Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Перелік рекомендованої літератури, нормативно-правових джерел та судової практики

1. Господарський кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

3. Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ “Про господарські товариства” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

4. Закон України від 14 травня 1992 р. № 2343-ХІІ “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 42-43. – Ст. 378.

5. Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2654-12 “Про заставу” // Відомості Верховної Ради України. – 1992 р. – № 47. – Ст. 642.

6. Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

7. Закон України від 9 квітня 1999 р. № 586-ХІV “Про місцеві державні адміністрації” // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

8. Закон України від 1 червня 2000 р. № 1775-ІІІ “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 299.

9. Закон України від 21 грудня 2000 р. № 2181-ІІІ “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №10. – Ст. 44.

10.Закон України від 19 листопада 2001 р. № 2864-ІІІ “Про введення мораторію на примусову реалізацію майна” // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10. – Ст. 77.

11.Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” від 15 травня 2003 р. № 755-ІV // Урядовий кур’єр. – 2003. – 8 жовтня (№ 188).

Тема 6. Право власності. Правовий режим майна суб’єктів господарювання.1. Поняття власності та права власності в Україні.

2. Підстави виникнення та припинення права власності.

3. Сутність права повного господарського відання та права оперативного управління.

4. Поняття майна у сфері господарювання та джерела формування майна суб’єктів господарювання.

Практичні завдання.

Задача № 1. Автобусний завод збудував дитячий комбінат для дітей своїх працівників, у зв’язку з чим у нього відпала потреба у використанні старої будівлі дитячого садка, що має балансову вартість 210 тис, грн. Міністерство, до системи якого належить завод, видало наказ про передачу будівлі дитсадка, що звільнилася, з балансу автобусного заводу на баланс проектного інституту, який також входить у систему даного Міністерства. Директор заводу відмовився виконати наказ, маючи на меті продати зазначену будівлю на аукціоні.

Питання:

1. Які права має державне підприємство щодо закріпленого за ним майна?

2. Який порядок відчуження закріплених за державним підприємством основних фондів?

3. Яким чином може бути розв’язана дана ситуація відповідно до вимог чинного законодавства?

Задача № 2. Комунальне підприємство “Мисливець” проявило ініціативу щодо приватизації майнового комплексу по виготовленню шкіряних виробів, однак йому було відмовлено на тій підставі, що підприємства по виробництву шкіряних виробів не підлягають приватизації.

Питання:

1. Чи правомірна умова в приватизації?

2. Які об’єкти згідно з законодавством України не можуть бути приватизовані?

3. Які особи не можуть бути покупцями об’єктів приватизації?

Перелік рекомендованої літератури, нормативно-правових джерел та судової практики

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

4. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23 лютого 2006 р. // ВВР України. - 2006. - № 31. - Ст. 268.

5. Закон України від 6 березня 1992 р. № 2173-ХІІ “Про приватизаційні папери” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24. – Ст. 352.

6. Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3687-ХІІ “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (в редакції Закону від 1 червня 2000 р. № 1771-ІІІ) // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 37. – Ст. 307.

7. Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3688-ХІІ “Про охорону прав на промислові зразки” // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 34.

8. Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

9. Закон України від 5 липня 2012 р. “Про інститути спільного інвестування” // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 29. – Ст. 337.

10.Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2374-111 “Про обіг векселів в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 24. – Ст. 128.

11.Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

12.Жигалкин Й. К вопросу о праве полного хозяйственного ведения и оперативного управления // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 1. – С. 15.

13.Жигалкин Й. К вопросу о праве собственности государственного учреждения // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 11. – С. 23.

14.Жигалкин Й. Право доверительной собственности // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 7. – С. 46.

15.Цивільне право України: Підручник: У 2 т. /В.І. Борисова (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К: Юрінком Інтер, 2004.

Тема 7. Господарські зобов’язання. Господарські договори

1. Загальні положення про господарські зобов’язання: поняття та види.

2. Господарські договори та їх зміст.

