Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

РОЗДІЛ 2. Дослідження практичного використання багатофункціональних слів в англійській мові та їх переклад на українську мову

(на прикладі твору Сідні Шелдон «Якщо завтра настане»)

З метою практичного дослідження питання перекладу багатофункціональних слів в англійській мові був обраний роман Сідні Шелдон «If Tomorrow Comes» / «Якщо завтра настане» [23].Даний роман відноситься до масової закордонної літератури. Окрім великої кількості авторів, які користуються рідною мовою для написан­ня своїх творів, твори письменників із-за кордону стають де­далі популярнішими серед українських читачів. Отже, пере­клад творів такого роду, зумовлений великим попитом, стає все більш необхідним. Одним з явищ, які викликають най­більші труднощі при перекладі, є багатофункціональність слів, тобто «наявність у того самого слова, у даній оди­ниці вираження декількох функцій і відповідно значень»[13, 124].

З метою дослідження особливостей перекладу багатофункціональних слів були обрані наступні багатофункціональні слова: like, while та since.

Під час перекладу роману «If Tomorrow Comes» першорядна роль для з'ясування функції слів відігравав контекст. Контекст не показував, а виз­начав функцію, що в ньому реалізується, він обумовлював той факт, що в кожному випадку виступає саме дана функція.

Часто виникали труднощі відмежування однієї функції від іншої відповідно розподілу ілюстративного матеріалу. Це пояс­нюється тим, що семантична структура багатьох слів дифузна і непіддається чіткому розмежуванню.

При аналізі семантичної структури слова необхідно було також враховувати, з одного боку, ту обставину, що зв'язки між його значеннями не є абсолютними, раз і на завжди застиглими, а з іншого боку — що різні функції не займають у цій структурі рівноправного положення.Основними принципами добору лексичних засобів при перекладі твору Сідні Шелдон «If Tomorrow Comes» були:

1) Орієнтування на контекст. Можна сказати, що кожне слово в цих творах тісно пов'язане з усім твором у цілому, з його особливостями, з його створенням, нерідко з особистістю авто­ра. Перекладати потрібно було так, щоб зберігався творчий задум і почерк автора — і те, що автор сказав прямо, і те, що він мав на увазі, шляхом добору своєрідно забарвлених слів, вводячи певну музикальність і ритм.

2) Принцип дотримання відношення автора до освітлюваного предмета. При перекладі обраного матеріалу автор стикався з «нейтральним» словом, яке не передавало ані позитивного, ані негативного відношення автора. У цих випадках треба було враховувати основну лінію симпатії автора, обумовлену «широким контекстом», і обирати для перекладу слово, що відбиває фактичну симпатію або антипатію письменника.

3) Принцип відповідності прийнятої автором інтенсивності. Підшукуючи необхідний елемент, потрібно було з ряду укра­їнських синонімів обрати слово, найбільш відповідне за ін­тенсивністю, що часто було важко зробити, оскільки в ба­гатьох випадках підібрані автором слова були позначені сильною емоційною забарвленістю.

4) Принцип дотримування загальної стилістичної спрямованості твору й індивідуального стилю автора. Роблячи вибір між синонімами, треба було дотримуватися індивідуального стилю написання Сідні Шелдон, якому властиво використання слів у неочікуваних ситуаціях з метою яскравої передачі образів.

5) Принцип вибору слова, яке найбільш відображає ту реальну дійсність, що ми мали на увазі. Дія всіх обраних творів відбувалася в США в сучасні часи, тому при перекладі тре­ба було враховувати реалії, властиві цій сфері, однак ми намагалися нічого не доводити замість письменни­ка, докладаючи зусиль для того, щоб зберегти натяк чи лише роблячи його трохи прозорим.

6) Принцип використання стійких та напівстійких фразеоло­гічних сполучень, куди відносяться фразеологічні зрощення та інші сталі словосполучення, а також гармонійні сполучен­ня. У процесі роботи ми, добираючи слово із синоні­мічного ряду, намагалися піклуватися проте, щоб обране нами слово повністю відповідало своєму оточенню, тобто вну­трішній близькості слів із метою передачі «гармонійних спо­лучень».

