Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Сутність поняття багатофункціональності слова

Курсова робота

з

на тему: Англійські багатофункціональні слова та їх переклад на українську мову

 

Студентки 3-го курсу ПР-10-1Д групи

напряму підготовки 020303 філологія

спеціальності 7.02030204 Переклад

Жовницької А. І.

Керівник: доцент, канд. філол. Наук

Петренко І. Т.

Національна шкала

Кількість балів Оцінка ECTS

 

Члени комісії :

 

 

Дніпродзержинськ

2012
ЗМІСТ

ВСТУП ……………………………………………………………………...………… 3

РОЗДІЛ 1. Аналіз теоретичних досліджень вітчизняних та зарубіжних лінгвістів в області вживання та перекладу багатофункціональних слів …………………..… 5

1.1 Сутність поняття багатофункціональності слова ……………...……….…….. 5

1.2 Види багатофункціональних слів ………………………………………..…….. 7

1.3 Особливості перекладу багатофункціональних службових слів ……..…….. 13

РОЗДІЛ 2. Дослідження практичного використання багатофункціональних слів в англійській мові та їх перекладу на українську мову (на прикладі твору

Сідні Шелдон «Якщо завтра настане») .…………………………………….…... 19

ВИСНОВКИ ...………………………………………………………………..….…..38

SUMMARY …...………………………………………………………………………40

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ….……………………………….……41


ВСТУП

Багатофункціональні слова мають широке використання в англійській мові, їх можна зустріти в різних жанрах літератури: в художніх текстах, в науково-технічних працях, в соціально-політичній літературі та ін..

Особливої уваги потребує переклад масової літератури, яка впевнено займає визначне місце серед упо­добань теперішнього українського читача. Окрім великої кількості авторів, які користуються рідною мовою для написан­ня своїх творів, твори письменників із-за кордону стають де­далі популярнішими серед українських читачів. Отже, пере­клад творів такого роду, зумовлений великим попитом, стає все більш необхідним.Одне з явищ, яке викликає най­більші труднощі при перекладі, є багатофункціональність, а відповідно і багатозначність більшої кіль­кості слів, тобто наявність у того самого слова, у даній оди­ниці вираження декількох зв'язаних між собою функцій — проблема, яку намагалися вирішити багато сучасних фа­хівців у галузі перекладу, а саме Арнольд І.В., Уфімцева А.А., Зражевська Т.А., Литвин Ф.А. та інші. У роботах цих авторів про­водиться аналіз перекладу багатофункціональних слів художнього та публіцистичного текстів.

Метою дослідження є спроба на практиці дослідити переклад багатофункціональних слів, які найчастіше зустрічаються в різних творах письменників сучасності, творчість яких зазвичай від­носять до масової літератури; визначити основні перекладаць­кі прийоми, що використовувались у цьому процесі, та стисло окреслити їх; зробити висновок про те, яка категорія багатофункціональних слів має найбільшу кількість лексико-семантичних варіантів.

Оскільки аналіз масової літератури як культурного явища сьогодення — процес тривалий та поширений, предметом до­слідження в даній роботі є твір автора Сідні Шелдон «Якщо завтра настане», який є майстром роману в жанрі «жіночий роман», творчість якого безперечно відносять до масової літератури. Це зумовило вибір творів саме цього автора.

Актуальність теми. Актуальність дослідження на тему: «Англійські багатофункціональні слова та їх переклад на українську мову» пояснюється тим, що багатофункціональні слова є часто вживаними в англійській мові, тому потребують детальнішого вивчення.

Об'єктом дослідження є обрані багатофункціональні слова, які найчастіше зустрічаються у вище зазна­ченому романі.

Методи дослідження : описовий, зіставний, структурний.

Завданнями дослідження є:

- провести дослідження теоретичних розробок вітчизняних та зарубіжних лінгвістів в області багатофункціональних слів;

- визначити поняття багатофункціональності слів;

- вивчити види багатофункціональних слів;

- виявити особливості перекладу багатофункціональних службових слів;

- дослідити частоту вживання та особливості перекладу багатофункціональних слів на прикладі тексту роману Сідні Шелдон «Якщо завтра настане».

 


РОЗДІЛ 1. Аналіз теоретичних досліджень вітчизняних та зарубіжних лінгвістів в області вживання та перекладу багатофункціональних слів

Сутність поняття багатофункціональності слова

За наявністю мети призначення та значень у їх семантичній структурі слова поділяють­ся на однофункціональні і багатофункціональні. Однофункціональних або моносемантичних слів у мові порівняно небагато. Більшість слів мови — багатофункціональні.

Багатофункціональні слова — це слова, які наділені здатністю виконувати різні функції в реченні [15, 116].

