Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кодекс адміністративного судочинства України / прийнятий Верховною Радою України 06.07.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, № 37. – Ст. 446.

2. Чечот Д. М. Неисковые производства / Д. М. Чечот. – М. : Юрид. лит, 1973. – С. 10.

3. Хаманева Н. Ю. Теоретические проблемы административно-правового спора / Н. Ю. Хаманева // Государство и право. – 1998. – № 13. – С. 30.

4. Фролов С. Ф. Социология: сотрудничество и конфликты / С. Ф. Фролов. – М , 1997. – С. 173.

5. Лупарев Е. Б. Общая теория административно-правового спора / Е. Б. Лупарев. – Воронеж, 2003. – С. 134.

6. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад, і голов, ред. В. Т. Бусел]. – К. : Ірпінь: ВТФ «Перун» , 2001. - 1440 с.

7. Анохіна Л. С. Поняття адміністративної юрисдикції / Л. С. Анохіна, О. М. Анохін // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. – Сімферополь, 2004. – Вип. 5. – С. 11–13.

8. Круглов В. А. Теоретические основы, правовые и организационные проблемы производства по делам об административных правонарушениях : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : спец. 12.00.14 – «Административное право; Финансовое право; Информационное право» / В. А. Круглов; Белорус. гос. унт. – Минск, 2003. – С. 13–14.

9. Андрианова Ю. А. Административная юрисдикция мировых судей в Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.14. – «Административное право; Финансовое право; Информационное право» / Ю. А. Андрианова; Саратовская государственная академия права. – Саратов, 2004. – С. 11–13.

10. Колпаков В. К. Адміністративне право України: підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – С. 282.

11. Административное право: учебник / под ред. Ю. М. Козлова и Л. Л. Попова. – М., 2001. – С. 405, 413–414.12. Тимошенко И. В. Административная ответственность: учеб. пособие / И. В. Тимошенко. – М.; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2004. – С. 140–141.

13. Картузова І. О. Поняття і структура адміністративно-юрисдикційного процесу / І. О. Картузова // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. – Одеса: Юридична література, 2003. – Т. 2. – С. 154.

14. Шергин А. П. Административно-деликтное законодательство России: состояние, проблемы, перспективы // Административное право и административный процесс : актуальные проблемы / отв. ред. Л. Л. Попов, М. С. Студеникина. – М. : Юристъ, 2004. – С. 168.

15. Бевзенко В. М. Особливості визначення підвідомчості публічно-правових спорів / В. М. Бевзенко, С. М. Мінько // Вісник господарського судочинства. – 2007. – № 3. – С. 122–126.

16. Сьоміна В. А. Проблеми законодавчого регулювання та практики розгляду адміністративно-правових спорів : дис... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 – «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В. А. Сьоміна; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Xарків, 2005. – 186 с.

17. Сало Л. Б. Способи вирішення публічно-правових спорів з органами влади : практичний посібник / Л. Б. Сало, І. Я. Сенюта, Н. Є. Хлібороб, А. М. Школик. – Дрогобич : Коло, 2009. – 112 с.

18. Зеленцов А. Б. Административно-правовой спор (теоретико-методологические подходы к исследованию) / А. Б. Зеленцов // Правоведение. – 2001. – № 1. – С. 68–79.

19. Диков Г. В. Распределение компетенции в сфере судебного кронтроля за деятельностью администрации / Г. В. Диков // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – М. : Изд-во Ин-та права и публичной политики, 2002. – № 3. – С. 98–105.

20. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

21. Ткач Г. Поняття та природа адміністративно-правового спору / Г. Ткач // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2006. – Вип. 43. – С. 153–157.

22. Подковенко Т. О. Медіація як один з альтернативних способів розв’язання юридичних конфліктів / Т. О. Подковенко // Державо і право. – Вип. 45. – С. 31–38.

23. Задорожна С. Примирна процедура як спосіб вирішення комерційних спорів / С. Задорожна // Право України. – 2007. – № 10. – С. 54–57.

24. Кузьмишин В. Перспективи впровадження процедури медіації в адміністративному судочинстві / В. Кузьмишин // Вісн. Вищого адмін. суду України. – 2009. – № 3. – С. 46–48.

25. Лебедева М. М. Вам предстоят переговоры / М. М. Лебедева. – М. : Экономика, 1993. – 154 с.

26. Про третейські суди : Закон України від 11.05.2004 р. № 1701-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 35. – Ст. 412.

27. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 07.07.2010 р. № 2453-VI // Офіц. вісн. України. – 2010. – № 55/1. – Ст. 1900.

28. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Дзюби Галини Павлівни щодо офіційного тлумачення частини другої статті 55 Конституції України та статті 2482 Цивільного процесуального кодексу України (справа громадянки Дзюби Г. П. щодо права на оскарження в суді неправомірних дій посадової особи) від 25.11.1997 р. // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 28. – Ст. 1377.

29. Кодекс України про адміністративні правопорушення : прийнятий Верховною Радою України від 07.12.1984 р. № 8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

30. Про захист економічної конкуренції : Закон України від від 11.01.2001 № 2210-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

31. Постанова Верховного Суду України від 07.10.2008 р. № 2397400 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua.

