Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Дослідження процесу доїння корів у спеціалізованих доїльних залах

Не дивлячись на те, що 90 % поголів’я корів в Україні зосереджено в господарствах населення та приватних малих фермах з поголів’ям від 50 до 200 корів, де процес доїння здійснюється у стійлах на індивідуальних доїльних установках та установках типу «Молокопровід», в останні роки створюються сучасні високотехнологічні комплекси з виробництва молока.

Доїння корів на таких фермах проводять в спеціалізованих доїльних залах на різних типах доїльних установок як вітчизняного, так і закордонного виробництва, зокрема на доїльних установках – площадках типу «Ялинка» та «Паралель». Продуктивність однієї такої установки дозволяє обслуговувати молочні ферми з поголів’ям від 500 до 1000 голів.

Не дивлячись на те, що ці типи установок призначені для доїння корів у спеціалізованих залах, вони відрізняються одна від одної конструкцією, схемою розміщення станків та технологією доїння. Технічна характеристика доїльних установок – площадок, призначених для доїння корів у доїльних залах, наведена у таблиці 1.

Таблиця 1

Показник Тип доїльної установки
«Ялинка» «Паралель»
Формула станків 2*8 2*16
Кількість місць, для одночасного доїння корів, шт.
Номінальна кількість корів, яку може обслуговувати установка, гол.
Продуктивність, гол./ год.
Кількість доїльних апаратів, шт.
Кількість операторів, чол.
Робочий вакуумметричний тиск, кПа. 48 ± 1 42 ±1
Продуктивність вакуумного насоса, м3

 

Дані наведенні в таблиці 1 свідчать про те, що доїльні установки площадки мають різну продуктивність ( від 80 до 144 голів за годину) та різний режим роботи, зокрема, різний вакууметричний тиск (від 42 до 48 кПа), що є базовим чинником, який забезпечує якість процесу доїння.Відрізняються доїльні установки між собою й за іншими параметрами (табл. 2). На установці типу «Ялинка» доїльні апарати мають частоту пульсації на рівні 65 ± 5 імп./хв., в той час, яка на установці типу «Паралель» вона на 5 одиниць менша. Відрізняються також і режими роботи апаратів між установками за співвідношенням тактів (65 ± 5 і 60 ± 3), ергономічні показники – за рівнем шуму (68 – 78 ДбА) та питомими витратами електроенергії за одне корово – доїння (0,3 – 0,22 кВт).

Таблиця 2

Режим роботи доїльної апаратури

Показник Тип доїльної установки
«Ялинка» «Паралель»
Частота пульсації змінного вакууму, що утворюють пульсатори, імп. / хв. 65 ± 5 60 ± 1
· тривалість такту «смоктання»,% 35 ± 5 40 ± 3
· тривалість такту «відпочинку»,% 65 ± 5 60 ± 1
Процес промивання Автоматизований за заданою циклограмою
Оперативна трудомісткість щоденного технічного обслуговування, люд. - год 0,25 0,3
Рівень шуму, що створює установка під час роботи, ДбА
Питомі витрати електроенергії за одне корово – доїння, кВт. 0,3 0,22
Встановлена потужність, кВт. 24,5 19,5

 

Доїльні установки відрізняються між собою також за конструкцією і тому мають різну трудомісткість щоденного обслуговування – від 0,25 до 0,3 люд./год. А це також впливає на якість доїння корів.

Результати наведені у таблиці 3, свідчать про те, що досліджувані типи доїльних установок – площадок забезпечують якісне видоювання корів. Надій молока під час ручного додоювання становить лише 25 – 50 грамів.

Таблиця 3

Показники процесу доїння корів на доїльних установках – площадках

( М ±m, n = 10)

Показник Тип доїльної установки
«Ялинка» «Паралель»
Загальний час доїння, хв 6,35 ± 0,15 6,46 ± 0,07
Тривалість машинного доїння, хв. 6 ± 0,25 6,07 ± 0,15
Тривалість холостого доїння, хв.
Тривалість машинного додоювання, хв. 0,35 ± 0,01 0,39 ± 0,03
Загальний разовий надій молока, кг 10,95 ± 0,2 11,2 ± 0,17
Машинний надій молока, кг 10,2 ± 0,1 10,75 ± 0,15
Надій молока під час ручного додоювання, г 25 ± 0,13 35 ± 1

 

Дуже важливим є те, що в конструкції доїльних установок – площадок наявні автомати управління процесом доїння, що практично виключають холосте доїння, що спостерігається під час доїння корів з використанням стійлових установок. Наприклад, на доїльній установці УІД – 10 та УДМ – 200 «Молокопровід» тривалість холостого доїння становить в середньому 0,25 хв., що негативно впливає на стан молочної залози, зокрема сприяє захворюваності на мастит.

Дослідження процесу доїння корів на установках – площадках типу «Ялинка» та «Паралель» показали, що не дивлячись на те, що усі установки використовуються для доїння корів у спеціалізованих доїльних залах, показники молоковіддачі у корів різні (табл. 4). Також добре видно, що на доїльних установках – площадках типу «Ялинка» та «Паралель» повноцінно реалізується рефлекс молоковіддачі.