7) Принцип орієнтування на основний словниковий фонд мови. Використовуючи цей принцип, ми намагалися сполучати його з принципом використання досить яскравих та інтенсивних слів — у тих випадках, коли вони не порушують норм української мови. Орієнтуючись на те, що увійшло у «золотий фонд» літературної мови, треба було використовувати в багатьох випадках сленг та розмовну мову, що пояснюється індивідуальним стилем Сідні Шелдон.

Отже, використовувались майжевсі принципи добору лексич­них засобів для перекладу багатофункціональних слів.

Враховуючи весь вищезгаданий матеріал, було проведе­но кількісне дослідження багатофункціональних слів like, while та since з метою визначити, яке з трьох видів багатофункціональних слів використовується в тексті роману частіше і які види функцій кожного з багатофункціональних слів зустрічаються частіше.

Висновок був таким:

Багатофункціональне слово like:

- функцію дієслова любити, подобатися слово like виконувало 21 раз (табл.2.1).

Таблиця 2.1

Слово like в якості дієслова любити, подобатися:

He was a gourmet cook, and he liked preparing exotic dishes such as Moroccan bistilla and guo bu li, the dumplings of northern China, and tahine de poulet au citron for Tracy and himself. Він був гурман і відмінний кухар, любив готувати екзотичні страви на зразок Марокканського бістілла або гуо-бли, страви північного Китаю, або тахін де пуа а цитрон для себе і Трейсі.
I've got to make them like me. Я повинна зробити все, щоб сподобатися їм.
"You don't took like а killer, Miss Whitney." Ви не схожі на вбивцю, міс Уїтні.
"You have guts, baby. I like that. It turns me on." Та у тебе характер, малятко. Мені подобається. Це розпалює.
He was in his late thirties, with а craggy, intelligent face and sympathetic blue eyes. Tracy liked him immediately. Йому було за тридцять, вилицюватий, з інтелігентним обличчям і симпатичними блакитними очима. Трейсі він відразу сподобався.
"We like to keep things peaceful here, and we know how to handle troublemakers." Ми любимо утримати все у мирі і знаємо, як стримати баламутів.
"The hole — solitary. You wouldn't like it." Це нора, і ти там одна. Тобі не сподобається там.
He wished he could be transferred to some nice, sane men's prison, but his wife and Amy, his small daughter, liked it here. Він мріяв, щоб його перевели в яку-небудь хорошу, нормальну чоловічу в'язницю, але його дружині і Емі, маленькій дочці, дуже тут подобалося.
"You liked what we did to you, huh?" Тобі сподобалося те, що ми виробляли з тобою, так?
"After lunch, Amy has а nap, and in the afternoon she likes walking around the grounds of the farm. I think it's so good for а child to see growing things, don't you?" Після обіду Емі спить, а потім їй подобається прогулятися по фермі. Мені видається, для дитини дуже корисно подивитися, як все вирощується, чи не так?
"I'm not sure, exactly. I have the feeling that Tracy doesn't like Amy. Maybe she just doesn't like children." Я, звичайно, точно не впевнена. Я відчуваю, що Трейсі не любить Емі. Можливо, вона взагалі не любить дітей.
Big Bertha did not like to hear bad news. Берта не любила поганих новин.
It must be someone who likes you а lot. Це, мабуть, той, хто дуже тебе любить.
Al liked Tracy. Елу подобалася Трейсі.
"No. But the vice-president likes me." Немає. Але віце-президент любить мене.
He changed the subject abruptly. "Do you like pelota?" І тут він різко змінив тему розмови. — Вам подобається пелота?
Armand Grangier did not like mysteries. Арманд Грангье не любив загадок.
She did not like partners. Адже вона не любить партнерів.
No, senorita. He will not like that. Ні, сеньйора. Йому не сподобається.
I like the plan, Gunther. What I don't like is the idea of working with him. This person is а crook. Мені подобається ваш план, Гюнтер. Що мені не подобається, так лише те, що доведеться працювати з ним. Неохайна особа.
His patron — the captain in the painting — didn't like the attention Rembrandt paid to the other figures. Його заступник — змальований на цій картині капітан — дуже не любив, коли Рембрандт приділяв увагу іншим персонажам.