32. Котенко В. Забезпечення процесуальних прав і законних інтересів сторін на стадії підготовчого провадження в адміністративному процесі / В. Котенко // Вісник Київськ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2008. – Вип. 79. – С. 53–55.

33. Липа В. Особливості строків на стадіях проваджень адміністративного судочинства / В. Липа // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 3. – С. 61–63.

34. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України: навч. посіб. / А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник. – К. : Прецедент, 2007. – 531 с.

35. Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності : Закон України від 17.12.2009 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2010. – № 1. – Ст. 2.

36. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод Міжнародний документ від 04.11.1950 р. // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 13. – Ст. 2371.

37. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Кудла проти Польщі» від 26.10.2000 р. // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 2000. – № 2. – С. 217–223.

38. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Мікулич проти Хорватії» від 07.02.2002 р. // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 2002. – № 2. – С. 99–112.

39. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Єрмакова проти Росії» від 23.09.2004 р. // Вісн. Верхов. Суду України. – 2004. – № 12. – С. 24–26.

40. Колодій А. М. Принципи права України: монографія / А. М. Колодій. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 208 с.

41. Короткий тлумачний словник української мови : близько 7 000 слів / [уклад. Д. Г. Гринчишин та ін.]; за ред. Д. Г. Гринчишина. – К. : Просвіта, 2010. – 599 с.

42. Даль В. Л. Толковый словарь живого велико-русского языка: в 4 т. / В. Л. Даль. – М. : Рус. яз. – Медиа, 2003. – Т. 2. – 688 с.

43. Лопатина В. В., Лопатина Л. Е. Малый толковый словарь русского языка / В. В. Лопатина, Л. Е. Лопатина. – М. : Рус. яз., 1990. – 456 с.

44. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003. – 1051 с.

45. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. – 5-е изд. – М. : Политиздат, 1986. – 590 с.

46. Новий тлумачний словник української мови 42000 слів : в 4 т. / Укл. В. Яременко, О. Сліпушко. – К. : Аконіт, 1998. – Т. 3. – 927 с.

47. Словник іншомовних слів : 23 000 слів та термінологічних словосполучень / уклад. Л. О. Пустовіт та ін. – К. : Довіра, 2000. – 935 с.

48. Кубко Є. Б. Теорія організації і структури державного управління. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи / Є. Б. Кубко, В. В. Цвєтков. – К. : Атіка, 1998. – 364 с.

49. Алексеев С. С. Общая теория права: курс в 2 т. / С. С. Алексеев. – М. : Юрид. лит., 1981. – Т. 1. – 359 с.

50. Скакун О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс) : учебник / О. Ф. Скакун. – Х. : Эспада, 2005. – 537 с.

51. Кузьменко О. В. Курс адміністративного процесу / О. В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 208 с.

52. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 19.12.1966 р. : ратифікований Указом Президії Верховної Ради УРСР від 19.10.1973 р. // Вісн. Конституц. Суду України. – 2007. – № 1. – С. 91–106.

53. Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні : монографія / В. М. Гаращук. – Х. : Фоліо, 2002. – С. 22.

54. Авер’янов В. Нове ставлення до прав людини – мета реформування українського адміністративного права / В. Авер’янов // Юридична Україна. – 2005. – № 5. – С. 31–35.

55. Мережко О. Правова держава як міф [Електронний ресурс] / О. Мережко // Юридична газета. – 2005. – № 23 (59). – Режим доступу: http://www.yur-gazeta.com/oarticle/ 1918/

56. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Касьяненка Бориса Павловича щодо офіційного тлумачення положень пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України, частини другої статті 383 Кримінально-процесуального кодексу України від 11.12. 2007 р. // Офіц. вісн. України. – 2008. – № 29. – Ст. 927.

57. Кройтор В. А. Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду / В. А. Кройтор. Право і безпека. – 2009. – № 1. – С. 198–205.

58. Хотинська О. З. Обов’язковість судових рішень як конституційна засада судочинства України : автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.10 – «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» / О. З. Хотинська; Академія адвокатури України. – К., 2006. – С. 6.

59. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Хорнсбі проти Греції» від 19.03.1997 р. // Практика Європ. суду з прав людини. – 1999. – № 3. – С. 138.

60. Осетинський А. Й. Конкуренція судових юрисдикцій в аспекті забезпечення усталеної судової практики у земельних спорах / А. Й. Осетинський // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 5. – С. 21–24.

61. Цивільний процесуальний кодекс України: прийнятий Верховної Радою України від 18.03.2004 р. № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40–41, 42. – Ст. 492.

62. Господарський процесуальний кодекс України : прийнятий Верховною Радою України від 06.11.1991 р. № 1798-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

63. Щодо застосування господарськими судами України положень процесуального законодавства стосовно розмежування компетенції між спеціалізованими адміністративними і господарськими судами : Інформаційний лист Верховного Суду України від 26.12.2005 р. // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 2. – С. 124–126.

64. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Офіційний вісник України. – 2010. – № 92. – Ст. 3248.

65. Смокович М. Суб’єкт владних повноважень як позивач в адміністративному судочинстві / М. Смокович // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 2. – С. 52–63.

66. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 22.09.2011 р. № 3773-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 19–20. – Ст. 179.

67. Про заборону грального бізнесу в Україні : Закон України від 15.05.2009 р. № 1334-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 38. – Ст. 536.

68. Щодо порядку стягнення санкцій, пов’язаних із забороною організації і проведення азартних ігор на території України: Лист Вищого адміністративного суду України від 28.09.2009 р. № 1270/13/13-09 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v1270760-09

69. Литвинова Г. П. Проблеми розмежування юрисдикції спеціалізованих судів України: випадковість чи закономірність? / Г. П. Литвинова, С. В. Ребриста // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 1. – С. 24–26.

70. Щербина В. С. Адміністративно-господарські санкції в системі заходів господарсько-правової відповідальності / В. С. Щербина // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 2. – С. 180–185.

71. Административное право зарубежных стран: учебное пособие / авт. кол. : Л. М. Гудошников, А. А. Жданов, А. К. Козырин, Е. Г. Пащенко, Л. Р. Сюкияйнен; отв. ред. Козырин А. Н. – М. : Спарк, 1996. – 229 с.

72. Тарасова С. Административное развитие / С. Тарасова // Юридическая практика . – 2010. – № 4. – 25 с.

73. Курінний Є. Адміністративна юстиція як невід’ємна складова адміністративно-правового захисту / Є. Курінний // Підприємництво, господарство, право. – 2004. – №2. – С. 20–25.

74. Кузьменко О. В. Адміністративна юстиція в Україні: навч. посіб. / О. В. Кузьменко. – К. : Атіка. – 2007. – 157 с.

75. Афанасьев С. Ф. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и российское гражданское судопроизводство (общие вопросы) / С. Ф. Афанасьев; под ред. М. А. Викут. – М. : Юрлитинформ, 2008. – 416 с.

76. Панова И. В. Правовое регулирование административной юстиции: зарубежный и российский опыт / И. В. Панова // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2012. – № 12. – С. 70–85.

77. Педько Ю. С. Становлення адміністративної юстиції в Україні : монографія / Ю. С. Педько. – К. : Ін-т держави і права» ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 14.

78. Старилов Ю. Н. Административная юстиция. Теория, история, перспективы / Старилов Ю. Н. – М. : Издательство НОРМА, 2001. – 304 с.

79. Бородін І. Л. Адміністративно-правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.07 – «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / І. Л. Бородін; Національний університет внутрішніх справ – Х., 2004. – 38 с.

80. Коліушко І. Б. Адміністративна юстиція: Європейський досвід і пропозиції для України / І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда. – К. : Факт, 2003. – 536 с.

81. Ведерникова О. Н. Административная юстиция (опыт зарубежных стран) // Судебная реформа : итоги, приоритеты, перспективы. Материалы конференции. Серия «Научные доклады». – М. : МОНФ, 1997. – № 47. – С. 52 – 60.

82. Чечот Д. М. Административная юстиция (теоретические проблемы) / Д. М. Чечот. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1973. – С. 31.

83. Хаманева Н. Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти в Российской Федерации: автореф. дис…. д-ра юрид. наук : спец. 12.00.02 – «Конституционное право; муниципальное право» / Н. Ю. Хаманева. – М. : Ин-т государства и права Российской академии наук, 1997. – С. 115 –116.

84. Покровский С. П. Государственный Совет во Франции как орган административной юстиции в отмене административных решений / С. П. Покровский. – Ярославль : Тип. Губ. правл., 1913. – 512 с.

85. Ярова М. В. Судебные системы современных европейских государств : сравнительно-правовой анализ: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 – «Теория и история права и государства; история правовых учений» / М. В. Ярова; Рос. акад. правосудия. – М., 2006. – 29 с.

86. Тюріна О. В. Системи адміністративної юстиції ФРН і Франції : порівняльно-правовий аналіз / О. В. Тюріна // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2000. – № 3. – С. 31–36.

87. Административное право зарубежных стран: учебник / под ред. А. Н. Козырина и М. А. Шматовой. – М. : Спартак, 2003. – 145 с.

88. Сажина В. В. Административная юстиция в Великобритании / В. В. Сажина // Советское государство и право. – 1983. – № 12. – С. 115–119.

89. Уолкер Р. Английская судебная система / Уолкер Р. – М. : Норма, 1980. – 631 с.

90. Хаманева Н. Ю. Административная юстиция США / Н. Ю. Хаманева // Государство и право. – 1993. – № 3. – С. 140–147.

91. Хаманева Н. Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти / Хаманева Н. Ю. – М. : ИГПАН, 1997. – 213 с.

92. Шостенко О. І. Особливості запровадження адміністративної юстиції в Україні у контексті світової адміністративної теорії та практики: дис. кандидата юрид. наук: 12.00.07 – «Теорія управління, адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне право» / О. І. Шостенко; Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2004. – 191 с.

 

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2020 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.