Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Системи з розвиненими засобами workflow (WF).

Наведемо кілька найбільш відомих визначень Worklfow [13]:

· довільне завдання, виконуване послідовно або паралельно одним або більше учасниками робочої групи з метою досягнення спільної мети (IBM);

· повна або часткова автоматизація бізнес-процесу, при якій документи, інформація або завдання передаються від одного учасника до іншого для виконання узгоджених дій (М. Саттон );

· координація людей, інформації, об’єктів та подій для виконання послідовності операцій і досягнення статусу, який призводить до досягнення встановлених цілей (Workflow Management Coalition).

Всі ці визначення включають бізнес-процеси, інформацію та персонал.

Технологія WorkFlow включає:

· технологію автоматизації управління потоками робіт;

· автоматизацію виконання ділових (бізнес) процесів;

· моделювання діяльності підприємства;

· організацію у управління взаємопов’язаною діяльністю всіх співробітників підприємства.

В основі технології Workflow лежать такі базові поняття:

об’єкт – деякий об’єкт, використовуваний у бізнес-процесі (наприклад, документ, креслення, інструмент);

подія – дія, виконана над об’єктом (напр., підписання документа);

операція – дія, виконувана у межах розглядуваного бізнес-процесу (напр., перевірка документа на правильність складання, внесення змін до документа);

виконавець – посадова особа, відповідальна за виконання операції бізнес-процесу.

Кожна система класу Workflow забезпечує вирішення мінімум трьох завдань:

– опис бізнес-процесу;

– управління виконанням бізнес-процесу;

– моніторинг виконання бізнес-процесу.

 

Управління виконанням потоку робіт полягає:– у перевірці умов переходу між операціями;

– у передаванні документів між виконавцями;

– повідомленні користувача про те, що він повинен зробити.

 

Таблиця 10

Функціональні можливості систем електронного документообігу

Функції Зміст
Реєстрація документів - реєстрація і облік документів; - ведення журналів реєстрації та обліку. - ведення номенклатури справ
Контроль виконання - ведення конт­роль­них завдань; - перенесення терміну виконання завдань; - ведення стану виконання; - зняття завдань з контролю згідно із звітами; - визначення результату виконання завдань; - підтримка завдань централізованого і децентралізованого рівня
Маршрутизація об'єктів документообігу (workflow-підсистема) - реєстраційних карток; - контрольних карток; - електронних версій документів; - звітів щодо виконання контрольних завдань
Колективна робота - ведення електронних версій документів
Нормативно-довідкова інформація  
Пошук - атрибутивний пошук об'єктів документообігу, повнотекстовий пошук документів
Звітність - журнали реєстрації та обліку; - контрольні картки; - аналіз виконання завдань; - аналітичні і статистичні довідки
Адміністрування - розмежування повноважень; - управління технологічними процесами; - налагодження системи

Функції системи електронного документообігу в інформаційному забезпеченні системи управління:

– підвищення якості підготовки документів;

– посилення виконавської дисципліни;

– прискорення обміну інформацією між організаціями;

– спрощення процедури прийняття рішень;

– скорочення кількості помилок і зловживань при роботі з громадянами і організаціями;

– підвищення авторитету державних інститутів у громадській думці;

– прискорення і спрощення інформаційних процесів;

– підвищення гнучкості й керованості процесів передавання інформації;

– забезпечення прозорості прийняття рішень і необхідного контролю суспільства за діяльністю державних органів;

– забезпечення внутрішньовідомчої взаємодії, а також взаємодії співробітників державних органів різних рівнів.

Проблеми впровадження систем електронного документообігу:

– консерватизм персоналу, недостатня освіченість в галузі інформаційних технологій, небажання навчатись і підвищувати кваліфікацію, побоювання прозорості власної діяльності для керівництва, яка виникає внаслідок впровадження системи електронного документообігу;

– відставання нормативно-методичного забезпечення роботи з електронними документами від інформаційно-технологічного;

– різноманітність програмних засобів, які використовуються для автоматизації документообігу в органах державного управління;

– часті структурні зміни в організації, слабка формалізація бізнес-процесів;

– паралельне існування традиційних „паперових” систем документообігу і систем електронного документообігу.