- функцію прислівника як, подібно (unlike на відміну від) слово like виконувало 39 разів (табл.2.2).

Таблиця 2.2

Слово like в якості прислівника як, подібно до:

Like an Alfred Hitchcock movie. Як у фільмі Альфреда Хічкока.
"I feel like а princess in а fairy tale, Mother", Tracy said. Мамуся, я як принцеса в казці, — заторохтіла Трейсі.
That's wonderful, baby. He sounds like а very understanding man. Відмінно. Приємно чути таку розсудливу думку, він висловлюється, як справжній чоловік.
There was а loud clap of thunder, like an offstage cue. It was time. Пролунав гуркіт грому, подібно до закулісного гонгу.
I wonder what it would be like to be married to someone like him — one of the establishment. Хотіла б я знати, як це бути заміжній за таким, як він — одним із вершків суспільства.
In the far distance she could hear the roar of the Mardi Gras revelers, like some alien, lurid celebration. Навіть на такій великій відстані вона могла чути оглушливі гуркоти цього бенкету під час чуми, подібного до чужоземного, похмурого свята.
Like most of the homes in New Orleans, it was built of wood and had no basement, for the area was situated below sea level. Як і більшість будинків Нового Орлеана, він був зроблений з дерева і не мав підвалу, оскільки знаходився нижче за рівень моря.
Jackson Square is in the heart of the French Quarter, with the beautiful St. Louis Cathedral towering over it like а benediction. Джексон-сквер розташовувався в самому серці Французького Кварталу, з дивним Кафедральним Собором Сент Луї, що підноситься над містом подібно до благословення.
"We got lucky", he exclaimed. "I've just left Judge Lawrence and Topper, the district attorney. Topper screamed like а banshee, but we've got а deal." Нам повезло, — пояснив він. — Я тільки що від судді Лоуренса і Топера, окружного адвоката. Топпер верещав як свиня, зате ми уклали угоду.
It's not like that at all. I can explain everything to you. Це взагалі все не так. Я можу все тобі пояснити.
The lives they had lived were about to come to an end. They were outcasts, headed for cages where they would be locked up like animals. Тому життю, яким вони жили тут, підійшов кінець. Вони були вигнанцями суспільства, яких посадять в клітки, як тварин.
I have а whole collection of marijuana and cocaine that I got from ladies like you. У мене ціла колекція марихуани і кокаїну, які я витягнув в таких, як ви, пані.
The bull-dykes in the prison would fall on her like animals Всі ці тюремні погані накинуться на неї немов звірі.
"Looks like we got ourselves а new cellie." Погляньте, ми отримали нову сусідку по камері.
There was а саke for her, with ten candles on it, and the waiters sang Happy Birthday and the other guests turned and applauded, and Tracy felt like а princess. Був виготовлений іменинний торт з десятьма свічками, і офіціанти співали «Happy Birthday», інші відвідувачі ресторану обернулися і аплодували, а сама Трейсі відчувала себе як принцеса.
I wouldn't ever want to be locked up like that, Tracy thought. Я б не хотіла бути замкнутою, як вони, вважала Трейсі.
Tracy fought like а madwoman, but she was no match for the three of them. Трейсі боролася як божевільна, але не могла нічого зробити.
It hit Tracy like а blow. Трейсі немов ударили по обличчю.
Like those cool ladies you see in Vogue and Town and Country, all dressed up and serving tea from silver pots. Як ті холодні леді на сторінках "Vogue", "Town" і "Country", всі виряджені з ніг до голови, що попивають чай із срібних чашок.
Should she be friendly, or treat them like prisoners? Чи повинна вона відноситися до них дружньо або лише як до ув’язнених?
Tracy tried to Shari Lewis's Lamb Chop for her from one of the warden's old socks, but it turned out looking like а cross between а fox and а duck. Трейсі спробувала зробити ляльку ягняти для неї з однієї із старих шкарпеток, але вона виглядала як щось середнє між лисицею і качкою.
Tracy loathed returning to her cell, hated being caged in like an animal Трейсі ненавиділа повернення в камеру так, як ненавидить тваринну клітку.
The words fell like music on Lester's ears. Ці слова прозвучали як музика для Лестера.
"Not like you", Lester assured her. "You haven't forgotten about our dinner date, have you?" Але не таких як ви, — запевнив її Лестер, — ви не забули, що ми збиралися пообідати?
Anthony Orsatti loved Romano. He was like а son to him. Ентони Орсатті любив Романо. Він був як син для нього.
When the doorbell rang thirty minutes later, Andre's clothes were soaked with perspiration, and the kitchen was like an oven. Коли через півгодини пролунав дверний дзвінок, одяг Андре був мокрий від поту, а на кухні стояла спека, як в духовці.
I been like а father to Joe Romano. Я був як батько для Джо.
To tell you the truth, I wish we had а lot more like him. Сказати (вам) по правді, я б хотів мати більше таких, як він.
He made her sound like an outcast, а leper. Він віднісся до неї, як до вигнанки, як до прокаженої.
I have been most successful employing people like yourself. Я з великим успіхом наймаю людей, подібних до вас.
Tracy packed her few belongings and left. I'll never live in а place like this again. Трейсі зібрала всі свої речі і з'їхала з кімнати. — Ніколи більше не житиму в такому місці, як це, — пообіцяла собі Трейсі.
He wouldn't be involved in anything like this if he weren't sure about it. Він ніколи б не вліз в подібне, якби не був упевнений в безпеці.
She does look like а horrible woman. Вона виглядає як дуже жахлива жінка.
And now, Lieutenant Durkin thought, it looks like I've caught one. А зараз, вважав лейтенант Даркін, схоже, що я зловив одного.
In а curious way, the experience she had just gone through had made Tracy feel like а different person. Цікаво, але те, що з нею сталося, дозволило Трейсі відчути себе абсолютно іншою людиною.
There were alcoves where the visitors could step off the paths to stop and admire the calcium formations that looked like huge birds and strange animals and trees. Поряд із стежиною розміщувалися ніші(алькови), де туристи могли зупинитися, зійти із стежки і помилуватися на нашарування з кальцію, які були подібні до фантастичних птахів, тварин, дерев.
Commandant Ramiro, like his counterpart in Paris, was not fond of Americans. Комманданте Раміро, подібно до свого колеги в Парижі, не був в захопленні від американців.
I'll give myself this day, this one day to be like other women. Я хочу віддати всю себе цьому дню, хай день пройде у мене, як у будь-якої іншої жінки.
A group of Japanese tourists fluttered into the salon, chattering like а flock of exotic birds. Група японських туристів зайшла в зал, щебетавши подібно до зграйки заморських птахів.

