Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Про проведення щорічної інвентаризації в 2015 році

 

З метою забезпечення повноти та достовірності відображення даних у річній фінансовій звітності, керуючись Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. № 69, Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, а також іншими нормативними документами, що регулюють проведення інвентаризації та складання річної фінансової звітності, наказую:

1. Провести повну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на «23» вересня 2014 року.

2. Проведення інвентаризації здійснити силами робочої інвентаризаційної комісії підприємства.

4. Інвентаризацію провести у присутності матеріально-відповідальних осіб:

 

Бухгалтер Барановська О. В.

(посада, П.І.П.)

 

Спеціаліст фінансового відділу Білова Н.Г.

(посада, П.І.П.)

 

5. Постійно діючій інвентаризаційній комісії у п'ятиденний термін після закінчення інвентаризації передати матеріали інвентаризації на затвердження керівнику.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор Бойко Бойко В. В.

(підпис) (П.І.П.)

 

З наказом ознайомлені:

Бухгалтер Барановська О. В.

(П.І.П., підпис)

Спеціаліст фінансового відділу Білова Н.Г(П.І.П., підпис)

Директор Бойко В. В.

(П.І.П., підпис)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. N 356

ВІДОМІСТЬ 8

позабалансового обліку ТзОВ "Овруцький молочноконсервний комбінат "

За «23» вересня 2015 р.

N пор. Назва об'єкта позабалансового обліку Надходження (одержано, надано, отримано тощо) Вибуття (використано, списано, повернуто, сплачено тощо)
Кількість Ціна Сума Підстава (номер, дата і найменування документа) Кількість Сума Підстава (номер, дата і найменування документа) Кількість Сума Підстава (номер, дата і найменування документа)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цукор 5,0 5000,0              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

«23» вересня 2015 р. Виконавець Підпис (підпис)

 

                                         

Довідка бухгалтерії № 1

від «23» вересня 2015 р.

 

Списано собівартість наданих консультаційних послуг по використанню комп’ютерних програм з ведення бухгалтерського обліку:

Д 903 К 122 274,00


 

 

                        ЗАТВЕРДЖЕНО    
                        Наказ Міністерства фінансів України
                        05 грудня 2012 року № 1276  
Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт  
                № 2 від 28 вересня 2015 року  
Найменування податкового                        
агента ТзОВ "Овруцький молочноконсервний комбінат "   Звіт затверджено в сумі    
Код за ЄДРПОУ             П’ятсот п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.  
           
Відділ     Посада                
                        (прописом)  
Цех     Професія       Керівник Підпис  
                          (підпис)  
                        "28" вересня 2015 року    
П. І. Б. Венгер М.О.                
Податковий номер (або серія і номер паспорта*)     Звіт перевірено     РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від Венгер М.О.. аванс. звіт 28.09. 2015 року На суму 555,00 грн. Документів _1_. Підпис
    П’ятсот п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.
                        "28" вересня 2015 року  
Призначення авансу Покупка дріжджів     Бухгалтер Підпис
                               
              Сума     Дебет Кредит Сума
Залишок попереднього авансу   0,00       555,00
Перевитрата                      
Одержано (від кого, № та дата документа)                
1. ВКО № 2 від 28.09.2015.   595,00            
2.                
3.                
Всього отримано   595,00            
Витрачено           555,00            
Залишок           40,00            
Перевитрата                      
                               
Додаток документів                    
                               
Залишок унесений у сумі 40,00 грн. за касовим ордером № 6 від 28.09.2015 р.
Перевитрата видана             платіж. дорученням      
                                 
"28" вересня 2014 року Підпис Підпис Перелік документів наведено на звороті.  
                                 
При неповерненні суми надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний термін повернення:
                     
                                 
Сума податку = не повернута сума х ставка оподаткування
(пункт 167.1 статті 167 розділу IV Податкового кодексу України) : 100.        
                                 
Сума податку ____ (грн.) = не повернута сума ________ (грн.) х 15 : 100.
                                 