 

Загальні принципи побудови системи електронного документообігу

1) в організаційному аспекті:

· забезпечення контролю цілісності документів, реєстрації документів відповідно до регламенту роботи, виконання процесів обробки документів в залежності від ситуацій та подій, яких стосуються документи;

· зведення до мінімуму змін в системі, що стосуються зв’язків з зовнішніми структурними підрозділами та установами в разі зміни організаційної структури ПП ІІАС;

· забезпечення багатоваріантності зв’язків із зовнішніми у відношенні до ПП ІІАС структурними підрозділами та установами з метою збереження працездатності системи в разі втрати зв’язку з будь-яким зовнішнім структурним підрозділом

2) в інформаційному аспекті:

· інтеграція даних, що підтримуються та використовуються структурними підрозділами та установами при їх взаємодії;
можливість виконувати основні функції в локальному режимі функціонування системи;

· відповідність існуючим інформаційним технологіям, які розробляються i функціонують в ОДВ

3) в алгоритмічному аспекті:

· алгоритми функціонування системи повинні відповідати вимогам, що узгоджені в межах ПП ІІАС, міжнародним стандартам та рекомендаціям щодо побудови та використання інтерфейсів користувача, мережних засобів, систем управління базами даних та знань тощо

4) в технічному аспекті:

· забезпечення взаємозамінності та резервування технічних засобів системи з метою досягнення потрібної надійності її функціонування;

· архітектура системи повинна дозволяти розширення програмно-технічних засобів без змін програмного і інформаційного забезпечення, дозволяти доповнення та оновлення функцій і складу системи без порушення її функціонування

5) в технологічному аспекті:

· забезпечення побудови діловодних процесів пілот-проекту ІІАС в рамках сучасної концепції WorkFlow таким чином, що управління та планування здійснюється відносно виробничих процесів (потоків робіт) взаємодії центральних та місцевих органів влади, в рамках яких створюються, оброблюються та надходять документи;

· забезпечення можливості легкого та швидкого переналагоджування процесів відносно змін технологій обробки чи потреб кінцевих користувачів без суттєвого зниження продуктивності та надійності системи в цілому;

· при впровадженні ІСЕД режим праці спеціалістів не змінюється.

6) у нормативно-правовому аспекті:

· забезпечення дотримання нормативно-правових актів з питань застосування електронного документообігу і електронного цифрового підпису

Закони України:

– від 22.05.03 № 851-IV “Про електронні документи та електронний документообіг”

– від 22.05.03 № 852-IV “Про електронний цифровий підпис”

Постанови Кабінету Міністрів України:

– - від 26 травня 2004 р. № 680 “Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу”

– від 28 жовтня 2004 р. № 1451 “Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган”

– від 28 жовтня 2004 р. № 1452 “Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності”

– від 28 жовтня 2004 р. № 1453 “Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади”

– від 28 жовтня 2004 р. № 1454 “Про затвердження Порядку обов’язкової передачі документованої інформації”.

 

Принципи створення інформаційних систем документообігу і загальні вимоги до системи електронного документообігу ґрунтуються на принципах:

- системності - між структурними елементами системи встановлені такі зв’язки, які забезпечують її цілісність і взаємодію з іншими системами;

- відкритості – система створюється з урахуванням можливості поповнення і оновлення її функцій без порушення порядку функціонування;

- сумісності – при створенні системи використовуються інформаційно-технологічні інтерфейси, завдяки яким вона може взаємодіяти з іншими системами;

- стандартизації (уніфікації) - при створенні системи, по можливості, використовуються типові, уніфіковані і стандартизовані рішення;

- ефективності - в результаті розробки системи забезпечується раціональне співвідношення між витратами на створення системи і цільовими ефектами.

 

Основні вимоги до систем електронного документообігу

Масштабованість

Бажано, щоб система могла підтримувати будь-яку кількість користувачів з здатність системи нарощувати потужність визначалась тільки потужністю відповідного програмного забезпечення.

Розподіленість

Архітектура систем документообігу повинна підтримувати взаємодію розподілених майданчиків для роботи з документами в територіально-розподілених організаціях

Модульність

Система повинна складатись з окремих модулів, інтегрованих між собою, на випадок, якщо користувачу системи не потрібно одразу впровадження всіх компонентів системи документообігу, або спектр завдань організації вужчий, ніж весь спектр завдань документообігу.

Відкритість

Система повинна мати відкриті інтерфейси для можливого доопрацювання і інтеграції з іншими системами.