- функцію прикметника схожий, подібний слово like виконувало 15 разів (табл.2.3).

Таблиця 2.3

Слово like в якості прикметника схожий, подібний:

He looked like a successful man; he was the projection of what his son would be like in thirty years. Він виглядав таким, що цілком досягає успіху, таким, яким його син стане через тридцять років.
She held him close to her, thinking, Thank goodness Charles isn't like his parents. Вона стала поряд з ним, думаючи: "Дякувати Богу, що Чарльз не схожий на своїх батьків".
How could she even think of herself at а time like this? Як вона лише могла думати про себе в подібний час?
The house was like а barren shell deserted by the people who had once occupied it. Будинок був схожий на стару, покинуту людьми шкаралупу.
You don't look like the average desperate criminal, Miss Whitney. Ви не схожі на звичайну злочинницю, міс Уїтні.
The word was like а slap. Це слово було схоже на ляпас.
Standing up he looked like а seated frog. Стоячи, він видавався схожим на сидячу жабу.
His office was elegantly furnished, and it looked more like an apartment than а place of business, with no desk, just couches, chairs, and tables artfully placed. Кабінет його був елегантно обставлений, і більше схожий на квартиру, ніж на діловий кабінет, без письмового столу, лише кушетки, крісла і столи, вельми вправно розставлені.
But there it was, looming up out of the dark like some ogre's castle in а nightmare. Але і він, смутно біліючий в мороці ,був схожий на замок Людоїда.
I almost lived in а house like this with Charles and our baby, Tracy thought. І я б жила в такій кімнаті і в подібному будинку з Чарльзом і нашим малям, подумала Трейсі.
"For security reasons, valuable cargo like diamonds always arrives at the last minute so it is the last to go on and the first to come off." З причин безпеки, коштовні вантажі, такі як діаманти, завжди доставляють в останню хвилину, так щоб вони прибули останніми і вивантажили б їх першими.
"They will drive away from the bank looking like this, but а block away, on some side street" — he indicated the Heineken beer truck photograph. Вони вивезуть золото на абсолютно схожому автомобілі, — і він порівняв її з фотографією вантажівки, що перевозить пиво від Хейнекен.
You'll really like my mother. She's beautiful, and intelligent, and charming. Ви такі схожі на мою маму. Вона і красива і інтелігентна, і чарівна.
He looked like а cheery little gnome. Він був схожий на маленького веселого гнома.