Підпис особи, що склала розрахунок __________ Дата складання розрахунку ___________ 20__ року
                                 
Сума податку ____ (грн.) = не повернута сума ________ (грн.) х 17 : 100.
                                 
Підпис особи, що склала розрахунок ___________ Дата складання розрахунку ___________ 20__ року
                                 
З розрахунком ознайомлений: підпис Підпис Дата    
            (прізвище, ім'я, по батькові)      
____________ * Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились      
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це      
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.      
                                 
                          Зворотний бік
                             
Пор. № док. Дата документа Кому, за що і на підставі якого документа заплачено Сума Дебет рахунку
28.09.2015 Витрати в межах норм 555,00
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    Всього 555,00  
                                 
                                 
Підпис підзвітної особи Підпис   __28.09.2015 року  
                                     

Типова форма N З-2

 

ТзОВ "Овруцький молочноконсервний комбінат " (назва установи)   ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного казначейства України від 18 грудня 2000 р. N 130
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ      
 
      ЗАТВЕРДЖУЮ Підпис (підпис керівника установи) "02" вересня 2015 р.
         

 

 

Номенклатурний номер Основний рахунок Кореспондентський рахунок
     
     

Акт списання матеріалів № 1

"02" вересня 2015 р. комісія, призначена наказом по установі (організації) "02" вересня 2015 р. № 1 у складі:

_______________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, і., б. голови та кожного члена комісії)

здійснила перевірку матеріалів, що зробилися непридатними, та встановила, що описані нижче цінності підлягають списанню та вилученню з обліку:

 

N з/п Номенклатурний номер Найменування та опис (марка, ґатунок і т. д.) Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума Строк перебування в експлуатації Підстава непридатності
МШП для втановлення вакуум - апарату шт 150, 00 150,0    
               
               
                 
                 

 

Усього за цим актом списано один (кількість літерами)
предметів на загальну суму _____Сто п’ятдесят грн.____________ (літерами) ______00______ коп.
Окремі зауваження комісії __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
  Голова комісії Підпис
  Члени комісії Підпис
"02" вересня 2015 р.    
         

 

ТзОВ "Овруцький молочноконсервний комбінат " (підприємство, організація)   Типова форма N М-11 Затверджена наказом Мінстату України від 21.06.96 р. N 193
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ   Код за УКУД  
         

 

НАКЛАДНА-ВИМОГА № 2
на відпуск /внутрішнє переміщення/ матеріалів

Номер документа Дата складання Код
виду операції відправника одержувача
19.09.2015 - - -

 

 

Підстава _списання сировини на виробництво______________________________________

 

Кому Керевнику бригади № 1 Через кого Комірника складу № 3

 

Кореспон-дуючий рахунок Матеріальні цінності Одиниця виміру Кількість Ціна Сума Інвен- тарний номер Номер пас-порта Поряд-ковий номер запису за склад-ською картотекою
Раху-нок, суб-ра- хунок код аналі- тичного обліку Найме-нування, сорт, розмір, марка номен-клатур- ний номер код найме­ нуван- ня відправ­ лено (належить відпустити, затребу- вано) прий- нято (відпу- щено)
молоко кг 47, 5 47,5 200,0 9500,00 - - -
                         
                         

 

 

Всього відпущено ________одне__________ найменування, на суму _Дев’ять тисяч п’ятсот

(прописом)

грн. 00 коп.__________________________________________________________________

(прописом)

 

 

Відпуск дозволив Іваненко Головний бухгалтер Барановська О. В.

