в Україні.

53. Форми участі іноземних юридичних осіб в господарській діяльності в Україні. Представництва та філії іноземних юридичних осіб в Україні.

54. Правовий режим іноземних юридичних осіб в Україні, підстави його встановлення.

55. Правове положення українських юридичних осіб за кордоном.

56. Міжнародні юридичні особи, їх правовий статус.

57. Правові форми спільної господарської діяльності в Україні.

58. Поняття держави як суб’єкта приватноправових відносин у міжнародному приватному праві.

59. Імунітет держави. Види імунітету держави, їх зміст.

60. Концепція абсолютного імунітету.

61. Концепція функціонального імунітету. Розмежування публічно-правових та приватноправових актів держави.

62. Способи вираження згоди держави на незастосування до неї правил імунітету.

63. Випадки невизнання імунітету держави. Випадки збереження імунітету держави.

64. Особливості правовідносин з участю держави в міжнародному приватному праві,

65. Регулювання імунітетів іноземної держави за законодавством України.

66. Особливості правового регулювання відносин власності в міжнародному приватному праві.

67. Колізійні питання права власності:

68. Правова характеристика колізійної прив’язки «закон місця знаходження речі» (lex rei sitae) та інших колізійних прив’язок, що застосовуються у вирішенні колізійних питань відносин власності.

69. Правова характеристика колізійних норм, що застосовуються при захисті права власності та інших речових прав у міжнародному приватному праві

70. Правовий режим власності іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних фізичних і юридичних осіб в Україні.

71. Правовий режим власності держави Україна, громадян України та українських юр


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.