У ході дослідження було розглянуто 75 граматичних конструкцій, у яких багатофункціональне слово like у функції дієслова любити, подобатися виступало 21 раз; у функції прислівника як, подібно – 39 разів та у функції прикметника схожий, подібний – 15 разів.

 

Багатофункціональне слово while :

Слово while виконувало функцію сполучника while та перекладалося українською мовою у той час як; протягом, того часу як; поки 17 разів (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Слово while в якості сполучника у той час як; протягом, того часу як; доки:

She made a cup of coffee and let it grow cold while she sat in the dark. Вона заварила каву, і, доки сиділа в темряві, він охолонув.
She was becoming increasingly nervous, dreading what she would have to face in а little while. Вона занервувала, уявивши, з чим повинна незабаром зіткнутися.
The matrons stood watching while the prisoners dressed. Наглядачки стояли, спостерігаючи, доки ув’язнені одягалися.
There were two standards of food in the penitentiary: The prisoners ate hash, hot dogs, beans, or inedible casseroles, while the meals for the guards and prison officials were prepared by professional chefs. У виправній колонії їжа була двох типів: ув’язнені їли рубане м'ясо, сосиски, боби або неїстівну рибу, у той час як їжу для охорони і службовців в’язниці готували професійні кухарі.
"While someone pumps him full of sunshine, you get into the bottom of the hamper and get covered up with laundry!" She nodded. Доки хто-небудь напустить на нього трішки туману, ти залізеш на дно кошика і прикриєшся білизною. — Вона кивнула.
While his contemporaries had survived by using their fists, he had succeeded by using his brains. У той час як його однолітки виживали за рахунок своїх кулаків, він добився успіху завдяки розуму.
Ernestine had prepared shrimp gumbo for dinner, and it was simmering on the stove while she and Tracy waited for Al to arrive. Ернестіна приготувала на обід креветки, але вони майже википіли на плиті, доки вони з Трейсі чекали прибутку Ела.
If I had half а brain, I'd get away from here while there's still time. Якщо у мене ще залишився розум, я повинна зупинитися, доки ще є час.
While the Great Zorbini was at the carnival setting up his equipment, his wife invited Jeff to their hotel room in town. В той час, як великий Зорбіні стирчав в цирку, встановлюючи своє устаткування, дружина його запросила Джефа до себе в номер готелю в місті.
It was while he was establishing residence there that he had run into Conrad Morgan. Це було якраз в той час, коли він облаштував житло і натрапив на Конрада Моргана.
While the audience stood hushed, Boris Melnikov reached across the board and played the queen's gambit decline opening, moving his queen pawn two squares В той час як публіка стояла мовчки, Мельников зробив перший хід, розіграв королівський гамбіт і пересунув пішака.
Halston whistled softly while he waited. The operator came back on the line. Хелстон навіть спітнів, доки чекав розмови. Він почув голос телефоністки.
The thief would have closed the door behind him, looted the room, and, having taken what he wanted, quietly crept back to his compartment while his victims were still unconscious. Злодій тихенько увійшов, закривши за собою двері, пограбував купе, узявши, все потрібне, і швиденько прослизнув назад в своє купе, в той час, як його жертви спали мертвим сном.
While Tracy was in the park meeting with Cesar Porretta, Daniel Cooper was searching her hotel room. В той час, як Трейсі знаходилася в парку з Сезаром Поретті, Даніель Купер обшукав її номер.
While I was out, I telephoned Gunther. He received the diamonds. В той час як я виходив за продуктами, то подзвонив Гюнтеру. Він отримав діаманти.
Two men sprayed the truck а gun-metal gray, while Jeff stood by. Два майстри перефарбовували фургон в колір сірого металу, в той час як Джеф стояв поряд і спостерігав.
While the detectives in the office were filled with а growing excitement, Cooper felt an odd sense of anticlimax. В той час, як останні детективи знаходилися в збудженні майбутнього полювання, у Купера почався спад.