 

 

Здав (відпустив) Козлов Прийняв (одержав) Бондарчук


3.2. Господарська діяльність підприємства (ЖРГО)

 

Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ "Овруцький молочноконсервний комбінат "

№ з/п Дата Первинний документ Зміст господарської операції Сума, грн. Кореспондуючі рахунки Регістри обліку
Дебет Кредит
01.09. Накладна №1 Придбано вакуум – апарат у ТзОВ “ Технолюкс ”, яка потребує встановлення та налагодження 10000,00 Ж.№3 В.3.3
01.09. Податкова накладна №1 Відображено податковий кредит з ПДВ 2000,00 Ж.№3 В.3.3
02.09. Розрахунково-платіжна відомість №1 Нараховано з/п працівникам за налагодження вакуум - апарату 1000,00 Ж.№5, 5А
02.09. Розрахунок бухгалтерії №1; Розрахунково-платіжна відомість №1 Нараховано єдиний соціальний внесок від з/п працівників, що займались налагодженням вакуум - апарату 347,00 Ж.№5, 5А
02.09. Розрахунково-платіжна відомість №1 Проведено відрахування від з/п працівників, що займались налагодженням вакуум - апарату 26,00 Ж.№5, 5А
02.09. Розрахунок бухгалтерії №1, РПВ №1 Утримано із з/п працівників що займались налагодженням вакуум - апарату, суму ПДФО 146,10 Ж.№5, 5А
02.09. РПВ №1; ВКО№1; Касова книга; Журнал реєстрацій ПКО і ВКО; Здійснено з каси виплату заробітної плати працівників, що займались налагодженням вакуум - апарату 827,90 Ж.№5, 5А
02.09. Акт списання матеріалів №1 Списано МШП для встановлення вакуум - апарату 150,00 Ж.№5, 5А
05.09. Акт введення в експлуатацію ОЗ №1; ОЗ №6 Введено вакуум - апарат в експлуатацію 11497,00 Ж.№4
08.09. Установчі документи, Ліцензія Внесено засновником до Статутного капіталу авторське право на користування комп’ютерною програмою 10000,00 Ж.№7
09.09. Розрахунок бухгалтерії №2 Нараховано амортизацію на будівлю офісу (прямолінійний метод) 150,00 Ж.№5,4
09.09. ОЗ №3, Наказ керівника Переведено верстат АТ-0332 до складу товарів     40000,00 Ж.№ 4
09.09. Акт списання ОЗ Списано знос реалізованого верстата АТ-0332 10000,00 Ж.№4
09.09. Рахунок №2, Договір купівлі-продажу Відображено дохід від реалізації верстата АТ-0332 20000,00 Ж.№3,6 В.3.2
09.09. Податкова накладна №2 Відображено суму податкового зобов’язання з ПДВ 4000,00 Ж.№6,3
12.09. Розрахунок бухгалтерії №3 Відображено залишкову вартість реалізованого верстата АТ-0332 40000,00 Ж.№4,5
12.09. Розрахунок бухгалтерії №4 Списано на фінансові результати дохід від реалізації 16000,00 24000,00 Ж.№6,5
12.09. Розрахунок бухгалтерії №5 Списано на фінансові результати собівартість ОЗ 40000,00 Ж.№6,5
13.09. Накладна №3 Придбано цукор (250 кг.. за ціною 20 грн.) 5000,00 Ж.№3,5
13.09. Податкова накладна №3 Відображено податковий кредит з ПДВ 1000,00 Ж.№3
14.09. Накладна №4 Придбано молоко у ТзОВ “Молочка” (1500 л. . за ціною 20 грн.) 30000,00 Ж.№3,5
14.09. Податкова накладна №4 Відображено податковий кредит з ПДВ 6000,00 Ж.№3
14.09. Вексель На суму заборгованості видано ТзОВ “Молочка” короткостроковий вексель 36000,00 Ж.№3
15.09. Накладна №5 Придбано запчастини у ТзОВ “Ремонт ” 6000,00 Ж.№3,5
15.09. Податкова накладна №5 Відображено податковий кредит з ПДВ 1000,00 Ж.№3