Автоматизація документообігу здійснюється на основі окремих автоматизованих функцій, поєднаних за своїм призначенням у типові функціональні комплекси:

– комплекс підготовки документів комп’ютерними засобами;

– комплекс реєстрації та введення електронних документів в оперативний електронний архів;

– комплекс ведення електронного архіву, підтримки паперового архіву та організації доступу до його інформації;

– комплекс контролю виконавчої діяльності;

– комплекс проектування маршрутів руху документів;

– комплекс обміну даними;

– комплекс підтримки формування аналітично-статистичної звітності та оперативного аналізу;

– комплекс ведення нормативно-довідкової інформації;

– комплекс адміністрування;

– комплекс “уніфіковане клієнтське місце”.

 

Для забезпечення обміну електронними документами та повідомленнями з дотриманням вимог "Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1453, розроблено технічні умови „Система електронного документообігу органу виконавчої влади. Технічні умови” ТУ У 30.0-33240054-001:2005.

Дотримання технічних умов забезпечує можливість:

– уніфікації форматів обміну інформацією між органами виконавчої влади;

– інтеграції СЕДО в єдину загальнодержавну систему електронного документообігу органів виконавчої влади.

Система електронного документообігу (СЕДО) повинна функціонувати з дотриманням вимог “Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1453 та “Примірної інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади”, затвердженою постановою КМУ №1153 від 17 жовтня 1997 року.

В СЕДО повинна забезпечуватися можливість:

– одночасної роботи групи користувачів;

– перевірки електронних документів на зараження вірусом та регулярне оновлення антивірусної бази даних;

– використання надійних засобів електронного цифрового підпису;

– візуального подання (у тому числі й друк на папері) електронних документів;

– використання систем розпізнавання документів на папері та перевірки правопису.

– В СЕДО повинні забезпечуватися:

– простота і зручність її використання працівниками, що пройшли навчання (далі - користувачі);

– виконання користувачами своїх службових обов'язків щодо діловодства в електронній формі;

– захист від помилкового видалення даних, можливість зворотних дій користувача;

– автоматичне заповнення полів форм для прискорення процесу введення інформації;

– аудит введеної інформації;

– надання засобів для відстеження (моніторингу) руху електронних документів між підрозділами органу виконавчої влади в процесі діловодства.

Функціонування СЕДО здійснюється з обов'язковим використанням інформації з довідників:

– довідник видів електронних документів та повідомлень;

– довідник органів виконавчої влади, які є учасниками обміну електронними документами та повідомленнями;

– довідник фізичних осіб, які є учасниками обміну електронними документами та повідомленнями між органами виконавчої влади.

За необхідності СЕДО доповнюється довідниками та/або класифікаторами із загальносистемною або іншою інформацією, необхідною для її функціонування.

В процесі функціонування СЕДО забезпечується коректна взаємодія її програмних компонент з іншим інформаційно-телекомунікаційними системним, прикладним та інструментальним програмним забезпеченням робочих місць та серверів без порушення їх функціонування.

Програмні продукти, які використовуються для створення СЕДО, повинні мати експертний висновок або сертифікат відповідності вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації.

Органи виконавчої влади, які здійснюють обмін електронними документами і повідомленнями через свої СЕДО, виступають відправниками або одержувачами таких документів і повідомлень.

В процесі обміну електронними документами і повідомленнями взаємодія СЕДО з системами електронного документообігу органів виконавчої влади здійснюється через спеціальні телекомунікаційні мережі, у яких забезпечується безпека конфіденційної інформації, що є власністю держави.

В СЕДО не накладаються обмеження на структуру та зміст електронного документа.

В СЕДО забезпечується обмін такою інформацією:

– електронні документи;

– реєстраційні дані в електронній формі про електронний документ та його зміст;

– повідомлення для відправника про прийняття (відхилення) вхідних електронного документа службою діловодства одержувача.

– Інтерфейс між користувачем і СЕДО дає змогу забезпечити:

– ергономічність взаємодії користувача з СЕДО;

– взаємодію користувача з програмними компонентами СЕДО на основі прозорого та інтуїтивно зрозумілого діалогового графічного віконного інтерфейсу, з використанням піктограм функцій, режимів та операцій;

– можливість для користувача оперувати професійно-орієнтованими поняттями предметної галузі діловодства державною мовою;

– можливість зворотності дій користувача, а також обов'язкове підтвердження ним потенційно руйнівних дій з модифікації та відновлення даних;

– можливість одержання користувачем довідкових даних про функціональні характеристики СЕДО (зокрема, отримання на екрані монітора контекстнозалежних підказок щодо виконання операцій, функцій тощо).