 

 

Слово while виконувало функцію сполучника та перекладалося тоді як, тим часом як, а, хоча в тексті роману 6 разів (табл. 2.5):

 

 

Таблиця 2.5

Слово whileв якості сполучникатоді як, тим часом як, а, хоч:

Tracy watched herself being led through the airport, manacled to one of the policemen, while passersby turned to stare. Трейсі бачила, як її провели через аеропорт, прикріплену наручником до одного з полісменів, тоді як люди, що стояли довкола, із здивуванням витріщалися.
Tracy watched, а uniformed policeman ran toward the back of the house, while а second one moved toward the front door. Трейсі бачила, як поліцейський у формі побіг до заднього входу, а в цей самий час другий пішов до парадних дверей.
They paced the floor while they contemplated moves and puffed furiously on cigarettes. Вони крокували довкола столів, тим часом як, зі злістю кидаючи цигарки на підлогу.
The once-famed Casino Bellevue is closed for badly needed repairs, while the Casino Municipal on Rue Mazagran is now а run-down building housing small shops and а dancing school. Колись відоме казино «Белевью» закривалося, бо будівля потребувала ремонту, тоді як казино «Муніципаль» на Рю Мазарган переобладнали в приміщення під маленькі магазинчики і танцювальну школу.
The guitarists strummed а wistful melody, while one of the seated women sang in Spanish. Гітарист почав награвати сумну мелодію, тоді як одна з сидячих жінок заспівала по-іспанськи.
Tracy moved along with them, while Jeff lingered behind. When the others had gone, Jeff turned and hurried down а flight of stairs that led to а basement. Трейсі йшла в самому натовпі туристів, а Джеф трохи подалі. Коли всі пройшли, Джеф обернувся і швидко спустився в підвал.

 

Слово while виконувало функцію сполучника while який стояв перед дієприк­метниковим зворотом та виконувало функцію обста­вини 2 рази (табл. 2.6). У такому випадку сам сполучник while не пе­рекладається, а дієприкметник перекладається українською мовою дієприслівником недоконаного виду або іншими лексичними засобами.

Таблиця 2.6

Слово whileв якостісполучника while який не перекладається:

While one of the men opened fresh decks of cards, Pope began distributing poker chips. Один з чоловіків розкрив нову колоду карт, і Поуп почав розподіляти жетони для покеру.
That he had been cheated while trying to finance а counterfeiting operation? Чи правда, що він збирався фінансувати операцію з виготовлення фальшивих грошей?

 

Службове слово while виконувало функцію граматичного значен­ня іменника і перекладалося словами час, весь (цей) час, проміжок (період) часу в тексті роману 2 рази (табл. 2.7).

Таблиця 2.7

Слово whileв якості граматичного значен­ня іменника:

No, Tracy thought. She said, "I'm going to be here for a long while, Am". Ні, подумала Трейсі, але сказала вголос: — "Я збираюся пробути тут дуже довгий час, Емі".
Ralph held the flashlight while Al reconnected the wires he had loosened а couple hours earlier. Ральф тримав ліхтарик весь час, а Ел знову з'єднав дроти, які він розірвав декілька годин тому.

 

 

Службове слово while в якості дієслова у звороті to while away (the time)— про­водити (розм. коротати) в тексті роману не використовувалося.

Було розглянуто 27 граматичних конструкцій у яких багатофункціональне слово while виконувало наступні функції:

- сполучник у той час як, поки – 17 разів;

- сполучник тоді як, тим часом як, а, хоча – 6 разів;

- сполучник-обставина, що не перекладається – 2 рази.