3. Порядок укладання, внесення змін та доповнень до господарських договорів.

Практичні завдання.

Задача № 1. Між приватним підприємством та командитним товариством було укладено договір поставки. Приватне підприємство в особі його директора підписало договір та скріпило його печаткою підприємства. Керівник командитного товариства, посилаючись на те, що він забув печатку, тільки підписав договір. На виконання договору приватне підприємство в строк поставило товар товариству. Незважаючи на це, товариство затримувало його оплату. На пред’явлену підприємством претензію товариство відповіло, що її вимоги воно не визнає, оскільки вважає договір поставки неукладеним за відсутності відбитку печатки однієї зі сторін. Підприємство звернулося до господарського суду.

Питання:

1. З якого моменту господарсько-правовий договір вважається укладеним?

2.В якому нормативному акті вказано на необхідність відбитку печатки для дійсності договору?

3.Яке рішення має прийняти господарський суд?

Задача № 2. Товариство з обмеженою відповідальністю “Час” уклало із приватним підприємцем договір комісії. За цим договором ТОВ передавало приватному підприємцеві шкіряні куртки на реалізацію, а підприємець зобов’язувався сплатити ТОВ обумовлену суму коштів, отриманих від реалізації. Підприємець реалізував товар, але гроші на рахунок ТОВ не перерахував. ТОВ “Час” звернулося до господарського суду із позовом про примусове стягнення суми від продажу курток. Підприємець, в свою чергу, подав позов до товариства про визнання договору комісії недійсним, мотивуючи це тим, що договір не було завізовано головним бухгалтером ТОВ “Час”.

Питання:

1. В яких судових органах вирішуються спори між юридичними особами та суб’єктами підприємницької діяльності без створення юридичної особи?

2. Яким нормативним актом обумовлено необхідність візування господарських договорів головними бухгалтерами? Яка відповідальність настає за недодержання такого порядку?

3. Чий позов задовольнить суд?

Задача № 3. У1998 р. між закритим акціонерним товариством “А-стас” і акціонерним банком “Облбудбанк” був укладений кредитний договір, за яким ЗАТ отримало кредит у сумі 100 тис. грн. під 45% річних. Із боку позичальника цей договір був підписаний віце-президентом.

У 1999 р. ЗАТ пред’явило позов про визнання недійсним кредитного договору, посилаючись на те, що договір укладений товариством на вкрай невигідних для нього умовах. Крім того, у позові зазначалося, що за статутом ЗАТ право здійснювати дії від імені товариства та представляти товариство у відносинах з юридичними та фізичними особами без довіреності надано лише президенту товариства. Віце-президент діє від імені товариства за довіреністю і не має права без рішення загальних зборів акціонерів укладати угоди на суму понад 50 тис. грн. Банк позов не визнав, посилаючись на накази президента ЗАТ від 8 квітня 1994 р. № 1 про призначення на посаду віце-президента та № 14-К від 2 лютого 1997 р. про визначення повноважень віце-президента ЗАТ, за якими віце-президент мав право без довіреності здійснювати дії від імені товариства.

Питання:

1. Чи мають вищезазначені накази директора юридичне значення, якщо не внесені відповідні зміни до статуту товариства?

2. Чи є підставою для визнання договору недійсним його незатвердження (непогодження) із вищим органом акціонерного товариства?

3. Яке рішення має прийняти суд?

Задача № 4. Акціонерний комерційний банк “Держава” і директор приватного підприємства домовилися про те, що приватне підприємство виступить поручителем за кредитним договором, що був укладений між банком та товариством з обмеженою відповідальністю. Банк розробив проект договору, сформувавши на комп’ютері не тільки власне текст, а й печатку банку та підпис керівника. Отримавши договір електронною поштою, директор ПП роздрукував і підписав його.