  Показник Тип доїльної установки
«Ялинка» «Паралель»
Інтенсивність молоковиведення в цілому за доїння, кг/хв :    
Середня 1,72 ± 0,05 1,73 ± 0,06
Максимальна 3,4 ± 0,07 3,3 ±0,3
Середня інтенсивність молоковиведення за перші три хвилини доїння, кг/хв : 2,3 2,22
за першу хвилину 2,8 ± 0,1 2,57 ± 0,1
за другу хвилину 2,37 ± 0,01 2,3 ± 0,2
за третю хвилину 1,75 ± 0,03 1,8 ± 0,05

Таблиця 4

Показники молоковиведення у корів при використанні доїльних установок – площадок ( М ±m, n = 10)

 

При цьому ступінь видоєності корів за перші три хвилини дещо вища на установці типу «Ялинка» (табл. 5).

Таблиця 5

Ступінь видоєності корів за перші три хвилини доїння на установках – площадках (n = 10)

Показник Тип доїльної установки
«Ялинка» «Паралель»
Ступінь видоювання молока, % за:    
першу хвилину 25,47 22,94
другу хвилину 47,12 43,48
третю хвилину 63,1 59,55

 

З табл. 5 видно, що ступінь видоювання корів за перші три хвилини на установці – площадці типу «Ялинка» на 3,55 % вищий, ніж на установці типу «Паралель» . Такі показники зумовлені різною підготовкою корів до доїння та технологією доїння.

Для підтвердження цього були проведенні спеціальні дослідження у виробничих умовах (табл. 6).

Таблиця 6

Тривалість підготовчих операцій до доїння корів на установках площадках

( М ±m, n = 250)

Показник Тип доїльної установки
«Ялинка» «Паралель»
Загальна тривалість підготовки вим’я (підмивання, витирання) , с 27,8 ± 0,5 29,3 ± 0,5
Очікування підключення доїльного апарата, с 40,3 ± 0,7 41,7 ± 0,6
Час від початку підготовки до підключення доїльного апарата, с 68,1 ± 0,6 71 ± 0,4

 

Шляхом хронометражних спостережень за підготовкою до доїння і процесом доїння корів установлено, що загальний час підготовки корів до доїння на усіх типах доїльних установок – площадок практично однаковий і становить 27,8 і 29,3 с., а час від початку від початку підготовки тварин до доїння та надівання доїльних стаканів становить 68,1 – 71 с., з яких 27,8 і 29,3 с. витрачається безпосередньо на підготовчі операції, а наступні 40,3 і 41,7 секунд корови стоять і очікують підключення апаратів.

Таким чином, на установках типу «Ялинка» та «Паралель» позитивно реалізується рефлекс молоковіддачі тому, що підключення доїльних апаратів проводиться у фізіологічно обґрунтований час згідно з «Правилами машинного доїння», що має становити 40 – 60 с.

Результати оцінювання якості молока, отриманого на доїльних установках – площадках «Ялинка» та «Паралель» (табл. 7) показали, що вони забезпечують високу якість молока, що відповідає вимогам ДСТУ 3662 – 97.

Таблиця 7

Якість молока, отриманого при доїнні корів на доїльних установках – площадках ( М ±m, n = 50)

Показник Тип доїльної установки
«Ялинка» «Паралель»
Кислотність, 0Т
Ступінь чистоти за еталоном, група
Загальне бактеріальне обсіменіння , тис КУО/ см3 131 ± 0,17 137,9 ± 23
Колі – титр
Термостійкість, група
Густина, кг/м3
Масова частка жиру, % 4,58 ± 0,01 4,37 ± 0,2
Масова частка білку, % 2,91 ± 0,2 2,81 ± 0,2
Кількість жирових кульок в 1 см3 молока, млрд 3,44 ± 0,01 3,1 ± 0,01
Середній діаметр жирових кульок, Мкм. 2,35 ± 0,11 2,37 ± 0,12

 

Кількість жирових кульок в 1 см3 молока знаходиться в межах 3,44 та 3,1 млрд, а середній діаметр жирових кульок – 2,35 – 2,37 Мкм., що свідчить про однаковий та адекватний вплив конструкції молокопроводу і молочного насоса на структуру молока. Деякі відмінності обумовлені індивідуальними властивостями корів.

Дослідження стану молочної залози при доїнні корів на установках, призначених у спеціальних доїльних залах (табл. 8) показали, що на установці

«Паралель» захворюваність корів маститом майже на 4 % нижче ніж на установці «Ялинка», але вона набагато менша в порівнянні з доїльними установками, що використовуються в стійлах.

Таблиця 8

Захворюваність корів маститом при використанні доїльних установок – площадок ( М ±m, n = 250)

Показник Тип доїльної установки
«Ялинка» «Паралель»
Захворювання корів маститом: всього, у тому числі: 13,1 ± 1,6 12,6 ± 2,8
клінічною формою,% 2 ± 0,3 1 ± 0,3
субклінічною формою, % 11,1 ± 2 11,6 ± 2,9
Кількість корів з атрофією часток вимені, % 3 ± 0,2 2,5 ± 0,2

 

Таким чином, на основі експериментальних досліджень виявлено основні зоотехнологічні та фізіологічні закономірності функціонування доїльних установок – площадок типу «Ялинка» та «Паралель». Проведено оцінювання їх впливу на процеси молоковіддачі, якість молока та стан здоров'я тварин.

Встановлено, що тип та конструкція доїльної установки суттєво впливає на рефлекс молоковіддачі у корів, якість молока та стан молочної залози. Враховуючи неможливість подальшого удосконалення стійлових доїльних установок, при відновленні молочного скотарства необхідно орієнтуватися на ресурсоощадні технології виробництва молока з безприв’язною системою утримання та доїнням тварин в спеціальних доїльних залах.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2021 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.