Багатофункціональне словоsince

Слово since в функції сполучника вживалося в тексті роману 9 разів (табл. 2.8). Перекладається українсь­кою мовою з (від) того часу як; відколи; після цього.

Таблиця 2.8

Слово since в функції сполучника:

Since Tracy's father had died five years earlier, Doris Whitney had not even considered going out with another man, despite Tracy's encouragement. З тих пір, як п'ять років тому батько Трейсі помер, Доріс Уїтні навіть чути не хотіла про іншого чоловіка, не дивлячись на згоду дочки.
She had been given her own key to the house when she was in the seventh grade and had carried it with her since, as а talisman, а reminder of the haven that would always be there waiting for her. У неї завжди був власний ключ від будинку з тих пір, як їй виповнилося сім років, вона ніколи не розлучалася з ним, після цього вважаючи його своїм талісманом, що нагадував,про те, що її завжди тут чекають.
She had а visitor. Otto Schmidt seemed to have aged years during the few hours since Tracy had last seen him. He looked ill. До Трейсі зайшов відвідувач. Відколи Трейсі останній раз бачила Отто Шмідта, видавалося, що він постарішав років на 100. Він виглядав хворим.
Further, it would be useless to look to Tracy Whitney for either the recovery of the painting or damages, since she has neither knowledge of the painting nor any assets that I have been able to uncover. Далі, абсолютно марно стежити за Трейсі Уїтні як через викрадання картини, так і через відшкодування збитків, відколи вона не знає, де захована картина, і не дізнається, це факт.
It seemed to Tracy that it had been years since she had been in anyone's home. Трейсі здалося, що пройшла вічність з тих пір, як вона останній раз побувала в такому будинку.
Since they played dealer's choice, each dealer chose the game in which he felt the strongest. Відколи вони грали на прикуп, кожен вибирав гру, в якій був сильнішим.
Since she had access, there was no limit to the amount the now subservient computer would give her. З тих пір як вона мала доступ, то для неї не існувало межі суми, яку комп'ютер міг би їй перерахувати.
Since the other inmates had decided that Ernestine had become Tracy's protector, she was left strictly alone. З тих пір, як інші засуджені вирішили, що Ернестіна стала покровителькою Трейсі, її абсолютно не турбували.
Since she probably would have been reluctant to use her own car, which could have been traced, the vehicle either had to be stolen or rente. З тих пір, як їй стало незручно користуватися власним автомобілем, який було легко знайти, вона або викрадала автомобіль, або брала його напрокат.
Since we're gonna be seat mates on this flight, little lady, why don't you and I get acquainted? My name is Maximilian Pierpont. Відколи нам доведеться сидіти разом під час польоту, малятко, чом би нам не познайомитися. Мене звати Максиміліан Пьерпонт.

 

 

Слово since виконувало функції прийменника since та перекладалося прийменниками після; з (того часу, як), відтоді в тексті роману 3 рази (табл. 2.9).

Таблиця 2.9

The managing director, Gregory Halston, insisted on personally handling all large sales, and since the employees of Parker & Parker received no commission, it made no difference to them. Директор, Грегорі Хелстон, наполягав на особистому продажі особливо дорогих предметів, з тих пір, як співробітники фірми «Паркер і Паркер» не отримували комісійних і їм було все одно.
No one had disembarked since the robbery, which meant that the jewelry still had to be on board. Ніхто не зійшов з потягу з часу пограбування. Це вказувало, що коштовності ще знаходяться в потязі.
She was giving а cocktail party the following evening, the first since her return from Venice. Трейсі влаштувала коктейльну вечірку, першу з тих пір, як вона повернулася з Венеції.

Слово since виконувало функції прислівника та стояло наприкінці речення 1 раз (табл. 2.10). Перекладається since в такому випадку українською мовою з (від) того часу; відтоді (весь час).

Таблиця 2.10

Слово sinceв якостіприслівника:

He had been totally bald from the age of fifteen after an attack of alopecia, and had worn a black wig ever since. Він з п'ятнадцятирічного віку мав абсолютно лису голову і з того часу надівав чорну перуку.

 

Слово since в якості прислівника since (стоїть після слів, що позначають час та перекладається прислівником тому) в тексті роману не вживалося.

