Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Регістри обліку підприємства

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29.12.2000 р. № 356

ТзОВ "Овруцький молочноконсервний комбінат "

Підприємство, організація

ЖУРНАЛ 1, відомості дебетових оборотів за вересень 2015 р.

За рахунками 30 “Каса”, 31 “Рахунки в банках”, 33 “Інші кошти”, аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33

І. З кредиту рахунку 30 “Каса” в дебет рахунків

№ запису Дата завіту касира 31 “Рахунки в банках” 33 “Інші кошти” 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”, 37 “Розрахунки з різними дебіто­рами”, 63 “Роз­рахунки з поста­чальниками та підрядниками” 66 “Розрахунки з оплати праці”661 84 “Інші операційні витрати”, 85 “Інші затрати” 91 “Загальновиробничі витрати”, 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”, 95 “Фінансові витрати”, 97 “Інші витрати”, 99 “Надзвичайні витрати ” 14, 15, 30, 35, 39, 41, 45, 46, 48, 50. 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 76 Усього
№ 372
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
02.09.2014           827,90                           827,90
19.09.2014       10000,0                               10000,00
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
Усього Відмітки       10000,0   827,90                           14967, 40
                                       

ІІ. Відомість 1.1 в дебет рахунку 30 з кредиту рахунківСальдо на початок місяця _______16000,00________

Номер запису Дата звіту касира 31 “Рахунки в банках” 313 “Інші кошти” 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”, 37 “Розрахунки з різними дебіторами”, 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” 66”Розрахунки з оплати праці” 70 “Доходи від реалізації”, 71 “Інший операційний дохід”, 73 “Інші фінансові доходи”, 74 “Інші доходи”, 75 “Надзвичайні доходи”, 76 “Страхові платежі” 14, 15, 30, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 68, 69, 97 Усього
№ 361 № 372
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
19.09.2014       500,00                           500,00
23.09.2014     600,00                             600,00
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
Усього Відмітки     600,00 500,00                           1100, 00
                                   

 

Усього за кредитом 1100, 00 , за дебетом 14967, 40.

Сальдо на кінець місяця 16067,40.

 

ІІІ. З кредиту рахунку 31 “Рахунки в банках” в дебет рахунків

Номер запису Дата виписок банку 30 “Каса” 313 “Інші кошти” 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”, 37 “Розрахунки з різними дебіторами”, 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” 64 “Розрахунки за податками й платежами” 84 “Інші операційні витрати”, 85 “Інші затрати” 91 “Загальновиробничі витрати”, 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”, 95 “Фінансові витрати”, 97 “Інші витрати”, 99 “Надзвичайні витрати” 14, 15, 18, 24, 31, 35, 39, 41, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 76 Усього
№ 371
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
16.09.14 3000,00
                                           
                                           
28.09.14                                        
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
Усього Відмітки                                     3000,00
                                       

 

ІV. Відомість 1.2 в дебет рахунку 31 “Рахунки в банках” з кредиту рахунків

Сальдо на початок місяця ________37400,00_

Номер запису Дата виписок банку 30 “Каса” 313 “Інші кошти” 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”, 37 “Розрахунки з різними дебіторами”, 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” 69 “Доходи майбутніх періодів” 70 “Доходи від реалізації”, 71 “Інший операційний дохід”, 73 “Інші фінансові доходи”, 74 “Інші доходи”, 75 “Надзвичайні доходи”, 76 “Страхові платежі” 14, 15, 16, 18, 31, 33, 35, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 64, 5, 66, 68, 97 Усього
№742
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
09.09.2014 20000,00   20000,00
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
Усього Відмітки             20000,00                     20000,00
                                   

 

Усього за кредитом 20000, 00, за дебетом 3000,00

Сальдо на кінець місяця 23000,00

 

VІІ. АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО РАХУНКІВ 30, 31, 33

№ з/п Найменування рахунку Надійшло за місяць від Усього надійшло за місяць Усього з початку року Витрачено за місяць Усього витрачено за місяць Усього з початку року
операційної діяльності інвестиційної фінансової Операційну діяльність інвестиційну фінансову
Нереалізованих курсових різниць     Нереалізовані курсові різниці    
301 “Каса в національній валюті”   1100, 00       1100,00     10827, 90       10827, 90  
302 “Каса в іноземній валюті”                            
                             
Усього за рахунком 30 “Каса” (сума рядків 1-3)   1100, 00       1100,00     10827, 90       10827, 90  
311 “Поточні рахунки в національній валюті”   20000, 00       20000,00                
312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”                            
313 “Інші рахунки в банках в національній валюті”                            
314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті”                            
                             
Усього за рахунком 31 “Рахунки в банках”(сума рядків 5-9)   20000,00       20000,00                
333 “Грошові кошти в дорозі в національній валюті”                            
334 “Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті”                            
                             
Усього (сума рядків 11-13)                            

Журнал закінчено “30вересня 2015 р.

У Головні книзі суми оборотів відображено “30” вересня 2015 р.

Виконавець Підпис

(підпис)

Головний бухгалтер Барановська О. В.

 


ЖУРНАЛ 3 відомості аналітичного обліку

За вересень 2015 р.

за кредитом рахунків:

16 “Довгострокова дебіторська заборгованість”, 17 “Відстрочені податкові активи”, 34 “Короткострокові векселі одержані”, 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”, 37 “Розрахунки з різними дебіторами”, 38 “Резерв сумнівних боргів”, 51 “Довгострокові векселі видані”, 52 “Довгострокові зобов’язання за облігаціями”, 53 “Довгострокові зобов’язання з оренди” 54 “Відстрочені податкові активи”, 55 “Інші довгострокові зобов’язання”, 61 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями”, 62 “Короткострокові векселі видані”, 63 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками”, 64 “Розрахунки за податками і платежами”, 67 “Розрахунки з учасниками”, 68 “Розрахунки за іншими операціями”, 69 “Доходи майбутніх періодів”.

І. З кредиту рахунків 16, 34, 36, 37, 51, 62, 63, 68 в дебет рахунків

 

№ з/п Дебет рахунків Кредит рахунків Усього
№ 16 № 34 № 38 № 51 № 62
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 “Капітальні інвестиції” х х х   х х х 10000,00   10000,00
20 “Виробничі запаси” х х х 9500, 00 х х х 41000,00   50500,00
22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” х х х   х х х 2500,00   2500,00
23 “Виробництво” х х х   х х х      
28 “Товари” х х х   х х х      
30 “Каса”       500,00 х х х     500,00
31 “Рахунки в банках”         х х х      
63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” х     3000, 00 х       39000,00
64 “Розрахунки за податками й платежами” х     1900, 00 х       12400, 00
68 “Розрахунки за іншими операціями” х                  
80 “Матеріальні затрати” х х х   х х х      
84 “Інші операційні витрати”                    
85 “Інші затрати”         х х х      
91 “Загальновиробничі витрати” х х х   х х х      
93 “Витрати на збут” х х       х х      
94 “Інші витрати операційної діяльності” х                 5000, 00
10, 11, 12, 14, 16, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 45, 47, 48, 50, 51, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 70, 76, 92, 95, 97, 99                      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                         
                     
                     
Усього       14900,00     64000,00   119900,00
Відмітки                    

 

ІІ. З кредиту рахунків 17, 52, 53, 54, 61, 64, 67 в дебет рахунків

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2022 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.