16.09. Виписка банку №4, Платіжне доручення №2 Здійснено попередню оплату ТзОВ “Світанок” за МШП 3000,00 Ж.№1,3
16.09. Розрахунок бухгалтерії №6 Відображено умовний податковий кредит з ПДВ 500,00 Ж.№1
16.09 Накладна №6 Оприбутковано МШП від ТзОВ “Світлячок” (канцелярські набори 50 шт. за ціною 60 грн.) 2500,00 Ж.№3,5
16.09 Податкова накладна №7 Відображено реальний податковий кредит з ПДВ 500,00 Ж.№3
16.09 Розрахунок бухгалтерії7 Проведено взаємозалік заборгованостей 3000,00 Ж.№3
19.09 Розрахунок бухгалтерії №8, ВКО №1, Касова книга; ЖР ПКО і ВКО Видано кошти під звіт Охримчук Ю.В. для придбання молока 10000,00 Ж.№1,3
19.09 Накладна №8, Звіт про використання коштів Підзвітною особою придбано молоко 9500,00 Ж.№3,5
19.09 Податкова накладна №8 Відображено суму ПК з ПДВ 1900,00 Ж.№3
19.09 ПКО №2, Звіт про використання коштів, Касова книга; ЖР ПКО і ВКО Повернуто підзвітною особою невикористані кошти в касу підприємства 500,00 Ж.№1,3
  19.09 Накладна на внутрішнє переміщення №1 Списано молоко на виробництво 25000,00   Ж.№5
  19.09 Накладна на внутрішнє переміщення №2 Списано цукор на виробництво   9500,00   Ж.№5
19.09 Накладна №9 Списано бензин А-92 на потреби виробництва   5000,00     Ж.№5  
23.09 Наказ про проведення інвентаризації №1, Акт інвентаризації №1 Відображено виявлені при інвентаризації лишки молока 1000,00 Ж.№5,6
23.09 Розрахунок бухгалтерії №14 Списано результати інвентаризації на фінансові результати 1000,00 Ж.№6
23.09 Акт інвентаризації Відображено, виявлену при інвентаризації, недостачу цукру 5000,00 Ж.№5
23.09 Розрахунок бухгалтерії №15 Списано результати інвентаризації на фінансові результати 5000,00 Ж.№5,6
23.09 Розрахунок бухгалтерії №16 Відкориговано ПЗ з ПДВ на суму нестачі цукру 1000,00 Ж.№5,6
23.09. Відомість позабалансового обліку Віднесено суму нестачі на позабалансовий рахунок   5000,00   - Ж.№5,6
23.09 Договір, Накладна №10 Відображено дохід від наданих консультаційних послуг по використанню комп. програми з ведення б/о 600,00 Ж.№3,6
23.09 Податкова накладна №10 Відображено податкове зобов’язання з ПДВ 100,00 Ж.№3 В.3.3
23.09 ПКО №3; Касова книга; ЖР ПКО і ВКО Отримано в касу виручку від надання послуг 600,00 Ж.№1,3 В.3.1
23.09 Довідка бухгалтерії №1, Калькуляція на розрахунок вартості послуг №1 Списано собівартість наданих консультаційних послуг по використанню комп. програми з ведення б/о 274,00 Ж.№5
28.09 Розрахунок бухгалтерії №21 Списано на фінансові результати суму нестачі 1000, 00 Ж №5,6
28.09 Розрахунок бухгалтерії №21 Списано на фінансові результати суму собівартості послуг 274, 00     Ж №5,6
28.09 Розрахунок бухгалтерії №21 Списано на фінансові результати суму 150, 00     Ж №5,6
28.09 Розрахунок бухгалтерії №21 Списано на фінансові результати суму наданих консультаційних послуг 500,00 Ж №5,6
28.09 Розрахунок бухгалтерії №27 Нараховано податок на прибуток та віднесено його на фінансовий результат   1661,4 1661, 4 Ж.3, 5, 5А
Всього по журналу: 420864,8  

 

 

Підсумок по журналу реєстрації господарських операцій складає 420864 грн. , 80 коп.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2022 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.