В СЕДО може застосовуватися система управління базами даних, в якій забезпечується надійне зберігання інформації в різноманітних форматах - як текстових, так і графічних чи мультимедійних, надання швидкого доступу до інформаційних ресурсів різноманітним прикладним системам з підтримкою достатньої продуктивності при підключенні запланованої кількості користувачів.

На ринку представлених досить широкий спектр систем електронного документообігу. Розглянемо кілька з найбільш розповсюджених систем.

"БОСС-Референт"

Www.it.ru

Система орієнтована на спільну роботу багатьох користувачів і створює всередині організації єдиний інформаційний простір.

Система БОСС-Референт побудована на платформі IBM Lotus Domino/Notes і характеризується такими властивостями:

1. засоби створення єдиного інформаційно-управлінського простру для організацій будь-якої складності: розподілених, багаторівневих, та ін..

– підтримка складних маршрутів узгодження документів;

– швидка автоматизація бізнес-процесів завдяки наявності вбудованих процесів опрацювання документів, які настроюються та модифікуються у відповідності з вимогами специфіки діяльності замовника;

– зручність адміністрування, масштабування, Web-доступ;

– наявність засобів захисту інформації;

– простота освоєння користувачами.

"ДЕЛО"

http://www.eos.ru, http://www.eos.com.ua

"ДЕЛО" повною мірою підтримує вітчизняні традиції діловодства та повний життєвий цикл документа. Система може використовуватись і невеликими організаціями - для автоматизації паперового документообігу, і великими підприємствами – для організації електронного документообігу.

Основні функції системи:

– забезпечує повний життєвий цикл документа в організації від створення проекту документа до списання у справу і передачу в архів;

– формування доручень за документами;

– управління проходженням документів із множиною рішень;

– передавання завізованих документів співробітникам на ознайомлення та виконання;

– контроль проходження і виконання документів;

– забезпечення інформаційної безпеки.

"Евфрат-документооборот"

Www.evfrat.ru

Система з своїми функціональними можливостями рекомендована широкому колу організацій. На сайті компанії зазначається, що система може використовуватись для підприємств малого і середнього бізнесу. "Евфрат" побудований у парадигмі „Робочого стола” з папками. Документи розкладаються у папки, які можуть мати будь-який ступінь вкладеності.

На сайті надано можливість одержати демо-версію програмного продукту.

Система дає змогу виконувати такі завдання:

автоматизація канцелярії;

електронний архів документів;

корпоративний электронный документооборот (workflow).

OPTiMA-WorkFlow

http://www.optima-workflow.com, http://www.onix.ru

Функціональніможливості системи OPTiMA-WorkFlow

– повнофунціональна маршрутизація і засоби опису сценаріїв руху документів;

– контроль додержання вимог технології роботи з документами;

– контроль виконання доручень; динамічна модифікація форми і змісту облікових даних і процедури реєстрації;

– повноцінний контроль версій документа;

– робота з будь-якими електронними об’єктами;

– робота в розподілених корпоративних мережах;

– індивідуальне налаштування інтерфейсу робочого місця користувача.

“Megapolis.Документооборот”

Www.softline.kiev.ua

„Megapolis.Документооборот” є комплексним програмним рішенням для створення систем управління документами та автоматизації ділових процесів. Система охоплює всі етапи життєвого циклу документів. Система має модулі, орієнтовані на автоматизацію традиційних вітчизняних процесів діловодства та контролю виконавської дисципліни, характеризується відкритістю, високим рівнем розширення, адаптації і може використовуватись у різних структурах – від комерційних компаній до органів державної влади.

Система «Megapolis.Документооборот» призначена для вирішення таких завдань:

– забезпечення автоматизації ділових процесів (workflow);

– організація спільного інформаційного простору для організації з розподіленою структурою;

– автоматизація завдань діловодства і контролю виконавської дисципліни - функцій підготовки проектів документів, реєстрації, формування резолюцій, доведення документів до виконавців, фіксація перебігу виконання, контроль виконання, автоматизація функцій ведення паперового архіву;

– організація роботи із зверненнями громадян;

– формування різних видів статистичної та аналітичної звітності.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.