Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Канали поширення маркетингових комунікаційних звернень.

На ринку МК технологія вибору каналів поширення МК-звернень пов’язана з такими критеріями:

o Охоплення (кількість адресатів, до яких можна довести повідомлення за звичайних умов);

o Доступність (спроможність під-ва використовувати певні канали у будь-який потрібний момент);

o Вартість (загальна сума витрат на одне передання);

o Керованість (спроможність під-ва використовувати певний канал для передання повідомлення необхідній групі впливу);

o Авторитетність (ступінь поваги, довіри до каналу серед споживачів);

o Сервісність (можливість підготування тексту, фотодрук, організація виставок, проведення прес-конференцій, створення телесюжету безпосередньо на самому каналі).

На підприємстві та за його межами МК можуть носити як вербальний, так і невербальний характер. Невербальні комунікації застосовують за персонального контакту працівників під-ва з аудиторією (проведення зустрічей, опитувань, прес-конференцій, виступи на ТВ та радіо, участь у виставках та презентаціях, персональні продажі тощо) та у рекламі через дії героїв у рекламних роликах на відео - та радіоканалах. Вербальні МК використовують всюди, де є можливість передання інформації від виробника до споживача.

Канали поширення МК, притаманні для України можна згрупувати таким чином:

o Друковані канали;

o Відеоканали;

o Аудіоканали;

o Інтернет;

o Зовнішні комунікаційні канали (організація презентацій та виставок, розміщення реклами на щитах та плакатах, МК на транспорті тощо);

o Сувенірна продукція.

 

3.

Реклама - це неперсоніфікована мистецька форма передавання оплачуваної рекламодавцем інформації з використанням спеціальних носіїв, яка спрямована на інформування, нагадування та переконання наявних і/або потенційних споживачів щодо сприйняття організації, її товарів, послуг чи ідей.Це визначення означає, що:

- реклама націлена на групи людей, тому вона неперсоніфікована;

- реклама оплачується рекламодавцями;

- більша частина рекламних звернень має характер інформування, переконання чи нагадування;

- для забезпечення очікуваних ринкових позицій рекламодавець повинен себе представити, у чому йому допомагає реклама;

- реклама доводиться до цільової аудиторії за допомогою різноманітних засобів (телебачення, радіо, газети, журнали, рекламні щити, пошта тощо).

Реклама може охоплювати максимально велику цільову аудиторію або зосереджуватися на невеликому, точно визначеному, сегменті населення.

Для підприємницьких структур кінцевою метою реклами є забезпечення попиту на товари або послуги, представлені на ринку, шляхом залучення до їх споживання максимально можливої кількості потенційних споживачів. Для досягнення цієї мети підприємствам необхідно виконати такі завдання:

- установити контакт з потенційним клієнтом і представити йому свій товар (послугу);

- створити у разі потреби образ товару або послуги та сформувати попит на нього;

- заохотити та переконати потенційного покупця придбати пропонований товар (послугу), що пропонується.

Для реалізації процесу реклами повинен функціонувати комплекс взаємопов'язаних елементів (рис. 8.4).

 

У сучасному рекламному процесі споживач є генератором зворотного зв'язку. За власним бажанням він може замовити необхідну інформацію - від рекламної агенції або рекламодавця.

Різні підприємства, залежно від масштабів їхньої діяльності, підходять до організації рекламного процесу. У невеликих фірмах рекламою, зазвичай, займається один із працівників відділу маркетингу, періодично вступаючи в контакт із рекламними агенціями. Великі організації створюють свої рекламні служби. Для проведення масштабних рекламних акцій часто запрошують також спеціалістів рекламних агенцій.

Рекламна агенція за замовленнями рекламодавців (замовників) реалізує креативні та виконавські функції, пов'язані зі створенням рекламних матеріалів, виготовляє оригінал-макети реклами, проводить комплексні рекламні кампанії та окремі рекламні заходи, здійснює зв'язок із засобами розповсюдження реклами, надає послуги з комплексних маркетингових досліджень.

Слід зауважити, що використовувати послуги тієї чи іншої рекламної агенції треба обачливо. Щоб зменшити ступінь ризику під час вибору рекламної агенції, доцільно з'ясувати такі моменти: час створення агенції, її досвід роботи; наявність необхідних фахівців; рівень спеціалізації в потрібному напрямі; вартість послуг. На основі узагальненої оцінки здійснюється вибір конкретної агенції.

Функціонуючи в межах концепції маркетингу, реклама є потужним засобом впливу на споживача. Однак її роль та значення не варто абсолютизувати. Унаслідок численних досліджень доведено, що зосередження маркетингових зусиль тільки на рекламі не гарантує ринкового успіху. Реклама сама по собі - без тісного взаємозв'язку з іншими елементами комплексу маркетингу - є не тільки малоефективною, але й може призвести до негативних результатів. Аналіз великого обсягу ринкової інформації дав змогу відомому американському фахівцю А. Політцу сформулювати два основні закони реклами (рис. 8.5).

 

Використовуючи рекламу в практиці маркетингу, завжди слід пам'ятати про те, що вона являє собою потужний засіб комунікації і здатна формувати поведінку людей. Одна з основ! них вимог до реклами - її правдивість.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.