Бархударов Л.С. наголошував, що можливість двобічного використання слова утворюється як синтаксич­ним, так і власне лексичним шляхом, тобто самою семантичною структурою слова [3].

Можливість багатофункціонального використання слова криється в його семантичних здатностях. Візьмемо для прикладу два слова — photograph тa love, які можуть вживатися як іменник і дієслово. Однофункціональність слова photograph зберігається в усіх його синтаксичних проявах, напр.: photograph (nеighbour, ship, animal, view): в усіх випадках лексичне значення залишається незмінним, хоча граматичне може змінюватися, напр.: to photograph, photographing, photographed. Слово love, яке, здавалось би, має одне лексико-семантичне наповнення, у різних синтаксичних, оточеннях може вказувати на розбіжність функцій напр.: the baby loves his motherтathe kid loves his pie; у першому випадку значення набирає екстензії «to hold dear», у другому — « to exercise a strong affection».

Дещо складніша полісемія простих багатофункціональних слів. Так, дієслово pick має до восьми лише денотативних значень: 1) «to pierce, pe­netrate»; 2) «to dig»; 3) «to clear, cleanse»; 4) «to pluck, gather»; 5) «to choose, select»; 6) «to rob, plunder»; 7) «to separate»; 8) «to pull or comb asunder». Конотативні стосунки дієслова у словосполученнях ще складніші.

Багатофункціональність проявляється у мові і мовленні. Наведені приклади свід­чать про багатофункціональність, яка властива відокремленій лексичній струк­турі слова. Принципово інший вид полісемії спостерігаємо у конструк­ціях мовлення. Це видно на прикладі таких широковживаних дієслів, як to speak, to fall, to look, to wink.У висловах hespeaks, he winks, he falls тa he looks ми маємо справу з так званими «ненавмисними» зна­ченнями, а вживання наведених дієслів подібним чином називається ще абсолютивним. У реченнях he speaks to the students, he winks at me, he falls in love with her тa he looks like going there на перший план з'являється «навмисність» значення, у даному випадку спрямована на об'єкт дії. Така багатофункціональність не пов'язана з лексичною полісе­мією — речення He looks можна розуміти як «він дивиться» і як «він має вигляд когось». Вживання багатофункціональних слів реалізується, як правило, в оточенні достатньої кількості інших лексем [17, 57]; наведені приклади вказують на спільність характеристик кількох значень, які складають на перший погляд непомітну багатофункціональність, властиву ці­лому ряду слів.

Нарешті, багатофункціональність викликається умовністю заяви, яку висловлено у реченнях типу This rule must not be broken aбo Yоu sho­uld not be late for the meeting, де функції іменника rule і прикметни­ка late зумовлюється альтернативними можливостями відповідної дії aбо реагування.

При діахронічному розгляді багатофункціональності у першу чергу береться до уваги історичний розвиток слова [7, 239].

Лексико-семантична структура слова в діахронії вказує на те, як слово розвивалось від початкової форми. При цьому слово могло: 1) набувати нових функцій та значень, втрачаючи старі; 2) набувати нових функцій та значень, зберігаючи старі; 3) набувати нових функцій та значень, зберігаючи і втрачаючи частину старих функцій та значень; 4) зберігати одну функцію протягом довгого відрізку часу, не набуваючи нових (що буває досить рідко)

Верба Л.Г. писала, що багатофункціональність як мовне явище, була властива уже давньоанглійській лексиці. Взаємодія таких функцій завжди була складною. Набування одних і втрата інших функцій слова рідко залежала від якоїсь однієї причини. Їх, звичайно, було декілька — мовних і позамовних [6, 78].

Історичний розвиток багатофункціональності не обмежувався розвитком самої лише семантичної структури слова.

В роботах Рецкер Я.І. читаємо: «В історичній структурі функції бувають первинними і вторинними або початковими (головними) і похідними» [17].

Первинна або головна функція збігається інколи з етимологічною, на ґрунті якого шляхом метонімічного переносу утворюються функції по­хідні. При цьому можуть мати місце як членування функцій, так і їх мутація (змішування). Членування багатофункціональності буває однобічним або багатобічним. У багатофункціональних словах інколи спостерігається подальший розвиток вторинної функції.

Дослідники функцій слова часом підкреслюють той факт, що розвиток слова проходить поступово, від «прямих — фізичних» значень до значень «духовних — абстрактних» [4; 12; 18]. Ця думка відповідає теорії походження та розвитку мови, за якою слово може проходити три стадії розвитку:

1) імітаційну або копіювальну стадію;

2) стадію аналогії;

3) стадію символізму.

Остання стадія, як правило, найскладніша, оскільки вона відбиває переважно стилістичні засоби письменства. Однак у кожно­му правилі є винятки, що заперечують його[2].

 

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2020 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.