Позичальник у строк кредит і відсотки за ним не повернув, і банк звернувся до поручителя із проханням відшкодувати йому втрачені кошти. Але директор приватного підприємства у листі вказав, що оформлення договору поруки не відповідає вимогам закону, оскільки він укладений не у письмовій формі, а отже, є недійсним. Банк звернувся до господарського суду.

Питання:

1. Що вважається письмовою формою договору поруки?

2. Хто може визначити дійсність/недійсність договору?

3. Яке рішення має прийняти господарський суд? Чи передбачено законодавством санкції за відтворення і використання комп’ютерних відбитків печатки?

Задача № 5.Товариство з обмеженою відповідальністю вирішило укласти із державним підприємством, що знаходилося в іншому місті, договір оренди виробничих приміщень. За обставин, що склалися, у визначений час директор товариства не зміг виїхати на підписання договору. Оскільки за статутом товариства ніхто, крім директора, не міг підписувати господарські договори, товариство довіреністю уповноважило комерційного директора на підписання договору. В довіреності повноваження комерційного директора були сформульовані як “право на оформлення договору оренди”. Але представники державного підприємства відмовилися мати справу із комерційним директором підприємства, посилаючись на те, що поняття “оформлення договору” не включає право на його підписання.

Питання:

1. Хто має підписувати угоди від імені суб’єктів господарювання?

2. Які вимоги пред’являються згідно із законодавством до довіреностей, що видаються від імені суб’єктів господарювання?

3. Чи правомірна позиція представників державного підприємства?

Задача № 6.Між двома акціонерними товариствами було укладено договір перевезення. Від імені замовника договір було підписано генеральним директором, а від імені перевізника – заступником директора, оскільки останній перебував у відпустці. Оскільки перевізник своїх зобов’язань за договором не виконав, замовник звернувся до суду із позовом про відшкодування збитків. Але перевізник, в особі директора, який повернувся з відпустки, подав позов про визнання договору недійсним як такого, що суперечить вимогам закону, оскільки заступник директора не мав повноважень на підписання договору.

Питання:

1. Хто має право від імені юридичної особи підписувати договори? Де повинні міститися такі відомості?

2. Чи має правові наслідки угода, що підписана представником сторони, який не мав належним чином оформлених повноважень на її підписання?

3. Яке рішення має прийняти суд?

Задача № 7. Податкова інспекція подала позов про визнання договору перевезення, укладеного між двома резидентами України, недійсним, посилаючись на те, що одна сторона за договором використала печатку без ідентифікаційного коду підприємства. Юрист цього підприємства проти позову заперечував, посилаючись на те, що законодавством взагалі не передбачена обов’язковість скріплення договорів печатками.

Питання:

1. Який порядок отримання дозволу на виготовлення печаток та штампів?

2. Якими нормативними актами визначено, що на печатці має бути вказаний ідентифікаційний код суб’єкта підприємницької діяльності?

3. Яке рішення має прийняти суд?

Задача № 8.Акціонерний банк в особі директора його філії, який діяв на підставі положення про філію та доручення банку, і товариство в особі заступника директора уклали кредитний договір, який передбачав обов’язок товариства спочатку розрахуватися за відсотками, а потім виплатити основну суму боргу.

Товариство сплатило лише відсотки за користування кредитом і частину позичених коштів, у зв’язку із чим банк звернувся до суду із вимогою про примусове стягнення решти суми боргу, зокрема, відсотків за користування заборгованістю, які банк продовжував нараховувати товариству, незважаючи на закінчення строку кредитного договору. Товариство подало зустрічний позов про визнання кредитного договору недійсним, мотивуючи це тим, що заступник директора не мав повноважень на укладення кредитних договорів.

Питання:

1.Які наслідки тягне укладення угоди особою, яка не має достатніх повноважень? Чи має значення у цьому разі сплата товариством частини суми боргу?

2.Чи підлягають нарахуванню і сплаті відсотки за користування кредитом після закінчення строку, на який було надано кредит?

3. Яке рішення має прийняти суд?


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.