У ході дослідження було розглянуто 13 текстових одиниць в яких багатофункціональне слово since виконувало функцію сполучника з того часу як, відколи, після цього 9 разів; функцію прийменника після, з – 3 рази; функцію прислівника – 1 раз.

Підводячи підсумок усьому вищезазначеному, можна сказа­ти, що найбільшу кількість функцій виконують службові слова, багатофункціональне слово like мало найширше використання в якості прислівника, найменше в якості дієслова. Слова since та while менше вживались в тексті роману, але вони мають широкий спектр функціонального призначення, що підтвердило дослідження.


ВИСНОВКИ

В даній курсовій роботі були розглянуті загальні поняття про багатофункціональні слова, способи їх вживання та перекладу. Було проведено дослідження теоретичних розробок вітчизняних та зарубіжних лінгвістів в області багатофункціональних слів.

Сучасна англійська мова — мова переважно аналітичного типу, в якій граматичні відносини виражаються службовими словами, порядком слів, інтонацією, а не словозміною, тобто не граматичним чергуванням морфем в межах словоформи, як в синтетичних мовах. Англійська мова є мовою багатозначною, а тому має велику кількість багатофункціональних слів.

Отже, англійське слово в плані розуміння значно більше залежить від його контекстного оточення, ніж у мовах переважно синтетичної структури, і є менш автономним в семантичному плані і більш автономним в плані ономасіологічному у зіставленні з такими мовами, як, наприклад, українська, російська і білоруська. Функція слова в сучасній англійській мові, визначається лінгвокогнітивними даними і дозволяє сформувати його семантичну структуру, а також прагматичну роль у висловлюванні. Контекстне оточення висловлювання є виявленням не тільки морфологічних, синтаксичних, прагматичних і семантичних показників, але й семіотичних. У результаті контекстуальної належності найчастіше буває проблематично визначити лінгвістичний статус тих чи інших мовних одиниць.

Через істотні типологічні особливості сучасної англійської мови даний факт має тенденцію до розширення за рахунок виконання окремими повнозначними одиницями функцій неповнозначних слів. В англійській мові для забезпечення адекватності акта комунікації потреба в таких одиницях є значною. Цим пояснюється і багатофункціональність дієслів to be — знаменна, службова, модальна, to have — знаменна, службова, модальна, to do —знаменна, службова, емфатична.

На даному етапі переклад масової літератури є досить популярним, а за наявності в тій чи іншій мові багатофункціональних, а тому і багатозначних слів робить його досить складним. Головну роль у правильному визначенні функції та значення слова важливу роль відіграє контекст.

У ході дослідження було виявлено, що питання багатофункціональності слова є недостатньо вивченим. Багато вчених розглядають поліфункціональність слова лише у ході вивчення його як багатозначного. Деякі називають багатофункціональність граматичною омонімією.

Було зроблено висновок, що найбільше функцій у мові мають дієслова, прийменники та прислівники.

Всього, у тексті роману Сідні Шелдон «If Tomorrow Comes» / «Якщо завтра настане», було досліджено і проаналізовано 115 одиниць. На практиці було проведено аналіз лише трьох з усіх зазначених у роботі багатофункціональних слів. Після чого стало зрозуміло, що вони є часто вживаними; їх переклад є достатньо складним і потребує більшого вивчення.

 

SUMMARY

Multifunctional English words are widely used in English language. They are mostly used in modern literature and conversational style. Foreign works are becoming more popular in our country, so that their translation is becoming increasingly necessary.

In this work were considered general concepts of multifunctional words, ways of their usage and translation. Researches on theoretical knowledge of national and foreign linguists in the field of multifunctional words were done.

Multifunction as a phenomenon characteristic of popular literature texts was not investigated. This is the novelty and practical value of research exactly of this kind. English word in terms of understanding is much more dependent on its contextual surrounding than the languages of predominantly synthetic structure. The function of words in English thus defined Linguistic and Cognitive data and enables to form its semantic structure and pragmatic role in the expression. Its contextual surrounding is revealing not only morphological, syntactic, semantic and pragmatic indicators, but also semiotic.

 

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2020 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.